Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Joani 13:1-38

LITABA ZE MWAHALI

  • Jesu utapisa mahutu a balutiwa bahae (1-20)

  • Jesu ubulela kuli Judasi uka mubeteka (21-30)

  • Mulao omunca (31-35)

    • “Haiba mulatana mwahalaa mina” (35)

  • Jesu upolofita kuli Pitrosi uka mulatula (36-38)

13  Cwale mukiti wa Paseka usika ezahala kale, Jesu nasaazibile kuli nako yahae ya kuzwa mwa lifasi kuya+ ku Ndatahe ifitile,+ mi kakuli naalatile bahae bane bali mwa lifasi, abalata kuisa kwa mafelelezo.+  Nebaca mulalelo, mi Diabulosi nasaakenyize kale mulelo wa kubeteka Jesu+ mwa pilu ya Judasi Isikariota,+ mwanaa Simoni.  Cwale Jesu, ka kuziba kuli Ndatahe naabeile lika kaufela mwa mazoho ahae ni kuli naazwile ku Mulimu mi naaya ku Mulimu,+  ayema kuzwa fa mulalelo ni kubeya liapalo zahae za fahalimu kwatuko. Mi aanga taulo, aitama yona mwa teka.+  Hasamulaho, abeya mezi mwa mukeke mi akala kutapisa mahutu a balutiwa bahae ni kuapukuta ka taulo yanaaitamile.  Kihaa taha ku Simoni Pitrosi. Pitrosi ali ku yena: “Mulena, kana ubata kunitapisa kwa mahutu?”  Jesu amualaba, ali: “Hauutwisisi senieza ka nako ye, kono uka siutwisisa hamulaho wa lika ze.”  Pitrosi ali ku yena: “Hauna kunitapisa kwa mahutu nikamuta.” Jesu amualaba, ali: “Ninani kukutapisa,+ hakusicwalo, hauna swalisano ni na.”  Simoni Pitrosi ali ku yena: “Mulena, unitapise isiñi feela kwa mahutu aka, kono ni kwa mazoho ni kwa toho.” 10  Jesu ali ku yena: “Mutu kaufela yatapile fa mubili utokwa feela kutapa kwa mahutu, kakuli mubili wahae kaufela ukenile. Mi mina mukenile, kono haki kaufelaa mina.” 11  Kakuli naaziba mutu yanaa mubeteka.+ Ki lona libaka hanaaize: “Haki kaufelaa mina babakenile.” 12  Cwale hasaa batapisize kwa mahutu ni kuapala liapalo zahae za fahalimu, aina hape kwa tafule, mi ali ku bona: “Kana mwautwisisa seniezize ku mina? 13  Munibiza kuli, ‘Muluti,’ ni ‘Mulena,’ mi mubulela niti, kakuli ki cwalo luli.+ 14  Cwale haiba na, Mulena ni Muluti, nimitapisize kwa mahutu,+ ni mina muswanela* kutapisana kwa mahutu.+ 15  Kakuli nimitomezi mutala, kuli sina moni miezelize, ni mina mueze cwalo.+ 16  Kaniti luli namibulelela nili, mutanga hafiti mulenaa hae, ni yalumilwe hafiti yamulumile. 17  Hamuziba lika ze, mukaba ni tabo hamu lieza.+ 18  Hanibuleli mina kaufela; naziba beniketile. Kono kubile cwalo kuli kutalelezwe liñolo+ lelili: ‘Yanaacanga sinkwa saka unilahile.’*+ 19  Kuzwa cwale, nimibulelela taba ye isika ezahala kale, kuli haika ezahala mulumele kuli ki na.+ 20  Kaniti luli namibulelela nili, mutu kaufela yaamuhela yenilumile uamuhela ni na,+ mi mutu kaufela yaniamuhela, uamuhela ni Yena yanilumile.”+ 21  Jesu hasaabulezi litaba zeo, aziyeleha, mi apaka, ali: “Kaniti luli namibulelela nili, yomuñwi ku mina uka nibeteka.”+ 22  Balutiwa bakala kutalimana, basazibi kuli naabulela mañi.+ 23  Yomuñwi wa balutiwa, yanaalatwa hahulu ki Jesu,+ naashendami bukaufi ni* Jesu. 24  Kabakaleo, Simoni Pitrosi akobeta yo ka toho mi ali ku yena: “Lubulelele kuli ki mañi yabulelwa.” 25  Mulutiwa yo kihaa yendamena fa sifuba sa Jesu mi ali ku yena: “Mulena, ki mañi?”+ 26  Jesu kiha alaba, ali: “Ki yenika fa sinkwa senisunsa mwa mukeke.”+ Mi hasaasunsize sinkwa, asiinga ni kusifa Judasi, mwanaa Simoni Isikariota. 27  Judasi hasaamuhezi sinkwa seo, Satani akena ku yena.+ Cwale Jesu ali ku yena: “Seueza usieze kapili-pili.” 28  Kono ku bane bali kwa tafule hakuna yanaazibile libaka hanaabulela cwalo ku yena. 29  Babañwi mane nebahupula kuli, bakeñisa kuli Judasi ki yena yanaasweli sibulukelo sa masheleñi,+ Jesu naamubulelela kuli: “Uleke zelutokwa mwa mazazi a mukiti,” kamba kuli afe sesiñwi kwa babotana. 30  Cwale hasaamuhezi sinkwa, azwela kwande kapili. Mi neli busihu.+ 31  Hasaazwezi kwande, Jesu kihaa li: “Cwale Mwanaa mutu ukanyisizwe,+ mi Mulimu ukanyisizwe ka yena. 32  Mulimu kasibili uka mukanyisa,+ mi uka mukanyisa kapili. 33  Bana babanyinyani, niinzi ni mina nakonyana feela. Muka nibata; mi sina mone nibulelezi Majuda kuli: ‘Koniya hamukoni kutaha kwateñi,’+ ni mina cwale nimibulelela cwalo. 34  Nimifa mulao omunca, wa kuli mulatane; sina moni milatezi,+ mulatane cwalo ni mina.+ 35  Batu kaufela bakaziba kuli mu balutiwa baka ka taba ye—haiba mulatana mwahalaa mina.”+ 36  Simoni Pitrosi ali ku yena: “Mulena, uya kai?” Jesu aalaba, ali: “Koniya haukoni kunilatelela kwateñi ka nako ya cwale, kono uka nilatelela hasamulaho.”+ 37  Pitrosi ali ku yena: “Mulena, kiñi hanisa koni kukulatelela ka nako ya cwale? Nikatoboha bupilo* bwaka kabakala hao.”+ 38  Jesu aalaba, ali: “Kana luli ukatoboha bupilo* bwahao kabakala ka? Kaniti luli nakubulelela nili, mukombwe hauna kulila usika nilatula halaalu.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ni mina mulukela.”
Kamba “unifetuhezi.”
Linzwi ka linzwi, “mwa sifuba sa.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”