Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 5:1-31

LITABA ZE MWAHALI

  • Batu bahana kalimelo ya Jehova (1-13)

  • Kusinyiwa kono isiñi kuyundiselezwa (14-19)

  • Jehova ukutiseza sicaba bumaswe bwasona (20-31)

5  Hamupota-pote mwa mikwakwa ya Jerusalema. Mutalime-talime mi mulemuhe. Mubate-bate mwa mapatelo ahae kuli muboneHaiba nji kunani mutu yaeza ka katulo yelukile,+Yalika kupila ka kusepahala,Mi fo, nikaswalela muleneñi.   Niha bali: “Ka Jehova yapila!” Bakonka za buhata.+   Wena Jehova+, kana meeto ahao haatabeli kubona busepahali? Neu banatile, kono hakuna sene bautwile.* Neu bayundisize, kono nebahanile kuutwa kali­melo.+ Nebatatafalize lipata zabona kufita molitatafalezi licwe,+Mi nebahanile kusikuluha.+   Kono naipulelisa, nali: “Kaniti batu ba ki ba mayemo akwatasi. Baeza ka bukuba, kakuli habazibi nzila ya Jehova,Katulo ya Mulimu wabona.   Nikaya ku babatumile niyo ambola ni bona,Kakuli bona kaniti bazibile nzila ya Jehova,Katulo ya Mulimu wa­bona.+ Kono kaufelaa bona nebalobile cokoNi kupumaka litamiso.”*   Ki lona libaka tau yezwa mwa mushitu hai balwanisa,Liakanyani la mwa lihalaupa halizwelapili kubapapaula,Ngwe haibandamena mileneñi yabona. Mutu kaufela yazwela kwande a muleneñi watataulwa. Kakuli lifoso zabona ki zeñata;Likezo zabona za kusasepahala liatile.+   Nika kuswalela cwañi mwa taba ye? Bana bahao banifulalezi,Mi bakonka ka zesi Mu­limu.+ Neni bafile zene batokwa,Kono nebazwezipili kubuka,Mi baselehanela kwa ndu ya lihule.   Baswana sina lipizi zenani takazo yetuna,Yomuñwi ni yomuñwi ulilela musalaa mutu.+   “Kana haniswaneli kubafa koto kabakala litaba zeo?” kubulela Jehova. “Kana haniswaneli kukutiseza bumaswe sicaba sesicwalo?”+ 10  “Hamutahe muto taseza milunda yahae ya veine mi muisinye,Kono musike mwaisinye­leza.+ Mukole mitai yahae yeshoshela,Kakuli haki ya Jehova. 11  Kakuli ba ndu ya Isilaele ni ba ndu ya JudaBaniezize ka bupumi luli,” kubulela Jehova.+ 12  “Balatuzi Jehova, mi bazwelapili kubulela, bali:‘Hakuna sakaeza.*+ Hakuna kozi yeka lutahela;Haluna kubona mukwale kamba lukupwe.’+ 13  Bapolofita batezi moya feela,Mi linzwi* haliyo ku bona. Haike baezwe babasina tuso sina mwainezi manzwi abona!” 14  Kabakaleo, Jehova Mulimu wa limpi sabulela ki se, uli: “Bakeñisa kuli batu ba, babulela cwalo,Nieza manzwi aka kuli abe mulilo mwa mulomo wahao,+Mi sicaba se, ki sona likota,Mi mulilo uka bacisa.”+ 15  “Hamubone, nimitiseza sicaba sesizwa kwahule, mina ba ndu ya Isilaele,”+ kubulela Jehova. “Ki sicaba sesibile teñi ka nako yetelele. Ki sicaba sakale,Sicaba semusa zibi puo yasona,Semusa utwisisi zesibu­lela.+ 16  Sipusu sabona sa masho siswana sina libita leliatami;Kaufelaa bona ki lindwalume. 17  Bakaca kutulo yamina ni sinkwa samina.+ Bakaca bana bamina babashimani ni babasizana. Bakaca lingu zamina ni likomu zamina. Bakaca miselo ya likota zamina za veine ni za feiga. Bakasinya ka mukwale mileneñi yamina yesilelelizwe, yona yemuse­pile.” 18  “Kono nihaiba mwa mazazi ao,” kubulela ­Jehova, “hanina kumiyundiseleza.+ 19  Mi habaka buza kuli: ‘Ki kabakalañi Jehova Mulimu waluna haezize ku luna lika ze kaufela?’ mubaalabe, muli: ‘Sina mone munifulalelezi ni kuyo sebeleza mulimu usili mwa naha yamina, ni mina mukayo sebeleza bazwahule cwalo mwa naha yesi ya­mina.’”+ 20  Muzibahaze taba ye, ku ba ndu ya Jakobo,Mi muishaele mwa Juda, muli: 21  “Hamuutwe taba ye, mina batu ba likuba, babasina ngana:*+ Meeto banani kono hababoni;+Mazebe banani kono habautwi.+ 22  ‘Kikuli hamu nisabi, nji?’ kubulela Jehova,‘Kana hamuswaneli kukuña fapilaa ka? Ki na yanaabeile mushabati kuli ube mululwani wa liwate,Ili taelo yakamita yelisa koni kutula. Mandinda alona niha kapaela, haakoni kufitelela;Niha luma, haakoni kutula mululwani.+ 23  Kono batu ba, banani toho-taata ni lipilu za bukwenuheli;Bakeluhile mi baile ka nzila yabona.+ 24  Mi habaipuleleli mwa lipilu zabona kuli: “Cwale halusabeñi Jehova Mulimu waluna,Yena yanelisa pula ka nako yayona,Pula ya makalelo ni ya mwamulaho,Yena yabona teñi kuli lunani lisunda za kutulo.”+ 25  Bufosi bwamina bupalelwisize lika zeo kuezahala;Libi zamina limiyawisize lika zende.+ 26  Kakuli mwa sicaba saka kunani batu babamaswe. Bazwelapili kutalimisisa, inge mobaezezanga baswasi ba linyunywani habananalela. Bateya katwa kakabulaya. Baswasa batu. 27  Sina sikalamunanga sesitezi linyunywani,Mandu abona ni ona atezi bupumi.+ Ki lona libaka hababile babamaa­ta, babafumile. 28  Banunile mi mibili yabona ibuleta;Bumaswe bwabona bwayuboka. Habazekeli yasina ndatahe mwa taba yahae,+Ilikuli zabona likonde;Mi bapalelwisa babotana kufumana katulo yelu­kile.’”+ 29  “Kana haniswaneli kubafa koto kabakala litaba zeo?” kubulela Jehova. “Kana haniswaneli kukutiseza bumaswe sicaba sesicwalo? 30  Mwa naha kuezahezi nto yemaswe, yesabisa: 31  Bapolofita, bapolofita buhata,+Mi baprisita bahatelela babañwi ka maa­ta ­abona. Mi sicaba saka salata ­cwalo.+ Kono ki sifi semuka eza, mafelelezo haakataha?”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “nebasika fokola.”
Linzwi ka linzwi, “litolopo.”
Kamba mwendi, “Haayo.”
Fo kikuli, linzwi la Mulimu.
Linzwi ka linzwi, “mina batu ba likuba, babasina pilu.”