Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Isaya 30:1-33

LITABA ZE MWAHALI

  • Tuso yekazwa kwa Egepita haina kutusa (1-7)

  • Batu bahana lushango lwa mupolofita (8-14)

  • Maata ka kuba ni sepo (15-17)

  • Jehova ushemuba batu bahae (18-26)

    • Jehova, Muluti Yapahami (20)

    • “Nzila ki yona ye” (21)

  • Jehova ukatahisa katulo yahae ku Asiria (27-33)

30  Jehova uli: “Bumai ki bwa bana ba mangulunde,+Babaeza milelo yesi yaka,+Babaeza litumelelano,* kono isiñi ka moya waka,Ilikuli baekeze sibi kwa sibi.   Bashetumukela kwa Egepita+ basika nibuza,*+Kuyo bata silelezo ku Faro*Ni kuyo ipata mwa muluti wa Egepita!   Kono kusilelezwa ki Faro kukafetuha maswabi ku mina,Mi kuipata mwa muluti wa Egepita kuka miswabi­sisa.+   Kakuli manduna bahae ba mwa Zoani,+Mi linumwana zahae lifitile mwa Hanesi.   Kaufelaa bona bakaswabiswaKi batu babasike babatusa sesiñwi,Babasa koni kubafa tuso,Konji feela kubaswabisisa ni kubashubulisa.”+  Ki ye katulo yekatahela libatana za kwa mboela: Mwa naha ya ziyezi ni manyando,Ya litau, zona litau zebuluma,Ya libili ni linoha zefufa zecisa ka mulilo,*Bashimba sifumu sabona fa mikokoto ya limbongoloNi limpo zabona fa liluta za likamele. Kono lika ze, halina kutusa sicaba.   Kakuli tuso ya Egepita haina kutusa sesiñwi.+ Kabakaleo, yo nimubizize cwana: “Rahaba+ yainzi asanyanganyi.”   “Cwale zamaya, uyo iñola fa litapa inze baiponela,Mi uiñole mwa buka,+Kuli mwa nako ya kwapili iitusisweSina bupaki bwa kamita.+   Kakuli ki sicaba sa bakwenuheli,+ bana bababulela buhata,+Ili bana babasa lati kuutwa mulao* wa Jehova.+ 10  Babulelela baboni, bali: ‘Musike mwabona,’ Mi babulelela baboni ba lipono, bali: ‘Musike mwalubulelela lipono za niti.+ Mulubulelele litaba za kulutabisa feela;* mubone lipono za buhata.+ 11  Hamuzwe mwa nzila; mufapuhe mwa likululu. Mutuhele kubeya Yakenile wa Isilaele fapilaa luna.’”+ 12  Kabakaleo, Yakenile wa Isilaele sabulela ki se, uli: “Bakeñisa kuli muhanile linzwi le+Mi musepile buhata ni bupumiNi kuitinga ku zona,+ 13  Ka mukwa ocwalo, ku mina, bufosi bo, bukaswana sina limota lelinani mwandala,Sina limota lelitelele lelisikami, lelituha liwa. Likatubeha ka sipundumukela, ka nako iliñwi feela. 14  Likatubiwa sina piza ya lizupa yetuna ya mubupi,Lipwacehelele kuli mane hakuna tuemba-emba twalona totuka siyalaTwa kuyakisa mulilo fa liisoKamba twa kukisa mezi mwa lihwatata.”* 15  Kakuli Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena Yakenile wa Isilaele, sabulela ki se, uli: “Mukapiliswa ka kukutela ku na ni ka kupumula;Mukaba ni maa­ta ka kuikuzeza ni ka kuba ni sepo.”+ Kono nemusa lati kueza cwalo.+ 16  Kufita kueza cwalo, nemuize: “Batili, lukabaleha inze luli fa lipizi!” Mi mukabaleha luli. “Mi lukapahama lipizi zelubilo!”+ Kabakaleo, baba mimatisa bakaba ni lubilo.+ 17  Batu ba 1,000 bakasabiswa ki mufumbo wa mutu alimuñwi;+Mukabaleha kabakala mifumbo ya batu baketalizohoKufitela sesika siyala ku mina siba sina musumo o fa ngo ya lilundu,Sina musumo wa sisupo o fa kalundu.+ 18  Kono Jehova ulibelela ka pilu-telele* kuli amishemube,+Mi ukayema kuli amibonise sishemo.+ Kakuli Jehova ki Mulimu wa katulo yelukile.+ Tabo ki ya batu kaufela babazwelapili kumulibelela.*+ 19  Batu habakapila mwa Sione, mona mwa Jerusalema,+ hamuna kulila.+ Uka mishemuba haka miutwa inze mukupa tuso ku yena; uka mialaba asautwa feela linzwi lamina.+ 20  Nihaike kuli Jehova uka mifa manyando kuli abe sinkwa samina ni maswenyeho kuli abe mezi amina,+ Muluti Yapahami wamina hasana kuipata, mi mukabona Muluti Yapahami wamina+ ka meeto amina. 21  Mi mazebe amina akautwa linzwi mwamulaho wamina, lelili: “Nzila ki yona ye.+ Muzamaye ku yona,” kuli musike mwaya kwa bulyo kamba kuya kwa nzohoto.+ 22  Mi mukasilafaza silivera yemuapesize maswaniso amina a kupanga, ni gauda yemuapesize maswaniso amina a sipi.*+ Muka lilatela kwahule sina mokulatelwa lisila la musali yaile kwa kweli, mi mukali ku zona: “Hamuzwe fa!”*+ 23  Mi Mulimu ukanelisa pula fa peu yemucala mwa mubu,+ mi lico zebeiwa ki mubu likaba zeñata ni zenunile.* Ka lizazi leo, limunanu zamina+ likafulela mwa sibaka sesituna sa mafulisezo.+ 24  Mi likomu ni limbongolo za kulimisa likaca lico zende zekopanyizwe, zenefefuzwi ka lifocolo ni lihara. 25  Mi fa lilundu kaufela lelitelele ni fa malundunyana kaufela amatelele kukaba ni linukana ni mikokolombwa,+ ka lizazi la pulao yetuna, litawala halikawa. 26  Mi liseli la kweli yetezi likaswana ni liseli la lizazi; mi liseli la lizazi likaekezeha ha 7,+ sina liseli la mazazi a 7 hakopanywa hamoho, ka lizazi leo Jehova akatama mañiba a* sicaba sahae+ ni kufolisa sitombo sesituna sabatahiselize.+ 27  Hamubone! Libizo la ­Jehova litaha kuzwa kwahule-­hule,Lituka ka buhali bwahae ni ka malu amansu. Milomo yahae itezi buhali,Mi lulimi lwahae luswana sina mulilo ocisa.+ 28  Moya wahae* uswana sina nukana yesweli kutala, yeo mezi ayona acikiseza mwa mulala,Ili kusefa macaba mwa sefa ya sinyeho;*Mi macaba akakeluswa ki tumo ye kwa mitahali+ yaona. 29  Kono pina yamina ikaswana sina pina yeopelwa busihuHamuitukiseza* mukiti,+Mi pilu yamina ikanyakalala sina mutuYazamaya asweli* kanamutolilo Kuliba kwa lilundu la Jehova, kwa Licwe la Isilaele.+ 30  Jehova ukautwahalisa linzwi lahae lelituna+Mi ukapatulula lizoho lahae+ halinze lishetumuka ka buhali bobutuka,+Ka malimi a mulilo ocisa,+Ka kupwacuka kwa pula,+ ka mishika ya pula, ni ka pula ya macwe.+ 31  Kakuli Asiria ikangangamiswa ki linzwi la ­Jehova;+Uka inata ka tupa.+ 32  Mi nako kaufela Jehova hakazungisa tupa yahae ya kotoYakanata Asiria ka yona,Kukautwahala mulumo wa tulupanyana ni liharepa+Hanze abazungiseza lizoho lahae mwa ndwa.+ 33  Kakuli Tofeti*+ yahae ilukisizwe kale,Mi hape ilukiselizwe ­mulena.+ Uyanduluzi ni kutungisa sibaka fokubundekiwa likota,Utumbuzi fateñi mulilo omuñata ni kubeya fateñi likota zeñata. Moya wabulula Jehova, oswana sina nukana ya sulufula,Ukacisa Tofeti ka mulilo.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “babasulula waine,” mi kubonahala kuli pulelo ye, italusa kueza tumelelano.
Kamba “basika buza mulomo waka.”
Linzwi ka linzwi, “mwa sibaka sa Faro sa silelezo.”
Kamba “linoha zelubilo zenani buhazo.”
Kamba “tuto.”
Linzwi ka linzwi, “litaba zenamile.”
Kamba mwendi, “siliba.”
Kamba “Jehova walibelela.”
Kamba “kumulibelela ka kunyolelwa.”
Kamba “maswaniso a sipi yeshengunuzwi.”
Kamba mwendi, “mi muka libiza masila.”
Linzwi ka linzwi, “zenunile ni zetezi oli.”
Kamba “fosilobehile.”
Kamba “Moya wabulula.”
Linzwi ka linzwi, “sefa ya zesina tuso.”
Kamba “Hamuikenisa kuli mueze.”
Kamba “Yazamaelela ni mulumo wa.”
“Tofeti” ka moiitusiselizwe fa, italusa sibaka sa swanisezo kokucisezwa lika, ili kuyemela sinyeho.