Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Exoda 29:1-46

LITABA ZE MWAHALI

  • Kubeya batu mwa sebelezo ya buprisita (1-37)

  • Nubu ya ka zazi ni zazi (38-46)

29  “Ki se, seuka eza kuli ubakenise ilikuli banisebeleze sina baprisita: Uunge pohwana, lingu zepeli zabaana zesanyazahali,+  sinkwa sesisika ya mumela, sinkwa sa laundi sesinani lisuba fahali sesisika ya mumela, ili sesilubilwe ka oli, ni mañende amasisani asika ya mumela alambilwe oli.+ Uka lieza ka fulaulo ya buloto yenekile  mi ulibeye mwa sizuma ni kulifa inze lili mwa sizuma,+ ulife hamoho ni poho ni lingu zepeli zeo.  “Utise Aruni ni bana bahae babashimani kwa munyako wa tende+ ya makopanelo mi ubatapise ka mezi.+  Kihona ukaanga liapalo+ ni kuapesa Aruni siapalo sesitelele, ni koti yesina mazoho ya efoda, ni efoda, ni poniso ya fa sifuba, mi umutame lukanda* loluindilwe lwa efoda, ulutame ka kutiya mwa teka yahae.+  Ubeye kuwani kwa toho yahae, mi fa kuwani ubeye fateñi sisupo sesikenile sa buineelo;*+  mi uunge oli ya kutozisa+ ni kuisela fa toho yahae mi umutoze.+  “Cwale utise bana bahae babashimani mi ubaapese liapalo zetelele+  ni kubatama makanda mwa liteka, Aruni hamoho ni bana bahae babashimani, mi ubaapese likuwani; mi buprisita bukaba bwabona sina mulao wa kamita.+ Ukabeya Aruni ni bana bahae babashimani cwalo mwa sebelezo ya buprisita.*+ 10  “Cwale utise poho fapilaa tende ya makopanelo, mi Aruni ni bana bahae babashimani bakabeya mazoho abona fa toho ya poho yeo.+ 11  Ubulaye poho yeo fapilaa Jehova, kwa munyako wa tende ya makopanelo.+ 12  Uunge kwa mali a poho fa munwana wahao mi uabeye fa manaka a aletare,+ mi mali kaufela aakasiyala uasululele kwatasaa aletare.+ 13  Kihona ukaanga mafula+ kaufela a kwahela mala, ni mafula a kwa sibiti, ni lipio zepeli ni mafula a fahalimwaa zona, mi ulicise ilikuli litushanise musi fa aletare.+ 14  Kono nama ya poho ni litalo layona ni siloko sayona, ulicise ka mulilo kwande a mafulo. Ki nubu ya sibi. 15  “Cwale uunge ngu iliñwi, mi Aruni ni bana bahae babashimani bakabeya mazoho abona fa toho ya ngu yeo.+ 16  Ubulaye ngu yeo mi uunge mali ayona ni kuasasa fa aletare mwa maneku ayona kaufela.+ 17  Upumake ngu yeo likalulo-kalulo, mi utapise mala ayona+ ni litaku* zayona, mi ubeye likalulo zeo hamoho ni toho yayona. 18  Ucise ngu yeo kamukanaa yona, itushane fa aletare. Ki nubu ya kucisa yefiwa ku Jehova, ya munko omunati.*+ Ki nubu yeciswa ka mulilo yefiwa ku Jehova. 19  “Kutuha fo, uunge ngu yeñwi, mi Aruni ni bana bahae babashimani bakabeya mazoho abona fa toho ya ngu yeo.+ 20  Ubulaye ngu yeo mi uunge kwa mali ayona ni kuatoza fa ngo ya zebe ya Aruni ya kwa bulyo, ni fa lingo za mazebe a bulyo a bana bahae babashimani, ni fa minwana yabona yemituna ya kwa mazoho abona a bulyo, ni fa minwana yemituna ya kwa mahutu abona a bulyo, mi usase mali fa aletare mwa maneku ayona kaufela. 21  Mi cwale uunge kwa mali aa fa aletare ni kwa oli ya kutozisa+ mi ulihase Aruni ni liapalo zahae ni bana bahae babashimani ni liapalo za bana bahae babashimani, ilikuli yena ni liapalo zahae ni bana bahae babashimani ni liapalo zabona bakene.+ 22  “Kihona ukaanga kwa ngu yeo mafula, muhata onani mafula, mafula akwahezi mala, mafula a kwa sibiti, lipio zepeli ni mafula a fahalimwaa zona,+ ni lihutu la bulyo, kakuli ki ngu ya kubeisa mutu mwa sebelezo ya buprisita.+ 23  Hape uunge sinkwa sa laundi ni sinkwa sa laundi sesinani lisuba fahali, sesilubilwe ni oli, ni liñende la bupapati mwa sizuma sa linkwa zesika ya mumela, sesili fapilaa Jehova. 24  Ulibeye kaufelaa zona mwa mazoho a Aruni ni mwa mazoho a bana bahae babashimani, mi ulizungise kafa ni kafa sina nubu ya kuzungisa fapilaa Jehova. 25  Kihona uka liinga mwa mazoho abona ni kuliciseza fa aletare, fahalimwaa nubu ya kucisa, ilikuli litahise munko omunati* fapilaa Jehova. Ki nubu yeciswa ka mulilo yefiwa ku Jehova. 26  “Cwale uunge sifuba sa ngu ya kubeisa mutu mwa sebelezo ya buprisita,+ yefiwa kabakala Aruni, mi usizungise kafa ni kafa sina nubu ya kuzungisa fapilaa Jehova mi sikaba kabelo yahao. 27  Ku sene sifilwe kabakala Aruni ni bana bahae babashimani, ukenise sifuba sa nubu ya kuzungisa ni lihutu la kalulo yekenile yenezungisizwe, yenengilwe kwa ngu ya kubeisa mutu mwa sebelezo ya buprisita.+ 28  Zeo likaba za Aruni ni bana bahae babashimani ka mulao wa kamita obaka latelela Maisilaele, kakuli ki kabelo yekenile, mi ikaba kabelo yekenile yekafiwa ki Maisilaele.+ Ki kabelo yabona yekenile yebaka fa Jehova kwa matabelo abona a kuikabela.+ 29  “Liapalo zekenile+ za Aruni likaitusiswa ki bana bahae babashimani+ babaka taha mwamulaho wahae habaka toziwa ni kubeiwa mwa sebelezo ya buprisita. 30  Muprisita yamuyola kwa bana bahae babashimani, yataha mwa tende ya makopanelo kuto eza sebelezo mwa sibaka sesikenile, uka liapala ka mazazi a 7.+ 31  “Uunge ngu ya kubeisa mutu mwa sebelezo ya buprisita ni kubilisa nama yayona mwa sibaka sesikenile.+ 32  Aruni ni bana bahae babashimani bakaca+ nama ya ngu yeo ni sinkwa sesi mwa sizuma kwa munyako wa tende ya makopanelo. 33  Bace lika zeneeitusisizwe sina sitabelo sa kukwahela libi hane babeiwa mwa sebelezo ya buprisita* ni kukeniswa. Kono mutu yasika lumelezwa* haswaneli kulica, kakuli ki zekenile.+ 34  Haiba kwa nama ya sitabelo sa kubeisa mutu mwa sebelezo ya buprisita ni kwa sinkwa kusiyala sesiñwi kuisa kakusasana, fo ucise sesisiyezi ka mulilo.+ Hasiswaneli kuciwa, kakuli ki sesikenile. 35  “Ueze cwalo ku Aruni ni bana bahae babashimani, kulikana ni moni kulaelezi kaufela. Ukatanda mazazi a 7 kubabeya mwa sebelezo ya buprisita.*+ 36  Ufe poho ya swalelo ya libi ka zazi ni zazi kuli ikwahele libi, mi ukenise aletare kwa sibi ka kuiezeza sebelezo ya kukwahela sibi, mi uitoze kuli ikene.+ 37  Ukatanda mazazi a 7 kuezeza aletare sebelezo ya kukwahela libi, mi uikenise kuli ibe aletare yekenile hahulu.+ Mutu kaufela yakaswala aletare ukaba yakenile. 38  “Zeuka fa fa aletare ki ze: ka zazi ni zazi ufe lingu zepeli za silimo silisiñwi, uka lifanga kamita.+ 39  Ufe ngu iliñwi kakusasana, mi yeñwi uife ka swalala.*+ 40  Uunge fulaulo yenekile yeeza kalulo yabulishumi ya tikanyezo ya efa* ili yekopanyizwe ni oli ya olive yesitilwe yeeza kalulo yabune ya hini,* ni waine yefiwa sina nubu ya zenwiwa yeeza kalulo yabune ya hini, ulife hamoho ni ngu yapili. 41  Ufe ngu yabubeli ka swalala,* hamoho ni nubu yeswana ya lico ni nubu ya zenwiwa sina mouezelize kakusasana. Ulife kuli litahise munko omunati,* libe nubu yeciswa ka mulilo yefiwa ku Jehova. 42  Ikaba nubu ya kucisa yemuka fanga kamita mwa masika amina kaufela kwa munyako wa tende ya makopanelo fapilaa Jehova, koni kato iponahaza ku mina kuli nibulele ku wena.+ 43  “Nikaiponahaza kwa Maisilaele mwa sibaka seo, mi sikakeniswa ki kanya yaka.+ 44  Nikakenisa tende ya makopanelo ni aletare, mi nikakenisa Aruni ni bana bahae babashimani+ kuli banisebeleze sina baprisita. 45  Nikayaha* mwahalaa sicaba sa Isilaele, mi nikaba Mulimu wabona.+ 46  Mi kaniti bakaziba kuli ki na Jehova Mulimu wabona, yabazwisize mwa naha ya Egepita kuli niyahe mwahalaa bona.+ Ki na Jehova Mulimu wabona.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lisila la mwa teka.”
Kamba “mushukwe okenile.”
Linzwi ka linzwi, “Utaze cwalo lizoho la Aruni ni mazoho a bana bahae babashimani.”
Fo ki kutalusa mahutu, kukalela mwa mañwele kuisa kwatasi.
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Linzwi ka linzwi, “mazoho abona hane ataziwa.”
Linzwi ka linzwi, “mutu usili,” fo kikuli, mutu yasi wa lusika lwa Aruni.
Linzwi ka linzwi, “kutaza lizoho labona.”
Linzwi ka linzwi, “mwahalaa manzibwana amabeli.”
Efa ki tikanyezo mone kukwana malita a 22. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Hini ki tikanyezo mone kukwana malita a 3.67. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “mwahalaa manzibwana amabeli.”
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Kamba “Nikatoma tabernakele yaka.”