Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Jeremia 51:1-64

LITABA ZE MWAHALI

  • Bupolofita ka za kulwanisa Babilona (1-64)

    • Babilona ikatulwa ki Mamede ka sipundumukela (8-12)

    • Buka inepelwa mwa Eufrati (59-64)

51  Jehova sabulela ki se, uli: “Nizusa moya osinyaWa kulwanisa Babilona+ ni babayahile mwa Lebi-kamai.*   Nikalumela Babilona baulusi,Mi baka muulusa ni kubisa naha yahae mukungulu;Mi bakato mulwanisa mwa maneku kaufela mwa lizazi la ziyezi.+   Yakunupa ka buta asike ahoha* buta bwahae. Mi kusike kwaba ni yayema aapezi siapalo sahae sa ndwa sa tusipi. Musike mwashwela makeke micaha bahae.+ Musinye mpi yahae kaufela.   Mi bakabulaiwa mwa naha ya Makaladeya,Inze batabakilwe mwa mikwakwa yahae.+   Kakuli Isilaele ni Juda habasika siiwa ki* Mulimu wabona, habasika siiwa ki Jehova wa limpi.+ Kono naha yabona* itezi mulatu mwa meeto a Yakenile wa Isilaele.   Hamuzwe mwa Babilona,Mi mupunyuse bupilo* bwamina.+ Musike mwashwa kabakala bufosi bwahae. Kakuli ki nako ya Jehova ya kumukutiseza bumaswe. Umukutiseza bakeñisa zaezize.+   Babilona ubile komoki ya gauda mwa lizoho la Jehova;Ukolwisize lifasi kaufela bucwala.+ Macaba anwile kwa waine yahae;Ki lona libaka macaba haapulumukile.+   Babilona uwile ka sipundumukela mi ulobehile.+ Mubokolole kabakala hae!+ Mumungele balusamu ya kualafisa butuku bwahae; mwendi ukafola.”   “Lulikile kufolisa Babilona, kono kupalile kumufolisa. Halumusiyeñi mi luye, mañi ni mañi aye kwa naha yahabo.+ Kakuli katulo yahae izo fita kwa lihalimu;Ipahami sina malu.+ 10  Jehova ulutahiselize katulo yelukile.+ Hamutahe, lubulele mwa Sione za musebezi wa Jehova Mulimu waluna.”+ 11  “Muloze masho;+ muswale litebe za laundi.* Jehova ususumelize moya wa malena ba Mamede,+Kakuli ulela kusinya Babilona. Kakuli Jehova ueza cwalo kuli akutiseze bumaswe, kukutiseza bumaswe kabakala tempele yahae. 12  Munanulele mwahalimu sisupo*+ sa kulwanisa mamota a Babilona. Muekeze kwa palo ya balibeleli, mubeye balibeleli. Mubaakanye bababandamena. Kakuli Jehova ulukisize mulelo wa kuitusisa,Mi ukalwanisa babayahile mwa Babilona kulikana ni mwasepiselize.”+ 13  “Wena musali yaina fa mezi amañata,+Yanani maluwo amañata,+Mafelelezo ahao atile, mafelelezo* a pulofiti yene ufumana.+ 14  Jehova wa limpi ukonkile ka yena, uli:‘Nika kutaza ka batu, babañata sina nziye,Mi bakahuweleza ka tabo kabakala kuli bakukomile.’+ 15  Ki yena Muezi wa lifasi ka maata ahae,Yena yatiisize naha ka butali bwahae+Ni kuyandulula mahalimu ka kutwisiso yahae.+ 16  Hautwahalisa linzwi lahae,Mezi a mwa mahalimu aaluma,Mi ukambamisa malu* kuzwelela kwa mafelelezo a lifasi. Uezeza pula mamonyi,*Mi ufukisa moya kuzwa mwa mabulukelo ahae.+ 17  Mutu kaufela ueza ka kutokwa ngana ni zibo. Mumbuti kaufela ukaswaba kabakala siswaniso sa kubeta;+Kakuli siswaniso sahae sa sipi* ki sa buhata,Mi hakuna moya ku ona maswaniso ao.+ 18  Maswaniso ao haana tuso,*+ ki musebezi osheununwa. Lizazi laona la koto halika fita, akasinyeha. 19  Kabelo ya Jakobo, yena haaswani ni lika zeo,Kakuli ki yena yaezize lika kamukana,Mane ni mulamu wa saanda sahae.+ Libizo lahae ki Jehova wa limpi.”+ 20  “Ki wena mulamu waka wa ndwa, silwaniso saka sa kuitusisa mwa ndwa,Kakuli ka wena nikapyata macaba. Ka wena nikasinya mibuso. 21  Ka wena nikapyata pizi ni mupahami wayona. Ka wena nikapyata koloi ya ndwa ni muzamaisi wayona. 22  Ka wena nikapyata muuna ni musali. Ka wena nikapyata muuna wamusupali ni mushimani. Ka wena nikapyata mucaha ni kalibe. 23  Ka wena nikapyata mulisana ni mutapi wahae. Ka wena nikapyata mulimi ni limunanu zahae zepanilwe. Ka wena nikapyata babusisi ni babakweli ba babusi. 24  Mi nikakutiseza bumaswe Babilona ni batu kaufela babayahile mwa KaladeyaKabakala bumaswe kaufela bobaezize mwa Sione fapilaa hao,”+ kubulela Jehova. 25  “Bona, nakulwanisa,+ wena lilundu lelisinya,” kubulela Jehova,“Wena yasinya lifasi kamukana.+ Nikaotolola lizoho laka kukulwanisa ni kukupindumunela fafasi kuzwa fa macweMi nika kueza lilundu lelicile mulilo.” 26  “Batu habana kunga ku wena licwe la kuitusisa mwa kona kamba licwe la mutomo,Kakuli ukaba matota kuya kuile,”+ kubulela Jehova. 27  “Munanulele mwahalimu sisupo* mwa naha.+ Mulize lunaka mwahalaa macaba. Mumuketele macaba aka mulwanisa. Mumubizeze mibuso ya Ararati,+ Mini, ni Ashikenazi+ kuli ito mulwanisa. Mumuketele lisole yañola masole babanca, bato mulwanisa. Mutise lipizi, litahe sina nziye yeñata yabana. 28  Mumuketele macaba ato mulwanisa,Malena ba Media,+ babusisi babona ni babakweli ba babusi kaufelaNi linaha kaufela zebabusa. 29  Mi lifasi likazikinyeha ni kungangama,Kakuli mihupulo ya Jehova ya kulwanisa Babilona ikapetahalaIli kueza naha ya Babilona nto yesabisa hahulu, kusina yayahile mwateñi.+ 30  Lindwalume za Babilona lituhezi kulwana. Bainzi mwa libaka zabona zesilelelizwe. Habasana maata.+ Babile sina basali.+ Mandu ahae atumbekilwe mulilo. Lipakiso zahae lilobilwe.+ 31  Mulumiwa umata kuyo katanyeza mulumiwa yomuñwi,Mi numwana umata kuyo katanyeza numwana yomuñwi,Kuyo zibisa mulena wa Babilona kuli muleneñi wahae uhapilwe mwa maneku kaufela,+ 32  Kuli mipao ihapilwe,+Kuli mikolo ya kuma icisizwe ka mulilo,Ni kuli masole bakenezwi ki sabo yetuna.” 33  Kakuli Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: “Mwanaa musizana wa Babilona uswana sina mapulelo. Seli nako ya kumuhatikela fafasi. Nako ya kukutula ituha imutahela.” 34  “Mulena Nebukadenezare* wa Babilona unicile;+Unilyanganisize. Uniezize kuli niswane sina piza yeli mukungulu. Unimizize sina noha yetuna;+Utalize mba yahae ka lika zaka zende. Unizukulize. 35  ‘Haike bumaswe boniezizwe ni bobuezizwe kwa mubili waka butahele Babilona!’ kubulela yayahile mwa Sione.+ ‘Mi haike mali aka abe fahalimwaa babayahile mwa Kaladeya!’ kubulela Jerusalema.” 36  Kabakaleo, Jehova sabulela ki se, uli: “Bona, nakuyemela mwa muzeko wahao,+Mi nikakutiseza bumaswe yakuezize maswe.+ Nikaomisa liwate lahae ni liliba zahae.+ 37  Mi Babilona ukaba mabunda a macwe,+Sibaka sa mawawa,+Nto yesabisa hahulu ni yebaka komoka batu ka kuliza muloli, Kusina yayahile mwateñi.+ 38  Kaufelaa bona bakabuluma sina litau zabana.* Bakahona sina bana ba litau.” 39  “Habaka ba ni takazo yetuna, nika baezeza mukiti mi nika bakolwisa bucwala,Ilikuli banyakalale;+Kihona bakalobala buloko bwa kuya kuile,Bobasike bazuha ku bona,”+ kubulela Jehova. 40  “Nika baisa sina lingunyana zeiswa kwa kubulaiwa,Sina lingu zabaana ni lipuli.” 41  “Sheshaki* uhapilwe,+Yena Tumbo ya lifasi kaufela uswelwi!+ Babilona ubile nto yesabisa hahulu mwahalaa macaba! 42  Liwate likwahezi Babilona. Limuapesize ka mandinda alona amañata. 43  Mileneñi yahae ifetuhile nto yesabisa hahulu, naha yeomile ni lihalaupa. Naha mokusina yapila mwateñi ni mokusina mutu yafita mwateñi.+ 44  Nikafa Bele+ koto mwa Babilona,Nika mutazisa zamizize.+ Macaba haasana kuselehanela ku yena,Mi limota la Babilona likawa.+ 45  Hamuzwe ku yena, mina sicaba saka!+ Mupunyuse bupilo* bwamina+ kwa buhali bwa Jehova bobutuka!+ 46  Musike mwaikalelwa kamba kusaba kabakala taba yekautwahala mwa naha. Taba ikataha mwa silimo silisiñwi,Mi mwa silimo sesitatama kukataha yeñwi,Taba ya kuli kunani mufilifili mwa naha ni ya mubusi yalwanisa mubusi yomuñwi. 47  Kabakaleo, hamubone! Mazazi aatahaHanika fa koto maswaniso akupanga a Babilona. Naha yahae kaufela ikaswabiswa,Mi bababulailwe bahae kaufela bakawa mwahalaa hae.+ 48  Mahalimu ni lifasi ni lika kaufela ze mwateñiLikahuweleza ka tabo kabakala Babilona,+Kakuli basinyi baka mutahela kuzwelela kwa mutulo,”+ kubulela Jehova. 49  “Babilona naasika tahisa feela kuli bababulailwe ba Isilaele bawe+Kono hape kwa Babilona bababulailwe ba mwa lifasi kaufela bawezi kwateñi. 50  Mina babapunyuhile kwa mukwale, muzwelepili kumata, musike mwayema!+ Muhupule Jehova munze muli kwahule,Mi haike muhupule Jerusalema mwa lipilu zamina.”+ 51  “Luswabisizwe kakuli lusheunuzwi. Lipata zaluna li mwa maswabi,Kakuli bazwahule* batilo lwanisa libaka zekenile za ndu ya Jehova.”+ 52  “Kabakaleo, hamubone! mazazi aataha,” kubulela Jehova,“Hanika fa koto maswaniso ahae akupanga,Mi babaholofalizwe bakatonga mwa naha yahae kaufela.”+ 53  “Babilona niha ka kambamela kwa mahalimu,+Niha ka tiisa libaka zahae zetelele zesilelelizwe,Basinyi bahae bakazwelela ku na,”+ kubulela Jehova. 54  “Hamuteeleze! Mwa Babilona kuutwahala muhuwo wa sililo,+Mulumo wa kozi yetuna ozwelela mwa naha ya Makaladeya,+ 55  Kakuli Jehova usinya Babilona,Ukakuzisa linzwi lahae lelituna,Mi mandinda abona akaluma sina mezi amañata. Mulumo wa manzwi abona ukautwahala. 56  Kakuli musinyi ukatahela Babilona;+Lindwalume zahae likahapiwa,+Buta bwabona bukasinyiwa,Kakuli Jehova ki Mulimu yakutiseza bumaswe.+ Kaniti ukakutiseza bumaswe.+ 57  Nikakolwisa bucwala manduna bahae ni bababutali bahae,+Babusisi bahae ni babakweli ba babusi bahae ni lindwalume zahae,Mi bakalobala buloko bwa kuya kuile,Bobasike bazuha ku bona,”+ kubulela Mulena, yo libizo lahae ki Jehova wa limpi. 58  Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: “Limota la Babilona niha lili lelituna, likawiselezwa,+Mi minyako yahae, niha ili yemitelele, ikatumbekwa mulilo. Batu bakaikataza kono hakuna sebeka fumana;Macaba akaikataliseza feela kufepa mulilo.”+ 59  Le ki lona linzwi la mupolofita Jeremia lanaalaezi Seraya mwanaa Neria+ mwanaa Mahaseya hanaaile ni Mulena Zedekia wa Juda kwa Babilona mwa silimo sabune sa puso yahae; Seraya neli yena sikombwa sene sibabalela libyana za mulena. 60  Jeremia añola mwa buka iliñwi likozi kaufela zeneka tahela Babilona, ona manzwi a kaufela añolezwi Babilona. 61  Hape Jeremia abulelela Seraya, ali: “Haukayo fita ku Babilona ni kumubona, ubale manzwi a kaufela ka kutumusa. 62  Mi ubulele, uli: ‘Wena Jehova, ubulezi za sibaka se kuli sikasinyiwa kusina yakapila mwateñi, ibe mutu kamba folofolo, ni kuli sikaba matota kuya kuile.’+ 63  Mi hauka feza kubala buka ye, utamele kwateñi licwe mi uiyumbele fahalaa nuka ya Eufrati. 64  Mi ubulele, uli: ‘Ki mona mwaka nwelela Babilona cwalo kuya kwatasi mi nikamuta haana kutumuka hape+ bakeñisa kozi yeni mutahiseza; mi bakafokola.’”+ Fa ki fona foafelela manzwi a Jeremia.

Litaluso ze kwatasi

Kubonahala kuli leo ki libizo la Kaladeya leliitusiswa ka mulelo wa kuli kusike kwazibahala kuli ki yona.
Linzwi ka linzwi, “asike ahatikela.”
Linzwi ka linzwi, “haki limbelwa ku.”
Fo kikuli, naha ya Makaladeya.
Kamba “moyo.”
Kamba mwendi, “mutaze lipusu za masho.”
Kamba “musumo wa sisupo.”
Linzwi ka linzwi, “tikanyo.”
Kamba “mbundu.”
Kamba mwendi, “Utibululela pula linzila.”
Kamba “siswaniso sa sipi yeshengunuzwi.”
Kamba “ki a mbango.”
Kamba “musumo wa sisupo.”
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Kamba “litau zabana za bulizi-lizi mwa mulala.”
Kubonahala kuli leo ki libizo la Babele (Babilona) leliitusiswa ka mulelo wa kuli kusike kwazibahala kuli ki yona.
Kamba “moyo.”
Kamba “bakusili.”