Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Joani 1:1-51

LITABA ZE MWAHALI

  • Linzwi lifetuha nama (1-18)

  • Bupaki bwanaafile Joani Mukolobezi (19-28)

  • Jesu ki Ngunyana wa Mulimu (29-34)

  • Balutiwa ba Jesu bapili (35-42)

  • Filipi ni Natanaele (43-51)

1  Kwa simuluho nekunani Linzwi,+ mi Linzwi naali ni Mulimu,+ mi Linzwi neli mulimu.*+  Yo naali ni Mulimu kwa simuluho.  Lika kaufela neliezizwe ka yena,+ mi hakuna nto niyekana yeneezizwe kusaezi yena. Zeneezizwe  ka yena neli bupilo, mi bupilo neli liseli kwa batu.+  Mi liseli libenya mwa lififi,+ kono lififi halisika koma liseli leo.  Nekutile mutu yanaalumilwe sina muyemeli wa Mulimu; libizo lahae neli Joani.+  Mutu yo naatile sina paki, kuli apake za liseli,+ ilikuli batu ba mufuta kaufela bakone kulumela ka yena.  Nesi yena liseli leo,+ kono naalumezwi kuto paka za liseli leo.  Liseli la niti lelibenyeza batu ba mufuta kaufela nelituha litaha mwa lifasi.+ 10  Naali mwa lifasi,+ mi lifasi neliezizwe ka yena,+ kono lifasi nelisika muziba. 11  Naatile habo yena, kono sicaba sahabo nesisika muamuhela. 12  Kono kaufela bane bamuamuhezi, abafa maata a kuba bana ba Mulimu,+ kakuli nebabonisa tumelo mwa libizo lahae.+ 13  Mi nebasika pepwa ka mali kamba ka kulata kwa nama kamba kulata kwa mutu, kono nebapepilwe ka Mulimu.+ 14  Cwale Linzwi naabile nama+ mi ato pila mwahalaa luna, mi lwabona kanya yahae, ili kanya yeswana ni ya mwana wa libanda+ yezwa ku ndatahe; mi naatezi sishemo sa Mulimu* ni niti. 15  (Joani naapakile zahae, mane naahuwelelize, ali: “Yo ki yena yene nibulezi zahae kuli: ‘Yanitaha mwamulaho wanifita, kakuli naaliteñi pili ku na.’”)+ 16  Kakuli kaufelaa luna luamuhezi kwa bufumu bwahae, mane luamuhezi sishemo sesituna fahalimwaa sishemo sesiñwi sesituna. 17  Kakuli Mulao neufilwe ka Mushe,+ mi sishemo sa Mulimu+ ni niti nelitile ka Jesu Kreste.+ 18  Hakuna mutu yaboni Mulimu ka nako ifi kamba ifi;+ mulimu+ wa libanda ya kwa lineku la Ndate*+ ki yena yamutalusize.+ 19  Ki bo bupaki bwanaafile Joani, Majuda hane balumile baprisita ni Malivi kuzwa kwa Jerusalema kuto mubuza kuli: “Ki wena mañi?”+ 20  Mi naaitumelezi, naasika hana, kono naaitumelezi, ali: “Haki na Kreste.” 21  Mi bamubuza, bali: “Ki wena mañi he? Kana ki wena Elia?”+ Aalaba, ali: “Haki na.” “Kana ki wena Mupolofita?”+ Mi aalaba, ali: “Batili!” 22  Kiha bali ku yena: “Ki wena mañi? Ulubulelele kuli luyo alaba baba lulumile. Hakuipulele, ki wena mañi?” 23  Ali: “Ki na linzwi la yahuweleza mwa lihalaupa, lelili: ‘Mubaakanye nzila ya Jehova,’*+ sina mwanaabulelezi mupolofita Isaya.”+ 24  Cwale bane balumilwe bao nebazwa kwa Bafalisi. 25  Kiha bamubuza, bali: “Cwale kiñi he haukolobeza haiba haki wena Kreste kamba Elia kamba Mupolofita?” 26  Joani abaalaba, ali: “Na nikolobeza mwa mezi. Kunani yayemi mwahalaa mina yemusa zibi, 27  yanitaha mwamulaho, yenisa swaneli kutamulula mihala ya makatulo ahae.”+ 28  Lika zeo neliezahalezi mwa Betania mwabuse bwa Jordani, mwanaakolobeleza Joani.+ 29  Habusa abona Jesu inze ataha ku yena, mi ali: “Hamubone Ngunyana+ wa Mulimu yazwisa sibi+ sa lifasi!+ 30  Yo ki yena yene nibulezi zahae kuli: ‘Mwamulaho waka kutaha muuna yanifita, kakuli naaliteñi pili ku na.’+ 31  Nihaiba na nenisa muzibi, kono sene nitilo kolobeleza mwa mezi neli kuli abonahale ku Isilaele.”+ 32  Joani apaka hape, ali: “Neniboni moya okenile hauzwa kwa lihalimu sina liiba, mi waina fahalimwaa hae.+ 33  Nihaiba na nenisa muzibi, kono Yena yanaa nilumile kuto kolobeza mwa mezi ki yena yanaaize ku na: ‘Yena kaufela yeuka bona moya okenile inze ushetumukela ku yena ni kuina ku yena,+ ki yena yakolobeza ka moya okenile.’+ 34  Mi niiponezi taba yeo, mi nipakile kuli yo ki Mwanaa Mulimu.”+ 35  Habusa hape, Joani naayemi ni bababeli kwa balutiwa bahae, 36  mi habona Jesu inze azamaya, ali: “Hamubone Ngunyana wa Mulimu!”+ 37  Balutiwa bababeli bao haba muutwa inze abulela cwalo, balatelela Jesu. 38  Cwale Jesu aitemuna, mi haababona inze bamulatelela, ali ku bona: “Mubatañi?” Bali ku yena: “Rabbi (fo kikuli, “Muluti,” hakutolokwa), uina kai?” 39  Ali ku bona: “Hamutahe, mi mukabona.” Cwale baya ni yena mi bayo bona kwaina, mi batola ni yena lizazi leo; nese ibato ba ka hora yabulishumi.* 40  Andreasi+ munyanaa Simoni Pitrosi, neli yomuñwi wa bababeli bane bautwile zanaabulezi Joani mi balatelela Jesu. 41  Pili afumana muhulwanaa hae Simoni, mi ali ku yena: “Lufumani Mesia”+ (fo kikuli “Kreste,” hakutolokwa), 42  mi amuisa ku Jesu. Jesu hamubona, ali: “Ki wena Simoni+ mwanaa Joani; ukabizwa Kefasi” (ili “Pitrosi” halitolokwa).+ 43  Habusa naabata kuya kwa Galilea. Jesu kihaa fumana Filipi+ mi ali ku yena: “Unilatelele.” 44  Cwale Filipi naasimuluha kwa Betsaida, naazwa mwa muleneñi wahabo Andreasi ni Pitrosi. 45  Filipi afumana Natanaele+ mi ali ku yena: “Lufumani yo Mushe naañozi zahae mwa Mulao, ni yo Bapolofita nebañozi zahae: Jesu, mwanaa Josefa,+ wa kwa Nazareta.” 46  Kono Natanaele ali ku yena: “Kana kunani sesinde sesikona kuzwa kwa Nazareta?” Filipi ali ku yena: “Taha uto bona.” 47  Jesu abona Natanaele inze ataha ku yena mi amubulela, ali: “Hamubone Muisilaele yo kusina bupumi ku yena.”+ 48  Natanaele ali ku yena: “Unizibile cwañi?” Jesu amualaba, ali: “Filipi asika kubiza kale hane uli mwatasaa kota ya feiga, neni kuboni.” 49  Natanaele amualaba, ali: “Rabbi, ki wena Mwanaa Mulimu, u Mulena wa Isilaele.”+ 50  Jesu amualaba, ali: “Kana ulumela kabakala kuli niize neni kuboni mwatasaa kota ya feiga? Ukabona lika zetuna kufita ze.” 51  Cwale ali ku yena: “Kaniti luli namibulelela mina batu nili, mukabona lihalimu linze likwaluluhile ni mangeloi a Mulimu anze akambama ni kushetumukela ku Mwanaa mutu.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “neliswana sina mulimu.”
Kamba “sishemo sesituna.”
Kamba “ya fa sifuba sa Ndate.” Taba yeo italusa kuli naashemubiwa hahulu.
Fo kikuli, ibato ba ka 4 ya musihali.