Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 9:1-35

9  Jehova kihaa li ku Mushe: “Zamaya ku Faro mi uyo li ku yena: ‘Jehova Mulimu wa Maheberu uize: “Lukulula batu baka kuli bayo nisebeleza.+  Kono haiba uhana kubalukulula mi uzwelapili kubatibela,  bona! lizoho la Jehova+ likataha fahalimwaa limunanu zahao ze mwa naha. Lipizi, limbongolo, likamele, likomu, ni lingu likawelwa ki kozi yetuna.+  Mi Jehova ukakauhanya limunanu za Maisilaele kwa limunanu za Maegepita, mi hakuna simunanu sa Maisilaele sesika shwa.”’”+  Hape Jehova atoma nako, ali: “Kamuso Jehova ukaeza se mwa naha.”  Mi Jehova aeza cwalo ka lizazi lelitatama, mi limunanu za Maegepita za mufuta kaufela zakala kushwa,+ kono nekusina nihaiba silisiñwi kwa limunanu za Maisilaele sene sishwile.  Faro habuza, afumana kuli nekusina nihaiba silisiñwi kwa limunanu za Maisilaele sene sishwile. Niteñi, Faro azwelapili kutatafala pilu, mi naasika lukulula sicaba kuli siye.+  Cwale Jehova ali ku Mushe ni Aruni: “Mutaze mazoho amina amabeli ka musili wa mwa ondo, mi Mushe auhaseze mwa moya fapilaa Faro.  Mi musili ukafetuha liluli mwa naha kaufela ya Egepita, mi ukatahisa litombo zepipita bulalu, kwa batu ni kwa lifolofolo mwa naha kaufela ya Egepita.” 10  Ka mukwa ocwalo, baanga musili mwa ondo mi bayema fapilaa Faro, mi Mushe auhaseza mwa moya, mi watahisa litombo zepipita bulalu, kwa batu ni kwa lifolofolo. 11  Mi baprisita ba mabibo bapalelwa kuyema fapilaa Mushe bakeñisa litombo za bulalu zeo, zenee bamelile ni zenemelile Maegepita kaufela.+ 12  Kono Jehova atuhelela pilu ya Faro kutatafala, mi Faro naasika bautwa, kulikana ni mwa naabulelezi Jehova ku Mushe.+ 13  Jehova kihaa li ku Mushe: “Kakusasana upakele mi uyo yema fapilaa Faro, mi uyo li ku yena: ‘Jehova Mulimu wa Maheberu, uize: “Lukulula batu baka kuli bayo nisebeleza. 14  Kakuli nilibisa likoto zaka kaufela kunata pilu yahao, batanga bahao, ni batu bahao, ilikuli uzibe kuli hakuna yaswana ni na mwa lifasi kaufela.+ 15  Kakuli ka nako ya cwale nenika be niotolozi lizoho laka kukunata ni kunata batu bahao ka koto yetuna, mi neuka be uyundisizwe mwa lifasi. 16  Kono nikutuhelezi kupila ka lona libaka le: kuli nikubonise maata aka ni kuli libizo laka lishaelwe mwa lifasi kaufela.+ 17  Kana usabonisa buikuhumuso kwa batu baka ka kusa balukulula? 18  Bona, nikanelisa pula yetuna ya simbwewewe kamuso ibato ba ka nako ye, ili pula ya simbwewewe yesambaaba ibonahale mwa Egepita, kuzwa lizazi leitomiwa kufitela cwale. 19  Kabakaleo, ufe taelo ya kuli limunanu zahao kaufela ni lika zahao kaufela ze mwa naheñi litiswe mwa mandu. Mutu kaufela ni folofolo kaufela yekafumanwa mwa naheñi, isika kenywa mwa ndu, ikawelwa ki simbwewewe mi ikashwa.”’” 20  Mutu kaufela kwa batanga ba Faro yanaasabile linzwi la Jehova apakisa kukenya batanga bahae ni limunanu zahae mwa mandu, 21  kono mutu kaufela yanaasika isa pilu kwa linzwi la Jehova atuhelela batanga bahae ni limunanu zahae mwa naheñi. 22  Cwale Jehova ali ku Mushe: “Otololela lizoho lahao kwa mahalimu, ilikuli simbwewewe sitahe mwa naha kaufela ya Egepita,+ sitele mutu ni folofolo ni zemela kaufela ze mwa masimu, mwa naha ya Egepita.”+ 23  Mushe kihaa nanulela mulamu wahae kwa mahalimu, mi Jehova alumela mishika ni simbwewewe, mi mulilo* wawela fa lifasi, mi Jehova azwelapili kunelisa simbwewewe mwa naha ya Egepita. 24  Kwaba ni simbwewewe, mi nekunani mulilo mwahalaa simbwewewe. Simbwewewe sanela hahulu; kwali kusimwa kubonwe simbwewewe sesicwalo mwa naha ya Egepita kuzwa foitomelwa.+ 25  Simbwewewe sanata lika kamukana zeneli mwa naha kaufela ya Egepita, kukala ku mutu kuisa kwa folofolo, mi sanata zemela kaufela ni kusinya likota kaufela za mwa naha.+ 26  Neli feela mwa naha ya Gosheni, mone bali Maisilaele, mone kusika ba ni simbwewewe.+ 27  Faro kihaa laela kuli Mushe ni Aruni batiswe, mi ali ku bona: “Fa cwale niezize sibi. Jehova ki yalukile, mi na, ni batu baka lufosize. 28  Mukupe ku Jehova kuli mishika ni simbwewewe sa Mulimu lifele. Fo, nika milukulula, kuli muye, mi hamuna kuba mwa naha ye hape.” 29  Mushe kihaa li ku yena: “Nisazwa feela mwa muleneñi, nikaotololela mazoho aka fapilaa Jehova. Mishika ikayema mi simbwewewe hasina kuzwelapili, ilikuli uzibe kuli lifasi ki la Jehova.+ 30  Kono haili wena ni batanga bahao, niziba kuli niha kukaba cwalo, hamuna kusaba Jehova Mulimu.” 31  Cwale makuku ni mabele nelisinyizwe, kakuli mabele naabuzwize mi makuku nasaatubuzi lipalisa. 32  Kono buloto ni mufuta omuñwi wa buloto nelisika sinyiwa, kakuli nako yazona yakubuzwa neisika fita kale. 33  Cwale Mushe azwa mwa muleneñi ni fapilaa Faro mi aotololela mazoho ahae fapilaa Jehova, mi mishika ni simbwewewe zayema, mi pula yatuhela kusuluha fa lifasi.+ 34  Faro habona kuli pula, ni simbwewewe, ni mishika lifelile, aeza sibi hape mi atatafaza pilu yahae,+ yena hamoho ni batanga bahae. 35  Mi Faro azwelapili kutatafala pilu, mi naasika lukulula Maisilaele kuli baye, kulikana ni mwanaabulelezi Jehova ka Mushe.+

Litaluso ze kwatasi

Mwendi ili kutalusa mamonyi amatuna.