Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Joshua 22:1-34

LITABA ZE MWAHALI

  • Masika a kwa upa akutela habo (1-8)

  • Kuyaha aletare kwa nuka ya Jordani (9-12)

  • Mulelo wa kuyaha aletare wataluswa (13-29)

  • Butata bwatatululwa (30-34)

22  Cwale Joshua abiza ba lusika lwa Rubeni, ni ba lusika lwa Gadi, ni babañwi babaeza hafu ya lusika lwa Manase  mi ali ku bona: “Muezize lika kaufela zanaa milaezi Mushe mutangaa Jehova,+ mi muutwile linzwi laka mwa lika kaufela zene nimilaezi.+  Hamusika fulalela banabahabo mina mwahalaa nako ye kaufela, kuto fita ni la kacenu le;+ mi mubulukile mulao wa Jehova Mulimu wamina.+  Cwale Jehova Mulimu wamina ufile banabahabo mina pumulo, sina mwanaa basepiselize.+ Ka mukwa ocwalo, mwakona kukutela kwa litende zamina mwa naha yanaa mifile Mushe mutangaa Jehova kuli muiluwe mwabuse* bwa Jordani.+  Feela mubone teñi kuli mwalatelela taelo ni Mulao wanaa mifile Mushe mutangaa Jehova,+ ka kulata Jehova Mulimu wamina,+ ka kuzamaya mwa linzila zahae kaufela,+ ka kumamela litaelo zahae,+ ka kumukumalela,+ ni ka kumusebeleza+ ka lipilu zamina kaufela ni ka moyo* wamina kaufela.”+  Cwale Joshua abafuyola ni kubafundula, mi baya kwa litende zabona.  Mushe naafile babañwi babaeza hafu ya lusika lwa Manase saanda mwa Bashani,+ mi Joshua afa hafu yeñwi ya lusika lwa Manase naha kwa wiko wa Jordani,+ abafa cwalo naha hamoho ni banabahabo bona. Mi Joshua habafundula kuli bakutele kwa litende zabona, abafuyola  mi ali ku bona: “Mukutele kwa litende zamina munze mushimbile sifumu sesiñata, ni limunanu zeñata, ni silivera ni gauda, kopa ni sipi, ni liapalo zeñata hahulu.+ Munge kabelo yamina ku zemuhapile+ kwa lila zamina, mueze cwalo, mina ni banabahabo mina.”  Hamulaho wa zeo, ba lusika lwa Rubeni, ni ba lusika lwa Gadi, ni babañwi babaeza hafu ya lusika lwa Manase bazwa kwa Maisilaele babañwi, mwa Shilo ye mwa naha ya Kanana, mi bakutela kwa naha ya Giliadi,+ yona naha yene baluwile, mone bayahile, kulikana ni taelo ya Jehova yanaafile ka Mushe.+ 10  Hase batile bukaufi ni Jordani mwa naha ya Kanana, ba lusika lwa Rubeni, ni ba lusika lwa Gadi, ni babañwi babaeza hafu ya lusika lwa Manase, bayaha aletare kwa nuka ya Jordani, ili aletare yetuna. 11  Hasamulaho, Maisilaele babañwi bautwa za taba yeo+ mi bali: “Hamubone! Ba lusika lwa Rubeni, ni ba lusika lwa Gadi, ni babañwi babaeza hafu ya lusika lwa Manase, bayahile aletare kwa museto wa naha ya Kanana, bukaufi ni Jordani kwa lineku la Maisilaele.” 12  Maisilaele habautwile cwalo, sicaba kaufela sa Maisilaele sakopanela mwa Shilo+ kuli siyo balwanisa. 13  Maisilaele kiha baluma Finehasi+ mwanaa muprisita Eliazare, kuli aye ku ba lusika lwa Rubeni, ni ba lusika lwa Gadi, ni ku babañwi babaeza hafu ya lusika lwa Manase mwa naha ya Giliadi, 14  mi naali ni manduna baalishumi, mi mwa lubasi ni lubasi lwa Maisilaele ku bahandataa bona, nekuzwile nduna alimuñwi, mi yomuñwi ni yomuñwi wa manduna bao naali toho ya lubasi ku bahandatahe mwahalaa Maisilaele babaeza likiti-kiti.*+ 15  Hase bafitile ku ba lusika lwa Rubeni, ni ba lusika lwa Gadi, ni ku babañwi babaeza hafu ya lusika lwa Manase mwa naha ya Giliadi, bali ku bona: 16  “Ki se, seibulela kopano kaufela ya Jehova: ‘Kiñi hamufoselize+ Mulimu wa Isilaele ka kueza nto yemaswe ye? Kacenu mutuhezi kulatelela Jehova ka kuikahela aletare ni kukwenuhela Jehova.+ 17  Kikuli sibi sa mwa Peori neli sesinyinyani? Halusika ikenisa kale ku sona kuto fita ni la kacenu le, nihaike kuli kozi neitahezi kopano ya Jehova.+ 18  Mi kacenu mutuhezi kulatelela Jehova! Haiba mukwenuhela Jehova kacenu, muzibe kamuso buhali bwahae bukatahela kopano kaufela ya Isilaele.+ 19  Cwale haiba muezize cwalo kabakala kuli naha yamina isilafezi, hamusilele mwa naha yaluwile Jehova,+ mokufumaneha tabernakele ya Jehova+ mi muyahe mwahalaa luna, kono musike mwakwenuhela Jehova, mi musike mwalueza bakwenuheli ka kuikahela aletare isili kwandaa aletare ya Jehova Mulimu waluna.+ 20  Akani+ mwanaa Zera hanaasika sepahala ka kuunga kwa lika zeneswanela kusinyiwa, kana buhali nebusika tahela kopano kaufela ya Isilaele?+ Mi haki yena feela anosi yanaashwile kabakala bufosi bwahae.’”+ 21  Ba lusika lwa Rubeni, ni ba lusika lwa Gadi, ni babañwi babaeza hafu ya lusika lwa Manase kiha baalaba litoho za Maisilaele babaeza likiti-kiti,* bali:+ 22  “Jehova, Mulimu wa milimu! Jehova, Mulimu wa milimu!+ Waziba, mi Maisilaele ni bona bakaziba. Haiba lukwenuhezi Jehova mi halusika sepahala ku yena, musike mwalupilisa kacenu. 23  Haiba seluyahezi aletare ye kikuli lutuhele kulatelela Jehova ni kuli lufele fateñi linubu za kucisa, ni linubu za bubeke, ni matabelo a kuikabela, Jehova uka lufa koto.+ 24  Batili, seluezelize cwana ki taba isili, kakuli neluize: ‘Kwapili bana bamina bakali kwa bana baluna: “Mina munani taba mañi ni Jehova Mulimu wa Isilaele? 25  Jehova ubeile Jordani kuli ibe mululwani mwahalaa luna ni mina, mina ba lusika lwa Rubeni ni ba lusika lwa Gadi. Hamuna kabelo ku Jehova.” Mi bana bamina bakapalelwisa bana baluna kulapela* Jehova.’ 26  “Kiha seluli: ‘Haluikaheleñi aletare, isi aletare fa kufela linubu za kucisa kamba matabelo, 27  kono kuli ibe paki mwahalaa mina ni luna+ ni bana* baluna babaka taha mwamulaho waluna, yebonisa kuli lukasebeleza Jehova fapilaa hae ka kumufa linubu za kucisa ni matabelo aluna ni matabelo a kuikabela,+ ilikuli kwapili bana bamina basike babulelela bana baluna kuli: “Hamuna kabelo ku Jehova.”’ 28  Ka mukwa ocwalo, lwali: ‘Haiba kwapili babulela cwalo ku luna ni kwa bana* baluna, lukali ku bona: “Hamubone siswaniso sa aletare ya Jehova sene bayahile bo kuku waluna, isi kuli bafele fateñi linubu za kucisa kamba matabelo, kono kuli ibe paki mwahalaa mina ni luna.”’ 29  Halukoni kukwenuhela Jehova ni kutuhela kulatelela Jehova kacenu+ ka kuyaha aletare yeñwi fakufela linubu za kucisa, linubu za bubeke, ni matabelo, kwandaa aletare ya Jehova Mulimu waluna ye fapilaa tabernakele yahae!”+ 30  Muprisita Finehasi, ni manduna ba kopano, ni litoho za Maisilaele babaeza likiti-kiti* bane bali ni yena habautwa manzwi a bana ba lusika lwa Rubeni, ni bana ba lusika lwa Gadi, ni bana ba lusika lwa Manase, bataba.+ 31  Finehasi mwanaa muprisita Eliazare kihaa bulelela bana ba lusika lwa Rubeni, ni bana ba lusika lwa Gadi, ni bana ba lusika lwa Manase, ali: “Kacenu luzibile kuli Jehova u mwahalaa luna, kakuli hamusika kwenuhela Jehova. Cwale mupilisize Maisilaele kwa lizoho la Jehova.” 32  Cwale Finehasi mwanaa muprisita Eliazare ni manduna bazwa ku ba lusika lwa Rubeni ni ba lusika lwa Gadi mwa naha ya Giliadi ni kukutela kwa naha ya Kanana, mi bayo bihela Maisilaele babañwi taba yeo. 33  Mi Maisilaele bataba habautwa piho yeo. Maisilaele kiha balumbeka Mulimu, mi nebasika bulela hape za kuyo lwanisa ba lusika lwa Rubeni ni ba lusika lwa Gadi ni kusinya naha mone bayahile. 34  Ka mukwa ocwalo, ba lusika lwa Rubeni ni ba lusika lwa Gadi babeya aletare* yeo libizo, kakuli aletare yeo “ki paki mwahalaa luna ya kuli Jehova ki Mulimu wa niti.”

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, kwa upa.
Kamba “mikowa.”
Kamba “mikowa.”
Linzwi ka linzwi, “kusaba.”
Linzwi ka linzwi, “masika.”
Linzwi ka linzwi, “masika.”
Kamba “mikowa.”
Kulikana ni taluso yefilwe, aletare yeo mwendi neibeilwe libizo la Paki.