Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Ezira 10:1-44

LITABA ZE MWAHALI

  • Tumelelano ya kuleleka basali ba macaba asili (1-14)

  • Basali ba macaba asili balelekwa (15-44)

10  Ezira hanaalapela+ ni kubulelela Mulimu sibi sesiezizwe, inzaa lila, apatami fafasi fapilaa ndu ya Mulimu wa niti, sikwata sesituna sa baana, ni basali, ni banana ba Maisilaele sato kubukana ku yena, mi sicaba nesilila hahulu.  Shekania mwanaa Jehiele+ wa lusika lwa Elami+ ali ku Ezira: “Halusika sepahala ku Mulimu waluna ka kunyala* basali ba macaba asili ba linaha zeelupotolohile.+ Nihakulicwalo, kusanani sepo ya kuli Maisilaele bakona kushemubiwa.  Cwale luezeñi tumelelano ni Mulimu waluna+ ya kuli luleleke basali bao kaufela ni bana babapepilwe ki bona, kulikana ni taelo ya Jehova ni ya babakuteka* mulao wa Mulimu waluna.+ Lueze seubulela Mulao.  Hakuyeme, kakuli musebezi wo ki wahao, mi luka kutusa. Utiye mi uunge muhato.”  Ezira kihaa yema mi akonkisa babahulu ba baprisita, ba Malivi, ni ba Isilaele kaufela kuli bakaeza zebulezwi.+ Mi bakonka cwalo.  Cwale Ezira ayema, azwa fapilaa ndu ya Mulimu wa niti mi aya kwa muzuzu* wa Jehohanani mwanaa Eliashibi. Niha naaile kwa muzuzu cwalo, naasika yo ca sico kamba kunwa mezi, kakuli naali mwa maswabi kabakala kusasepahala kwa batu bane bazwile mwa buhapiwa.+  Kihona bafa zibiso mwa Juda ni mwa Jerusalema kaufela kuli batu kamukana bane bazwile mwa buhapiwa bakopanele mwa Jerusalema;  mi kulikana ni mone baatulezi manduna ni baana-bahulu, mutu kaufela yanaasike ataha mwahalaa nako yenetomilwe ya mazazi amalaalu, naakaamuhiwa libyana zahae kaufela ni kulelekwa mwa kopano ya batu babazwile mwa buhapiwa.+  Ka mukwa ocwalo, baana kaufela ba lusika lwa Juda ni Benjamine bakopanela mwa Jerusalema mwahalaa nako yeo yenetomilwe ya mazazi amalaalu, ili mwa kweli yabu 9, ka lizazi labu 20 la kweli yeo. Batu kaufela nebainzi mwa lapa la ndu ya Mulimu wa niti, inze banjanja kabakala taba yenezuhile ni kabakala pula yene inela hahulu. 10  Cwale muprisita Ezira ayema mi ali ku bona: “Hamusika sepahala hamunyezi basali ba macaba asili,+ mi ka kueza cwalo, muekelize kwa mulatu wa Maisilaele. 11  Cwale muipulele libi zamina ku Jehova Mulimu wa bo kuku wamina mi mueze tato yahae. Muikauhanye kwa batu ba linaha zeemipotolohile mi muikauhanye kwa basali ba, ba macaba asili.”+ 12  Sicaba kaufela kiha sialaba ka linzwi lelituna, sali: “Lukaeza honacwalo moubulelela. 13  Kono batu ki babañata, mi ye ki nako ya pula. Hakukonahali kuyemelela fande, mi taba ye haina kuunga feela lizazi lililiñwi kamba amabeli, kakuli lufosize hahulu ka taba ye. 14  Cwale lukupa kuli manduna baluna bayemele kopano kaufela;+ mi batu kaufela baba mwa mileneñi yaluna babanyezi basali ba macaba asili batahe ka nako yetomilwe, hamoho ni baana-bahulu ni baatuli ba muleneñi omuñwi ni omuñwi, kufitela lufelisa buhali bwa Mulimu waluna bobutuka, bobutahile kabakala zeluezize.” 15  Kono Jonatani mwanaa Azaele ni Jahazeya mwanaa Tikiva bahana taba yeo, mi Malivi bo Meshulami ni Shabetai+ baswalisana ni bona. 16  Kono batu bane bazwile mwa buhapiwa baeza ka mone kulumelelanezwi; mi muprisita Ezira ni litoho za mabasi a bahandataa bona, kaufelaa bona ka kuya ka mabizo abona, bakopana banosi ka lizazi lapili la kweli yabulishumi kuli batalime taba yeo; 17  mi ka lizazi lapili la kweli yapili, bafeza kutalima litaba za baana kaufela bane banyezi basali ba macaba asili. 18  Mi kwafumanwa kuli babañwi kwa bana ba baprisita nebanyezi basali ba macaba asili:+ Kwa bana ba Jeshua+ mwanaa Jehozadaki ni banabahabo yena, neli Maaseya, Eliezere, Jaribi, ni Gedalia. 19  Kono basepisa* kuli nebaka leleka basali babona, mi bakeñisa kuli nebanani mulatu, nebaka fa ngu yamuuna kuzwa kwa mitapi yabona kuli ibe nubu ya mulatu wabona.+ 20  Kwa bana ba Imeri,+ neli Hanani ni Zebadia; 21  mi kwa bana ba Harimi,+ neli Maaseya, Elia, Shemaya, Jehiele, ni Oziasi; 22  mi kwa bana ba Pashuri,+ neli Elioenai, Maaseya, Ishimaele, Netanele, Jozabadi, ni Eliasa. 23  Mi kwa Malivi, neli Jozabadi, Shimei, Kelaya, (yena Kelita), Petahia, Juda, ni Eliezere; 24  mi kwa baopeli, neli Eliashibi; kwa balibeleli ba minyako, neli Shalume, Telemi, ni Uri. 25  Mi ku Isilaele, kwa bana ba Paroshi,+ neli Ramia, Izia, Malikija, Mijamine, Eliazare, Malikija, ni Benaya; 26  mi kwa bana ba Elami,+ neli Matania, Zakaria, Jehiele,+ Abidi, Jeremoti, ni Elia; 27  mi kwa bana ba Zatu,+ neli Elioenai, Eliashibi, Matania, Jeremoti, Zabadi, ni Aziza; 28  mi kwa bana ba Bebai,+ neli Jehohanani, Hanania, Zabai, ni Atelai; 29  mi kwa bana ba Bani, neli Meshulami, Maluki, Adaya, Jashubi, Sheali, ni Jeremoti; 30  mi kwa bana ba Pahati-moabi,+ neli Adena, Kelali, Benaya, Maaseya, Matania, Bezalele, Binui, ni Manase; 31  mi kwa bana ba Harimi,+ neli Eliezere, Ishiya, Malikija,+ Shemaya, Shimioni, 32  Benjamine, Maluki, ni Shemaria; 33  kwa bana ba Hashumi,+ neli Matenai, Matata, Zabadi, Elifeleti, Jeremai, Manase, ni Shimei; 34  kwa bana ba Bani, neli Maadai, Amirami, Uele, 35  Benaya, Bedeya, Keluhi, 36  Vaniya, Meremoti, Eliashibi, 37  Matania, Matenai, ni Jaasu; 38  mi kwa bana ba Binui, neli Shimei, 39  Shelemia, Natani, Adaya, 40  Makinadebai, Shashai, Sharai, 41  Azarele, Shelemia, Shemaria, 42  Shalume, Amaria, ni Josefa; 43  mi kwa bana ba Nebo, neli Jeiele, Matitia, Zabadi, Zebina, Jadai, Joele, ni Benaya. 44  Bao kaufela nebanyezi basali ba macaba asili,+ mi baleleka basali babona, hamoho ni bana babona.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ka kutisa mwa mandu aluna.”
Linzwi ka linzwi, “babangangamiswa ki.”
Kamba “licelo.”
Linzwi ka linzwi, “bafa mazoho abona.”