Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 8:1-32

8  Jehova kihaa li ku Mushe: “Zamaya ku Faro, mi uyo mubulelela kuli: ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Lukulula batu baka kuli bayo nisebeleza.+  Haiba uzwelapili kuhana kubalukulula, nikanata naha yahao kaufela ka limbotwe.+  Mi Nuka ya Nile ikatala limbotwe, mi likazwa mwateñi ni kukena mwa ndu yahao, mwa musiyo wahao, fa mumbeta wahao, mwa mandu a batanga bahao ni kwa batu bahao, ni mwa lioveni zahao, ni mwa lilubelo* zahao.+  Limbotwe lika kutahela, wena ni sicaba sahao, ni batanga bahao kaufela.”’”  Hasamulaho, Jehova ali ku Mushe: “Ubulelele Aruni, uli: ‘Otololela lizoho lahao ni mulamu wahao fahalimwaa linuka, fahalimwaa maabwa a Nuka ya Nile, ni fahalimwaa mataba, mi utahise limbotwe mwa naha ya Egepita.’”  Aruni kihaa otololela lizoho lahae fahalimwaa mezi a Egepita, mi limbotwe zakala kutaha ni kutala mwa naha ya Egepita.  Kono baprisita ba mabibo baeza nto yeswana ka mabibo abona, mi ni bona batahisa limbotwe mwa naha ya Egepita.+  Cwale Faro abiza Mushe ni Aruni, mi ali: “Mukupe Jehova kuli azwise limbotwe ku na, ni kwa batu baka,+ kakuli nibata kulukulula sicaba kuli siyo ezeza Jehova matabelo.”  Mushe kihaa li ku Faro: “Ki ku wena kunitaluseza nako yeniswanela kukupa kuli limbotwe lizwe ku wena, kwa batanga bahao, kwa batu bahao, ni mwa mandu ahao. Likasiyala feela mwa Nuka ya Nile.” 10  Faro aalaba, ali: “Kamuso.” Mushe kihaa li: “Kukaezahala sina moubulelezi ilikuli uzibe kuli hakuna yomuñwi yaswana sina Jehova Mulimu waluna.+ 11  Limbotwe likazwa ku wena, likazwa mwa mandu ahao, kwa batanga bahao, ni kwa batu bahao. Likasiyala feela mwa Nuka ya Nile.”+ 12  Mushe ni Aruni kiha bazwa fapilaa Faro, mi Mushe akupa Jehova kuli azwise limbotwe zanaatahiselize Faro.+ 13  Mi Jehova aeza ka mwanaakupezi Mushe, mi limbotwe zakala kushwa mwa mandu, mwa malapa, ni mwa naheñi. 14  Bakubukanya limbotwe zeo ka mabunda amañata-ñata, mi naha yakala kununka. 15  Faro habona kuli limbotwe ki kale lifela, atatafaza pilu yahae+ mi ahana kubautwa, kulikana ni mwanaabulelezi Jehova. 16  Cwale Jehova ali ku Mushe: “Bulelela Aruni kuli: ‘Nanulela mulamu wahao mwahalimu mi unate liluli la lifasi, mi likafetuha minañi* mwa naha kaufela ya Egepita.’” 17  Mi baeza cwalo. Aruni ananulela mulamu wahae mwahalimu ka lizoho lahae mi anata liluli la lifasi, mi minañi yataha kwa batu ni kwa lifolofolo. Liluli kaufela la lifasi lafetuha minañi mwa naha kamukana ya Egepita.+ 18  Baprisita ba mabibo balika kueza nto yeswana kuli batahise minañi ka mabibo abona,+ kono bapalelwa. Mi minañi yataha kwa batu ni kwa lifolofolo. 19  Ka mukwa ocwalo, baprisita ba mabibo bali ku Faro: “Ki munwana wa Mulimu!”+ Kono Faro azwelapili kutatafala pilu, mi naasika bautwa, kulikana ni mwanaabulelezi Jehova. 20  Jehova kihaa li ku Mushe: “Kakusasana upakele mi uyo yema fapilaa Faro. Bona! Uya kwa nuka! Mi uyo li ku yena: ‘Jehova sabulezi ki se: “Lukulula batu baka kuli bayo nisebeleza. 21  Kono haiba usa lukululi batu baka, nikalumela mabuba* ku wena, kwa batanga bahao, ni kwa batu bahao, ni mwa mandu ahao; mi mandu a Egepita akatala mabuba, mi mane mabuba akakwahela mubu fobayema.* 22  Ka lizazi leo, nikaketa naha ya Gosheni, mona mokuyahile batu baka. Hakuna kufumaneha mabuba mwateñi,+ mi ka yona taba ye, ukaziba kuli na, Jehova, niteñi mwa naha.+ 23  Mi nikakauhanya batu baka ni batu bahao. Kamuso, poniso ye ikabonahala.”’” 24  Mi Jehova aeza cwalo, mi mabuba amañata-ñata akala kutaha mwa ndu ya Faro ni mwa mandu a batanga bahae ni mwa naha kaufela ya Egepita.+ Naha yasinyiwa ki mabuba.+ 25  Mafelelezo, Faro abiza Mushe ni Aruni, mi ali: “Hamuye, muyo ezeza Mulimu wamina matabelo mwa naha.” 26  Kono Mushe ali: “Haki swanelo kuli lueze cwalo, kakuli matabelo eluka ezeza Jehova Mulimu waluna akaba anyenyisa kwa Maegepita.+ Mi haiba lueza sitabelo sesinyenyisa kwa Maegepita, inze baiponela, kana habana kulupobaula ka macwe? 27  Lukatama musipili wa mazazi amalaalu kuya mwa lihalaupa, mi mwateñi lukaezeza Jehova Mulimu waluna matabelo, kulikana ni mwalubulelezi.”+ 28  Cwale Faro ali: “Nika milukulula kuli muyo ezeza Jehova Mulimu wamina matabelo mwa lihalaupa. Feela musike mwaya kwahule hahulu. Munikupele ku Mulimu wamina.”+ 29  Mushe kihaa li: “Bona, nizwa fapilaa hao, mi nikakupa ku Jehova, mi mabuba akazwa ku Faro, kwa batanga bahae, ni kwa batu bahae kamuso. Kono Faro atuhele kulupuma* ka kuhana kulukulula sicaba kuli siyo ezeza Jehova matabelo.”+ 30  Cwale Mushe azwa fapilaa Faro mi akupa ku Jehova.+ 31  Ka mukwa ocwalo, Jehova aeza ka mwanaakupezi Mushe, mi mabuba azwa ku Faro, kwa batanga bahae, ni kwa batu bahae. Kwatokwa nihaiba lililiñwi lene lisiyezi. 32  Kono Faro atatafaza pilu yahae hape mi naasika lukulula sicaba.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mikeke ya kulubela.”
Minañi yeo neli mufuta wa tukokwani totubonahala inge minañi tone tuatile mwa Egepita.
Mufuta wa kokwani yeluma, yenani mafufa.
Fo kikuli, Maegepita.
Kamba “kulubapalisa.”