Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Jeremia 44:1-30

LITABA ZE MWAHALI

  • Kozi yekatela Majuda mwa Egepita yapolofitwa (1-14)

  • Batu bahana temuso ya Mulimu (15-30)

    • “Mulena Wamusali wa Lihalimu” walapelwa (17-19)

44  Linzwi lataha ku Jeremia ka za Majuda kaufela bane bapila mwa naha ya Egepita,+ bane bapila mwa Migidoli,+ mwa Takapanesi,+ mwa Nofi,*+ ni mwa naha ya Patrosi,+ lali:  “Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: ‘Muiponezi kozi kaufela yenitahisize fahalimwaa Jerusalema+ ni fahalimwaa mileneñi kaufela ya Juda, mi kacenu libaka zeo selili matota, kusina yapila mwateñi.+  Ki kabakala lika zemaswe zene baezize ili kunihalifisa ka kuyo ezeza milimu isili matabelo+ ni kuisebeleza, yona milimu yene basazibi, ibe mina kamba bo kuku wamina.+  Neni nze nimilumela batanga baka kaufela, bona bapolofita, neni baluma hape ni hape,* kuli bato li ku mina: “Shangwe, musike mwaeza nto yenyenyisa ye, yenitoile.”+  Kono nebasika teeleza kamba kusikeka mazebe abona kuli batuhele bumaswe bwabona mi basike baezeza milimu isili matabelo.+  Kabakaleo, buhali bwaka ni bunyemi bwaka bwasuluha mi bwatuka mwa mileneñi ya Juda ni mwa mikwakwa ya Jerusalema, mi zeo zasinyeha ni kufetuha matota, sina mokuinezi kacenu.’+  “Mi cwale Jehova, Mulimu wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: ‘Ki kabakalañi hamuipatiseza kozi yetuna, ni kutahisa kuli baana ni basali kaufela, banana ni limbututu, bayunde mwa Juda, kuli mane kusike kwaba ni mutu yasiyala mwateñi?  Kiñi hamu nifoseza ka misebezi ya mazoho amina ka kuezeza milimu isili matabelo mwa naha ya Egepita momuile kuyo pila? Mukayunda mi mukaba nto yekutilwe ni yenyaziwa mwahalaa macaba kaufela a lifasi.+  Kana mulibezi likezo zemaswe za bo kuku wamina ni likezo zemaswe za malena ba Juda+ ni likezo zemaswe za basali babona,+ hamohocwalo ni likezo zemaswe zamina beñi ni likezo zemaswe za basali bamina,+ zeneezizwe mwa naha ya Juda ni mwa mikwakwa ya Jerusalema? 10  Kuto fita ni la kacenu le, habasika ikokobeza, habasika bonisa sabo,+ kamba kuzamaya ka mulao waka ni litaelo zaka zenifile mina ni bo kuku wamina.’+ 11  “Kabakaleo, Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: ‘Hamubone, nika mitahiseza kozi, kuli niyundise Juda kamukana. 12  Mi nikaswala bo masiyaleti ba Juda bane batundamezi kuya kwa naha ya Egepita kuyo pila kwateñi, mi kaufelaa bona bakayunda mwa naha ya Egepita.+ Bakabulaiwa ka mukwale ni ka lukupwe; kukala ka yomunyinyani ka kufitisisa kuisa ku yomutuna ka kufitisisa, bakabulaiwa ka mukwale ni ka lukupwe. Mi bakaba nto yekutilwe, yesabisa hahulu, yeshubulwa, ni yenyaziwa.+ 13  Nikafa koto babapila mwa naha ya Egepita sina feela mone nifezi Jerusalema koto, ka mukwale, ka lukupwe, ni ka butuku bobuyambukela bobubulaya.+ 14  Mi bo masiyaleti ba Juda babaile kuyo pila mwa naha ya Egepita habana kubanduka kamba kupunyuha kuli bakutele kwa naha ya Juda. Bakanyolelwa kukuta kuli bayo pila kwateñi, kono habana kukuta, haisi basikai feela babaka banduka.’” 15  Baana kaufela bane baziba kuli basali babona nebaezeza milimu isili matabelo, ni basali kaufela babanyezwi bane bayemi mwa sibaka seo, bane bali sikwata sesituna, ni batu kaufela bane bapila mwa naha ya Egepita,+ mwa Patrosi,+ baalaba Jeremia, bali: 16  “Haluna kuutwa linzwi leu lubulelezi ka libizo la Jehova. 17  Kono kaniti lukamamela linzwi kaufela lelizwa mwa milomo yaluna, luezeze Mulena Wamusali wa Lihalimu* matabelo ni kumusululela linubu za zenwiwa,+ sina mone luezelize, luna, bo kuku waluna, malena baluna, ni manduna baluna, mone luezelize mwa mileneñi ya Juda ni mwa mikwakwa ya Jerusalema, ka nako yene lukula lico, yene lufumile, lusaboni kozi niyekana. 18  Kuzwa nako yelutuhela kuezeza Mulena Wamusali wa Lihalimu* matabelo ni kumusululela linubu za zenwiwa, lutokwile lika kaufela mi lubulailwe ka mukwale ni ka lukupwe.” 19  Basali baekeza, bali: “Mi hane luezeza Mulena Wamusali wa Lihalimu* matabelo ni kumusululela linubu za zenwiwa, kikuli baana baluna nebasika lulumeleza kueza mañende a sitabelo abupilwe ka sibupeho sahae ni kumusululela matabelo a zenwiwa?” 20  Cwale Jeremia abulela kwa batu kaufela, kwa baana ni basali babona ni batu kaufela bane babulela ni yena, ali: 21  “Matabelo ene muezize, mina, bo kuku wamina, malena bamina, manduna bamina, ni batu ba mwa naha, ene muezize mwa mileneñi ya Juda ni mwa mikwakwa ya Jerusalema+—Jehova naahupuzi matabelo ao mi naaahanile mwa pilu yahae! 22  Kwa mafelelezo, Jehova apalelwa kuitiisa kabakala likezo zamina zemaswe ni lika zenyenyisa zene muezize, mi naha yamina yashandauka, yaba nto yesabisa hahulu ni yekutilwe, kusina yapila mwateñi, sina mo kuinezi kacenu.+ 23  Mutahezwi ki kozi ye, sina mo kuinezi kacenu, kabakala kuli muezize matabelo ao mi mufoselize Jehova kakusa utwa linzwi la Jehova ni kumamela mulao wahae, litaelo zahae, ni likupuliso zahae.”+ 24  Jeremia azwelapili kubulelela batu kaufela ni basali kaufela, ali: “Hamuutwe linzwi la Jehova, mina batu kaufela ba Juda baba mwa naha ya Egepita. 25  Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: ‘Zemubulezi, mina ni basali bamina ka milomo yamina, muliezize ka mazoho amina, kakuli nemuize: “Kaniti lukapeta buitamo bwaluna bwa kuezeza Mulena Wamusali wa Lihalimu* matabelo ni kumusululela linubu za zenwiwa.”+ Mina basali kaniti mukapeta buitamo bwamina ni kutaleleza buitamo bwamina.’ 26  “Kabakaleo, hamuutwe linzwi la Jehova, mina batu kaufela ba Juda babapila mwa naha ya Egepita: ‘“Hamubone, nikonka ka libizo laka lelituna,” kubulela Jehova, “kuli libizo laka halisana kuitusiswa ki mutu ufi kamba ufi wa Juda+ mwa naha kaufela ya Egepita, yakonka ka kubulela kuli: ‘Ka Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yapila!’+ 27  Cwale nikatokomela kuli nibatahiseze kozi isiñi bunde;+ batu kaufela ba Juda baba mwa naha ya Egepita bakabulaiwa ka mukwale ni ka lukupwe, kufitela bayunda.+ 28  Ki basikai feela babaka banda kwa mukwale ni kukutela mwa naha ya Juda kuzwa kwa naha ya Egepita.+ Mi fo, bo masiyaleti kaufela ba Juda bane batile mwa naha ya Egepita kuto pila mwateñi bakaziba kuli ki linzwi la mañi lelitalelelizwe, kuli ki linzwi laka kamba ki labona!”’” 29  “‘Mi se ki sona sisupo seni mifa,’ kubulela Jehova, ‘sa kuli nika mifa koto mwa sibaka se, kuli muzibe kuli manzwi aka aza kumitahiseza kozi kaniti akatalelezwa. 30  Jehova sabulela ki se, uli: “Hamubone, nifa Faro Hofira mulena wa Egepita, mwa mazoho a lila zahae ni mwa mazoho abababata kumubulaya, sina feela mone nifezi Mulena Zedekia wa Juda mwa lizoho la Mulena Nebukadenezare* wa Babilona, sila sahae yanaabata kumubulaya.”’”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Memfisi.”
Linzwi ka linzwi, “nenizuha isali kakusasana ni kubaluma.”
Leo ki lilumbatina la mulimu wamusali yanaalapelwa ki Maisilaele babakwenuheli; mwendi neeli mulimu wamusali walupepo.
Leo ki lilumbatina la mulimu wamusali yanaalapelwa ki Maisilaele babakwenuheli; mwendi neeli mulimu wamusali walupepo.
Leo ki lilumbatina la mulimu wamusali yanaalapelwa ki Maisilaele babakwenuheli; mwendi neeli mulimu wamusali wa lupepo.
Leo ki lilumbatina la mulimu wamusali yanaalapelwa ki Maisilaele babakwenuheli; mwendi neeli mulimu wamusali walupepo.
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.