Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Joshua 13:1-33

LITABA ZE MWAHALI

  • Naha yesatokwa kuhapiwa (1-7)

  • Kuaba naha ye kwa upa wa Jordani (8-14)

  • Saanda sa Rubeni (15-23)

  • Saanda sa Gadi (24-28)

  • Saanda sa Manase kwa upa (29-32)

  • Jehova ki yena saanda sa Malivi (33)

13  Cwale Joshua naasasupezi mi naahulile.+ Ka mukwa ocwalo, Jehova ali ku yena: “Ki kale usupala mi uhulile; kono kusasiyezi naha yetuna yetokwa kuhapiwa.  Ki ye naha yesiyezi:+ ki naha kaufela ya Mafilisita ni naha kaufela ya Mageshuri+  (kukalela kwa nukana yezwa mwa Nuka ya Nile* ye kwa upa wa* Egepita, kuisa kwa museto wa Ekroni kwa mutulo, ili naha yeneengiwa kuba ya Makanana)+ hamoho ni naha ya malena baketalizoho ba Mafilisita+—ili Magaza, Maashidodi,+ Maashikeloni,+ Magati,+ Maekroni;+ naha ya Maavi+  kwa mboela; naha kaufela ya Makanana; Meara naha ya Masidoni,+ kuyo fita ni kwa Afeki, kwa museto wa Maamori;  naha ya Magebali+ ni naha kaufela ya Lebanoni kwa upa, kukalela kwa Baale-gadi kwatasaa Lilundu la Hermoni kuisa kwa Lebo-hamati;*+  kaufela babayahile mwa naha ya malundu, kukalela mwa Lebanoni+ kuisa kwa Misirefoti-maimi;+ ni Masidoni+ kaufela. Nika baleleka* fapilaa Maisilaele.+ Feela ufe naha yeo kwa Maisilaele kuli ibe saanda sabona, sina moni kulaelezi.+  Cwale uabe naha ye kuli ibe saanda sa masika a 9 ni babañwi babaeza hafu ya lusika lwa Manase.”+  Marubeni ni Magadi, hamoho ni babañwi babaeza hafu ya lusika lwa Manase, nebaangile saanda sabona sanaa bafile Mushe kwa upa wa Jordani, sina Mushe mutangaa Jehova mwanaa bafezi sona:+  kukalela kwa Aroere,+ yefumaneha kwa mafelelezo a Musindi wa Arinoni,*+ ni muleneñi o fahalaa musindi, ni naha kaufela yelumbile yepatami ya Medeba yeyo fita kwa Diboni; 10  ni mileneñi kaufela ya Mulena Sihoni wa Maamori, yanaabusa mwa Heshiboni, kuyo fita kwa museto wa Maamoni;+ 11  ni Giliadi ni naha ya Mageshuri ni naha ya Mamaakati+ ni sibaka kaufela sa Lilundu la Hermoni ni naha kaufela ya Bashani+ kuyo fita kwa Saleka;+ 12  ni mubuso kaufela wa Ogo mwa Bashani, yanaabusa mwa Ashitaroti ni mwa Edrei. (Neli yomuñwi wa malena ba mafelelezo ba Marefaimi.)+ Mushe naabatuzi ni kubaleleka.*+ 13  Kono Maisilaele nebasika leleka*+ Mageshuri ni Mamaakati, mi Mageshuri ni Mamaakati basapila mwahalaa Maisilaele ni kacenu le. 14  Ba lusika lwa Livi ki bona feela banaasika fa saanda.+ Saanda sabona ki linubu za kucisa ka mulilo zeezezwa Jehova Mulimu wa Isilaele,+ sina Mulimu mwanaa basepiselize.+ 15  Hasamulaho, Mushe afa ba lusika lwa Rubeni saanda, ka kuya ka masika abona, 16  mi naha yabona neikalela kwa Aroere, ye kwa mafelelezo a Musindi wa Arinoni,* ni muleneñi one uli fahalaa musindi, ni naha kaufela yelumbile yepatami ye kwa Medeba; 17  Heshiboni ni litolopo zayona kaufela+ ze mwa naha yelumbile yepatami, ni Diboni, ni Bamoti-baale, ni Beti-baale-meoni,+ 18  ni Jahazi,+ ni Kedemoti,+ ni Mefaati,+ 19  ni Kiriataimi, ni Sibima,+ ni Zereti-shahara ye fa lilundu mwa musindi,* 20  ni Beti-peori, ni libaka za linjetumuko za Pisiga,+ ni Beti-jeshimoti,+ 21  ni mileneñi kaufela yefumaneha mwa naha yelumbile yepatami, ni mubuso kaufela wa Mulena Sihoni wa Maamori, yanaabusa mwa Heshiboni.+ Mushe naamutuzi,+ yena ni manduna ba Mamidiani, bo Evi, Rekemi, Zuri, Huri, ni Reba,+ bona manduna* ba Sihoni, bane bayahile mwa naha. 22  Mwahalaa batu bane babulailwe ki Maisilaele ka mukwale, nekunani Balaami+ wa mulauli,+ mwanaa Beori. 23  Museto wa ba lusika lwa Rubeni neli nuka ya Jordani; mi naha yeo ki yona yenefilwe ba lusika lwa Rubeni kuli ibe saanda sabona, ka kuya ka masika abona, hamoho ni mileneñi yabona, ni minzi yabona. 24  Hape Mushe afa saanda ku ba lusika lwa Gadi, bona Magadi, ka kuya ka masika abona, 25  mi naha yabona neikopanyeleza Jazeri+ ni mileneñi kaufela ya Giliadi ni kalulo yeñwi ya naha ya Maamoni+ kuyo fita kwa Aroere, yetalimani ni Raba;+ 26  ni kuzwa mwa Heshiboni+ kuyo fita kwa Ramati-mizipe ni Betonimi, ni kuzwa mwa Mahanaimi+ kuyo fita kwa museto wa Debiri; 27  mi mwa musindi,* neli Beti-harami, ni Beti-nimira,+ ni Sukoti,+ ni Zafoni ni kalulo yesiyezi ya mubuso wa Mulena Sihoni wa Heshiboni,+ mi nuka ya Jordani ki yona yeneli museto, kukalela kwa mboela wa Liwate la Kinereti,*+ kwa upa wa nuka ya Jordani. 28  Se ki sona saanda sene sifilwe ku ba lusika lwa Gadi, ka kuya ka masika abona, hamoho ni mileneñi ni minzi yabona. 29  Hape Mushe afa saanda ku babañwi babaeza hafu ya lusika lwa Manase, bona bana ba Manase, abafa saanda, ka kuya ka masika abona.+ 30  Mi naha yabona neikalela kwa Mahanaimi+ mi neingelela ni naha kaufela ya Bashani, mubuso kaufela wa Mulena Ogo wa Bashani, ni minzi yabona ya litende kaufela ya Jairi+ ye mwa Bashani; neli litolopo ze 60. 31  Mi kalulo yeñwi ya Giliadi, ni Ashitaroti ni Edrei,+ mileneñi ya mubuso wa Ogo mulena wa Bashani, neifilwe kwa bana ba Makiri+ mwanaa Manase, ni ku babañwi babaeza hafu ya bana ba Makiri, ka mabasi abona. 32  Ze ki zona lianda zanaa bafile Mushe mwa lihalaupa la mwa naha ya Moabi kwabuse bwa nuka ya Jordani, kwa upa wa Jeriko.+ 33  Kono Mushe naasika fa lusika lwa Malivi saanda.+ Jehova Mulimu wa Isilaele ki yena saanda sabona, sina mwanaa basepiselize.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kukalela kwa Shihore.”
Linzwi ka linzwi, “ye fapilaa.”
Kamba “kwa munyako wa Hamati.”
Kamba “Nika bazwisa mwa naha.”
Kamba “Mulapo wa Arinoni.”
Kamba “kubazwisa mwa naha.”
Kamba “nebasika zwisa mwa naha.”
Kamba “Mulapo wa Arinoni.”
Kamba “libala.”
Fo kikuli, malena bane bali mwatasaa Sihoni.
Kamba “libala.”
Fo kikuli, lisa la Genesareta, kamba Liwate la Galilea.