Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Isaya 40:1-31

LITABA ZE MWAHALI

 • Kuomba-ombiwa kwa batu ba Mulimu (1-11)

  • Linzwi mwa lihalaupa (3-5)

 • Butuna bwa Mulimu (12-31)

  • Macaba aswana sina lilotoli lelizwa mwa sikotolo (15)

  • Mulimu upila fahalimwaa “mupotoloho wa lifasi” (22)

  • Linaleli kaufela ulibiza ka mabizo (26)

  • Mulimu haakatali (28)

  • Babasepile Jehova bakakutelwa ki maata (29-31)

40  Mulimu wahao uli: “Muomba-­ombe, kuomba-­ombe batu baka.+   Mubulele ku Jerusalema ka musa,Mi mumuzibise kuli musebezi wanaahapelezwa kusebeza uezizwe,Kuli mulatu wahae ulifilwe.+ Jehova umufile mupuzo otezi* kulikana ni libi zahae kaufela.”+   Kunani linzwi la yahuweleza mwa lihalaupa, lelili: “Mulukise nzila ya ­Jehova!+ Munamiseze Mulimu waluna likululu+ mwa lihalaupa.+   Musindi kaufela uumbuke,Mi lilundu kaufela ni lizulu lipatamiswe. Naha ya matulungundu ipatamiswe,Mi naha yesika patama ifetuhe libala.+   Kanya ya Jehova ikapatululwa,+Mi batu kaufela baka ibona hamoho,+Kakuli ki Jehova yabulezi cwalo ka mulomo wahae.”   Hamuteeleze! Kunani mutu yali: “Huweleza!” Yomuñwi ubuza kuli: “Nihuwelezeñi?” “Batu kaufela ki bucwañi bobutala. Lilato labona kaufela lelisa feli liswana sina lipalisa za mwa simu.+   Bucwañi bobutala bwaoma,Lipalisa zetubula zaletuka,+Kakuli moya wabulula* Jehova ufukela fahalimwaa bona.+ Kaniti luli batu ki bucwañi feela bobutala.   Bucwañi bobutala bwaoma,Lipalisa zetubula zaletuka,Kono linzwi la Mulimu waluna liina kuya kuile.”+   Kambamela fa lilundu lelitelele,Wena musali yatiseza Sione taba yende.+ Huweleza ka maa­ta,Wena musali yatiseza Jerusalema taba yende. Huweleza hahulu, usike wasaba. Uzibise mileneñi ya Juda, uli: “Ki yo Mulimu wa­mina.”+ 10  Hamubone! Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ukataha ka maa­ta,Mi ukabusa ka lizoho lahae.+ Hamubone! Mupuzo wahae u ku yena,Mi tuwelo yalifa i fapilaa hae.+ 11  Ukababalela* mutapi wahae sina mulisana.+ Ukakubukanya lingunyana ka lizoho lahae,Mi uka lilwala fa sifuba sahae. Ukaetelela ka musa lingu zeanyisa.+ 12  Ki mañi yapimile mezi mwa lizoho lahae+Ni kupima* mahalimu ka sata* sa lizoho lahae? Ki mañi yakubukanyelize liluli la lifasi mwa sikala+Kamba yaweitile malunduNi malundunyana fa likala? 13  Ki mañi yapimile* moya wa Jehova,Mi ki mañi yakona kumuluta sina muelezi wahae?+ 14  Naabuzize mañi kuli abe ni kutwisiso,Kamba ki mañi yamuluta nzila ya katulo yelukile,Kamba yamuluta zibo,Kamba yamubonisa nzila ya zibo ya niti?+ 15  Hamubone! Macaba aswana sina lilotoli lelizwa mwa sikotolo,Mi aangiwa sina liluli leli fa sikala.+ Hamubone! Unanula lioli sina liluli lelifefuha. 16  Nihaiba Lebanoni haikoni kuzwelapili kutukisa mulilo,*Mi lifolofolo za mwa naheñi za mwateñi halilikani sitabelo sa kucisa. 17  Fapilaa hae, macaba kaufela aswana sina nto yesiyo;+Uaa­nga kuli haki sesiñwi, kuli haa­na tuso.+ 18  Mulimu mukona kumubapisa ni mañi?+ Ki sibupeho sesicwañi semuka mubapisa ka sona?+ 19  Sikwala sa misebezi ya mazoho sibupa mulimu wa siswaniso* fa sipi,Mumbuti wasiapesa ka gauda,+Mi utula mawenge a silivera. 20  Uiketela kota kuli ibe nubu yahae,+Ili kota yesike yabola. Ubata sikwala sa misebezi ya mazohoKuli abete siswaniso sesisike sawa.+ 21  Kikuli hamuzibi? Kana hamusika utwa? Kana hamusika bulelelwa isali kwa makalelo? Kana hamusika utwisisa kuzwa ka nako yeitomiwa mitomo ya lifasi?+ 22  Kunani Yaina fahalimwaa mupotoloho wa lifasi,+Mi babayahile ku lona baswana sina limbimba. Unamulula mahalimu sina lisila lelisisani lelibelela,Mi uabapula sina tende ya kupila ku yona.+ 23  Utulula manduna babapahami ni kubakokobezaMi ufetula baatuli* ba lifasi kuba nto yesina tuso. 24  Habasuñiwi,Habacaliwi,Lisina labona halisika toma mibisi mwa mubu,Bafukelwa ki moya mi baoma,Mi moya wabafefula sina mataka.+ 25  Yakenile uli: “Muka nibapisa ni mañi kuli munilikanyeze ni yena? 26  Hamuinulele meeto amina kwahalimu, mi mutalime. Ki mañi yabupile lika zeo?+ Ki Yena yalaela limpi zazona kulikana ni palo yazona;Kaufelaa zona ulibiza fa mabizo.+ Kabakala maa­ta ahae amatuna hahulu ni maa­ta ahae asabisa,+ Hakuna nihaiba iliñwi yetondahala ku zona. 27  Wena Jakobo, kiñi haubulela cwana, ni wena Isilaele, kiñi haubulela cwana, hamuli:‘Nzila yaka ipatilwe fapilaa Jehova,Mi Mulimu haniatuleli hande’?+ 28  Kana hauzibi? Kikuli hausika utwa nji? Jehova, yena Mubupi wa mafelelezo a lifasi, ki Mulimu wa kamita.+ Haakatali, mi hafelelwi ki maa­ta.+ Kutwisiso yahae haikoni kubatisiswa.*+ 29  Ufa yakatezi maa­taMi ufa maa­ta amatuna ku babasina maa­ta.*+ 30  Bashimani bakakatala ni kufelelwa ki maa­ta,Mi mitangana bakasitatala ni kuwa, 31  Kono babasepile Jehova bakakutelwa ki maa­ta. Bakafufa kuya mwahalimu sina limbande.+ Bakamata kono habana kufelelwa ki maa­ta;Bakazamaya kono habana kukatala.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ominilwe habeli.”
Kamba “moya wa.”
Kamba “ukalisa.”
Kamba “kupima likalulo za.”
Ili butelele bobu mwahalaa munwana omutuna ni munwana omunyinyani, minwana ya lizoho haiyanduluzwi. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba mwendi, “yautwisisize.”
Kamba “haina likota zelikani za kutukisisa mulilo.”
Kamba “siswaniso sa sipi yeshengunuzwi.”
Kamba “babusi.”
Kamba “hakoni kuutwisiswa.”
Kamba “maa­ta amatuna.”