Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 4:1-31

4  Kono Mushe aalaba, ali: “Kono kucwañi haiba basa nikolwi mi basa utwi linzwi laka,+ kakuli bakali: ‘Jehova naasika bonahala ku wena.’”  Jehova kihaa li ku yena: “Kiñi seo seusweli mwa lizoho lahao?” Aalaba, ali: “Ki mulamu.”  Mulimu ali: “Haku unepele fafasi.” Kihaa unepela fafasi, mi wafetuha noha;+ mi Mushe asaba ku yona.  Cwale Jehova ali ku Mushe: “Otolola lizoho lahao mi uiswale kwa muhata.” Mushe aotolola lizoho lahae ni kuiswala, mi yafetuha mulamu mwa lizoho lahae.  Mulimu kihaa li: “Ueze cwalo ilikuli balumele kuli Jehova, Mulimu wa bo kuku wabona, Mulimu wa Abrahama, Mulimu wa Isaka, ni Mulimu wa Jakobo,+ ubonahezi ku wena.”+  Mi Jehova ali ku yena hape: “Hakubeye lizoho lahao, shangwe, mwa pokoto ya fa sifuba ya siapalo sahao.” Abeya lizoho lahae mwa pokoto ya siapalo sahae. Haalizwisa mwateñi, abona kuli lizoho lahae selinani mbingwa mi seli lelisweu sina litwa!+  Cwale Mulimu ali: “Kutiseza lizoho lahao mwa pokoto ya fa sifuba ya siapalo sahao.” Mi akutiseza lizoho lahae mwa siapalo sahae. Halizwisa mwa siapalo, abona kuli lizoho lahae hape seliswana sina mubili wahae kaufela!  Mulimu ali: “Haiba basa kulumeli kamba basaisi pilu kwa poniso yapili, uzibe bakalumela poniso yabubeli.+  Kono haiba basalumeli liponiso zepeli zeo, mi bahana kuutwa linzwi lahao, uunge mezi mwa Nuka ya Nile ni kuasululela fa mubu oomile, mi mezi euka nga mwa Nuka ya Nile akafetuha mali fa mubu oomile.”+ 10  Cwale Mushe ali ku Jehova: “Nakupa, shangwe, Jehova, nalikuba nibe mubuleli wa sikwala, ibe kale kamba kuzwa nako yeubulela ku mutangaa hao, kakuli ni yabuliti kwa kubulela* mi lulimi lwaka lubukiti.”+ 11  Jehova kihaa li ku yena: “Ki mañi yaezize mulomo wa mutu, kamba yaeza mutu kuli abe simumu, kamba susu, kuli abe yabona hande, kamba sibofu? Kana haki na, na Jehova? 12  Cwale zamaya, mi nikaba ni wena haubulela,* mi nika kuluta seuswanela kubulela.”+ 13  Kono Mushe ali: “Nakupa, shangwe, Jehova, hakulume usili, yeuka luma kaufela.” 14  Buhali bwa Jehova kihaa butukela Mushe, mi ali: “Muhulwanaa hao Aruni+ wa Mulivi bo? Naziba kuli yena ubulela hande hahulu. Mi mane u mwa nzila kuto kukatanyeza. Haka kubona, pilu yahae ikawabelwa.+ 15  Cwale uambole ni yena mi umubulelele manzwi aka,+ mi nikaba ni wena ni yena hamubulela,+ mi nika miluta semuswanela kueza. 16  Aruni ukabulela kwa sicaba ka kukuyemela, mi ukaba mubuleli wahao, mi wena ukaba sina Mulimu ku yena.*+ 17  Mi wena ukaanga mulamu wo, o mwa lizoho lahao mi ukaeza liponiso ka ona.”+ 18  Cwale Mushe akutela ku Jetero mukwenyanaa hae,+ mi ayo li ku yena: “Haku nilumeleze, shangwe, nikutele kwa banabahesu baba mwa Egepita, niyo bona haiba basapila.” Jetero ali ku Mushe: “Zamaya ka kozo.” 19  Hasamulaho, Jehova ali ku Mushe mwa Midiani: “Zamaya, ukutele kwa Egepita, kakuli batu kaufela bane babata kukubulaya bashwile.”+ 20  Mushe kihaa nga musalaa hae ni bana bahae babashimani mi abapahamisa fa mbongolo, mi akutela kwa naha ya Egepita. Hape, Mushe aanga mulamu wa Mulimu wa niti. 21  Jehova kihaa li ku Mushe: “Hase ukutezi kwa Egepita, ubone teñi kuli waeza limakazo kaufela zeni kulaezi kueza fapilaa Faro.+ Kono nikatuhelela pilu yahae kuli itatafale,+ mi hana kulumeleza sicaba kuya.+ 22  Uyo bulelela Faro kuli: ‘Jehova uli: “Isilaele ki mwanaka, wa mweli.+ 23  Nili ku wena: Lukulula mwanaka kuli anisebeleze. Kono haiba uhana kumulukulula, nikabulaya mwanaa hao, wa mweli.”’”+ 24  Cwale habali mwa nzila, fa sibaka sa matibelelo, Jehova+ amukatanyeza mi naabata kumubulaya.+ 25  Mafelelezo Zipora+ aanga licwe lelibuhali* mi asehulula litalo la kwa buuna bwa mwanaa hae ni kulilatela kwa mahutu a lingeloi, mi ali: “Kakuli u muunaaka ka mali.” 26  Mulimu kihaa mulisela kuli aye. Mi ka yona nako yeo, Zipora ali: “Muunaaka ka mali,” kabakala mupato. 27  Cwale Jehova ali ku Aruni: “Zamaya mwa lihalaupa, uyo katanyeza Mushe.”+ Aruni aya mi ayo mukatanyeza fa lilundu la Mulimu wa niti+ mi amulumelisa ka kumutubeta. 28  Mi Mushe abulelela Aruni manzwi kaufela anaa mubulelezi Jehova, yena yanaa mulumile,+ mi amubulelela ni liponiso kaufela zanaa mulaezi kueza.+ 29  Hasamulaho, Mushe ni Aruni bayo kubukanya baana-bahulu kaufela ba Maisilaele.+ 30  Mi Aruni ababulelela manzwi kaufela anaabulezi Jehova ku Mushe, mi aeza liponiso+ fapilaa sicaba. 31  Batu kiha balumela.+ Mi habautwile kuli Jehova usikuluhezi kwa Maisilaele+ mi uboni manyando+ abona, bakubama ni kuwiseza lipata fafasi.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mulomo waka ubukiti.”
Linzwi ka linzwi, “nikaba ni mulomo wahao.”
Kamba “ukayemela Mulimu ku yena.”
Kamba “tipa ya licwe.”