Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Joshua 7:1-26

LITABA ZE MWAHALI

  • Maisilaele batulwa kwa Ai (1-5)

  • Tapelo ya Joshua (6-9)

  • Sibi sitahisa kuli Maisilaele batulwe (10-15)

  • Bufosi bwa Akani bwapatululwa mi wapobaulwa macwe (16-26)

7  Kono Maisilaele nebasika sepahala mwa taba ya lika zenelukela kusinyiwa, kakuli Akani+ mwanaa Karami, mwanaa Zabidi, mwanaa Zera, wa lusika lwa Juda, naangile kwa lika zenelukela kusinyiwa.+ Kabakaleo buhali bwa Jehova bwatukela Maisilaele.+  Joshua kihaa luma baana kuzwa mwa Jeriko kuli baye kwa Ai,+ yeneeli bukaufi ni Beti-aveni, kwa upa wa Betele,+ mi ali ku bona: “Hamukambame muyo twela naha.” Baana bao kiha bakambama mi bayo twela naha ya Ai.  Habakutile ku Joshua, bamubulelela, bali: “Haki batu kaufela babatokwa kukambama. Baana ba 2,000 kamba ba 3,000 balikani, bakona kuyo tula Ai. Usike wakatalisa batu kaufela ka kubabulelela kuli baye, kakuli batu ba mwateñi ki babanyinyani.”  Ka mukwa ocwalo, baana ba 3,000 bakambamela kwateñi, kono bayo baleha fapilaa baana ba Ai.+  Baana ba Ai babulaya baana ba 36 kwa Maisilaele, mi bandongwama Maisilaele kubazwisa kwande a munyako wa muleneñi mane kuyo fita kwa Shebarimi,* mi bazwelapili kubabulaya hane banze bashetumuka. Ka mukwa ocwalo, bundume* bwabona bwafela mi bwaba sina mezi abuba.  Joshua kihaa pazula liapalo zahae mi awiseza pata fafasi fapilaa Aleka ya Jehova kufitela manzibwana, yena ni baana-bahulu ba Isilaele, mi nebanze baisukululela liluli fa litoho zabona.  Joshua ali: “Mawe, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, kiñi hauzamaisize sicaba se musipili wo kaufela, mane kubasilisa Jordani ni kuto lufa mwa mazoho a Maamori kuli luyundiswe? Kambe neluitulezi feela mwabuse* bwa Jordani!  Mawe Jehova, haku niswalele, nikaliñi cwale, haubona Isilaele uizo baleha fapilaa lila zahae?*  Makanana ni batu kaufela babayahile mwa naha habaka utwa zateñi, bakato lubeya mwahali ni kuyundisa libizo laluna mwa lifasi, mi ukaezañi ka za libizo lahao lelituna?”+ 10  Jehova ali ku Joshua: “Zuha! Kiñi seuwiselize pata yahao cwalo fafasi? 11  Isilaele uezize sibi. Batu balobile tumelelano yaka+ yene nibalaezi kuli baibuluke. Bangile kwa lika zeswanela kusinyiwa,+ baliuzwize+ ni kulipata mwa maluwo abona.+ 12  Kabakaleo, Maisilaele habana kukona kuyema fapilaa lila zabona. Bakamenuha ni kubaleha fapilaa lila zabona, kakuli bafetuhile nto yelukela kusinyiwa. Hanina kuba ni mina hape konji hamuka sinya nto yelukela kusinyiwa ye mwahalaa mina.+ 13  Zuha mi ukenise sicaba!+ Ubabulelele, uli: ‘Kamuso muikenise, kakuli Jehova Mulimu wa Isilaele uize: “Wena Isilaele, kunani nto ye ku wena yelukela kusinyiwa. Hauna kukona kuyema fapilaa lila zahao kufitela uzwisa nto yelukela kusinyiwa ye ku wena. 14  Kakusasana, muitahise fapilaa ka, lusika ka lusika, mi lusika lwakaketa Jehova+ lukasutelela, lubasi ka lubasi, mi lubasi lwakaketa Jehova lukasutelela, ndu ka ndu, mi ndu yakaketa Jehova ikasutelela, mutu ka mutu. 15  Mi mutu yakafumanwa ni nto yelukela kusinyiwa, ukaciswa ka mulilo,+ yena ni zeli zahae kaufela, kakuli ulobile tumelelano+ ya Jehova mi uezize nto yeswabisa mwa Isilaele.”’” 16  Cwale habusa, Joshua azuha isali kakusasana mi asuteleza Isilaele, lusika ka lusika, mi lusika lwa Juda lwaketiwa. 17  Asuteleza mabasi a Juda mi lubasi lwa Mazera+ lwaketiwa, mi hasamulaho asuteleza lubasi lwa Mazera, mutu ka mutu, mi Zabidi aketiwa. 18  Mafelelezo, asuteleza ba ndu ya Zabidi, mutu ka mutu, mi Akani mwanaa Karami, mwanaa Zabidi, mwanaa Zera, wa lusika lwa Juda, aketiwa.+ 19  Joshua kihaa li ku Akani: “Mwanaka, hakulumbeke Jehova Mulimu wa Isilaele mi uipulele bufosi bwahao ku yena. Shangwe, haku nitaluseze seuezize. Usike wanipatela sona.” 20  Akani aalaba Joshua, ali: “Ki niti, ki na yafoselize Jehova Mulimu wa Isilaele, mi ki se, seniezize. 21  Hane niboni siapalo sesinde sa kwa Shinari+ mwahalaa lika zehapilwe, ni lishekele* za silivera ze 200 ni sikoto sa gauda sa bukiti bobueza lishekele ze 50, nalilakaza, mi naliinga. Lipatilwe mwa mubu mwa tende yaka, mi masheleñi a kwatasi.” 22  Honafo, Joshua aluma batu, mi bamatela kwa tende, bayo fumana siapalo seo inze sipatilwe mwa tende yahae, mi masheleñi naali kwatasi. 23  Kiha bazwisa lika zeo mwa tende mi balitisa ku Joshua ni kwa Maisilaele kaufela, mi balibeya fapilaa Jehova. 24  Joshua ni Isilaele kaufela kiha baanga Akani+ mwanaa Zera, ni silivera, ni siapalo sesinde, ni sikoto sa gauda,+ hamoho ni bana bahae babashimani ni babasizana, lipoho zahae, limbongolo zahae, mitapi yahae, tende yahae, ni zeli zahae kaufela, mi balitisa mwa Musindi* wa Akore.+ 25  Joshua ali ku yena: “Kiñi hau lutahiselize kozi?*+ Jehova uka kutahiseza kozi mwa lizazi la kacenu.” Honafo Isilaele kaufela yamupobaula ka macwe,+ mi hasamulaho babacisa ka mulilo.+ Babapobaula cwalo kaufelaa bona. 26  Mi bamukwahela ka libunda lelituna la macwe, mi libunda leo lisali teñi ni kacenu le. Mi buhali bwa Jehova bwakuyuka.+ Ki lona libaka sibaka seo hasibizwa Musindi wa Akore* ni kacenu le.

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Mokukatwa Macwe.”
Linzwi ka linzwi, “lipilu.”
Fo kikuli, kwa upa.
Kamba “ufile lila zahae mukokoto.”
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “Libala.”
Kamba “butata; bumai.”
Lelitalusa “Kozi; Bumai.”