Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 49:1-39

LITABA ZE MWAHALI

  • Bupolofita ka za kulwanisa Amoni (1-6)

  • Bupolofita ka za kulwanisa Edomo (7-22)

    • Edomo haisana kuba naha (17, 18)

  • Bupolofita ka za kulwanisa Damaseka (23-27)

  • Bupolofita ka za kulwanisa Kedare ni Hazori (28-33)

  • Bupolofita ka za kulwanisa Elami (34-39)

49  Ka za Maamoni,+ Jehova sabulela ki se, uli: “Kikuli Isilaele haa­na bana? Kikuli haa­na mucalifa? Ki kabakalañi Malukami+ haangile naha ya Gadi?+ Mi ki kabakalañi batu bahae habapila mwa mileneñi ya Isilaele?”   “‘Kabakaleo, hamubone! mazazi aataha,’ kubulela Jehova,‘Hanika tahisa kuli kuutwahale mukosi wa ndwa* ya kulwanisa Raba+ wa Maamoni.+ Ukafetuha mulunda oli matota,Mi litoloponyana zahae ze mwa matuko likatumbekwa mulilo.’ ‘Mi Isilaele ukaa­nga naha ya bane baangile naha yahae,’+ kubulela Jehova.   ‘Bokolola, wena Heshiboni, kakuli Ai usinyizwe! Mulile, mina litoloponyana za Raba ze mwa matuko. Muapale masila a saka. Mubokolole mi mungunda-­ngunde mwa milaka ya macwe,*Kakuli Malukami ukaya mwa buhapiwa,Hamohocwalo ni baprisita bahae ni manduna bahae.+   Ki kabakalañi hauikutwisisa ka za misindi,*Ka za mabala ahao anunile,* wena mwanaa musizana yasasepahali,Yasepile maluwo ahaoNi yabulela kuli: “Ki mañi yakato nilwanisa?”’”   “‘Nikutahiseza nto yesabisa,’ kubulela Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena Jehova wa limpi,‘Kuzwelela kubaba kupotolohile kaufela. Ukahasanyezwa mwa maneku kaufela,Mi hakuna yakakubukanya bababaleha.’”   “‘Kono hasamulaho nikakubukanya babahapilwe ba Maamoni,’ kubulela Jehova.”  Ka za Edomo, Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: “Kikuli hakusana butali mwa Temani?+ Kana kelezo yende haisaliyo ku babanani kutwisiso? Kana butali bwabona bubolile?   Hamubalehe, musabe! Hamuye muyo pila mwa libaka za kwatasi-tasi, mina babayahile mwa Dedani!+ Kakuli nikatahiseza Isau koziNako haika taha ya kuli nimufe koto.   Bakutuli ba muselo wa veine hane bakataha ku wena,Kana nebasike basiya za kububula? Masholi hane bakataha busihu,Nebaka sinya feela kulikana ni mobabatela.+ 10  Kono na, nikaamuha Isau lika kaufela. Nikapatulula libaka zahae zaipatanga ku zona,Kuli asike akona kuipata. Bana bahae ni banabahabo ni babapila bukaufi ni yena, kaufelaa bona bakatimezwa,+Mi yena hasana kubateñi.+ 11  Usiye bana bahao babasina ndataa bona,Mi nika bapilisa,Mi limbelwa zahao lika nisepa.” 12  Kakuli Jehova sabulela ki se, uli: “Hamubone! Haiba babaatulezwi kunwa mwa komoki balukela kunwa mwateñi, kana wena ukasiiwa feela usafiwi koto? Hauna kusiiwa feela cwalo usafiwi koto, unani kunwa mwateñi luli.”+ 13  “Kakuli nikonkile ka na,” kubulela Jehova, “kuli Bozira ukaba nto yesabisa hahulu, +yeshubulwa, yesinyehile, ni yekutilwe; mi mileneñi yahae kaufela ikaba matota kuya kuile.”+ 14  Niutwile taba yezwa ku Jehova,Numwana ulumilwe mwahalaa macaba, kuyo li: “Mukubukane hamoho muto mulwanisa;Muitukiseze kuya kwa ndwa.”+ 15  “Kakuli bona! Nikuezize nto yenyinyani mwahalaa macaba,Nto yekendiwa ki batu.+ 16  Sabo yetuna yeutahisize ikupumile,Mane ni buikuhumuso bwa pilu yahao,Wena yapila mwa libaka za masabelo za macwe,Yapila fa lilundu lelitelele ka kufitisisa. Nihaike kuli uyahela siyaleto sahao kwahalimu hahulu sina mbande,Nika kuwisa kwateñi,” kubulela Jehova. 17  “Mi Edomo ukaba nto yesabisa hahulu.+ Mutu kaufela yafita kwatuko ni yena ukasaba hahulu hamutalima ni kuliza muloli kabakala likoto zahae kaufela. 18  Sina mone kubezi hakusinyiwa mileneñi ya Sodoma ni Gomora ni litolopo zeneeli bukaufi,”+ kubulela Jehova, “hakuna mutu yakapila mwateñi, mi hakuna mutu yakaina mwateñi.+ 19  “Bona! Mutu ukataha kuto lwanisa mafulisezo asilelelizwe, sina tau+ yezwelela mwa mushitu otibani wa kwa Jordani, kono mwa nako yekuswani feela nikatahisa kuli mutu yo* amate kuzwa ku yena. Mi nikaketa muketiwa kuli amuzamaise. Kakuli ki mañi yaswana ni na, mi ki mañi yaka nizekisa? Ki mulisana ufi yakona kuyema fapilaa ka?+ 20  Kabakaleo, hamuutwe, mina batu, za katulo* yaezize Jehova ka za Edomo ni zafumbezi babayahile mwa Temani:+ Kaniti lingunyana za mutapi likahohololwa, liisiwe. Ukaeza libaka mobapila kuba matota kabakala bona.+ 21  Mulumo wa kuwa kwabona uzikinyehisa lifasi. Kuutwahala muhuwo! Mulumo uutwahezi kuyo fita ni kwa Liwate Lelifubelu.+ 22  Hamubone! Sina mbande, ukakambama ni kushetumukela fafasi,+Mi ukabapula mafufa ahae fahalimwaa Bozira.+ Mwa lizazi leo, lipilu za lindwalume za EdomoLikaswana sina pilu ya musali yapepa.” 23  Ka za Damaseka:+ “Hamati+ ni Aripadi, baswabisizwe,Kakuli bautwile taba yemaswe. Baswelwi ki luwewe. Liwate libifile mi halikoni kukuziswa. 24  Damaseka haasana bundume. Umenuhile ni kubaleha, kono uswelwi ki sabo. Ñalelwa ni butuku limusweli,Sina musali yapepa. 25  Ki kabakalañi muleneñi olumbiwa hausika yubekwa,Yona tolopo ya nyakalalo? 26  Kakuli micaha bahae bakawa mwa lipatelo zahae,Mi masole bahae kaufela bakashwa mwa lizazi leo,” kubulela Jehova wa limpi. 27  “Nikatumbeka mulilo limota la Damaseka,Mi ukacisa litawala zesilelelizwe za Beni-hadadi.”+ 28  Ka za Kedare+ ni mibuso ya Hazori yanaasinyize Mulena Nebukadenezare* wa Babilona, Jehova sabulela ki se, uli: “Hamunanuhe, muye kwa Kedare,Mi muyo bulaya bana ba kwa Upa. 29  Litende zabona ni mitapi yabona likangiwa,Mane ni masila abona a tende ni libyana zabona kaufela. Likamele zabona likangiwa,Mi bakahuweleza ku bona, bali: ‘Zesabisa limipotolohile!’” 30  “Hamubalehe, muye kwahule! Hamuye muyo pila kwa libaka za kwatasi-tasi, mina babayahile mwa Hazori,” kubulela ­Jehova. “Kakuli Mulena Nebukadenezare* wa Babilona ulelile mwaka milwaniseza,Mi unahanile nzila ya kumilwanisa kayona.” 31  “Hamunanuhe, muyo lwanisa sicaba sesipila mwa kozo,Sesipila mwa buiketo!” kubulela Jehova. “Hasina likwalo kamba lipakiso; sipila sinosi. 32  Likamele zabona likahapiwa,Mi limunanu zabona zeñata likangiwa. Nika bahasanyeza koufukela moya kaufela,*Bona babakuta milili yabona ya fa katafunelo,+Mi nika batahiseza kozi kuzwelela mwa maneku kaufela,” kubulela Jehova. 33  “Mi Hazori ikaba sibaka sa mawawa,Ikaba matota kuya kuile. Hakuna mutu yakapila mwateñi,Mi hakuna mutu yakaina mwateñi.” 34  Ki le linzwi la Jehova lene litile ku mupolofita Jeremia ka za Elami+ kwa makalelo a puso ya mulena Zedekia+ wa Juda, lali: 35  “Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: ‘Niloba buta bwa Elami,+ fokuzwelela* maa­ta abona. 36  Nikatahiseza Elami mioya yemine kuzwelela kwa mafelelezo amane a mahalimu, mi nika bahasanyeza kwa mioya yeo kaufela. Hakuna kuba ni sicaba kobasike bafita babahasanyizwe ba Elami.’” 37  “Nikatuba Maelami fapilaa lila zabona ni fapilaa bababata kubabulaya; mi nika batahiseza kozi, buhali bwaka bobutuka,” kubulela Jehova. “Mi nika balumela mukwale kuli ubashenje kufitela nibayundisa.” 38  “Mi nikatoma lubona lwaka mwa Elami,+ mi nikabulaya mulena ni manduna ba mwateñi,” kubulela Jehova. 39  “Kono kwa mafelelezo a mazazi, nikakubukanya babahapilwe ba Elami,” kubulela Jehova.

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “mulumo wa muhuwo wa ndwa.”
Kamba “milaka ya lingu.”
Kamba “mabala.”
Linzwi ka linzwi, “mokububa mezi.”
Mwendi ili kutalusa Edomo.
Kamba “kelezo.”
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Kamba “mwa maneku kaufela.”
Linzwi ka linzwi, “makalelo.”