Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Exoda 32:1-35

32  Cwale sicaba sabona kuli Mushe uungile nako yetelele kushetumuka kuzwa fa lilundu.+ Ka mukwa ocwalo, batu bakubukanela ku Aruni mi bali ku yena: “Yema, uluezeze mulimu yaka luetelela,+ kakuli haluzibi sesiezahezi ku muuna yo, Mushe, yanaa luetelezi kuluzwisa mwa naha ya Egepita.”  Aruni kihaa li ku bona: “Muzwise masale a gauda+ kwa mazebe a basali bamina, kwa bana bamina babashimani, ni kwa bana bamina babasizana mi muatise ku na.”  Ka mukwa ocwalo, batu kaufela bakala kuzwisa masale a gauda anaali kwa mazebe abona mi baatisa ku Aruni.  Mi yena aanga gauda yeo ku bona, mi aieza siswaniso* sa namani ka sibetiso.+ Bona bakala kubulela, bali: “Wena Isilaele, yo ki yena Mulimu wahao, yakuzwisize mwa naha ya Egepita.”+  Aruni habona cwalo, ayaha aletare fapilaa namani. Cwale Aruni ahuweleza, ali: “Kamuso kukaba ni mukiti wa Jehova.”  Habusa bazuha ka mapakela, mi bakala kufa linubu za kucisa ni matabelo a kuikabela. Hasamulaho, batu baina fafasi mi baca ni kunwa. Kihona bayema mi bakala kuitabisa.+  Cwale Jehova ali ku Mushe: “Zamaya, ushetumuke, kakuli sicaba sahao, sene uetelezi kuzwa mwa naha ya Egepita, siisilafalize.+  Bakeluhile kapili mwa nzila yene nibalaezi kuzamaya ku yona.+ Baikezelize siswaniso* sa namani, mi bazwelapili kusikubamela ni kusiezeza matabelo, mi bali: ‘Wena Isilaele, yo ki yena Mulimu wahao, yakuzwisize mwa naha ya Egepita.’”  Jehova azwelapili kubulela ku Mushe, ali: “Niboni kuli sicaba se, sinani toho-taata.*+ 10  Cwale haku nituhele, mi nika bayundisa ka buhali bwaka bobutuka, kono wena nikueze sicaba sesituna.”+ 11  Cwale Mushe akupa ku* Jehova Mulimu wahae,+ ali: “Wena Jehova, ki kabakalañi buhali bwahao habutukela sicaba sahao hamulaho wa kusizwisa mwa naha ya Egepita ka maata amatuna ni ka lizoho lelimaata?+ 12  Kukaba cwañi Maegepita habaka li: ‘Naanani mulelo omaswe hanaa bazwisize mwa naha ye. Naabata kuyo babulaela mwa malundu ni kubayundisa fa lifasi’?+ Hakunyemuluhe mi unyakisise sinca* katulo yahao ya kutisa koto fahalimwaa sicaba sahao. 13  Uhupule batanga bahao bo Abrahama, Isaka, ni Isilaele, bone ukonkile ku bona mi wali: ‘Nikaatisa bana* bamina sina linaleli za mahalimu,+ mi naha ye kamukana yeniketile nika ifa kwa bana* bamina, kuli ibe yabona kamita.’”+ 14  Jehova kihaa nyakisisa sinca* koto yanaabulezi kuli uka itisa fahalimwaa sicaba sahae.+ 15  Cwale Mushe afetuha mi ashetumuka kuzwa fa lilundu ashimbile matapa amabeli a Bupaki+ mwa lizoho lahae.+ Matapa ao naañozwi kwa maneku aona amabeli; naañozwi fahalimu ni kwatasi. 16  Matapa ao naaezizwe ki Mulimu, mi muñolo one uli fateñi neli muñolo wa Mulimu one ucakuzwi fa matapa.+ 17  Joshua hautwa lilata lene baeza batu kabakala mihuwo yabona, ali ku Mushe: “Kuutwahala mulumo wa ndwa mwa mafulo.” 18  Kono Mushe ali: “Haki mulumo wa batu babaopela kabakala tulo,*Mi haki mulumo wa batu babalila kabakala kutulwa;Mulumo oniutwa ki wa batu babaopela ka nzila isili.” 19  Mushe hasasutelezi bukaufi ni mafulo mi abona namani+ ni batu bababina, buhali bwahae bwatuka, mi alatela fafasi matapa anaasweli mwa mazoho ahae mi aatuba kwatasaa lilundu.+ 20  Aanga namani yene baezize mi aicisa ka mulilo ni kuitubaka kuieza bupi;+ kihona ahaseza bupi bo fa mezi mi ainwisa Maisilaele.+ 21  Mi Mushe ali ku Aruni: “Batu ba, bakuezize cwañi kuli ubakenye mwa sibi sesituna cwana?” 22  Aruni aalaba, ali: “Usike wahalifa muñaaka. Waizibela hande kuli batu ba, batengamezi kwa kueza bumaswe.+ 23  Kiha nebaize ku na: ‘Uluezeze mulimu yaka luetelela, kakuli haluzibi sesiezahezi ku muuna yo, Mushe, yanaa luetelezi kuluzwisa mwa naha ya Egepita.’+ 24  Ka mukwa ocwalo, nali ku bona: ‘Mutu kaufela yanani gauda aizwise mi anife yona.’ Kiha niinepela mwa mulilo mi kwazwa mwateñi namani ye.” 25  Mushe abona kuli sicaba nesisakoni kutibelwa, kakuli Aruni naasituhelezi kueza mone silatela, kuli mane sashubulwa fapilaa lila zasona. 26  Mushe kihaa yema mwa munyako wa mafulo mi ali: “Ki mañi ya kwa lineku la Jehova? Atahe ku na!”+ Mi Malivi kaufela bato kubukanela ku yena. 27  Cwale ali ku bona: “Jehova Mulimu wa Isilaele uize: ‘Yomuñwi ni yomuñwi wamina aitame mukwale mi afite mwahalaa mafulo kaufela kuzwa munyako omuñwi kuya ku omuñwi, abulaye mwanahabo yena, ni yayahile ni yena, ni mulikanaa hae yomutuna.’”+ 28  Malivi baeza zanaabulezi Mushe. Mi kwabulaiwa baana bababato eza 3,000 ka lizazi leo. 29  Mushe kihaa li: “Muineele kusebeleza* Jehova kacenu, kakuli yomuñwi ni yomuñwi wamina ulwanisize mwanaa hae wamushimani ni mwanahabo yena;+ kacenu Mulimu uka mifuyola.”+ 30  Ka lizazi lelitatama, Mushe ali kwa sicaba: “Muezize sibi sesituna hahulu, mi cwale nikakambamela ku Jehova nibone haiba nakona kumikupela ku yena kuli aswalele sibi samina.”+ 31  Mushe kihaa kutela ku Jehova mi ayo li: “Sicaba se, siezize sibi sesituna hahulu! Siikezelize mulimu wa gauda!+ 32  Kono cwale haiba walata, hakuswalele sibi sabona;+ hakusicwalo, nakupa shangwe, utakule libizo laka mwa buka yahao yeuñozi.”+ 33  Kono Jehova ali ku Mushe: “Mutu kaufela yanifoselize, ki yena yenika takula mwa buka yaka. 34  Cwale zamaya, uetelele sicaba kwa sibaka seni kubulelezi. Bona! Lingeloi laka lika kuzamaya kwapili,+ mi mwa lizazi la kuikalabela, nikatahisa koto fahalimwaa bona kabakala sibi sabona.” 35  Jehova kihaa kala kuota sicaba kabakala namani yene baezize, yona namani yanaaezize Aruni.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “siswaniso sa sipi yeshengunuzwi.”
Kamba “siswaniso sa sipi yeshengunuzwi.”
Linzwi ka linzwi, “siomelezi mulala.”
Kamba “anolofaza pata ya.”
Kamba “uinyaze kabakala.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “ainyaza kabakala.”
Kamba “kezo yetuna.”
Linzwi ka linzwi, “Mutaze lizoho lamina ku.”