Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Joshua 15:1-63

LITABA ZE MWAHALI

  • Saanda sa Juda (1-12)

  • Mwanaa Kalebu wamusizana ufiwa mubu (13-19)

  • Mileneñi ya Juda (20-63)

15  Naha yenefilwe*+ ba lusika lwa Juda kuli ibe ya mabasi abona neiyo fita kwa mululwani wa Edomo,+ kwa lihalaupa la Zini, kwa mafelelezo a Negebe kwa mboela.  Mululwani wabona kwa neku la mboela neukalela kwa mafelelezo a Liwate la Lizwai,*+ kuzwa fa siko sesitalimezi kwa mboela.  Mi neuyo fita kwa mboela, kwa ñambamo ya kwa Akarabimi,+ ni kuya kwa Zini, kihona ukambama kuzwa kwa mboela wa Kadeshi-baranea,+ kuya kwa Hezironi, ni kuyo fita kwa Adari, mi neusikuluhela kwa Karikaa.  Kihona uya kwa Azimoni+ ni kuyo fita kwa Mulapo* wa Egepita,+ mi mululwani neuyo felela kwa Liwate.* Wo neli ona mululwani wabona kwa neku la mboela.  Mululwani wa kwa upa neli Liwate la Lizwai* kuisa koiyo felela Jordani, mi mululwani wa kwa mutulo neukalela fa siko sa liwate, kwa mafelelezo a Jordani.+  Mululwani neuyo fita kwa Beti-hogila+ mi neufita ni kwa mutulo wa Beti-araba,+ mi neukambama kuya kwa licwe la Bohani+ mwanaa Rubeni.  Mululwani neukambama kuya kwa Debiri, kwa Musindi* wa Akore,+ ni kusikuluhela kwa mutulo kwa Giligali,+ yeli fapilaa ñambamo ya Adumimi, kwa mboela wa mulapo, mi mululwani neuyo fita kwa mezi a Eni-shemeshi+ ni kuyo felela kwa Eni-rogeli.+  Mululwani neukambama kuliba kwa Musindi wa Mwanaa Hinomu+ kwa njetumuko ya Majebusi+ kwa mboela, fo kikuli kwa Jerusalema,+ mi neukambama kuyo fita fahalimwaa lilundu lelitalimani ni Musindi wa Hinomu kwa wiko, ili musindi oli kwa mafelelezo a Musindi* wa Refaimi kwa mutulo.  Mi mululwani neukalela fa ngo ya lilundu kwa liweluwelu la mezi a Nefitoa+ kuisa kwa mileneñi ye kwa Lilundu la Efroni; mi neuyo felela kwa Baala, fo kikuli, kwa Kiriati-jearimi.+ 10  Mululwani neusikuluha kuzwa mwa Baala kuliba kwa wiko kwa Lilundu la Seiri mi neuyo fita kwa njetumuko ya Lilundu la Jearimi kwa mutulo, fo kikuli, kwa Kesaloni, kuzwa fo, neushetumuka kuliba kwa Beti-shemeshi+ mi neuyo fita kwa Timina.+ 11  Mi mululwani neuyo fita kwa njetumuko ya Ekroni+ kwa mutulo, mi neuliba kwa Shikeroni ni kuya kwa Lilundu la Baala ni kuyo fita kwa Jabineele, mi neuyo felela kwa liwate. 12  Mululwani wa kwa wiko neuli kwa Liwate Lelituna*+ ni munanga walona. Wo neli ona mululwani wa bana ba Juda kwa maneku kaufela, ka kuya ka mabasi abona. 13  Mi Joshua afa Kalebu+ mwanaa Jefune naha mwahalaa bana ba Juda, sina Jehova mwanaalaelezi Joshua, amufa Kiriati-ariba (Ariba neli yena ndatahe Anaki), fo kikuli, Hebroni.+ 14  Mi Kalebu aleleka mwateñi bana ba Anaki+ babalaalu: Bo Sheshai, Akimani, ni Talimai,+ babasimuluha ku Anaki. 15  Kihona azwa mwa sibaka seo kuyo lwanisa babayahile mwa Debiri.+ (Sapili Debiri neibizwanga Kiriati-seferi.) 16  Kalebu kihaa li: “Mutu yakalwanisa muleneñi wa Kiriati-seferi ni kuuhapa, nika mufa mwanaka wamusizana Akisa kuli abe musalaa hae.” 17  Mi Otiniele+ mwanaa Kenazi,+ munyanaa Kalebu, ahapa muleneñi wo. Ka mukwa ocwalo, Kalebu amufa mwanaa hae Akisa+ kuli abe musalaa hae. 18  Akisa hanaaya kwa ndu, asusueza Otiniele kuli akupe simu ku ndatahe Akisa. Akisa kihaa tuluka fa mbongolo yahae.* Kalebu amubuza, ali: “Ubatañi?”+ 19  Akisa ali ku yena: “Nikupa kuli unifuyole, kakuli unifile mubu kwa mboela;* unife ni Guloti-maimi.”* Mi amufa Guloti wa Kwahalimu ni Guloti wa Kwatasi. 20  Se ki sona saanda sa lusika lwa Juda ka kuya ka mabasi abona. 21  Mileneñi yeneli kwa mafelelezo a naha ya lusika lwa Juda kwa mululwani wa Edomo,+ kwa mboela, neli: Kabizeele, Edere, Jaguri, 22  Kina, Dimona, Adada, 23  Kedeshi, Hazori, Itinani, 24  Zifi, Telemi, Bealoti, 25  Hazori-hadata, ni Kerioti-hezironi, fo kikuli, Hazori, 26  Amami, Shema, Molada,+ 27  Hazari-gada, Heshimoni, Beti-peleti,+ 28  Hazari-shuali, Beere-sheba,+ Biziotia, 29  Baala, Iyimu, Ezemu, 30  Elitoladi, Kesila, Horoma,+ 31  Zikilagi,+ Madimana, Sansana, 32  Lebaoti, Shilihimu, Aini, ni Rimoni+—mileneñi yeo kaufela neli ye 29, kukopanyeleza cwalo ni minzi yayona. 33  Mwa Shefela+ nekunani: Eshitaoli, Zora,+ Ashina, 34  Zanoa, Eni-ganimu, Tapua, Enami, 35  Jarumuti, Adulami,+ Soko, Azeka,+ 36  Shaaraimi,+ Aditaimi, ni Gedera ni Gererotaimi*—mileneñi yeo neli ye 14 ni minzi yayona. 37  Zenani, Hadasha, Migidala-gadi, 38  Dilani, Mizipe, Jokiteele, 39  Lakishi,+ Bozikati, Egeloni, 40  Kaboni, Lamami, Kitilishi, 41  Gederoti, Beti-dagoni, Naama, ni Makeda+—mileneñi yeo neli ye 16 ni minzi yayona. 42  Libina,+ Eteri, Ashani,+ 43  Ifita, Ashina, Nezibi, 44  Keila, Akizibi, ni Maresha—mileneñi yeo neli ye 9 ni minzi yayona. 45  Ekroni ni litoloponyana ze mwa matuko ayona ni minzi yayona; 46  kuzwa kwa Ekroni kuliba kwa wiko, ili naha kaufela ye kwatuko ni Ashidodi ni minzi ya mwateñi. 47  Ashidodi+ ni litoloponyana ze mwa matuko ayona ni minzi yayona; Gaza+ ni litoloponyana ze mwa matuko ayona ni minzi yayona, kuyo fita kwa Mulapo wa Egepita, kwa Liwate Lelituna,* ni naha yeinzi mabapa.+ 48  Mi mwa naha ya malundu nekunani Shamiri, Jatiri,+ Soko, 49  Dana, ni Kiriati-sana, fo kikuli Debiri, 50  Anabi, Eshitemo,+ Animi, 51  Gosheni,+ Holoni, ni Gilo+—mileneñi yeo neli ye 11 ni minzi yayona. 52  Arabia, Duma, Eshani, 53  Janimi, Beti-tapua, Afeka, 54  Humita, ni Kiriati-ariba, fo kikuli Hebroni,+ ni Ziori—mileneñi yeo neli ye 9 ni minzi yayona. 55  Maoni,+ Karmele, Zifi,+ Juta, 56  Jizireele, Jokideami, Zanoa, 57  Kaine, Gibea, ni Timina+—mileneñi yeo neli yelishumi ni minzi yayona. 58  Haluli, Beti-zuri, Gedori, 59  Maarati, Beti-anoti, ni Elitekoni—mileneñi yeo neli ye 6 ni minzi yayona. 60  Kiriati-baale, fo kikuli, Kiriati-jearimi,+ ni Raba—mileneñi yeo neli yemibeli ni minzi yayona. 61  Mwa lihalaupa nekunani Beti-araba,+ Midini, Sekaka, 62  Nibishani, Muleneñi wa Lizwai, ni Eni-gedi+—mileneñi yeo neli ye 6 ni minzi yayona. 63  Haili Majebusi+ bane bapila mwa Jerusalema,+ baana ba Juda nebasika kona kubaleleka,+ ka mukwa ocwalo, Majebusi bazwezipili kupila ni sicaba sa Juda mwa Jerusalema kuto fita ni la kacenu le.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yenefilwe ka loto.”
Fo kikuli, Liwate Lelishwile.
Fo kikuli, Liwate Lelituna, lona Liwate la Mediteranea.
Fo kikuli, Liwate Lelishwile.
Kamba “Libala.”
Kamba “Libala.”
Fo kikuli, Liwate la Mediteranea.
Kamba mwendi, “akamba mazoho ahae inzaa li fa mbongolo.”
Kamba “kwa Negebe.”
Yetalusa “Mikeke (Mikeke ya Kwiti) ya Mezi.”
Kamba mwendi, “Gedera ni milaka yaona ya lingu.”
Fo kikuli, Liwate la Mediteranea.