Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Jeremia 48:1-47

LITABA ZE MWAHALI

  • Bupolofita ka za kulwanisa Moabi (1-47)

48  Ka za Moabi,+ Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: “Nebo+ unani bumai, kakuli usinyizwe! Kiriataimi+ uswabisizwe mi uhapilwe. Masabelo aatiile* aswabisizwe mi atubilwe.+   Batuhezi kulumbeka Moabi. Mwa Heshiboni+ balelisana za kuwa kwahae, bali: ‘Hamutahe, lumuyundiseñi, asike aba sicaba.’ Ni wena Madimeni, ukuze,Kakuli mukwale waakulatelela.   Mwa Horonaimi kuutwahala muhuwo wa sililo,+Wa sinyeho ni kuwa kokutuna.   Moabi usinyizwe. Bana bahae babanyinyani balila.   Bazwelapili kulila habanze bakambama fa ñambamo ya Luhiti. Mi habashetumuka kuzwa kwa Horonaimi, bautwa mihuwo ya babaziyelehile kabakala kozi yeo.+   Hamusabe, mupunyuse bupilo* bwamina! Mube sina kota ya junipa mwa lihalaupa.   Bakeñisa kuli usepile misebezi yahao ni maluwo ahao,Ni wena ukahapiwa. Mi Kemoshi+ ukaya mwa buhapiwa,Hamohocwalo ni baprisita bahae ni manduna bahae.   Musinyi ukatahela muleneñi kaufela,Mi hakuna muleneñi okabanduka.+ Musindi* ukasinyeha,Mi naha yepatami* ikayundiswa, sina mwabulelezi Jehova.   Mutomele Moabi sisupo,Kakuli hanzaa sinyeha, batu babayahile ku yena bakabaleha,Mi mileneñi yahae ikaba nto yesabiwa hahulu,Kusina yayahile mwateñi.+ 10  Akutiwe mutu yaeza musebezi wa Jehova ka likesha! Akutiwe mutu yasaitusisi mukwale wahae kwa kusulula mali! 11  Mamoabi bapilile mwa buiketo kuzwa kwa bunca bwabona,Sina waine yeshekezi. Habasika shimbululwa kuzwa mwa piza yeñwi kuya ku yeñwi,Mi basambaaba baisiwe mwa buhapiwa. Ki lona libaka munati wabona hausika cinca,Ni munko wabona hausika cinca. 12  “‘Kabakaleo, hamubone! mazazi ataha,’ kubulela Jehova, ‘muta nikaluma batu kuli babawise. Baka bafetaula ni kusulula lika ze mwa lipiza zabona, mi bakatuba lipiza zabona kulieza buemba-emba. 13  Mi Mamoabi bakaswaba bakeñisa Kemoshi sina feela ba ndu ya Isilaele hane baswabile bakeñisa Betele yene basepile.+ 14  Mukona kubulela cwañi kuli: “Lu lindwalume zemaata, mi luitukiselize kuya kwa ndwa”?’+ 15  ‘Moabi usinyizwe,Mileneñi yahae ihapilwe,+Mi micaha bahae babande ka kufitisisa babulailwe,’+ Kubulela Mulena, yo libizo lahae ki Jehova wa limpi.+ 16  Kozi ituha itahela Mamoabi,Mi kuwa kwabona sekuli fakaufi.+ 17  Baba bapotolohile kaufela baka bautwela butuku,Kaufela babaziba libizo labona. Mubabulelele, muli: ‘Mulamu otiile ulobehile, ona mulamu wa bunde!’ 18  Shetumuka, uzwe mwa kanya yahao,Mi uine u shwile linyolwa,* wena mwanaa musizana yayahile mwa Diboni,+Kakuli musinyi wa Moabi utilo kulwanisa,Mi ukasinya libaka zahao zesilelelizwe.+ 19  Uyeme kwa nzila mi ubone, wena yayahile mwa Aroere.+ Ubuze muuna yabaleha ni musali yañweha, uli: ‘Kuezaheziñi?’ 20  Moabi uswabisizwe mi ukenezwi ki sabo. Mubokolole mi mulile. Mushaele mwa Arinoni+ kuli Moabi usinyizwe. 21  “Katulo itahezi naha yepatami,*+ itahezi Holoni, Jahazi,+ ni Mefaati;+ 22  itahezi Diboni,+ Nebo,+ ni Beti-dibilataimi; 23  itahezi Kiriataimi,+ Beti-gamuli, ni Beti-meoni; + 24  itahezi Kerioti+ ni Bozira; mi itahezi ni mileneñi kaufela ya naha ya Moabi, ye kwahule ni ye fakaufi. 25  ‘Maata* a Moabi afelisizwe;Mi lizoho lahae lilobehile,’ kubulela Jehova. 26  ‘Mumukolwise bucwala+ kakuli uipahamiselize Jehova.+ Moabi ualabana mwa mataza ahae,Mi washeununwa. 27  Kana Isilaele naasa sheununwi ki wena?+ Kana naafumaneha mwahalaa masholi,Kuli unyunge toho yahao ni kumubulela maswe? 28  Muzwe mwa mileneñi mi muyo pila fa licwe, mina babayahile mwa Moabi,Mi mube sina liiba leliyaletela kwatuko a musindi.’” 29  “Luutwile za buikuhumuso bwa Moabi—waikankabeka luli—Luutwile za kuikutwisisa kwahae, buikuhumuso bwahae, buikankabeki bwahae, ni kuipahamisa kwa pilu yahae.”+ 30  “‘Naziba buhali bwahae,’ kubulela Jehova,‘Kono lipulelo zahae zesina tuso likafeliswa. Halina kupeta sesiñwi. 31  Ki lona libaka hanika lila Moabi,Nikalila sicaba kaufela sa MoabiMi nikalila batu ba Kiri-heresi.+ 32  Nika kulila kufita monika lilela Jazeri,+Wena kota ya veine ya Sibima.+ Mitai yahao yehula hande isilile liwate. Izo fita kwa liwate, kwa Jazeri. Kwa miselo yahao ya mwa litabula ni kwa miselo yahao ya veine yekutuzwiKi kwa shetumukezi musinyi.+ 33  Tabo ni nyakalalo lizwisizwe mwa simu ya likota zebeya miseloNi mwa naha ya Moabi.+ Nitahisize kuli waine ituhele kuzwa mwa silubelo. Hakuna yakahatikela mwa silubelo inze ahuweleza ka tabo. Mihuwo yekautwahala ikaba mihuwo isili.’”+ 34  “‘Kunani muhuwo ozwa mwa Heshiboni+ kuyo fita kwa Eleale.+ Bapahamisa manzwi abona, ayo utwahala ni kwa Jahazi,+Muhuwo ozwa mwa Zoari uyo fita ni kwa Horonaimi+ ni kwa Egelati-shelishiya. Nihaiba mezi a Nimirimi akakala.+ 35  Nikatahisa kuli mwa Moabi,Kutokwe yatahisa nubu fa sibaka sesilumbileNi yaezeza mulimu wahae matabelo,’ kubulela Jehova. 36  ‘Ki lona libaka pilu yaka ikalila* Moabi sina kanamutolilo* ka kalizwa,+Mi pilu yaka ikalila* batu ba Kiri-heresi sina kanamutolilo* ka kalizwa. Sifumu sanaaluwile sikasinyeha. 37  Kakuli litoho kaufela libeuzwi,+Ni milelu kaufela ibeuzwi. Fa mazoho kaufela kusehakilwe,+Mi mwa liteka zabona kutamilwe masila a saka!’”+ 38  “‘Fa lituwa kaufela za MoabiNi mwa lipatelo kaufela zahae,Kuutwahala feela sililo. Kakuli nitubile MoabiSina piza yeyumbilwe,’ kubulela Jehova. 39  ‘Moabi usabile luli! Mubokolole! Moabi ubalehile ka maswabi! Moabi ufetuhile nto yesheununwa,Nto yesabiwa hahulu ku baba mupotolohile kaufela.’” 40  “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Hamubone! Sina mbande yelula fafasi,+Ukabapula mafufa ahae fahalimwaa Moabi.+ 41  Litolopo likahapiwa,Mi libaka zahae za silelezo likahapiwa. Mwa lizazi leo, lipilu za lindwalume za MoabiLikaswana sina pilu ya musali yapepa.’” 42  “‘Mi Moabi ukayundiswa, haasatola aba sicaba hape,+Kakuli uipahamiselize Jehova.+ 43  Zesabisa ni mukoti ni katwa li fapilaa hao,Wena yayahile mwa Moabi,’ kubulela Jehova. 44  ‘Mutu kaufela yabaleha ku zesabisa ukawela mwa mukoti,Mi mutu kaufela yazwa mwa mukoti ukaswasiwa mwa katwa.’ ‘Kakuli nikatahiseza Moabi silimo sa koto yahae,’ kubulela Jehova. 45  ‘Babasabezi mwa muluti wa Heshiboni, habana maata. Kakuli mulilo ukazwa mwa HeshiboniMi malimi a mulilo azwe mwa Sihoni.+ Ukacisa pata ya MoabiNi tutendele twa bana bamifilifili.’+ 46  ‘Unani bumai wena Moabi! Batu ba Kemoshi+ bashwile. Kakuli bana bahao babashimani baisizwe mwa buhapiwa,Mi bana bahao babasizana bahapilwe.+ 47  Kono nikakubukanya babahapilwe ba Moabi kwa mafelelezo a mazazi,’ kubulela Jehova. ‘Fa ki fona folufelela lushango lwa katulo ya Moabi.’”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “sibaka sesilumbile sa silelezo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “libala.”
Kamba “naha yelumbile; yepatami.”
Kamba mwendi, “fa mubu oomile.”
Kamba “naha yelumbile; yepatami.”
Linzwi ka linzwi, “Lunaka.”
Kamba “ikaeza lilata.”
Fo kikuli, kanamutolilo ka kalizwangwa hakunani maswabi.
Kamba “ikaeza lilata.”
Fo kikuli, kanamutolilo ka kalizwangwa hakunani maswabi.