Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 2:1-37

LITABA ZE MWAHALI

  • Isilaele ufulalela Jehova ni kulapela milimu isili (1-37)

    • Isilaele uswana sina kota ya veine ya kusili (21)

    • Liapalo zahae litampakani mali (34)

2  Linzwi la Jehova lataha ku na, lali:  “Zamaya uyo shaela mwa mazebe a Jerusalema, uli: ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Nihupula hande busepahali* bwa kwa bunca bwahao,+Lilato lene ubonisize hane ubeelelizwe kuli unyalwe,+Mone unilatelelezi mwa lihalaupa,Mwa naha yesacalwi peu.+   Isilaele naali yakenile ku Jehova,+ naali mitamuno ya kutulo yahae.”’ ‘Batu kaufela bane bamunyandisa nebaba ni mulatu. Nebatahelwa ki ziyezi,’ kubulela Jehova.”+   Hamuutwe linzwi la Jehova, mina ba ndu ya Jakobo,Ni mina mabasi kaufela a ndu ya Isilaele.   Jehova sabulela ki se, uli: “Bo kuku wamina bakile banifumana ni mulatu mañi,+Kuli bakeluhele kwahule ni na cwalo,Ni kulatelela milimu ya maswaniso yesina tuso+ mi ni bona bafetuha babasina tuso?+   Nebasika buza kuli: ‘Jehova ukai,Yena yanaa luzwisize mwa naha ya Egepita,+Yanaa luetelezi mwa lihalaupa,Mwa naha yeomile,+ ya mikoti,Mwa naha ya linanga+ ni lififi lelituna,Mwa naha mokusa zamayi mutuMokusina babapila mwateñi?’   Kiha nimitisa mwa naha ya masimu a likota zebeya miselo,Kuli muce miselo yayona ni lika zayona zende.+ Kono mwakena mwateñi ni kusilafaza naha yaka;Mwafetula saanda saka kuba nto yenyenyisa.+   Baprisita nebasika buza kuli: ‘Jehova ukai?’+ Baluti ba Mulao nebasa nizibi,Balisana neba nikwenu­hezi,+Bapolofita nebapolofita ka Baale,+Mi nebalatelela bane ba­sakoni kubatusa sesiñwi.   ‘Kabakaleo nika mizekisa hape,’+ kubulela Jehova,‘Mi nikazekisa bana ba bana bamina.’ 10  ‘Kono musilele kwa makamba* a Kitimi+ mi mubone. Ki cwalo, mulumele liñusa kwa Kedare+ mi munahanisise;Mubone haiba nji nto yecwalo iezahalile. 11  Kana kunani sicaba sesikile sacincanisa milimu yasona ni lika zesi milimu? Kono sicaba saka sona sicincanisize kanya yaka ni zesina tuso.+ 12  Muimbwetukele ka taba yeo, mina mahalimu;Mungangame ka sabo yetuna,’ kubulela Jehova, 13  ‘Kakuli batu baka baezize lika zepeli zemaswe: Banifulalezi, na liweluwelu la mezi apilisa,+Mi baicepezi* masima,Masima aasinyehile, aasakoni kubuluka mezi.’ 14  ‘Kana Isilaele ki mutanga kamba muzike yapepezwi mwa lapa? Kiñi he hatuhelezwi kubukulwa? 15  Litau zabana* zamubulumela;+Lipahamisize manzwi azona. Litahisize kuli naha yahae isabiwe hahulu. Mileneñi yahae icisizwe ka mulilo, kuli kusike kwaba ni yapila mwateñi. 16  Batu ba mwa Nofi*+ ni mwa Takapanesi+ baca katendele ka toho yahao. 17  Kana haki wena yaitahiselize zeoKa kufulalela Jehova Mulimu wahao+Hanaa nzaa kuetelela mwa nzila? 18  Cwale ubatelañi nzila yeliba kwa Egepita+Kuli uyo nwa mezi a mwa Shihore?* Ubatelañi nzila yeliba kwa Asiria+Kuli uyo nwa mezi a mwa Nuka?* 19  Bumaswe bwahao bukuhakulule,Mi kusasepahala kwahao kukukalimele. Uzibe ni kulemuha bumaswe ni butuku bobu­tiswa+Ki kufulalela Jehova Mulimu wahao;Hausika bonisa kuli wanisaba,’+ kubulela Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena Jehova wa limpi. 20  ‘Kakuli kale-kale koo nenilobile coko yahao+Ni kupuma mawenge ahao. Kono neuize: “Hanina kukusebeleza,” Mane neulobala ukanami fa lilundu kaufela lelitelele ni mwatasaa kota kaufela ya matali amañata,+Unze ueza buhule.+ 21  Neni kucezi uli kota ya veine yefubelu, yende hahulu,+ ya peu yende kaufelaa yona;Cwale ufetuhile cwañi fapilaa ka kuba mitai yesinyehile ya kota ya veine ya kusili?’+ 22  ‘Niha ukatapa ka soda ni kuitusisa mulola omuñata,Nikazwelapili kubona sitampa sa mulatu wahao,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 23  Ukona kubulela cwañi kuli: ‘Hanisika isilafaza. Hanisika latelela bo ­Baale’? Talima nzila yahao mwa musindi. Ulemuhe zeuezize. Uswana sina kamele yamwana yamusali, yelubilo,Yemata-mata mwa linzila zayona, 24  Sina mbongolo ya mwa naheñi yetwaezi lihalaupa,Yelupelela mwa moya kabakala takazo. Ki mañi yakona kuitibela haibata kupalisa? Baba ibata habana kutokwa kuipulaisa mabote. Baka ifumana ka nako yayona.* 25  Usike wazamaya mahutu feela usina makatuloKamba kutuhelela mumizo wahao kushwa linyolwa. Kono wena uize: ‘Hakuna tuso!+ Batili! Nilatile batu bakusili,*+Mi nika balatelela.’+ 26  Sina moliswabelanga lisholi haliswelwi,Ba ndu ya Isilaele ni bona baswabisizwe cwalo,Bona, ni malena babona, ni manduna babona,Baprisita babona, ni bapolofita babona.+ 27  Babulelela kota, bali: ‘Ki wena ndate,’+ Ni kubulelela licwe kuli: ‘Ki wena yanipepile.’ Kono na banifa mukokoto wabona isiñi pata ya­bona.+ Mi mwa nako yebatahelwa ki ziyezi, bakali:‘Yema ulupilise!’+ 28  Cwale milimu yahao yene uikezelize ikai?+ Haiyeme haiba yakona kukupilisa mwa nako yeuli mwa ziyezi,Kakuli milimu yahao seili yemiñata hahulu sina mileneñi yahao, wena Juda.+ 29  ‘Ki kabakalañi hamuzwelapili kunikananisa? Ki kabakalañi hamu nifetuhezi kaufelaa mina?’+ kubulela Jehova. 30  Ninatile bana bamina kusina tuso.+ Bahanile kukalimelwa;+Mukwale wamina ubulaile bapolofita bamina,+Inge tau yengunda-­ngunda. 31  Mina lusika, hamuise pilu kwa linzwi la Jehova. Kana nifetuhile lihalaupa ku IsilaeleKamba naha ya lififi lelituna? Ki kabakalañi batu ba, sona sicaba saka, habaize: ‘Luizamaela ka tukuluho. Halusa kutela ku wena hape’?+ 32  Kana mwalyanjo wakona kulibala mikabo yahae,Kamba munyaliwa kulibala mikabo yahae ya fa sifuba? Kono batu baka tota banilibezi ka mazazi amañata aasakonwi kubalwa.+ 33  Wena musali, ulukisize nzila yahao ka bukwala luli kuli uipatele lilato! Uitwaelize linzila za bumaswe.+ 34  Mane liapalo zahao litampakani mali a babotana babasina mulatu,+Nihaike hanisika bafumana inze bapunya ndu;Liapalo zahao kaufela linani mali.+ 35  Kono uli: ‘Hanina mulatu. Kaniti buhali bwahae buzwile ku na.’ Cwale nakuatulaKakuli uli: ‘Hanisika eza sibi.’ 36  Ki kabakalañi haunyinyafaza nzila yahao ya kucinca-­cinca? Egepita ni yena uka kuswabisa,+Sina mone uswabiselizwe ki Asiria.+ 37  Ka libaka leo hape ukazwa inze uiswalelezi kwa toho,+Kakuli Jehova uhanile beusepile;Habana kukutusa kukondisa.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lilato lelisa feli.”
Kamba “lioli.”
Kamba “baicakulezi,” mwendi mwa licwe.
Kamba “litau zabana za bulizi-lizi mwa mulala.”
Kamba “Memfisi.”
Fo kikuli, nukana yezwa mwa Nuka ya Nile.
Fo kikuli, Nuka ya Eufrati.
Linzwi ka linzwi, “mwa kweli yayona.”
Kamba “milimu isili.”