Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Jeremia 32:1-44

LITABA ZE MWAHALI

  • Jeremia uleka simu (1-15)

  • Tapelo ya Jeremia (16-25)

  • Kalabo ya Jehova (26-44)

32  Ki le linzwi lene litile ku Jeremia kuzwa ku Jehova, mwa silimo sabulishumi sa puso ya Mulena Zedekia wa Juda, ili silimo sabu 18 sa puso ya Nebukadenezare.*+  Ka nako yeo, limpi za mulena wa Babilona neliambekile Jerusalema, mi mupolofita Jeremia naakwalezwi mwa Lapa la Balibeleli+ kwa ndu ya mulena wa Juda.  Kakuli Mulena Zedekia wa Juda naamukwalezi mwateñi,+ mi naali: “Kiñi haupolofita cwana? Ubulela kuli: ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Nikafa muleneñi wo mwa lizoho la mulena wa Babilona, mi yena uka uhapa,+  mi Mulena Zedekia wa Juda haana kubanduka kwa Makaladeya, kakuli kaniti ukafiwa mwa lizoho la mulena wa Babilona, mi ukabulela ni yena pata ka pata ni kubonana ni yena liito ka liito.”’+  ‘Ukaisa Zedekia kwa Babilona, mi Zedekia ukaina kwateñi kufitela nisikuluhela ku yena,’ kubulela Jehova. ‘Niha muzwelapili kulwanisa Makaladeya, hamuna kubakona.’”+  Jeremia ali: “Linzwi la Jehova litile ku na, lali:  ‘Bona, Hanameele mwanaa Shalume muhabo ndataho ukataha ku wena, mi ukato li: “Uitekele simu yaka ye mwa Anatota,+ kakuli ki wena pili yanani tukelo ya kuiliulula ka kuileka.”’”+  Hanameele mwanaa muhabo bo ndate ataha ku na, mwa Lapa la Balibeleli, sina mwanaabulelezi Jehova, mi ali ku na: “Hakuitekele simu yaka ye mwa Anatota, mwa naha ya Benjamine, kakuli ki wena yanani tukelo ya kuiluwa ni kuiliulula ka kuileka. Uitekele yona.” Kiha nilemuha kuli taba yeo neitaha ka linzwi la Jehova.  Kiha nileka simu ye mwa Anatota ku Hanameele mwanaa muhabo bo ndate. Namupimela masheleñi,+ ili lishekele* ze 7 ni lishekele za silivera zelishumi. 10  Kiha niñola taba yeo mwa liñolo,+ nalitiisa ka sikanto sa kukantisa, nabiza lipaki,+ mi napima masheleñi fa sikala. 11  Nanga liñolo la muleko, lene litiisizwe ka kuya ka taelo yenefilwe ni zetokwiwa ki mulao, nanga ni liñolo lene lisika kwalwa, 12  mi nafa liñolo la muleko ku Baruki+ mwanaa Neria+ mwanaa Mahaseya fapilaa Hanameele mwanaa muhabo bo ndate, ni fapilaa lipaki bane banyatezi liñolo la muleko, ni fapilaa Majuda kaufela bane bainzi mwa Lapa la Balibeleli.+ 13  Cwale nalaela Baruki fapilaa bona, nali: 14  “Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: ‘Uunge mañolo a, liñolo la muleko le, lelitiisizwe, ni liñolo leliñwi lelisika kwalwa, mi uabeye mwa piza ya lizupa, ilikuli abulukiwe ka nako yetelele.’ 15  Kakuli Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: ‘Mandu ni masimu, ni masimu a veine, likalekwa hape mwa naha ye.’”+ 16  Cwale hase nifile liñolo la muleko ku Baruki mwanaa Neria, nalapela ku Jehova, nali: 17  “Mawe, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa! Bona! Ki wena yaezize mahalimu ni lifasi ka maata ahao amatuna+ ni ka lizoho lahao leliotolohile. Hakuna nto yekona kupala ku wena, 18  Wena yabonisa lilato lelisa feli kwa batu babaeza likiti-kiti, kono ili yakutiseza* bana bumaswe bobuezizwe ki bo ndataa bona,+ wena Mulimu wa niti, Yomutuna ni Yamaata, yo libizo lahae ki Jehova wa limpi. 19  Uyomutuna mwa milelo mi uyamaata mwa likezo,+ wena yabona linzila kaufela za batu ka meeto ahao,+ kuli ukutiseze mutu ni mutu kulikana ni linzila zahae ni likezo zahae.+ 20  Uezize liponiso ni limakazo mwa naha ya Egepita, zesazibahala kuto fita ni la kacenu le, mi ka mukwa ocwalo, uikezelize libizo mwa Isilaele ni mwahalaa batu,+ sina mokuinezi kacenu. 21  Mi neuzwisize sicaba sahao sa Isilaele mwa naha ya Egepita, ka liponiso, ni ka limakazo, ni ka lizoho lelimaata, ni ka lizoho leliotolohile, ni ka likezo zesabisa.+ 22  “Hasamulaho, wabafa naha ye, yene ukonkile kuli uka ifa bo kuku wabona,+ naha mokububa mabisi ni linosi.+ 23  Mi bakena kuto iluwa, kono nebasika mamela linzwi lahao kamba kuzamaya ka mulao wahao. Nebasika eza nto niyekana kuzene ubalaezi kuli baeze, kuli mane wabatahiseza kozi ye kaufela.+ 24  Bona! Batu batilo potoloha muleneñi ka kuubela milunda kuli bauhape,+ mi kabakala mukwale,+ ni lukupwe, ni butuku bobuyambukela bobubulaya,+ muleneñi ukafiwa mwa mazoho a Makaladeya baba ulwanisa; zene ubulezi kaufela liezahalile, sina hauiponela cwale. 25  Kono wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, unibulelezi, uize: ‘Uitekele simu ka masheleñi mi ubize lipaki,’ nihaike kuli muleneñi wo kaniti ukafiwa mwa lizoho la Makaladeya.” 26  Linzwi la Jehova kiha litaha ku Jeremia, lali: 27  “Bona, ki na Jehova, Mulimu wa batu kaufela.* Kana kunani nto yekona kupala ku na? 28  Kabakaleo, Jehova sabulela ki se, uli: ‘Bona, nifa muleneñi wo mwa lizoho la Makaladeya ni mwa lizoho la Mulena Nebukadenezare* wa Babilona, mi uka uhapa.+ 29  Mi Makaladeya babalwanisa muleneñi wo, bakakena ni kuto utumbeka mulilo ni kuucisa+ hamoho ni mandu a lituwa fo batu nebaciseza Baale matabelo ni fone baselela milimu isili linubu za zenwiwa kuli banifoseze.’+ 30  “‘Kakuli ba sicaba sa Isilaele ni sa Juda baezize feela lika zemaswe mwa meeto aka, kuzwa kwa bunca bwabona;+ ba sicaba sa Isilaele bazwelapili kunifoseza ka musebezi wa mazoho abona,’ kubulela Jehova. 31  ‘Kakuli muleneñi wo, kuzwa lizazi leba uyaha kuto fita ni la kacenu le, uninyemisize feela ni kunihalifisa,+ ilikuli uzwisiwe fapilaa ka,+ 32  kabakala bumaswe kaufela bobaezize ba sicaba sa Isilaele ni sa Juda, ilikuli banifoseze—bobaezize bona, malena babona,+ manduna babona,+ baprisita babona, bapolofita babona,+ ni batu ba Juda ni babayahile mwa Jerusalema. 33  Nebanze banifa mikokoto yabona mwa sibaka sa lipata zabona;+ nihaike kuli nenilikile kubaluta hape ni hape,* hakuna ku bona yanaautwile kalimelo.+ 34  Mi nebabeile maswaniso abona anyenyisa mwa ndu yebizwa ka libizo laka, kuli basilafaze ndu yeo.+ 35  Hape, nebayahile libaka zelumbile za Baale mwa Musindi wa Mwanaa Hinomu,*+ kuli baciseze Moleke bana babona babashimani ni babasizana mwa mulilo,+ ili nto yene nisika balaela+ ni yene isika taha mwa pilu yaka* kuli baeze nto yenyenyisa cwalo, ili kutahisa kuli Juda aeze sibi.’ 36  “Kabakaleo, Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, ka za muleneñi wo, omubulela kuli ukafiwa mwa lizoho la mulena wa Babilona ka mukwale, ni ka lukupwe, ni ka butuku bobuyambukela bobubulaya: 37  ‘Hamubone, nika bakubukanya, kubazwisa mwa linaha kaufela moni bahasanyelize ka bunyemi bwaka ni buhali bwaka ni ka mabifi amatuna,+ mi nika bakutiseza mwa sibaka se, ni kutahisa kuli bapile mwa buiketo.+ 38  Mi bakaba sicaba saka, mi na nikaba Mulimu wabona.+ 39  Mi nika bafa pilu iliñwi ni nzila iliñwi+ kuli banisabe kamita, ilikuli zabona libazamaele hande ni kuzamaela hande bana babona babaka taha mwamulaho wabona.+ 40  Mi nikaeza ni bona tumelelano ya kuya kuile,+ ya kuli hanina kutuhela kubaeza hande;+ mi nikabeya sabo ya kunisaba mwa lipilu zabona, mi habana kunifulalela.+ 41  Nikatabela kubaeza hande,+ mi nika bacala mwa naha ye,+ ka pilu yaka kaufela ni ka moyo* waka kaufela.’” 42  “Kakuli Jehova sabulela ki se, uli: ‘Sina hane nitahiselize sicaba se kozi yetuna ye kaufela, nika batahiseza bunde* kaufela boni basepisa.+ 43  Mi masimu akalekwa hape mwa naha ye,+ nihaike mubulela kuli: “Ki naha yeli matota, mokusa pili mutu kamba folofolo, mi ifilwe mwa mazoho a Makaladeya.”’ 44  “‘Masimu akalekwa ka masheleñi, mañolo a mileko akañolwa ni kutiiswa, mi lipaki likabiziwa mwa naha ya Benjamine,+ mwa libaka zepotolohile Jerusalema, mwa mileneñi ya Juda,+ mwa mileneñi ye mwa naha ya malundu, mwa mileneñi ya mwa naha ye mwatasi,+ ni mwa mileneñi ya kwa mboela, kakuli nikakutisa babahapilwe babona,’+ kubulela Jehova.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “yakutiseza mwa sifuba sa.”
Linzwi ka linzwi, “nama kaufela.”
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Linzwi ka linzwi, “nenizuha isali kakusasana ni kubaluta.”
Mubone Litaluso za Manzwi, “Gehena.”
Kamba “yene isika taha mwa mihupulo yaka.”
Kamba “lika zende.”