Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Joshua 10:1-43

LITABA ZE MWAHALI

  • Maisilaele balamulela Magibioni (1-7)

  • Jehova ulwanela Isilaele (8-15)

    • Macwe a simbwewewe awela lila zebaleha (11)

    • Lizazi liyema fahali (12-14)

  • Malena baketalizoho bane balwanisa Gibioni babulaiwa (16-28)

  • Mileneñi ya kwa mboela yahapiwa (29-43)

10  Mulena Adoni-zedeki wa Jerusalema asino utwa kuli Joshua uhapile muleneñi wa Ai ni kuuyundisa, mi uezize Ai ni mulena wayona+ sina mwanaaezelize Jeriko ni mulena wayona,+ ni kuli batu babayahile mwa Gibioni baezize tumelelano ya kozo ni Isilaele+ mi bapila mwahalaa Maisilaele,  asaba hahulu,+ kakuli muleneñi wa Gibioni neli omutuna, neuswana sina muleneñi one ubusiwa ki mulena. Muleneñi wa Gibioni neufita wa Ai+ kwa butuna, mi baana ba mwateñi kaufela nebali lindwalume.  Adoni-zedeki mulena wa Jerusalema kihaa luma liñusa ku Hohami mulena wa Hebroni,+ Pirami mulena wa Jarumuti, Jafia mulena wa Lakishi, ni Debiri mulena wa Egeloni, ali:+  “Hamutahe muto nitusa, lulwanise Gibioni, kakuli batu ba mwateñi baezize tumelelano ya kozo ni Joshua ni Maisilaele.”+  Cwale malena ba Maamori baketalizoho bao+—ili mulena wa Jerusalema, mulena wa Hebroni, mulena wa Jarumuti, mulena wa Lakishi, ni mulena wa Egeloni—bakubukana hamoho ni limpi zabona, mi bayo toma mafulo abona kupotoloha muleneñi wa Gibioni kuli baulwanise.  Baana ba Gibioni kiha baluma liñusa ku Joshua hanaali mwa mafulo a mwa Giligali, bali:+ “Usike wayubeka* batanga bahao.+ Hakutahe kapili! Ululamulele mi ulutuse! Malena ba Maamori kaufela babazwa mwa sibaka sa malundu bakubukani hamoho kuli balulwanise.”  Joshua afunduka mwa Giligali, aya ni baana kaufela ba ndwa ni lindwalume.+  Jehova kihaa li ku Joshua: “Usike wabasaba,+ kakuli nibafile mwa lizoho lahao.+ Hakuna nihaiba alimuñwi ku bona yakakona kuyema fapilaa hao.”+  Joshua asino zamaya busihu kaufela kuzwa kwa Giligali, ato bataseza. 10  Jehova atahisa filikanyo mwahalaa bona habali fapilaa Maisilaele,+ mi Maisilaele babulaya babañata ku bona mwa Gibioni, babamanama ka nzila yekambamela kwa Beti-horoni, mi bababulaya kuyo fita ni kwa Azeka ni Makeda. 11  Hane banze babaleha fapilaa Isilaele ni hane bashetumuka kuzwa kwa Beti-horoni, Jehova abawisakela macwe amatuna a simbwewewe kuyo fita ni kwa Azeka, mi babulaiwa ki ona. Mane bane babulailwe ki macwe a simbwewewe neli babañata kufita bane babulailwe ka mukwale wa Maisilaele. 12  Ka lona lizazi leo, Jehova hafenya Maamori fapilaa Maisilaele, Joshua ali ku Jehova fapilaa Isilaele: “Wena lizazi, yema+ fahalimwaa Gibioni,+Ni wena kweli, yema fahalimwaa Musindi* wa Aijaloni!” 13  Lizazi kiha liyema mi kweli neisa suti, kufitela sicaba situla lila zasona. Kana taba yeo haisika ñolwa mwa buka ya Jashari?+ Lizazi layema fahali mwa lihalimu, mi nelisika likela kapili ibato ba nako yelikana lizazi mutumbi. 14  Haisali nekusika ba kale ni lizazi leli cwalo, ibe kwamulaho kamba kwapili, Jehova hautwa linzwi la mutu,+ kakuli Jehova naalwanela Isilaele.+ 15  Hasamulaho, Joshua ni Maisilaele babañwi kaufela bakutela kwa mafulo a mwa Giligali.+ 16  Zeo halili cwalo, malena baketalizoho bao babaleha mi bayo ipata mwa mukoti wa mwa licwe* kwa Makeda.+ 17  Joshua kihaa bihelwa kuli: “Malena baketalizoho bafumanwi inze baipatile mwa mukoti kwa Makeda.”+ 18  Joshua kihaa li: “Mupikuluseze macwe amatuna fa mulomo wa mukoti mi musiye fateñi baana babaka kantela malena bao. 19  Kono mina babañwi kaufela musike mwaitulela. Mumaname lila zamina mi mubulaye bemunze mufumana.+ Musike mwabatuhelela kukena mwa mileneñi yabona, kakuli Jehova Mulimu wamina ubafile mwa mazoho amina.” 20  Joshua ni Maisilaele hase babulaile babañata hahulu ku bona, kuli mane nasaa bafenyize, mi nese kusiyezi feela babanyinyani ku bona bane bamatezi mwa mileneñi yesilelelizwe, 21  batu kaufela bakutela ku Joshua mwa mafulo a kwa Makeda. Nekusina mutu nihaiba alimuñwi yanaalikile kubulela maswe* Maisilaele. 22  Cwale Joshua ali: “Hamukwalule kwa mulomo wa mukoti mi muzwise mwateñi malena baketalizoho, mubatise kwanu.” 23  Kiha bamutiseza malena baketalizoho bao bane baizo ipata mwa mukoti, ili mulena wa Jerusalema, mulena wa Hebroni, mulena wa Jarumuti, mulena wa Lakishi, ni mulena wa Egeloni.+ 24  Hase batisize malena bao ku Joshua, Joshua abiza baana ba Isilaele kaufela, mi abulelela bazamaisi ba baana ba ndwa bane baile ni yena, ali: “Hamutahe kwanu. Muhate malena ba, fa lingele.” Kiha bataha mi bato hata malena bao fa lingele.+ 25  Mi Joshua ali ku bona: “Musike mwasaba kamba kumbemuka.+ Mube ni bundume mi mutiye, kakuli Jehova ukaeza cwalo kwa lila zamina kaufela bemuka lwana ni bona.”+ 26  Joshua kihaa babulaya mi abapaheka fa likota zeketalizoho, mi basiyala bapahekilwe cwalo fa likota kufitela manzibwana. 27  Lizazi halilikela, Joshua alaela kuli malena bao bapahululwe fa likota+ mi banepelwe mwa mukoti wa mwa licwe mone baipatile. Hasamulaho, macwe amatuna apikulusezwa fa mulomo wa mukoti, mi macwe ao asali teñi fateñi ni kacenu. 28  Ka lona lizazi leo, Joshua ahapa muleneñi wa Makeda,+ mi abulaya batu ba mwateñi ka mukwale. Abulaya mulena waona ni batu kaufela bane bayahile mwateñi, mi nekusina nihaiba alimuñwi yanaabandukile.+ Aeza mulena wa Makeda+ sina mwanaaezelize mulena wa Jeriko. 29  Cwale Joshua hamoho ni Isilaele kaufela bafunduka mwa Makeda kuliba kwa Libina, mi bayo lwanisa batu ba mwa Libina.+ 30  Jehova hape afa muleneñi wo ni mulena waona+ mwa mazoho a Maisilaele, mi babulaya batu kaufela ba mwateñi ka mukwale, mi nebasika siya nihaiba alimuñwi mwateñi. Baeza mulena waona sina mone baezelize mulena wa Jeriko.+ 31  Kutuha fo, Joshua hamoho ni Isilaele kaufela bafunduka mwa Libina kuliba kwa Lakishi,+ bayo toma mafulo abona kwateñi, mi balwanisa batu ba mwa muleneñi wo. 32  Jehova afa muleneñi wa Lakishi mwa mazoho a Maisilaele, mi bauhapa ka lizazi labubeli. Babulaya batu kaufela ba mwateñi ka mukwale,+ sina mone baezelize mwa Libina. 33  Horami mulena wa Gezeri+ ayo tusa muleneñi wa Lakishi, kono Joshua amubulaya hamoho ni batu bahae, kufitela kutokwa nihaiba alimuñwi yanaabandukile. 34  Hasamulaho, Joshua hamoho ni Isilaele kaufela bafunduka mwa Lakishi kuliba kwa Egeloni,+ bayo toma mafulo kwateñi, mi balwanisa batu ba mwateñi. 35  Bahapa muleneñi wo ka lona lizazi leo mi babulaya batu ba mwateñi ka mukwale. Mi ka lona lizazi leo, babulaya batu kaufela ba mwateñi, sina mone baezelize mwa Lakishi.+ 36  Mi Joshua hamoho ni Isilaele kaufela bafunduka mwa Egeloni kuliba kwa Hebroni,+ mi bayo lwanisa batu ba mwa muleneñi wo. 37  Bahapa muleneñi wo, ni mulena waona, ni litolopo zaona, ni batu kaufela bane bali mwateñi, ababulaya ka mukwale, mi nekusina nihaiba alimuñwi yanaabandukile. Joshua ayundisa muleneñi wo ni batu kaufela ba mwateñi sina mwanaaezelize mwa Egeloni. 38  Kwa mafelelezo, Joshua hamoho ni Isilaele kaufela baliba kwa muleneñi wa Debiri+ mi bayo lwanisa batu ba mwa muleneñi wo. 39  Ahapa muleneñi wo, ni mulena waona, ni litolopo zaona kaufela, mi Maisilaele babulaya batu bane bali mwateñi ka mukwale, babayundisa kaufelaa bona,+ mi nekusina nihaiba alimuñwi yanaabandukile.+ Joshua aeza Debiri ni mulena wayona sina mwanaaezelize Hebroni ni mwanaaezelize Libina ni mulena wayona. 40  Joshua ahapa naha kaufela ya malundu, ya Negebe, ya Shefela,+ ni libaka ze kwa linjetumuko, ni malena bazona kaufela, mi nekusina nihaiba alimuñwi yanaabandukile; ayundisa batu kaufela,+ aeza sina mwanaalaelezi Jehova Mulimu wa Isilaele.+ 41  Joshua abahapa, kukalela kwa Kadeshi-baranea+ kuisa kwa Gaza,+ mane kuyo fita mwa naha kaufela ya Gosheni+ ni kwa Gibioni.+ 42  Joshua atula malena bao kaufela ni naha yabona, ka nako iliñwi, kakuli Jehova Mulimu wa Isilaele ki yena yanaalwanela Isilaele.+ 43  Hasamulaho, Joshua ni Isilaele kaufela bakutela kwa mafulo abona a mwa Giligali.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Usike wazwisa lizoho lahao kwa.”
Kamba “Libala.”
Kamba “lihaha.”
Linzwi ka linzwi, “kushengela lulimi lwahae.”