Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 36:1-32

LITABA ZE MWAHALI

  • Jeremia ubulela manzwi añolwa mwa muputo (1-7)

  • Baruki ubala mwa muputo ka kutumusa (8-19)

  • Jojakimi ucisa muputo (20-26)

  • Lushango loluñozwi sinca fa muputo omunca (27-32)

36  Cwale mwa silimo sabune sa puso ya Joyakimi+ mwanaa Josiasi mulena wa Juda, linzwi le, lataha ku Jeremia kuzwa ku Jehova, lali:  “Hakunge muputo* mi uñole mwateñi manzwi kaufela eni kubulelezi ka za Isilaele ni Juda+ ni macaba kaufela,+ kukala ka lizazi lapili lenibulela ku wena mwa mazazi a Josiasi kuto fita la kacenu le.+  Mwendi ba ndu ya Juda habaka utwa kozi kaufela yenilela kubatahiseza, bakasuhana basikuluha kuzwa mwa linzila zabona zemaswe, kuli niswalele bufosi bwabona ni sibi sabona.”+  Cwale Jeremia abiza Baruki+ mwanaa Neria, mi Jeremia amubulelela manzwi kaufela anaabulelezwi ki Jehova, mi Baruki añola manzwi ao mwa muputo.*+  Jeremia kihaa laela Baruki, ali: “Na, nikwalezwi mi hanikoni kukena mwa ndu ya Jehova.  Kabakaleo, wena ukene mwateñi, mi ubale manzwi a Jehova a mwa muputo ka kutumusa, ene uñozi hane ninze nikubulelela ona. Uabale, batu inze baikutwela kwa ndu ya Jehova, ka lizazi la kuitima lico; ka mukwa ocwalo, uka abalela batu kaufela ba mwa Juda babataha kuzwa mwa mileneñi yabona.  Mwendi kupo yabona ya kuli bashemubiwe ikafita ku Jehova, mi bakasikuluha, mañi ni mañi kuzwa mwa linzila zahae zemaswe, kakuli Jehova ubulezi kuli ukatisa buhali bobutuna ni bunyemi fahalimwaa sicaba se.”  Baruki mwanaa Neria kihaa eza lika kaufela zanaa mulaezi mupolofita Jeremia; abala manzwi a Jehova a mwa muputo* ka kutumusa, inzaa li kwa ndu ya Jehova.+  Cwale mwa silimo sabuketalizoho sa puso ya Joyakimi+ mwanaa Josiasi mulena wa Juda, mwa kweli yabu 9, batu kaufela mwa Jerusalema ni batu kaufela bane batile mwa Jerusalema kuzwa mwa mileneñi ya Juda bashaela kuli baitime lico fapilaa Jehova.+ 10  Baruki kihaa bala manzwi a Jeremia a mwa muputo* ka kutumusa, inzaa li kwa ndu ya Jehova, mwa muzuzu* wa Gemaria+ mwanaa mukopisi* Shafani,+ ili mwa lapa la kwahalimu, kwa makenelo a munyako omunca wa ndu ya Jehova,+ batu kaufela inze baikutwela. 11  Mikaya mwanaa Gemaria mwanaa Shafani hasaautwile manzwi kaufela a Jehova anaañozwi mwa muputo,* 12  ashetumukela kwa ndu ya mulena, kwa muzuzu wa muñoli. Manduna* kaufela nebainzi ona ko, ili: Muñoli Elishama,+ Delaya mwanaa Shemaya, Elinatani+ mwanaa Akibori,+ Gemaria mwanaa Shafani, Zedekia mwanaa Hanania, ni manduna babañwi kaufela. 13  Mikaya ababulelela manzwi kaufela anaautwile, Baruki hanaabala mwa muputo,* batu inze baikutwela. 14  Cwale manduna kaufela baluma Jehudi mwanaa Netania mwanaa Shelemia mwanaa Kushi kuya ku Baruki, kuyo mubulelela kuli: “Taha mi ushimbe muputo one ubalile, batu inze baikutwela.” Baruki mwanaa Neria ashimba muputo mwa lizoho lahae mi aya ku bona. 15  Bali ku yena: “Hakuine fafasi, mi ulubalele ona ka kutumusa.” Baruki kihaa ina mi ababalela ona. 16  Cwale basautwa feela manzwi ao kaufela, batalimana banze basabile, mi bali ku Baruki: “Kaniti, luswanela kubulelela mulena manzwi a kaufela.” 17  Mi babuza Baruki, bali: “Haku lubulelele mone uñolezi manzwi a kaufela. Kana ki yena yanaa kubulelela ona?” 18  Baruki abaalaba, ali: “Ki yena yanaa nibulelela manzwi a kaufela, mi seni añola ka inki mwa muputo* wo.” 19  Manduna babulelela Baruki kuli: “Hamuyo ipata, wena ni Jeremia, mi kusike kwaba ni mutu yakaziba komuipatile.”+ 20  Kiha baya ku mulena, kwa lapa, mi bayo beya muputo mwa muzuzu wa muñoli Elishama, mi babulelela mulena lika kaufela zene bautwile. 21  Mulena kihaa luma Jehudi+ kuli ayo nga muputo, mi ayo uunga mwa muzuzu wa muñoli Elishama. Jehudi akala kuubala, mulena inzaa ikutwela, ni manduna kaufela bane bayemi kwatuko ni mulena inze baikutwela. 22  Mulena naainzi mwa ndu yahae ya maliha, mwa kweli yabu 9,* mulilo inze utuka mwa mbaula fapilaa hae. 23  Jehudi hasaabalile likalulo zetaa­lu kamba zeene, mulena naapumanga siemba sa likalulo zeo ka tipa ya muñoli ni kusilatela mwa mulilo one utuka mwa mbaula, kufitela muputo kamukana ufelela mwa mulilo one uli mwa mbaula. 24  Mi nebasika saba sesiñwi; ibe mulena kamba batanga bahae kaufela bane bautwile manzwi a kaufela nebasika pazula liapalo zabona fahali. 25  Nihaike kuli Elinatani,+ Delaya,+ ni Gemaria+ nebakupile mulena kuli asike acisa muputo, naasika bautwa. 26  Hape mulena alaela Jerameele mwanaa mulena, ni Seraya mwanaa Aziriele, ni Shelemia mwanaa Abideele kuli bayo swala muñoli Baruki ni mupolofita Jeremia, kono Jehova naabapatile.+ 27  Mi linzwi la Jehova hape lataha ku Jeremia, mulena hasaacisize muputo one unani manzwi anaañozi Baruki ka kubulelelwa ki Jeremia,+ lali: 28  “Hakuunge muputo usili mi uñole mwateñi manzwi kaufela aswana ni anaañozwi mwa muputo wapili, wanaacisize Mulena Joyakimi wa Juda.+ 29  Mi ubulelele Mulena Joyakimi wa Juda kuli: ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Ucisize muputo wo, mi uize: ‘Kiñi hauñozi mwateñi kuli: “Mulena wa Babilona kaniti ukataha kuto sinya naha ye, ni kuzwisa mwateñi batu kaufela ni lifolofolo”?’+ 30  Kabakaleo, Jehova sabulela ki se, ka za Mulena Joyakimi wa Juda, uli: ‘Haana kuba ni mutu yakaina fa lubona lwa Davida,+ mi situpu sahae sikasiyala fande sinze siciswa ki lizazi musihali ni kuandiwa ki silami busihu.+ 31  Nika mufa koto, yena ni babasimuluha ku yena,* ni batanga bahae, kabakala bufosi bwabona, mi nika batahiseza kozi kaufela yenibulezi kuli ika batahela, bona ni babayahile mwa Jerusalema ni batu ba mwa Juda,+ bakeñisa kuli nebasika niutwa.’”’”+ 32  Jeremia kihaa nga muputo usili ni kuufa muñoli Baruki mwanaa Neria,+ mi ka kubulelelwa ki Jeremia añola mwateñi manzwi kaufela anaali mwa muputo* wanaacisize Mulena Joyakimi wa Juda mwa ­mulilo.+ Mi ­nekuekelizwe manzwi amañata aswana ni ao.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “muputo wa buka.”
Linzwi ka linzwi, “muputo wa buka.”
Kamba “buka.”
Kamba “buka.”
Kamba “licelo.”
Kamba “muñoli.”
Kamba “buka.”
Kamba “Makwambuyu ba kwa lapa la mulena.”
Kamba “buka.”
Kamba “buka.”
Mafelelezo a November kuisa fahalaa December. Mubone Litaba Zeekelizwe B15.
Linzwi ka linzwi, “peu yahae.”
Kamba “buka.”