Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Joshua 24:1-33

LITABA ZE MWAHALI

  • Joshua ulundulula litaba za kwamulaho za Isilaele (1-13)

  • Sicaba sisusuezwa kusebeleza Jehova (14-24)

    • “Haili na ni ba ndu yaka, lukasebeleza Jehova” (15)

  • Tumelelano ya Joshua ni Isilaele (25-28)

  • Joshua washwa mi wabulukiwa (29-31)

  • Masapo a Josefa abulukiwa mwa Sikemi (32)

  • Eliazare washwa mi wabulukiwa (33)

24  Cwale Joshua akopanya masika kaufela a Isilaele mwa Sikemi mi abiza baana-bahulu ba Isilaele, ni bazamaisi babona, baatuli babona, ni manduna babona,+ mi bayema fapilaa Mulimu wa niti.  Joshua abulela kwa sicaba kaufela, ali: “Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: ‘Bo kuku wamina,+ baba cwale ka Tera ndatahe Abrahama ni Nakori, nebapilile mwabuse bwa Nuka* lilimo zeñata kwamulaho,+ mi nebasebeleza milimu isili.+  “‘Hamulaho wa nako, neniingile kuku wamina Abrahama,+ namuzwisa mwabuse bwa Nuka* ni kumuzamaisa mwa naha kaufela ya Kanana mi naatisa bana* bahae.+ Namufa Isaka;+  mi Isaka namufa Jakobo ni Isau.+ Mi nafa Isau Lilundu la Seiri kuli ibe saanda sahae;+ mi Jakobo ni bana bahae bashetumukela kwa Egepita.+  Hasamulaho, naluma Mushe ni Aruni,+ mi nanata Maegepita ka likoto zene nitahisize mwahalaa bona,+ kutuha fo, namizwisa mwateñi.  Hane nizwisa bo ndataa mina mwa Egepita,+ mi mwataha kwa liwate, Maegepita balelekisa bo ndataa mina ka likoloi za ndwa ni masole babapahami lipizi, babalelekisa mane kuyo fita kwa Liwate Lelifubelu.+  Bakala kuhuweleza ku Jehova,+ mi atahisa lififi mwahalaa mina ni Maegepita mi abakwahela ka liwate,+ mi meeto amina naaboni sene niezize mwa Egepita.+ Mi nemupilile mwa lihalaupa ka lilimo* zeñata.+  “‘Mi namitisa mwa naha ya Maamori bane bapila mwabuse* bwa Jordani, mi bamilwanisa.+ Kono nabafa mwa mazoho amina kuli muluwe naha yabona, mi nabayundisa fapilaa mina.+  Cwale Balaki mwanaa Zipori, mulena wa Moabi, alwanisa Isilaele. Mi abiza Balaami mwanaa Beori kuli amikute.+ 10  Kono nenisika utwa Balaami.+ Mi natahisa kuli amifuyole hape ni hape,+ mi namilamulela mwa lizoho lahae.+ 11  “‘Kiha musila Jordani+ ni kutaha mwa Jeriko.+ Mi baeteleli* ba mwa Jeriko, Maamori, Maperizi, Makanana, Mahiti, Magirigashi, Mahivi, ni Majebusi, bamilwanisa, kono nabafa mwa mazoho amina.+ 12  Mi natahisa kuli macaba ao akenelwe ki sabo* musika fita kale, kuli mane basaba fapilaa mina,+ sina mone basabezi malena bababeli ba Maamori. Nebasika sabiswa ki mukwale wamina kamba buta bwamina.+ 13  Namifa cwalo naha yene musika belekela ni mileneñi yene musika yaha,+ mi mwaina mwateñi. Mi muca zebeilwe ki veine ni likota za olive zene musika cala.’+ 14  “Cwale musabe Jehova mi mumusebeleze ka busepahali* ni ka niti,+ mi muzwise milimu yene basebelelize bo kuku wamina mwabuse bwa Nuka* ni mwa Egepita,+ mi musebeleze Jehova. 15  Kono haiba hamulati kusebeleza Jehova, muiketele kacenu yemuka sebeleza,+ mukete nji mukasebeleza milimu yene basebelelize bo kuku wamina mwabuse bwa Nuka*+ kamba milimu ya Maamori, ili bao muyahile mwa naha yabona.+ Haili na ni ba ndu yaka, lukasebeleza Jehova.” 16  Sicaba kiha sialaba, sali: “Halukoni kufulalela Jehova kuli lusebeleze milimu isili. 17  Jehova Mulimu waluna ki yena yanaa luzwisize mwa naha ya Egepita,+ mwa ndu ya butanga,+ luna ni bo ndataa luna, mi ki yena yanaaezize liponiso zetuna fapilaa meeto aluna+ ni yanaa lusilelelize mwa musipili waluna kaufela one luzamaile ni mwahalaa macaba kaufela ene lufitile ku ona.+ 18  Jehova naalelekile macaba kaufela fapilaa luna, hamohocwalo ni Maamori, bane bapila mwa naha. Ka mukwa ocwalo, ni luna lukasebeleza Jehova kakuli ki yena Mulimu waluna.” 19  Cwale Joshua abulela kwa sicaba, ali: “Hamukoni kusebeleza Jehova, kakuli ki Mulimu yakenile;+ ki Mulimu yatokwa kulapelwa feela anosi.+ Haana kuswalela lifoso* ni libi zamina.+ 20  Haiba mufulalela Jehova ni kusebeleza milimu isili, ni yena uka mifulalela ni kumiyundisa, nihaike kuli naamiezelize lika zende pili.”+ 21  Kono sicaba sali ku Joshua: “Batili, lukasebeleza Jehova!”+ 22  Joshua kihaa bulela kwa sicaba, ali: “Mu lipaki mwa taba ye, ya kuli muiketezi kusebeleza Jehova.”+ Baalaba, bali: “Lu lipaki.” 23  “Hakulicwalo, muzwise milimu isili ye mwahalaa mina, mi mufe lipilu zamina ku Jehova Mulimu wa Isilaele.” 24  Sicaba sali ku Joshua: “Lukasebeleza Jehova Mulimu waluna, mi lukautwa linzwi lahae!” 25  Ka mukwa ocwalo, Joshua aeza tumelelano ni sicaba ka lizazi leo mi abafa taelo ni mulao mwa Sikemi. 26  Mi Joshua añola manzwi ao mwa buka ya Mulao wa Mulimu+ mi aanga licwe lelituna,+ alitoma mwatasaa kota yetuna ye kwa sibaka sesikenile sa Jehova. 27  Joshua aekeza kubulela kwa sicaba kaufela, ali: “Hamubone! Licwe le, likaba paki yeelutama,+ kakuli liutwile lika kaufela zalubulelezi Jehova, mi likaba paki yemitama, kuli musike mwalatula Mulimu wamina.” 28  Joshua kihaa lukulula sicaba, mi mutu ni mutu akutela kwa saanda sahae.+ 29  Zeo halifelile, Joshua mwanaa Nuni, mutangaa Jehova, ashwa inzaa nani lilimo ze 110.+ 30  Mi bamubuluka mwa naha yanaafilwe sina saanda mwa Timinati-sera,+ ye mwa naha ya malundu ya Efraimi, kwa mutulo wa Lilundu la Gaashi. 31  Maisilaele nebazwezipili kusebeleza Jehova mwa mazazi kaufela a Joshua ni mwa mazazi kaufela a baana-bahulu bane bazwezipili kupila hamulaho wa lifu la Joshua, bane bazibile misebezi kaufela ya Jehova yanaaezelize Isilaele.+ 32  Masapo a Josefa+ ane batile ni ona Maisilaele kuzwa mwa Egepita, abulukiwa mwa Sikemi mwa simu yanaalekile Jakobo kwa bana ba Hamori+ ndatahe Sikemi, ili simu yanaalekile ka masheleñi a silivera a 100;+ mi yaba saanda sa bana ba Josefa.+ 33  Eliazare mwanaa Aruni ni yena ashwa.+ Mi bamubuluka mwa Lilundu la Finehasi mwanaa hae,+ lanaafilwe mwa naha ya malundu ya Efraimi.

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, Nuka ya Eufrati.
Fo kikuli, Nuka ya Eufrati.
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “mazazi.”
Fo kikuli, kwa upa.
Kamba mwendi, “bañi ba naha.”
Kamba mwendi, “aikalelwe; angangame.”
Kamba “ka kusanyazahala.”
Fo kikuli, Nuka ya Eufrati.
Fo kikuli, Nuka ya Eufrati.
Kamba “bukwenuheli.”