Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Exoda 34:1-35

LITABA ZE MWAHALI

  • Matapa amanca a macwe alukiswa (1-4)

  • Mushe ubona kanya ya Jehova (5-9)

  • Litaba za tumelelano zakutelwa (10-28)

  • Pata ya Mushe yabenya (29-35)

34  Jehova kihaa li ku Mushe: “Uikezeze matapa amabeli a macwe aswana sina apili,+ mi fa matapa ao nikañola fateñi manzwi anaali fa matapa apili,+ ene utubile.+  Uitukiseze la kamuso kakusasana, kakuli ulukela kupakelela kwa Lilundu la Sinai mi uyo yema fapilaa ka kwateñi, fa ngo ya lilundu.+  Kono kusike kwaba ni mutu yakakambama ni wena, mi kusike kwaba ni mutu yomuñwi yakabonahala kai ni kai fa lilundu. Kusike kwaba nihaiba lingu kamba likomu zekafulela fapilaa lilundu leo.”+  Mushe kihaa eza matapa amabeli a macwe aswana sina apili mi azuha isali kakusasana ni kukambama kuya fa Lilundu la Sinai, sina mwanaa mulaelezi Jehova, mi alwala matapa amabeli a macwe mwa lizoho lahae.  Jehova kihaa shetumuka+ mwa lilu mi ato yema ni yena fa sibaka seo mi ashaela libizo la Jehova.+  Jehova afita fapilaa hae mi naashaela, ali: “Jehova, Jehova, Mulimu yanani makeke+ ni mukekecima,*+ yasaakufi kuhalifa+ ni yatezi lilato lelisa feli*+ ni niti,*+  yabonisa lilato lelisa feli kwa masika aeza likiti,+ yaswalela bufosi ni bumaswe* ni sibi,+ kono nikamuta haana kutuhelela babanani mulatu asa bafi koto,+ yatisa koto fahalimwaa bana ni baikulu ni fahalimwaa baikulu ba baikulu, kabakala bufosi bwa bashemi.”+  Mushe apakisa kukubama ni kuwiseza pata fafasi.  Kihaa li: “Cwale haiba unishemubile, wena Jehova, nakupa shangwe, Jehova, uye ni luna mi ube mwahalaa luna,+ nihaike lu sicaba sesinani toho-taata,*+ mi uswalele bufosi bwaluna ni sibi saluna,+ mi uluunge sina liluwo lahao tota.” 10  Yena kihaa li: “Bona, nieza tumelelano ni mina: Nikaeza lika zekomokisa fapilaa sicaba sahao kaufela, zesambaaba liezwe mwa lifasi kaufela kamba mwahalaa macaba kaufela,+ mi batu kaufela bemupila mwahalaa bona bakabona musebezi wa Jehova, kakuli nieza nto yesabisa ka mina.+ 11  “Muteeleze ku seni milaela kacenu.+ Hamubone, nileleka fapilaa mina Maamori, Makanana, Mahiti, Maperizi, Mahivi, ni Majebusi.+ 12  Mutokomele kuli hamuezi tumelelano ni babayahile mwa naha yemuya ku yona,+ kakuli kueza cwalo ikaba lilaba mwahalaa mina.+ 13  Kono muwise lialetare zabona, mutubake misumo yabona ya macwe ya kulapela, mi mulemake likota zabona za kulapela.*+ 14  Hamulukeli kukubamela milimu isili,+ kakuli Jehova uzibahala* kuli ki Mulimu yatokwa kulapelwa feela anosi.* Ki cwalo, ki Mulimu yatokwa kulapelwa feela anosi.+ 15  Mutokomele kuli hamuezi tumelelano ni babayahile mwa naha, kakuli habaeza buhule ni milimu yabona ni kuezeza milimu yabona matabelo,+ yomuñwi uka mimema mi mukaca kwa sitabelo sahae.+ 16  Mi mukaanga kwa bana babona babasizana kuli babe basali ba bana bamina babashimani,+ mi bana babona babasizana bakaeza buhule ni milimu yabona mi bakatahisa kuli bana bamina babashimani baeze buhule ni milimu yabona.+ 17  “Usike waeza milimu ya sipi yeshengunuzwi.+ 18  “Uezange Mukiti wa Linkwa Zesika ya Mumela.+ Ukaca linkwa zesika ya mumela sina moni kulaelezi; uezange cwalo ka mazazi a 7 ili ka nako yetomilwe mwa kweli ya Abibi,*+ kakuli neli mwa kweli ya Abibi hane uzwile mwa Egepita. 19  “Mweli kaufela wamushimani* ki waka,+ hamoho ni limunanu zamina kaufela za maizibulo, ibe lipoho kamba lingu zabaana.+ 20  Muliulule mbongolo ya maizibulo ka ngu. Kono haiba musa iliululi, muilobe mulala. Muliulule mweli kaufela kwa bana bamina babashimani.+ Kusike kwaba ni mutu yakataha fapilaa ka mazoho-zoho. 21  “Usebeze ka mazazi a 6, kono ka lizazi labu 7 ukapumula.*+ Nihaiba ka nako ya kulima ni kukutula, ulukela kupumula. 22  “Mi ukaeza Mukiti wa Lisunda ka mutamuno wa kutulo ya buloto, hape uezange Mukiti wa Kukubukanya Zekutuzwi,* kwa mafelelezo a silimo.+ 23  “Halaalu ka silimo, baana kaufela ba sicaba sahenu bakataha fapilaa Mulena wa niti, Jehova, Mulimu wa Isilaele.+ 24  Kakuli nikaleleka macaba fapilaa hao,+ mi nikaekeza kwa butuna bwa naha yahao, mi hakuna mutu yakalakaza naha yahao nako yeuya kuyo bona pata ya Jehova Mulimu wahao, halaalu ka silimo. 25  “Usike wafa mali a sitabelo saka hamoho ni nto ifi kamba ifi yeile mumela.+ Sitabelo sa mukiti wa Paseka hasiswaneli kubulukiwa busihu kaufela kuisa kakusasana.+ 26  “Ukatisa kwa ndu ya Jehova Mulimu wahao zende ka kufitisisa kwa miselo yahao ya mitamuno yebeilwe ki mubu wahao.+ “Usike waapeha pulinyana mwa mabisi a maa yona.”+ 27  Jehova aekeza kubulela ku Mushe, ali: “Ulukela kuñola manzwi a,+ kakuli nieza tumelelano ni wena ni Isilaele, kulikana ni manzwi a.”+ 28  Mi Mushe azwelapili kuba mwa sibaka seo ni Jehova ka mazazi a 40 ni masihu a 40.+ Naasika ca sico kamba kunwa mezi. Mi Mulimu añola manzwi a tumelelano fa matapa, ona Milao Yelishumi.*+ 29  Mushe kihaa shetumuka kuzwa fa Lilundu la Sinai, mi naasweli matapa amabeli a Bupaki mwa lizoho lahae.+ Mushe hashetumukile kuzwa fa lilundu, naasazibi kuli litalo la pata yahae nelibenya kabakala kuli naambozi ni Mulimu. 30  Aruni ni Maisilaele kaufela habatalima Mushe, balemuha kuli litalo la pata yahae nelibenya mi basaba kusutelela ku yena.+ 31  Kono Mushe ababiza, mi Aruni ni manduna kaufela ba kopano bataha ku yena, mi Mushe aambola ni bona. 32  Hasamulaho, Maisilaele kaufela basutelela ku yena, mi abafa litaelo kaufela zanaa mufile Jehova fa Lilundu la Sinai.+ 33  Mushe hanaafezanga kuambola ni bona, naaikwahelanga lisila kwa pata.+ 34  Kono Mushe hanaaya fapilaa Jehova kuyo ambola ni yena, naazwisanga lisila kufitela azwela kwande.+ Hazwezi kwande naayo talusezanga Maisilaele litaelo kaufela zafilwe.+ 35  Mi Maisilaele babona kuli litalo la pata ya Mushe nelibenya; mi Mushe akutiseza lisila kwa pata yahae kufitela aya mwahali kuyo bulela ni Mulimu.*+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “musa.”
Kamba “sishemo sesituna.”
Kamba “busepahali.”
Linzwi ka linzwi, “kutula mulao.”
Linzwi ka linzwi, “sesiomelezi mulala.”
Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi ka linzwi, “Jehova, libizo lahae limuzibahaza.”
Kamba “yasalumelezi kulapela milimu isili.”
Linzwi ka linzwi, “Nto kaufela yapili kuzwa mwa mba.”
Kamba “ukamamela sabata.”
Hape ubizwa Mukiti wa Minganda (Litabernakele).
Linzwi ka linzwi, “Manzwi Alishumi.” Hape abizwa Litaelo Zelishumi.
Linzwi ka linzwi, “yena.”