Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Joani 9:1-41

LITABA ZE MWAHALI

  • Jesu ufolisa muuna yanaapepilwe ali sibofu (1-12)

  • Muuna yafolisizwe ubuziwa ki Bafalisi (13-34)

  • Bubofu bwa Bafalisi (35-41)

9  Hanaanzaa fita, abona mutu yanaapepilwe ali sibofu.  Mi balutiwa bahae bamubuza, bali: “Rabbi,+ ki mañi yanaaezize sibi kuli mutu yo apepwe ali sibofu, kana ki yena kamba ki bashemi bahae?”  Jesu aalaba, ali: “Hakuna yanaaezize sibi, ibe yo kamba bashemi bahae, kono nekuezahezi cwalo kuli misebezi ya Mulimu ikone kubonahala ka yena.+  Lulukela kueza misebezi ya yanilumile hakusali musihali;+ busihu bwataha fokusina mutu yakona kusebeza.  Hanisainzi mwa lifasi, ni liseli la lifasi.”+  Hafeza kubulela litaba zeo, akwela mati fafasi ni kueza sileze ka mati, mi alamba sileze seo fa meeto a mutu yo+  mi ali ku yena: “Zamaya uyo tapa mwa kasa ka Siloe” (lelitalusa “Yalumilwe,” hakutolokwa). Kihaa ya kuyo tapa, mi akuta inze abona.+  Cwale batu banaayahile ni bona ni bane bamubonanga kuli ki mukupi bakala kubulela, bali: “Kana yo haki yena mutu yanaainanga inzaa kupelela?”  Babañwi nebali: “Ki yena.” Babañwi bona nebali: “Batili, kono uswana feela ni yena.” Mi yena muñi naazwelapili kubulela kuli: “Ki na.” 10  Kiha bamubuza, bali: “Cwale meeto ahao akwaluluhile cwañi he?” 11  Aalaba, ali: “Mutu yabizwa Jesu naaezize sileze ni kunilamba sona fa meeto mi ali ku na: ‘Zamaya kwa Siloe mi uyo tapa.’+ Kiha niya, nayo tapa, mi nakalisa kubona.” 12  Habautwa cwalo bali ku yena: “Mutu yo ukai?” Yena ali: “Hanizibi.” 13  Baisa mutu yo yanaabanga sibofu kwa Bafalisi. 14  Cwale neli la Sabata+ Jesu hanaaezize sileze ni kukwalulula meeto a sibofu.+ 15  Mi ka nako ye, Bafalisi hape bakala kubuza muuna yo mwanaakaliselize kubona. Ali ku bona: “Naanilambile sileze fa meeto, natapa mi nabona.” 16  Cwale babañwi kwa Bafalisi bali: “Mutu yo hazwi ku Mulimu, kakuli hamameli Sabata.”+ Babañwi babulela, bali: “Mutu wa muezalibi ukona kueza cwañi limakazo za mufuta wo?”+ Kiha bafapahana mwahalaa bona.+ 17  Mi hape bali ku mutu yo wa sibofu: “Wena uliñi ka zahae, haubona naakwaluluzi meeto ahao?” Mutu yo ali: “Ki mupolofita.” 18  Kono Majuda nebasika lumela kuli mutu yo naabanga sibofu mi cwale seabona, kufitela babiza bashemi ba mutu yo yanaa sakalile kubona. 19  Mi bababuza, bali: “Kana yo ki yena mwanaa mina yemuli naapepilwe ali sibofu? Kutile cwañi he kuli seabona cwale?” 20  Bashemi bahae baalaba, bali: “Lwaziba kuli yo ki mwanaa luna ni kuli naapepilwe ali sibofu. 21  Kono haluzibi mokutezi kuli cwale akalise kubona; mi haluzibi yakwaluluzi meeto ahae. Hamu mubuze. Ki yomuhulu. Ulukela kuikalabela.” 22  Bashemi bahae nebabulezi litaba zeo ka kusaba Majuda,+ kakuli Majuda nese balumelelani kale kuli, haiba mutu abulela patalaza kuli Jesu ki Kreste, mutu yo uswanela kulelekwa mwa sinagoge.+ 23  Ki lona libaka bashemi bahae hane baize: “Ki yomuhulu. Hamu mubuze.” 24  Cwale babiza lwabubeli mutu yo yanaabanga sibofu mi bali ku yena: “Ukanyise Mulimu; lwaziba kuli mutu yo ki muezalibi.” 25  Aalaba, ali: “Ibe kuli ki muezalibi, na hanizibi. Seniziba feela kikuli, nenili sibofu, kono cwale senibona.” 26  Kiha bali ku yena: “Ukuezizeñi? Ukwaluluzi cwañi meeto ahao?” 27  Abaalaba, ali: “Nimibulelezi kale, kono nemusika teeleza. Semubatela kuutwa za teñi hape kiñi? Kana ni mina mubata kuba balutiwa bahae?” 28  Kiha bamusheununa, bali: “Wena u mulutiwa wa mutu yani, kono luna lu balutiwa ba Mushe. 29  Lwaziba kuli Mulimu ubulezi ku Mushe, kono haili mutu yo yena haluzibi kwazwa.” 30  Muuna yo abaalaba, ali: “Kwakomokisa luli kuli hamuzibi kwazwa, kono imi ukwaluluzi meeto aka. 31  Lwaziba kuli Mulimu hateelezi kwa baezalibi,+ kono haiba mutu asaba Mulimu ni kueza tato yahae, Mulimu wamuteeleza.+ 32  Kuzwa kwaikale hakusika utwahala kale kuli mutu ukwaluluzi meeto a mutu yapepilwe ali sibofu. 33  Kambe mutu yo naasazwi ku Mulimu, naasike akona kueza nto niyekana.”+ 34  Bamualaba, bali: “Wena neupepilwe inze unani sibi, mi cwale ubata kululuta?” Mi bamuleleka!+ 35  Jesu autwa kuli mutu yo ulelekilwe, mi hamufumani, ali ku yena: “Kana unani tumelo ku Mwanaa mutu?” 36  Muuna yo aalaba, ali: “Muñaaka, ki mañi yena yo, kuli nikone kuba ni tumelo ku yena?” 37  Jesu ali ku yena: “Umuboni, mi mane ki yena yo yabulela ni wena.” 38  Ali: “Mulena, ninani tumelo ku yena.” Mi amukubamela. 39  Cwale Jesu ali: “Senitezi mwa lifasi ki katulo ye: kuli babasa boni bakone kubona+ mi bababona bafetuhe libofu.”+ 40  Babañwi ba Bafalisi bane bali ni yena bautwa litaba zeo, mi bali ku yena: “Kana ni luna lu libofu?” 41  Jesu ali ku bona: “Kambe nemuli libofu, kambe hamuna sibi. Kono cwale muli: ‘Lwabona.’ Sibi samina sisali teñi.”+

Litaluso ze kwatasi