• 1

  • Jehova utiisa Joshua (1-9)

   • Kubala Mulao ni kunahanisisa ze mwateñi (8)

  • Kuitukiseza kusila Jordani (10-18)

 • 2

  • Joshua uluma matwela bababeli kwa Jeriko (1-3)

  • Rahaba upata matwela (4-7)

  • Rahaba ufiwa sepiso (8-21a)

   • Muhala wa bufubelu bobutona sina sisupo (18)

  • Matwela bakutela ku Joshua (21b-24)

 • 3

  • Maisilaele basila Jordani (1-17)

 • 4

  • Macwe abe kupuzo (1-24)

 • 5

  • Kukenya baana mwa mupato mwa Giligali (1-9)

  • Mukiti wa Paseka waezwa; maana yatuhela kubonahala (10-12)

  • Nduna wa mpi ya Jehova (13-15)

 • 6

  • Limota la Jeriko liwela fafasi (1-21)

  • Rahaba ni lubasi lwahae bapiliswa (22-27)

 • 7

  • Maisilaele batulwa kwa Ai (1-5)

  • Tapelo ya Joshua (6-9)

  • Sibi sitahisa kuli Maisilaele batulwe (10-15)

  • Bufosi bwa Akani bwapatululwa mi wapobaulwa macwe (16-26)

 • 8

  • Joshua ubandamena batu ba Ai (1-13)

  • Muleneñi wa Ai wahapiwa (14-29)

  • Mulao wabaliwa kwa Lilundu la Ebali (30-35)

 • 9

  • Magibioni bababutali babata kozo (1-15)

  • Liano la Magibioni lapatululwa (16-21)

  • Magibioni balwalelange likota ni kuka mezi (22-27)

 • 10

  • Maisilaele balamulela Magibioni (1-7)

  • Jehova ulwanela Isilaele (8-15)

   • Macwe a simbwewewe awela lila zebaleha (11)

   • Lizazi liyema fahali (12-14)

  • Malena baketalizoho bane balwanisa Gibioni babulaiwa (16-28)

  • Mileneñi ya kwa mboela yahapiwa (29-43)

 • 11

  • Mileneñi ya kwa mutulo yahapiwa (1-15)

  • Litaba ka bukuswani za mwanaahapela Joshua (16-23)

 • 12

  • Malena ba kwa upa wa Jordani bane batuzwi (1-6)

  • Malena ba kwa wiko wa Jordani bane batuzwi (7-24)

 • 13

  • Naha yesatokwa kuhapiwa (1-7)

  • Kuaba naha ye kwa upa wa Jordani (8-14)

  • Saanda sa Rubeni (15-23)

  • Saanda sa Gadi (24-28)

  • Saanda sa Manase kwa upa (29-32)

  • Jehova ki yena saanda sa Malivi (33)

 • 14

  • Kuaba naha ye kwa wiko wa Jordani (1-5)

  • Kalebu ufiwa Hebroni (6-15)

 • 15

  • Saanda sa Juda (1-12)

  • Mwanaa Kalebu wamusizana ufiwa mubu (13-19)

  • Mileneñi ya Juda (20-63)

 • 16

  • Saanda sa bana ba Josefa (1-4)

  • Saanda sa Efraimi (5-10)

 • 17

  • Saanda sa Manase kwa wiko (1-13)

  • Bana ba Josefa bafiwa naha yeñwi (14-18)

 • 18

  • Naha yesiyezi kaufela yaabelwa mwa Shilo (1-10)

  • Saanda sa Benjamine (11-28)

 • 19

  • Saanda sa Simioni (1-9)

  • Saanda sa Zabuloni (10-16)

  • Saanda sa Isakare (17-23)

  • Saanda sa Asere (24-31)

  • Saanda sa Nafetali (32-39)

  • Saanda sa Dani (40-48)

  • Saanda sa Joshua (49-51)

 • 20

  • Mileneñi ya masabelo (1-9)

 • 21

  • Mileneñi yenefilwe Malivi (1-42)

   • Mileneñi yenefilwe bana ba Aruni (9-19)

   • Mileneñi yenefilwe Makohati bane basiyezi (20-26)

   • Mileneñi yenefilwe Magerishoni (27-33)

   • Mileneñi yenefilwe Mamerari (34-40)

  • Kutalelezwa kwa lisepiso za Jehova (43-45)

 •  22

  • Masika a kwa upa akutela habo (1-8)

  • Kuyaha aletare kwa nuka ya Jordani (9-12)

  • Mulelo wa kuyaha aletare wataluswa (13-29)

  • Butata bwatatululwa (30-34)

 • 23

  • Manzwi a Joshua a kulaeza baeteleli ba Isilaele (1-16)

   • Hakuna linzwi la Jehova lelisika talelezwa (14)

 • 24

  • Joshua ulundulula litaba za kwamulaho za Isilaele (1-13)

  • Sicaba sisusuezwa kusebeleza Jehova (14-24)

   • “Haili na ni ba ndu yaka, lukasebeleza Jehova” (15)

  • Tumelelano ya Joshua ni Isilaele (25-28)

  • Joshua washwa mi wabulukiwa (29-31)

  • Masapo a Josefa abulukiwa mwa Sikemi (32)

  • Eliazare washwa mi wabulukiwa (33)