Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

GENESE

Litaba ze Mwahali—Genese

 • 1

  • Kubupiwa kwa mahalimu ni lifasi (1, 2)

  • Mazazi a 6 a kubupa lifasi (3-31)

   • Lizazi Lapili: liseli; musihali ni busihu (3-5)

   • Lizazi Labubeli: mbyumbyulu (6-8)

   • Lizazi Labulaalu: mubu oomile ni limela (9-13)

   • Lizazi Labune: maboni a mwa lihalimu (14-19)

   • Lizazi Labuketalizoho: litapi ni linyunywani (20-23)

   • Lizazi Labu 6: lifolofolo zezamaya fafasi ni batu (24-31)

 • 2

  • Mulimu wapumula ka lizazi labu 7 (1-3)

  • Jehova Mulimu, Muezi wa lihalimu ni lifasi (4)

  • Muuna ni musali mwa simu ya Edeni (5-25)

   • Mutu wabupiwa ka liluli (7)

   • Kota ya kuziba bunde ni bumaswe yenehanisizwe (15-17)

   • Musali wabupiwa (18-25)

 • 3

  • Simuluho ya sibi sa batu (1-13)

   • Buhata bwapili (4, 5)

  • Katulo ya Jehova kwa bakwenuheli (14-24)

   • Bupolofita bwa kutaha kwa mwanaa musali (15)

   • Kulelekwa mwa Edeni (23, 24)

 • 4

  • Kaine ni Abele (1-16)

  • Bana ba Kaine (17-24)

  • Seta ni mwanaa hae Enoshi (25, 26)

 • 5

  • Kuzwa ku Adama kuisa ku Nuwe (1-32)

   • Adama naapepile bana babashimani ni babasizana (4)

   • Enoke naazamaile ni Mulimu (21-24)

 • 6

  • Bana ba Mulimu baikungela basali fa lifasi (1-3)

  • Kupepiwa kwa Makwenyepa (4)

  • Bumaswe bwa batu buswabisa Jehova (5-8)

  • Nuwe ubulelelwa kuyaha aleka (9-16)

  • Mulimu uzibahaza za kutaha kwa Muunda (17-22)

 • 7

  • Kukena mwa aleka (1-10)

  • Muunda wa mwa lifasi kaufela (11-24)

 • 8

  • Mezi a muunda afukuzeha (1-14)

   • Kulumiwa liiba (8-12)

  • Kuzwa mwa aleka (15-19)

  • Sepiso ya Mulimu ka za lifasi (20-22)

 • 9

  • Litaelo kwa batu kaufela (1-7)

   • Mulao ka za mali (4-6)

  • Tumelelano ya nambwamutalati (8-17)

  • Bupolofita bobuama bana ba Nuwe (18-29)

 • 10

  • Mukoloko wa macaba (1-32)

   • Babasimuluha ku Jafeta (2-5)

   • Babasimuluha ku Kama (6-20)

    • Nimirodi ulwanisa Jehova (8-12)

   • Babasimuluha ku Sema (21-31)

 • 11

  • Tawala ya Babele (1-4)

  • Jehova ulyanganisa puo (5-9)

  • Kuzwa ku Sema kuisa ku Abrame (10-32)

   • Lubasi lwa Tera (27)

   • Abrame uzwa mwa Ure (31)

 • 12

  • Abrame uzwa mwa Harani kuya kwa Kanana (1-9)

   • Sepiso ya Mulimu ku Abrame (7)

  • Abrame ni Sarai mwa Egepita (10-20)

 • 13

  • Abrame ukutela kwa Kanana (1-4)

  • Abrame ni Lota bakauhana (5-13)

  • Sepiso ya Mulimu ku Abrame yakutelwa (14-18)

 • 14

  • Abrame uyangwela Lota (1-16)

  • Melekisedeke ufuyola Abrame (17-24)

 • 15

  • Tumelelano ya Mulimu ni Abrame (1-21)

   • Lilimo ze 400 za kunyandiswa zapolofitiwa (13)

   • Sepiso ya Mulimu ku Abrame yakutelwa (18-21)

 • 16

  • Hagare ni Ishimaele (1-16)

 • 17

  • Abrahama usepiswa kuli ukaba ndatahe macaba amañata (1-8)

   • Abrame ufiwa libizo la Abrahama (5)

  • Tumelelano ya mupato (9-14)

  • Sarai ufiwa libizo la Sara (15-17)

  • Sepiso ya kupepwa kwa mwana wamushimani wa libizo la Isaka (18-27)

 • 18

  • Mangeloi amalaalu apotela Abrahama (1-8)

  • Sara usepiswa mwana wamushimani; waseha (9-15)

  • Abrahama uitilelela kabakala Sodoma (16-33)

 • 19

  • Lota upotelwa ki mangeloi (1-11)

  • Lota ni lubasi lwahae balaelwa kuli bafunduke (12-22)

  • Mileneñi ya Sodoma ni Gomora yasinyiwa (23-29)

   • Musalaa Lota ufetuha sikoto sa lizwai (26)

  • Lota ni bana bahae babasizana (30-38)

   • Simuluho ya Moabi ni Amoni (37, 38)

 • 20

  • Sara ulukululwa mwa mazoho a Abimeleki (1-18)

 •  21

  • Kupepwa kwa Isaka (1-7)

  • Ishimaele usheununa Isaka (8, 9)

  • Hagare ni Ishimaele bafundulwa (10-21)

  • Tumelelano ya Abrahama ni Abimeleki (22-34)

 • 22

  • Abrahama utalusezwa kufa Isaka sina sitabelo (1-19)

   • Kufumana mbuyoti ka bana ba Abrahama (15-18)

  • Lubasi lwahabo Rebeka (20-24)

 • 23

  • Lifu la Sara ni sibaka sa mabita sabulukilwe kusona (1-20)

 • 24

  • Kubatela Isaka musali (1-58)

  • Rebeka uyo kopana ni Isaka (59-67)

 • 25

  • Abrahama wanyala hape (1-6)

  • Lifu la Abrahama (7-11)

  • Bana ba Ishimaele babashimani (12-18)

  • Kupepwa kwa Jakobo ni Isau (19-26)

  • Isau ulekisa tukelo yahae ya bueli (27-34)

 • 26

  • Isaka ni Rebeka mwa Gerari (1-11)

   • Sepiso ya Mulimu ikutelwa kubulelwa ku Isaka (3-5)

  • Kulwanela masima (12-25)

  • Tumelelano ya Isaka ni Abimeleki (26-33)

  • Basali ba Isau bababeli ba Mahiti (34, 35)

 • 27

  • Jakobo ufuyolwa ki Isaka (1-29)

  • Isau ubata kufuyolwa kono haasika baka (30-40)

  • Sitoyo sa Isau ku Jakobo (41-46)

 • 28

  • Isaka uluma Jakobo kwa Padani-arami (1-9)

  • Tolo ya Jakobo ali mwa Betele (10-22)

   • Sepiso ya Mulimu ikutelwa kubulelwa ku Jakobo (13-15)

 • 29

  • Jakobo ukopana ni Rahele (1-14)

  • Jakobo ulata Rahele (15-20)

  • Jakobo unyala Lea ni Rahele (21-29)

  • Bana ba Jakobo babane bakupepa ku Lea: Rubeni, Simioni, Livi, ni Juda (30-35)

 • 30

  • Biliha upepa Dani ni Nafetali (1-8)

  • Zilipa upepa Gadi ni Asere (9-13)

  • Lea upepa Isakare ni Zabuloni (14-21)

  • Rahele upepa Josefa (22-24)

  • Mitapi ya Jakobo yaekezeha (25-43)

 • 31

  • Jakobo watoba, kuliba kwa Kanana (1-18)

  • Labani ufumana Jakobo (19-35)

  • Tumelelano ya Jakobo ni Labani (36-55)

 • 32

  • Mangeloi akopana ni Jakobo (1, 2)

  • Jakobo uitukiseza kukopana ni Isau (3-23)

  • Jakobo umangana ni lingeloi (24-32)

   • Jakobo ufiwa libizo la Isilaele (28)

 • 33

  • Jakobo ukopana ni Isau (1-16)

  • Jakobo uya kwa Sikemi (17-20)

 • 34

  • Dina uswalwa likalala (1-12)

  • Bana ba Jakobo baeza ka bupumi (13-31)

 • 35

  • Jakobo uzwisa milimu ya kusili (1-4)

  • Jakobo ukutela kwa Betele (5-15)

  • Kupepwa kwa Benjamine; lifu la Rahele (16-20)

  • Bana ba Isilaele babashimani ba 12 (21-26)

  • Lifu la Isaka (27-29)

 • 36

  • Babasimuluha ku Isau (1-30)

  • Malena ni manduna ba Edomo (31-43)

 • 37

  • Litolo za Josefa (1-11)

  • Josefa ni bahulwani bahae babanani muna (12-24)

  • Josefa ulekiswa sina mutanga (25-36)

 • 38

  • Juda ni Tamare (1-30)

 • 39

  • Josefa mwa ndu ya Potifaro (1-6)

  • Josefa uhana kufosa ni musalaa Potifaro (7-20)

  • Josefa mwa tolongo (21-23)

 • 40

  • Josefa utalusa litolo za mapantiti (1-19)

   • ‘Litaluso za litolo ki za Mulimu’ (8)

  • Mukiti wa lizazi la kupepwa kwa Faro (20-23)

 • 41

  • Josefa utalusa litolo za Faro (1-36)

  • Josefa upahamiswa ki Faro (37-46a)

  • Musebezi wa Josefa wa kuzamaisa za lico (46b-57)

 • 42

  • Bahulwani ba Josefa baya kwa Egepita (1-4)

  • Josefa ukopana ni bahulwani bahae mi wabalika (5-25)

  • Bahulwani ba Josefa bakutela kwa hae ku Jakobo (26-38)

 • 43

  • Bahulwani ba Josefa baya kwa Egepita lwabubeli; baya ni Benjamine (1-14)

  • Josefa ukopana ni bahulwani bahae hape (15-23)

  • Josefa ueza mukiti ni banabahabo yena (24-34)

 • 44

  • Komoki ya Josefa ya silivera mwa saka ya Benjamine (1-17)

  • Juda uitilelela kabakala Benjamine (18-34)

 • 45

  • Josefa waizibahaza (1-15)

  • Banabahabo Josefa bakuta kuyo nga Jakobo (16-28)

 • 46

  • Jakobo ni ba ndu yahae batutela kwa Egepita (1-7)

  • Mabizo a batu babatutela kwa Egepita (8-27)

  • Josefa ukopana ni Jakobo mwa Gosheni (28-34)

 •  47

  • Jakobo ukopana ni Faro (1-12)

  • Zamaiso yebutali ya Josefa (13-26)

  • Isilaele uyaha mwa Gosheni (27-31)

 • 48

  • Jakobo ufuyola bana ba Josefa bababeli (1-12)

  • Efraimi ufumana mbuyoti yetuna (13-22)

 • 49

  • Bupolofita bwa Jakobo hanaatuha ashwa (1-28)

   • Shilo ukazwa ku Juda (10)

  • Litaelo za kubulukiwa kwa Jakobo (29-32)

  • Lifu la Jakobo (33)

 • 50

  • Josefa ubuluka Jakobo mwa Kanana (1-14)

  • Josefa ukolwisa bahulwani bahae kuli ubaswalezi luli (15-21)

  • Mazazi a mafelelezo a bupilo bwa Josefa ni lifu lahae (22-26)

   • Taelo ya Josefa ka za masapo ahae (25)