Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 28:1-43

28  “Mwahalaa Maisilaele ukete muhulwanaa hao Aruni, hamoho ni bana bahae babashimani, kuli anisebeleze sina muprisita+—Aruni,+ hamoho ni Nadabi ni Abihu,+ Eliazare ni Itamare,+ bana ba Aruni babashimani.+  Uezeze muhulwanaa hao Aruni liapalo zekenile, kuli limukutekehise ni kumukabisa.+  Bulelela baana ba likwala* kaufela, bonitalize moya wa butali,+ kuli baezeze Aruni liapalo zeka mukenisa, kuli akone kunisebeleza sina muprisita.  “Ki ze liapalo zebaka eza: poniso ya fa sifuba,+ efoda,+ koti yesina mazoho,+ siapalo sesitelele sesikabisizwe, kuwani,+ ni lukanda;+ baezeze muhulwanaa hao Aruni liapalo zekenile ze, yena ni bana bahae babashimani, kuli anisebeleze sina muprisita.  Baana ba likwala bakaitusisa gauda, bwanda bwa mubala wa ndilu, boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela, bwanda bwa bufubelu bobutona, ni line yende.  “Bakaeza efoda ka gauda, bwanda bwa mubala wa ndilu, boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela, bwanda bwa bufubelu bobutona, ni ka line yende yeotilwe, mi kulukelwe fateñi mikabo.+  Efoda ibe ni tusila totubeli twa fa maheta totu ingungahanya fa maheta amabeli.  Lukanda* loluindilwe,+ lolusweli kwa efoda, lwa kutamisa efoda ka lona luswanela kueziwa ka lisila leliswana ni la efoda: lube lwa gauda, bwanda bwa mubala wa ndilu, boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela, bwanda bwa bufubelu bobutona, ni line yende yeotilwe.  “Uunge macwe amabeli a onikisi+ ni kucakula fateñi mabizo a bana ba Isilaele,+ 10  mabizo a 6 fa licwe lililiñwi ni amañwi a 6 fa licwe leliñwi, ka kuya ka mobapepelwa. 11  Mucakuli wa macwe acakule mabizo a bana ba Isilaele fa macwe amabeli sina mwanaaka cakulela sikanto sa kukantisa.+ Macwe kihona akakwesiwa mwa tuñetana twa gauda. 12  Ubeye macwe amabeli ao fa tusila twa fa maheta twa efoda kuli abe macwe a kupuzo kwa bana ba Isilaele,+ mi Aruni ukaisa mabizo abona fapilaa Jehova, fa tusila totubeli twa fa maheta ahae, kuli ibe kupuzo. 13  Ueze tuñetana twa gauda 14  ni mawenge amabeli a gauda yekenile,+ abondilwe sina muhala, mi ukoleke mawenge ao kwa tuñetana.+ 15  “Mukabisi aeze poniso ya fa sifuba ya katulo.+ Iezwe sina efoda, ka gauda, ni bwanda bwa mubala wa ndilu, ni boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela, ni bwanda bwa bufubelu bobutona, ni line yende yeotilwe.+ 16  Iswanela kulikanelela mwa maneku ayona amane haiputiwa fahali, mwa butelele ni mwa bupala ilikane ni butelele bobu mwahalaa munwana omutuna ni munwana omunyinyani, minwana ya lizoho haiyanduluzwi. 17  Ukwese mwateñi macwe, ainzi mwa mibamba yemine. Mwa mubamba wapili ubeye mwateñi licwe la rubi, la topazi, ni la emeralda. 18  Mwa mubamba wabubeli ubeye mwateñi licwe la tekoisi, la safiro, ni la jaspe. 19  Mwa mubamba wabulaalu ubeye mwateñi licwe la leshemi, la agate, ni la ametisto. 20  Mwa mubamba wabune ubeye mwateñi licwe la krisolito, la onikisi, ni la jade. Macwe ao aswanela kukwesiwa mwa tukwati twa gauda. 21  Aswanela kulikana palo ya mabizo a bana ba Isilaele ba 12. Leliñwi ni leliñwi la macwe ao licakulwe sina sikanto sa kukantisa, ilikuli libizo ni libizo liyemele lusika lululuñwi kwa masika a 12. 22  “Ueze mawenge abondilwe a kubeya kwa poniso ya fa sifuba, sina mihala ya gauda yekenile.+ 23  Uezeze poniso ya fa sifuba masale amabeli a gauda mi ubeye masale amabeli ao mwa makona amabeli a poniso ya fa sifuba. 24  Ucomeke mihala yemibeli ya gauda mwa masale amabeli a mwa makona a poniso ya fa sifuba. 25  Ukenye lingo zepeli za mihala yemibeli mwa tuñetana totubeli, mi ukwese tuñetana kwa tusila twa fa maheta twa efoda, fapilaa yona. 26  Ueze masale amabeli a gauda ni kuabeya mwa makona amabeli a mwahali a kwatasaa poniso ya fa sifuba, kutalimana ni efoda.+ 27  Ueze masale amañwi a gauda amabeli, fapilaa efoda, mwatasaa tusila totubeli twa fa maheta, bukaufi ni foingungahanela, fahalimwaa lukanda* loluindilwe lwa efoda.+ 28  Poniso ya fa sifuba iswanela kutiiswa mwa sibaka sayona ka muhala wa mubala wa ndilu, otamile kwa masale ayona ni kwa masale a efoda. Poniso ya fa sifuba ikatiiswa cwalo mwa sibaka sayona fa efoda, fahalimwaa lukanda* loluindilwe. 29  “Aruni uswanela kushimbanga mabizo a bana ba Isilaele fa pilu yahae, fa poniso ya fa sifuba ya katulo, hataha mwa Sibaka Sesikenile kuli ibe kupuzo ya kamita fapilaa Jehova. 30  Ubeye Urimi ni Tumimi*+ mwa poniso ya fa sifuba ya katulo, mi likaba fa pilu ya Aruni hataha fapilaa Jehova, mi Aruni ulukela kushimba lika zeo za kuatulisa Maisilaele fa pilu yahae, fapilaa Jehova kamita. 31  “Ueze koti yesina mazoho ya efoda ka kuitusisa feela bwanda bwa mubala wa ndilu.+ 32  Kwahalimwaa koti yeo kusiiwe mulala fahalaa yona mokuka zwela toho. Mulala wo ube ni mungundo oindilwe ki muluki kuupotolosa. Uswanela kuswana sina mulala wa siapalo sa ndwa sa tusipi, ilikuli usike wapazuha. 33  Kwa mungundo wayona wa kwatasi, uswanela kueza lipomegaraneti za bwanda bwa mubala wa ndilu, boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela, ni bwanda bwa bufubelu bobutona, hamohocwalo ni milangu ya gauda mwahalaa zona. 34  Uswanela kubeya mulangu wa gauda ni pomegaraneti ka kutatamana, mulangu wa gauda utatamiwe ki pomegaraneti, kupotolosa mungundo wa kwatasi wa koti yesina mazoho. 35  Koti yeo iswanela kuapalwa ki Aruni kuli aeze sebelezo, mi mulumo ozwa ku yona ukautwahala haya mwa sibaka sesikenile fapilaa Jehova ni hazwa mwateñi, kuli asike ashwa.+ 36  “Ueze sipi ya bupapati yebenya ya gauda yekenile ni kucakula fateñi, sina mutu mwanaaka cakulela sikanto sa kukantisa, manzwi ali: ‘Kukena ki kwa Jehova.’+ 37  Uitamele kwa kuwani+ ka muhala wa mubala wa ndilu; iswanela kusiyala kwapilaa kuwani. 38  Ikaba fa pata ya Aruni, mi Aruni ukaikalabela muta mutu aeza sibi sesiama lika zekenile,+ zebakenisa Maisilaele haba lifa sina limpo zekenile. Iswanela kusiyala fa pata yahae kamita, ilikuli bashemubiwe ki Jehova. 39  “Uluke siapalo sesitelele sa line yende sesikabisizwe, ueze kuwani ya line yende, mi ueze lukanda loluindilwe.+ 40  “Hape uswanela kueza liapalo zetelele, makanda, ni likuwani za bana ba Aruni babashimani+ kuli libakutekehise ni kubakabisa.+ 41  Uapese muhulwanaa hao Aruni ni bana bahae babashimani babainzi ni yena,+ mi ubatoze ni kubabeya fa litulo*+ ni kubakenisa, mi baka nisebeleza sina baprisita. 42  Hape ubaezeze tuputula* twa line kuli baapese mapunu abona.+ Tuputula to, tuswanela kukalela mwa teka kuisa mwa malupi. 43  Aruni ni bana bahae balukela kutina tuputula to habataha mwa tende ya makopanelo kamba habaatumela aletare kuli baeze sebelezo mwa sibaka sesikenile, ilikuli basike baba ni mulatu mi bashwe. Wo ki mulao wa kuya kuile ofilwe yena ni bana* bahae babaka taha mwamulaho wahae.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “ba lipilu zebutali.”
Kamba “Lisila la mwa teka.”
Kamba “lisila la mwa teka.”
Kamba “lisila la mwa teka.”
Linzwi ka linzwi, “ni kutaza lizoho labona.”
Kamba “liapalo za mwahali.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”