Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 25:1-38

LITABA ZE MWAHALI

  • Muzeko wa Jehova ni macaba (1-38)

    • Macaba akasebeleza Babilona ka lilimo ze 70 (11)

    • Komoki ya waine ya buhali bwa Mulimu (15)

    • Ziyezi izwa kwa sicaba sesiñwi kuya ku sesiñwi (32)

    • Bababulailwe ki Jehova (33)

25  Ki le linzwi lene litile ku Jeremia ka za batu kaufela ba Juda, mwa silimo sabune sa puso ya Joyakimi+ mwanaa Josiasi, mulena wa Juda, sona silimo sapili sa puso ya Mulena Nebukadenezare* wa Babilona.  Ki se sanaabulezi mupolofita Jeremia ka za* batu kaufela ba Juda ni batu kaufela babayahile mwa Jerusalema:  “Kukala ka silimo sabu 13 sa puso ya Josiasi+ mwanaa Amone, mulena wa Juda, kufitela kacenu, ili lilimo ze 23, linzwi la Jehova nelinze litaha ku na, mi neninze nibulela ni mina hape ni hape,* kono nemusa teelezi.+  Mi Jehova naamilumela batanga bahae kaufela ba bapolofita, naanze abaluma hape ni hape,* kono nemusa teelezi kamba kusikeka zebe yamina kuli muutwe.+  Neba mibulelelanga, bali: ‘Hamusikuluhe shangwe, mañi ni mañi wamina atuhele linzila zahae zemaswe ni likezo zahae zemaswe;+ fo, mukazwelapili kupila nako yetelele mwa naha yeo Jehova naafile mina ni bo kuku wamina, kale-kale koo.  Musike mwalatelela milimu isili ni kuisebeleza ni kuikubamela, ili kunihalifisa ka misebezi ya mazoho amina; haiba mueza cwalo, nika mitahiseza ziyezi.’  “‘Kono nemusa niteelezi,’ kubulela Jehova. ‘Nemu nihalifisize ka misebezi ya mazoho amina, ili kuitabulela ziyezi.’+  “Kabakaleo, Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: ‘“Bakeñisa kuli nemusa mameli manzwi aka,  nibiza mabasi kaufela a kwa mutulo,”+ kubulela Jehova, “nibiza Mulena Nebukadenezare* wa Babilona, mutangaaka,+ mi nika batisa bato lwanisa naha ye, bato lwanisa babayahile mwateñi,+ ni kuto lwanisa macaba kaufela a, ainzi mwa matuko.+ Nika bayundisa mi nikatahisa kuli babe nto yesabisa hahulu kwa batu, yekomokiwa ka kuliza muloli, ni litota lelisa feli. 10  Nikafelisa mulumo wa nyakalalo ni mulumo wa tabo mwahalaa bona,+ linzwi la munyali ni linzwi la munyaliwa,+ mulumo wa sibelelo ni liseli la lambi. 11  Mi naha ye kamukana ikaba matota mi ikafetuha nto yesabisa hahulu kwa batu, mi macaba a akasebeleza mulena wa Babilona ka lilimo ze 70.”’+ 12  “‘Kono lilimo ze 70 hase lifelile,+ nikafa koto mulena wa Babilona ni sicaba seo kabakala bufosi bwabona,’+ kubulela Jehova, ‘mi nikafetula naha ya Makaladeya kuba matota kamita.+ 13  Nikatahiseza naha yeo zene nibulezi kaufela kuli likaezahala ku yona, zona litaba kaufela zeñozwi mwa buka ye, zapolofitile Jeremia kuli likatahela macaba kamukana. 14  Kakuli macaba amañata ni malena babamaa­ta+ baka baeza batanga,+ mi nika bakutiseza bumaswe bwabona ka kuya ka likezo zabona ni misebezi ya mazoho abona.’”+ 15  Kakuli Jehova Mulimu wa Isilaele unibulelezi cwana, uli: “Uunge komoki ye, ye mwa lizoho laka, mokuinzi waine ya buhali bwaka, uyo nwisa macaba kaufela eni kuluma ku ona. 16  Mi bakanwa, bakatantalika, ni kueza inge batu babapulumuka kabakala mukwale onilumela mwahalaa bona.”+ 17  Kiha nii­nga komoki mwa lizoho la Jehova mi nayo nwisa macaba kamukana anaa nilumile ku ona Jehova:+ 18  kukala ka Jerusalema ni mileneñi ya Juda,+ malena bayona ni manduna bayona, kubasinya, ni kubaeza nto yesabisa hahulu kwa batu, yekomokiwa ka kuliza muloli, ni kubaeza babakutilwe,+ sina mokuinezi kacenu le; 19  ni kutaha cwale ku Faro mulena wa Egepita ni batanga bahae, manduna bahae, ni batu bahae kaufela,+ 20  ni sikopekope sa batu babapila ni bona; malena kaufela ba naha ya Uzi; malena kaufela ba naha ya Mafilisita,+ Ashikeloni,+ Gaza, Ekroni, ni babasiyezi mwa Ashidodi; 21  Edomo,+ Moabi,+ ni Maamoni;+ 22  malena kaufela ba Tire, malena kaufela ba Sidoni,+ ni malena ba sioli sesi mwa liwate; 23  Dedani,+ Tema, Buzi, ni batu kaufela babakutile milili yabona fa katafunelo;+ 24  malena kaufela ba Maarabia+ ni malena kaufela ba sikopekope sa batu babapila mwa lihalaupa; 25  malena kaufela ba Zimiri, malena kaufela ba Elami,+ ni malena kaufela ba Mamede;+ 26  ni malena kaufela ba kwa mutulo, ba fakaufi ni ba kwahule, kuzwa ku yomuñwi kuya ku yomuñwi, ni mibuso yemiñwi kaufela ya mwa lifasi; mi mulena wa Sheshaki*+ ukanwa hamulaho wabona. 27  “Mi ubabulelele, uli: ‘Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: “Munwe, mukolwe, mutaze mi muwe kuli mane mupalelwe kuzuha+ kabakala mukwale onilumela mwahalaa mina.”’ 28  Mi haiba bahana kuunga komoki mwa lizoho lahao kuli banwe, ubabulelele, uli: ‘Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: “Munani kunwa mwateñi! 29  Kakuli haiba nikala ka kutiseza ziyezi muleneñi obizwa ka libizo laka,+ kikuli mina nisike namifa koto?”’+ “‘Hamuna kusiiwa feela musafiwi koto, kakuli nibiza mukwale kuli uto sinya batu kaufela babapila mwa lifasi,’ kubulela Jehova wa limpi. 30  “Mi wena uka bapolofitela manzwi a kaufela ni kubabulelela, uli: ‘Jehova ukabuluma ali kwahalimu,Mi ukautwahalisa linzwi lahae kuzwelela mwa sibaka sahae sesikenile. Ukabulumela sibaka sahae sa fa lifasi ka linzwi lelituna. Ukahuwa inge batu babahatikela veine mwa silubelo,Ukaopela ka muhuwo wa tulo ya kutula batu kaufela babapila mwa lifasi.’ 31  ‘Lilata likautwahala ni kwa mafelelezo a lifasi,Kakuli Jehova unani muzeko ni macaba. Yena kasibili ukaatula batu kaufela.*+ Mi ukatahisa kuli babamaswe babulaiwe ka mukwale,’ kubulela Jehova. 32  Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: ‘Bona! Ziyezi ihasana kuzwa mwa sicaba sesiñwi kuya ku sesiñwi,+Mi liñungwa lelituna likazwa kwa libaka za kwahule hahulu za lifasi.+ 33  “‘Mi bababulailwe ki Jehova mwa lizazi leo bakakalela kwa neku leliñwi la lifasi kuisa kwa neku leliñwi la lifasi. Habana kuliliwa, kamba kukubukanyiwa kamba kupumbekiwa. Bakaba sina musutelo fafasi.’ 34  Mina balisana mubokolole, mi muhuwe! Mualabane fafasi, mina babakutekeha ba mu­tapi,Kakuli nako yamina ya kubulaiwa ni kuhasanyiwa ki kale ifita,Mi mukawa inge piza yabutokwa! 35  Balisana habana kwa kusabela,Mi babakutekeha ba mutapi habana nzila ya kubaleha ka yona. 36  Hamuteeleze! Kuutwahala muhuwo wa balisanaNi kubokolola kwa babakutekeha ba mutapi,Kakuli Jehova usinya mafulisezo abona. 37  Mi mwa libaka mone kupilwa ka kozo hakusana bupilo mwateñiKabakala buhali bobutuka bwa Jehova. 38  Uzwile mwa musima wahae inge tau yamwana,*+Kakuli naha yabona ifetuhile nto yesabisa hahulu kwa batuKabakala mukwale olunyaNi kabakala buhali bwahae bobutuka.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Kamba “kwa.”
Linzwi ka linzwi, “nenizuha isali kakusasana ni kubulela.”
Linzwi ka linzwi, “naazuha isali kakusasana ni kubaluma.”
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Kubonahala kuli leo ki libizo la Babele (Babilona) leliitusiswa ka mulelo wa kuli kusike kwazibahala kuli ki yona.
Linzwi ka linzwi, “nama kaufela.”
Kamba “tau yamwana ya bulizi-lizi mwa mulala.”