Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 6:1-30

6  Jehova kihaa li ku Mushe: “Cwale ukabona senika eza ku Faro.+ Lizoho lelimaata lika muhapeleza kubalukulula, mi lizoho lelimaata lika muhapeleza kubalundula mwa naha yahae.”+  Cwale Mulimu abulelela Mushe, ali: “Ki na Jehova.  Mi nenibonahalanga ku Abrahama, ku Isaka, ni ku Jakobo sina Mulimu Yamaata Kaufela,+ kono nenisika izibahaza ku bona ka libizo laka la Jehova. +  Hape neniezize tumelelano ni bona yaku bafa naha ya Kanana, ili naha mone bapilile sina bazwahule.+  Cwale niutwile sitongo sa Maisilaele, babaezwa batanga ki Maegepita, mi nihupuzi tumelelano yaka.+  “Ka mukwa ocwalo, uyo bulelela Maisilaele kuli: ‘Ki na Jehova, mi nika miimulula kwa mishimbo ya Maegepita ni kumilukulula kwa butanga bwabona,+ mi nika milukulula ka lizoho leliotolohile* ni ka likatulo zetuna.+  Mi mukaba sicaba saka, na nibe Mulimu wamina,+ mi mukaziba kuli ki na Jehova Mulimu wamina yamiimulula kwa mishimbo ya Egepita.  Mi nika miisa mwa naha yenikile nakonka ka luci* kuli nika ifa ku Abrahama, Isaka, ni Jakobo; mi nika mifa yona kuli ibe saanda samina.+ Ki na Jehova.’”+  Hasamulaho, Mushe afa Maisilaele lushango lo, kono nebasika muutwa kabakala kuli nebazwafile mi nebanyandiswa ka misebezi yetaata ya butanga.+ 10  Jehova kihaa li ku Mushe: 11  “Zamaya ku Faro, mulena wa Egepita, uyo mubulelela kuli alukulule Maisilaele, bazwe mwa naha yahae.” 12  Kono Mushe aalaba Jehova, ali: “Bona! Maisilaele habasika niutwa;+ Faro yena kihaa ka niutwa cwañi, kakuli nakatazeha kwa kubulela?”*+ 13  Kono Jehova hape abulelela Mushe ni Aruni litaelo za kuyo fa Maisilaele ni Faro, yena mulena wa Egepita, kuli alukulule Maisilaele, bazwe mwa naha ya Egepita. 14  Ki ze litoho za mabasi a masika a bashemi babona: Bana ba Rubeni babashimani, yena mweli wa Isilaele,+ ne li Hanoki, Palu, Hezironi, ni Karami.+ Ao ki ona mabasi a Rubeni. 15  Bana ba Simioni babashimani neli Jemuele, Jamini, Ohadi, Jakini, Zohari, ni Shaule, mwanaa musali wa Mukanana.+ Ao ki ona mabasi a Simioni. 16  Ki a mabizo a bana ba Livi babashimani,+ ka kuya ka masika abona: Gerishoni, Kohati, ni Merari.+ Lilimo kaufela zanaapilile Livi neli ze 137. 17  Bana ba Gerishoni babashimani neli Libini ni Shimei, ka kuya ka mabasi abona.+ 18  Bana ba Kohati babashimani neli Amirami, Izihari, Hebroni, ni Uziele.+ Lilimo kaufela zanaapilile Kohati neli ze 133. 19  Bana ba Merari babashimani neli Mahali ni Mushi. Ao neli ona mabasi a Malivi, ka kuya ka masika abona.+ 20  Cwale Amirami anyala Jokebedi, kaizelaa ndatahe.+ Jokebedi apepa Aruni ni Mushe.+ Lilimo kaufela zanaapilile Amirami neli ze 137. 21  Bana ba Izihari babashimani neli Kora,+ Nefegi, ni Zikiri. 22  Bana ba Uziele babashimani neli Mishaele, Elizafani,+ ni Sitiri. 23  Cwale Aruni anyala Elisheba, mwanaa Aminadabi wamusizana, kaizelaa Nashoni.+ Apepa Nadabi, Abihu, Eliazare, ni Itamare.+ 24  Bana ba Kora babashimani neli Asiri, Elikana, ni Abiasafi.+ Ao neli ona mabasi a Makora.+ 25  Eliazare+ mwanaa Aruni wamushimani, anyala yomuñwi wa bana ba Putiele. Musalaa hae apepa Finehasi.+ Zeo ki zona litoho za mabasi a Malivi ku bahandataa bona, ka kuya ka mabasi abona.+ 26  Bao ki bona bo Aruni ni Mushe banaabulelezi Jehova kuli: “Muzwise sicaba sa Isilaele mwa naha ya Egepita, sitopa ka sitopa.”*+ 27  Ki bona bane babulezi ku Faro, mulena wa Egepita, kuli azwise sicaba sa Isilaele mwa Egepita. Bo Mushe ni Aruni bao ki bona bane baezize cwalo.+ 28  Fa lizazi leo Jehova naabulezi ku Mushe mwa naha ya Egepita, 29  Jehova naaize ku Mushe: “Ki na Jehova. Bulelela Faro mulena wa Egepita zeni kubulelela kaufela.” 30  Mushe kihaa li ku Jehova: “Bona! Nakatazeha kwa kubulela,* Faro yena kihaka niutwa cwañi?”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lelimaata.”
Linzwi ka linzwi, “nayemiseza lizoho laka mwahalimu.”
Linzwi ka linzwi, “milomo yaka haisika kena mwa mupato.”
Linzwi ka linzwi, “ka kuya ka limpi zasona.”
Linzwi ka linzwi, “Milomo yaka haisika kena mwa mupato.”