Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 23:1-40

LITABA ZE MWAHALI

  • Balisana babande ni babamaswe (1-4)

  • Buiketo bwa “lituhela lelilukile” (5-8)

  • Bapolofita ba buhata banyaziwa (9-32)

  • “Mushimbo” wa Jehova (33-40)

23  “Bumai ki bwa balisana babasinya ni kuhasanya lingu za mwa mafulisezo aka!” kubulela Jehova.+  Kabakaleo, Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, ka za balisana babalisa sicaba saka, uli: “Muhasanyize lingu zaka; muzwezipili kulishandaula, mi hamusika litokomela.”+ “Kabakaleo, nika mifa koto bakeñisa likezo zamina zemaswe,” kubulela Jehova.  “Cwale nikakubukanya lingu zaka zesiyezi mwa linaha kaufela moni lihasanyelize,+ mi nika likutiseza mwa mafulisezo azona,+ mi likazwala ni kuata.+  Mi nika lifa kwa balisana babaka lilisa hande.+ Halisana kusaba kamba kungangama, mi hakuna ngu yekatondahala mwahalaa zona,” kubulela Jehova.  “Hamubone! Mazazi aataha,” kubulela Jehova, “hanika fa Davida lituhela* lelilukile.+ Mi mulena ukabusa+ ni kubonisa kutwisiso ni kuyemela katulo yelukile, ni kuluka mwa naha. +  Mwa mazazi ahae, Juda ukapiliswa,+ mi Isilaele ukapila mwa buiketo.+ Mi le ki lona libizo lakabizwa ka lona: Jehova ki Yena Kuluka Kwaluna.”+  “Kono mazazi ataha,” kubulela Jehova, “ili fo habasana kubulela kuli: ‘Ka Jehova yapila, yanaazwisize sicaba sa Isilaele mwa naha ya Egepita!’+  kono bakali: ‘Ka Jehova yapila, yanaazwisize ni kukutisa baikulu ba ndu ya Isilaele, kubazwisa kwa naha ya kwa mutulo ni mwa linaha kaufela mone nibahasanyelize,’ mi bakapila mwa naha yabona.”+  Kwa bapolofita, nili: Nilobehile pilu. Masapo aka kaufela aa­ngangama. Niswana sina mutu yakozwi,Sina mutu yakozwi waine,Kabakala Jehova ni kabakala manzwi ahae akenile. 10  Kakuli naha itezi babuki;+Naha i mwa maswabi bakeñisa kuli ikutilwe+Mi mafulisezo a mwa lihalaupa aomile.+ Mikwa yabona imaswe, mi baitusisa maswe maa­ta abona. 11  “Bapolofita ni baprisita basilafezi.*+ Bumaswe bwabona nibufumani nihaiba mwa ndu yaka tota,”+ kubulela Jehova. 12  “Kabakaleo, nzila yabona ikatelela mi ikaunsufala;+Bakakashiwa mi bakawa. Kakuli nika batahiseza koziMwa silimo senika bafa koto,” kubulela Jehova. 13  “Mi niboni zenyenyisa kwa bapolofita ba mwa Samaria.+ Zebapolofita balipolofita ka Baale,Mi bakelusa sicaba saka sa Isilaele. 14  Mi niboni lika zemaswe hahulu kwa bapolofita ba mwa Jerusalema. Baeza bubuki+ mi bazamaya ka bupumi;+Basusueza* babaeza zemaswe,Mi habatuheli bumaswe bwabona. Kaufelaa bona baswana sina Sodoma ku na,+Mi babapila mwateñi baswana sina Gomora.”+ 15  Kabakaleo, Jehova wa limpi sabulela ka za bapolofita ki se, uli: “Nika bacisa simela sesibaba Ni kubanwisa mezi anani sifanu.+ Kakuli bapolofita ba mwa Jerusalema batahisize kuli bukwenuheli buate mwa naha kamukana.” 16  Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: “Musike mwateeleza kwa manzwi a bapolofita baba mipolofitela. Bamipuma.*+ Pono yebabulela izwa mwa pilu yabona,+Haizwi mwa mulomo wa Jehova.+ 17  Ba­kuta-­kutela kubulelela batu baba nishwaula, bali:‘Jehova uize: “Mukapila mwa kozo.”’+ Mi kwa batu kaufela babalatelela lipilu zabona za buñañeli, bali:‘Hamuna kutahelwa ki kozi.’+ 18  Kakuli ki mañi yayemi mwahalaa babali bukaufi ni JehovaKuli abone ni kuutwa linzwi lahae? Ki mañi yaisize pilu kwa linzwi lahae ilikuli aliutwe? 19  Hamubone! Liñungwa la Jehova likafuka ka buhali;Likapotoloha sina kakundukundu fa litoho za babamaswe.+ 20  Buhali bwa Jehova habuna kukuyukaKufitela aeza ni kupeta milelo ye mwa pilu yahae. Mukautwisisa hande taba yeo kwa mafelelezo a mazazi. 21  Nenisika luma bapolofita, kono bamatile. Nenisika bulela ni bona, kono bapolofitile.+ 22  Kono kambe nebayemi mwahalaa babali bukaufi ni na,Kambe nebautwisize sicaba saka manzwi akaMi nebaka tahisa kuli situhele nzila yasona yemaswe ni likezo zasona zemaswe.”+ 23  “Kikuli ni Mulimu wa fakaufi feela, mi hani Mulimu wa kwahule hape, nji?” kubulela Jehova. 24  “Kana mutu wakona kuipata monisa koni kumubona?”+ kubulela ­Jehova. “Kikuli hanisika tala mwa mahalimu ni mwa lifasi?”+ kubulela Jehova. 25  “Niutwile bapolofita babapolofita za buhata ka libizo laka, bali: ‘Nilolile tolo! Nilolile tolo!’+ 26  Taba ya kupolofita za buhata ikaa­nga nako yekuma kai mwa lipilu za bapolofita? Ki bapolofita ba buhata bobu mwa lipilu zabona.+ 27  Balelile kulibalisa batu baka libizo laka ka litolo zebakandekelana, sina bo ndataa bona mone balibalezi libizo laka kabakala Baale.+ 28  Mupolofita yalolile tolo akandeke tolo yeo, kono yautwile linzwi laka uswanela kubulela linzwi laka ka buniti.” “Ki kuswana mañi koku liteñi mwahalaa lutaka lwa buloto ni buloto kasibili?” kubulela Jehova. 29  “Kikuli linzwi laka haliswani feela ni mulilo,”+ kubulela Jehova, “ni sina sando ya bambuti yetuba licwe?”+ 30  “Kabakaleo, nilwanisa bapolofita babauzwezana manzwi aka,” kubulela ­Jehova.+ 31  “Nilwanisa bapolofita,” kubulela Jehova, “bona bababulela ka lulimi lwabona, bali: ‘Mulimu uize!’”+ 32  “Nilwanisa bapolofita ba litolo za buhata,” kubulela Jehova, “baba likandeka ni kukelusa sicaba saka kabakala buhata bwabona ni kuitundumuna kwabona.”+ “Kono hanisika baluma kamba kubalaela. Kabakaleo, habana kutusa sicaba se nihanyinyani,”+ kubulela Jehova. 33  “Mi sicaba se kamba mupolofita kamba muprisita habaka kubuza kuli: ‘Mushimbo* wa Jehova ki ufi?’ ubaalabe, uli: ‘“Mina batu ki mina mushimbo! Mi nika miyumba,”+ kubulela Jehova.’ 34  Haili ka za mupolofita kamba muprisita kamba batu babali: ‘Wo ki mushimbo* wa Jehova!’ nikafa koto mutu yo ni ba ndu yahae. 35  Se ki sona semubulelelana, mutu ni mutu, mutu ni wahabo, muli: ‘Jehova ualabile cwañi? Mi Jehova ubuleziñi?’ 36  Kono musike mwabulela za mushimbo* wa Jehova hape, kakuli linzwi la yomuñwi ni yomuñwi wamina ki ona mushimbo,* mi mucincize manzwi a Mulimu yapila, yena Jehova wa limpi, Mulimu waluna. 37  “Se ki sona seuka bulelela mupolofita: ‘Jehova ukualabile cwañi? Mi Jehova ubuleziñi? 38  Mi haiba muzwelapili kubulela kuli: “Mushimbo* wa Jehova!” Jehova sabulela ki se, uli: “Bakeñisa kuli mubulela kuli: ‘Linzwi le ki mushimbo* wa Jehova,’ nimano mibulelela kuli: ‘Musike mwabulela kuli: “Mushimbo* wa Jehova!”’ 39  nika minanula ni kumiyumbela kwahule ni na, mina ni muleneñi one nifile mina ni bo kuku wamina. 40  Mi nika mitahiseza maswabi aasafeli ni kushubulwa kokusa feli, kokusike kwalibalwa.”’”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “shwana.”
Kamba “bakwenuhile.”
Linzwi ka linzwi, “Batiisa mazoho a.”
Kamba “Bamisepisa za mbango.”
Kamba “manzwi aabuima.” Linzwi la Siheberu likona kutalusa lika zepeli: “manzwi a Mulimu aabuima” kamba “sika sesibuima.”
Kamba “A ki manzwi aabuima.”
Kamba “manzwi aabuima.”
Kamba “manzwi aabuima.”
Kamba “manzwi aabuima.”
Kamba “manzwi aabuima.”
Kamba “manzwi aabuima.”