Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Jeremia 50:1-46

LITABA ZE MWAHALI

  • Bupolofita ka za kulwanisa Babilona (1-46)

    • Musabe mwa Babilona (8)

    • Maisilaele bakakutiswa (17-19)

    • Mezi amwa Babilona akaomiswa (38)

    • Babilona haina kuyahiwa (39, 40)

50  Ki le linzwi lanaabulezi Jehova ka za Babilona,+ za naha ya Makaladeya, ka mupolofita Jeremia:   “Mulibulele mwahalaa macaba mi mulishaele. Muyemise sisupo* mi mushaele zateñi. Musike mwapata nto ifi kamba ifi! Mubulele, muli: ‘Babilona uhapilwe.+ Bele uswabisizwe.+ Merodaki ukenezwi ki sabo yetuna. Maswaniso ahae aswabisizwe. Milimu yahae ya maswaniso yenyenyisa* ikenezwi ki sabo yetuna.’   Kakuli sicaba sitile kuto mulwanisa kuzwelela kwa mutulo.+ Sitahisa kuli naha yahae ibe nto yesabisa hahulu;Hakuna yayahile ku yena. Mutu ni folofolo bamatile;Baile.”  “Mwa mazazi ao ni ka nako yeo,” kubulela Jehova, “sicaba sa Isilaele ni batu ba Juda bakataha hamoho.+ Bakazamaya inze balila,+ mi hamoho bakabata Jehova Mulimu wabona.+  Bakabuza nzila yeya kwa Sione, lipata zabona linze litalimezi kwateñi,+ bali: ‘Hamutahe luswalisane ni Jehova, lueze tumelelano ya kuya kuile ni yena, yesike ya libalwa.’+  Batu baka babile mutapi wa lingu zelatehile.+ Balisana babona batahisize kuli bayembuluke.+ Babaisize mwa malundu, kubayembanisa kuzwa fa lilundu leliñwi kuya kuleliñwi. Balibezi mapumulelo abona.  Batu kaufela baba bafumani babacile,+ mi lila zabona liize: ‘Haluna mulatu, kakuli bafoselize Jehova, bafoselize sibaka mokupila kuluka ni sepo ya bo kuku wabona, yena Jehova.’”   “Hamuzwe mwa Babilona,Muzwe mwa naha ya Makaladeya,+Mi mube sina lifolofolo zezamaya mutapi kwapili.   Kakuli nizuseza Babilona ni kumutahisezaKopano ya macaba atiile azwa kwa naha ya kwa mutulo.+ Akataha ku yena aitukiselize ndwa;Mi ukahapelwa kwateñi. Masho abona aswana sina a ndwalumeAtahisa kuli bashemi bashwelwe ki bana;+Haakuti feela asika peta sesiñwi. 10  Kaladeya ukahapiwa.+ Babaka muhapa kaufela bakakula luli,”+ kubulela Jehova. 11  “Kakuli nemuzwezipili kutaba,+ nemuzwezipili kunyakalalaHane mulobela saanda saka.+ Kakuli nemunze mutakisa inge nkomwana ya sitole ye mwa bucwañi,Mi nemunze mulila sina lipizi za baa­na. 12  Maa mina uswabisizwe.+ Yamipepile uswabile. Hamubone! Ki yena yomunyinyani kufeleleza mwahalaa macaba,Ki naha yeomile ni lihalaupa.+ 13  Bakeñisa bunyemi bwa Jehova, hakuna yakayaha mwateñi;+Ukaba matota luli.+ Mutu ni mutu yafita kwatuko ni Babilona ukasaba hahulu hamutalimaMi ukaliza muloli kabakala likoto zahae kaufela.+ 14  Hamutahe, mutolwanisa Babilona, mumutele mwa maneku kaufela munze muitukiselize ndwa,Kaufelaa mina babahoha* buta.+ Mumukunupe, musike mwasiya nihaiba lisho lililiñwi,Kakuli ufoselize Jehova.+ 15  Muhuweleze muhuwo wa ndwa ya kumulwanisa mwa maneku kaufela. Ukozize.* Misumo yahae iwile, mamota ahae apwacizwe,+Kakuli ki Jehova yamukutiseza bumaswe.+ Mumukutiseze bumaswe. Mueze ku yena sina mwaezelize.+ 16  Muzwise yacala mwa BabilonaNi yaitusisa cekesi ka nako ya kutulo.+ Kabakala mukwale olunya, mañi ni mañi ukakutela kwa sicaba sa­habo,Mañi ni mañi ukabalehela kwa naha yahabo.+ 17  “Sicaba sa Isilaele ki lingu zehasani.+ Litau lisihasanyize.+ Pili neli mulena wa Asiria yanaa bacile;+ hasamulaho Mulena Nebukadenezare* wa Babilona aluma-luma masapo abona.+ 18  Kabakaleo, Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: ‘Hamubone, nikaeza mulena wa Babilona ni naha yahae sina mone niezelize mulena wa Asiria.+ 19  Mi nikakutiseza Isilaele kwa mafulelo ahae,+ mi ukafulela fa Karmele ni Bashani,+ ni fa malundu a Efraimi+ ni a Giliadi+ mi ukakula.’” 20  “Mwa mazazi ao ni ka nako yeo,” kubulela Jehova,“Mulatu wa Isilaele ukabatisiswa,Kono hauna kufumanwa,Mi libi za Juda halina kufumanwa,Kakuli nikaswalela libi za benisiile.”+ 21  “Muye muyo lwanisa naha ya Merataimi ni babayahile mwa Pekodi.+ Babulaiwe mi bayundiswe,”* kubulela Jehova. “Mueze lika kaufela zeni milaezi. 22  Kunani mulumo wa ndwa mwa naha,Kozi yetuna. 23  Sando ya mumbuti ya lifasi kaufela ipumilwe ni kulobiwa!+ Babilona ufetuhile kuba nto yesabisa hahulu mwahalaa macaba!+ 24  Nikuteezi katwa mi uswasehile, wena Babilona,Mi neusika ziba zateñi. Neufumanwi mi waha­piwa,+Kakuli ki Jehova yene ulwanisize. 25  Jehova ukwahuluzi mabulukelo ahae,Mi uzwisa mwateñi lilwaniso za buhali bwahae.+ Kakuli Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena Jehova wa limpi, unani musebeziMwa naha ya Makaladeya. 26  Hamutahe muto mulwanisa kuzwa kwa libaka za kwahule.+ Mukwalulule matuli ahae.+ Mumubundeke sina mabunda a bubeke. Mumuyundise.*+ Kusike kwaba ni yasiyala ku yena. 27  Mubulaye lipohwana zahae kaufela;+Liye kwa kusilahiwa. Linani bumai, kakuli lizazi la zona litile,Nako yazona ya kufiwa koto! 28  Kuutwahala mulumo wa batu bababaleha,Bababaleha kuzwa mwa naha ya Babilona,Kuyo shaela mwa Sione za kukutiseza bumaswe kwa Jehova Mulimu waluna,Za kukutiseza bumaswe kabakala tempele yahae.+ 29  Mubizeze Babilona batu babakunupa ka buta,Batu kaufela babahoha* buta.+ Mutome mafulo kumupotoloha; kusike kwaba ni mutu yabaleha. Mumukutiseze kulikana ni misebezi yahae.+ Mueze ku yena sina mwaezelize.+ Kakuli uipahamiselize Jehova,Uipahamiselize Yakenile wa Isilaele.+ 30  Kabakaleo, micaha bahae bakawa mwa lipatelo zahae,+Mi masole bahae kaufela bakashwa* mwa lizazi leo,” kubulela Jehova. 31  “Bona! Nakulwanisa,+ wena mulwanisi,”+ kubulela Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena Jehova wa limpi,“Kakuli lizazi lahao likataha, nako yenika kufa koto. 32  Wena mulwanisi, ukasitatala ni kuwa,Kusina yaka kuyemisa.+ Nikatumbeka mileneñi yahao mulilo,Mi ukacisa zekupotolohile kaufela.” 33  Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: “Sicaba sa Isilaele ni Juda sanyandiswa,Mi kaufela bababaisa mwa buhapiwa babakuma­lezi.+ Bahanile kubalukulula.+ 34  Kono Muliululi wabona utiile.+ Libizo lahae ki Jehova wa limpi.+ Kaniti uka bayemela mwa muzeko wabona,+Kuli afe naha pumulo+Ni kutahisa mufilifili mwahalaa babayahile mwa Babilona.”+ 35  “Kunani mukwale olwanisa Makaladeya,” kubulela Jehova,“Olwanisa babayahile mwa Babilona ni manduna bahae ni bababutali bahae.+ 36  Kunani mukwale olwanisa bababulela zesina tuso,* mi bakaeza ka bukuba. Kunani mukwale olwanisa lindwalume zahae, mi bakakenelwa ki sabo yetuna.+ 37  Kunani mukwale olwanisa lipizi zabona ni likoloi zabona za ndwa,Ni kulwanisa sikopekope sa batu kaufela baba mwahalaa hae,Mi bakaswana sina basali.+ Kunani mukwale olwanisa maluwo ahae, mi akahapiwa.+ 38  Kunani sinyeho kwa mezi ahae, mi akaomiswa.+ Kakuli ki naha ya maswaniso akupanga,+Mi bakeñisa lipono zabona zesabisa bazwelapili kuangabala. 39  Kabakaleo, libupiwa za mwa lihalaupa likapila ni lifolofolo zebokolola,Mi ku yena kukapila limpye.+ Hakuna yakayaha ku yena nikamuta,Mi hakuna babaka pila mwateñi mwa masika kaufela kuya kuile.”+ 40  “Sina mone kubezi Mulimu hasinya mileneñi ya Sodoma ni Gomora+ ni litolopo zeneeli bukaufi,”+ kubulela Jehova, “hakuna mutu yakapila mwateñi, mi hakuna mutu yakaina mwateñi.+ 41  Hamubone! Kunani sicaba sesitaha kuzwelela kwa mutulo;Kukazuswa sicaba sesimaa­ta ni malena babakutekeha+Kuzwelela kwa libaka za kwahule hahulu za li­fasi.+ 42  Baitusisa buta ni mu­kwazo.+ Banani situhu mi habana kuba ni makeke.+ Mulumo wabona uswana sina liwate leliluma,+Habanze bapahami fa lipizi zabona. Sina mutu alimuñwi, bayemi mwa mundandwe, banze baitukiselize ndwa, ya kukulwanisa, wena mwanaa musizana wa Babilona.+ 43  Mulena wa Babilona uutwile zabona,+Mi mazoho ahae atokwile maa­ta.+ Uswelwi ki ñalelwa,Butuku bobuswana ni bwa musali yapepa. 44  “Bona! Mutu ukataha kuto lwanisa mafulisezo asilelelizwe, sina tau yezwelela mwa mushitu otibani wa kwa Jordani, kono mwa nako yekuswani feela nikatahisa kuli bamate kuzwa ku yena. Mi nikaketa muketiwa kuli amuzamaise.+ Kakuli ki mañi yaswana ni na, mi ki mañi yaka nizekisa? Ki mulisana ufi yakona kuyema fapilaa ka?+ 45  Kabakaleo, hamuutwe, mina batu, za katulo* yaezize Jehova ka za Babilona+ ni zafumbezi babayahile mwa naha ya Makaladeya. Kaniti lingunyana za mutapi likahohololwa, liisiwe. Ukaeza libaka mobapila kuba matota kabakala bona.+ 46  Mulumo wa kuhapiwa kwa Babilona ukazikinyehisa lifasi,Mi muhuwo ukautwahala mwahalaa macaba.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “musumo wa sisupo.”
Linzwi la Siheberu leliitusisizwe fa, libato swana ni linzwi lelitalusa “musutelo,” mi liitusisizwe sina pulelo ya kunyefula.
Linzwi ka linzwi, “kuhatikela.”
Linzwi ka linzwi, “ufile lizoho lahae.”
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Kamba “basinyiwe.”
Kamba “Mumusinye.”
Linzwi ka linzwi, “kuhatikela.”
Linzwi ka linzwi, “bakakuziswa.”
Kamba “bapolofita babuhata.”
Kamba “kelezo.”