Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Genese 46:1-34

  • Jakobo ni ba ndu yahae batutela kwa Egepita (1-7)

  • Mabizo a batu babatutela kwa Egepita (8-27)

  • Josefa ukopana ni Jakobo mwa Gosheni (28-34)

46  Mi Isilaele aanga zahae kaufela* mi afunduka. Hafitile mwa Beere-sheba,+ aezeza Mulimu wa Isaka ndatahe+ matabelo.  Cwale Mulimu abulela ku Isilaele mwa pono busihu, ali: “Jakobo, Jakobo!” Mi yena ali: “Ki na yo!”  Mulimu ali: “Ki na Mulimu wa niti, Mulimu wa ndataho.+ Usike wasaba kushetumukela kwa Egepita, kakuli nikayo kueza sicaba sesituna kwateñi.+  Na kasibili nikashetumukela kwa Egepita ni wena, mi hape na kasibili nika kukutiseza kwanu kuzwa kwa Egepita,+ mi haukashwa Josefa ki yena yaka kukwala meeto.”*+  Hamulaho wa fo, Jakobo afunduka mwa Beere-sheba, mi bana ba Isilaele bazamaisa Jakobo ndataa bona ni bana babona ni basali babona mwa likoloi zanaalumile Faro kuli bazamaele ku zona.  Bafunduka ni mitapi yabona ni tutu yabona, zene bafumani hane bali mwa naha ya Kanana. Mi bayo punya mwa Egepita, Jakobo ni lusika lwahae kaufela.  Ataha mwa Egepita ni bana bahae babashimani ni baikulu bahae babashimani, bana bahae babasizana ni baikulu bahae babasizana—ili ba lusika lwahae kaufela.  Cwale a ki ona mabizo a bana ba Isilaele bane batile mwa Egepita,+ Jakobo ni bana bahae: Mweli wa Jakobo neli Rubeni.+  Bana ba Rubeni babashimani neli Hanoki, Palu, Hezironi, ni Karami.+ 10  Bana ba Simioni+ babashimani neli Jemuele, Jamini, Ohadi, Jakini, Zohari, ni Shaule+ mwanaa musali wa Mukanana. 11  Bana ba Livi+ neli Gerishoni, Kohati, ni Merari.+ 12  Bana ba Juda+ babashimani neli Eri, Onani, Shela,+ Perezi,+ ni Zera.+ Kono Eri ni Onani nebashwezi mwa naha ya Kanana.+ Bana ba Perezi babashimani neli Hezironi ni Hamule.+ 13  Bana ba Isakare babashimani neli Tola, Puva, Iobo, ni Shimironi.+ 14  Bana ba Zabuloni+ babashimani neli Seredi, Eloni, ni Jaleele.+ 15  Bao ki bona bana ba Lea babashimani, bao Lea naapepezi Jakobo mwa Padani-arami, hamohocwalo ni Dina mwanaa hae wamusizana.+ Bana bahae kaufela babashimani ni babasizana neli ba 33. 16  Bana ba Gadi+ babashimani neli Zifioni, Hagi, Shuni, Eziboni, Eri, Arodi, ni Areli.+ 17  Bana ba Asere+ neli Imina, Ishiva, Ishivi, ni Beria, mi kaizelaa bona neli Sera. Bana ba Beria neli Hebere ni Malikiele.+ 18  Bao ki bona bana ba Zilipa+ babashimani, ili yo Labani naafile Lea mwanaa hae wamusizana. Apepela Jakobo bana bao: kaufelaa bona neli batu ba 16. 19  Bana ba Rahele musalaa Jakobo neli Josefa+ ni Benjamine.+ 20  Mwa naha ya Egepita, Josefa naapepezwi Manase+ ni Efraimi,+ bao Asenati+ mwanaa Potifera muprisita wa Ono* naapepezi Josefa. 21  Bana ba Benjamine+ babashimani neli Bela, Bekeri, Ashibele, Gera,+ Naamani, Ehi, Roshi, Mupimi, Hupimi,+ ni Arada.+ 22  Bao ki bona bana ba Rahele babashimani, banaapepezwi Jakobo: Kaufelaa bona neli batu ba 14. 23  Mwanaa* Dani+ neli Hushimi.+ 24  Bana ba Nafetali+ neli Jazeele, Guni, Jezeri, ni Shilemi.+ 25  Bao ki bona bana ba Biliha babashimani, ili yo Labani naafile Rahele mwanaa hae wamusizana. Apepela Jakobo bana bao: Kaufelaa bona neli batu ba 7. 26  Batu kaufela babasimuluha ku Jakobo bane bashetumukezi ni yena mwa Egepita, hakuzwiswa kwateñi palo ya basali ba bana ba Jakobo, neli ba 66.+ 27  Bana ba Josefa babashimani, banaapepezwi mwa Egepita, neli bababeli. Batu kaufela ba ndu ya Jakobo bane batile mwa Egepita neli ba 70.+ 28  Jakobo aluma Juda+ kuli aitangete kuyo bulelela Josefa kuli naali mwa nzila ya kuya kwa Gosheni. Habapunya mwa naha ya Gosheni,+ 29  Josefa alaela kuli koloi yahae ilukiswe mi aya kuyo bonana ni Isilaele ndatahe mwa Gosheni. Hafita ku ndatahe, honafo amukumbata* ni kulila ka nako yetelele.* 30  Mi Isilaele ali ku Josefa: “Cwale nakona kushwa; niboni pata yahao mi nizibile kuli usapila.” 31  Josefa kihaa li kwa banabahabo yena ni ku ba ndu ya ndatahe: “Kashe nikambame niyo bihela Faro+ kuli: ‘Banabahesu ni ba ndu ya ndate bane bali mwa naha ya Kanana batile kwanu ku na.+ 32  Ki balisana,+ mi bauta limunanu, mi batile ni mitapi+ yabona ya lingu ni likomu ni lika kaufela zebanani zona.’+ 33  Faro haka mibiza ni kumibuza kuli: ‘Musebezi wamina ki ufi?’ 34  Muswanela kualaba kuli: ‘Batanga bahao bautile limunanu kuzwa kwa bwanana bwabona kufitela cwale, luna hamoho ni bo kuku waluna,’+ ilikuli muyahe mwa naha ya Gosheni,+ kakuli mulisana kaufela wa lingu wanyenyisa kwa Maegepita.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “bane bali bahae kaufela.”
Fo kikuli, kukwala meeto ka nako yashwa Jakobo.
Fo kikuli, Heliopolisi.
Linzwi ka linzwi, “Bana ba.”
Linzwi ka linzwi, “awela mwa mulala wahae.
Kamba “alilela fa mulala wahae hape ni hape.”