Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 23:1-33

23  “Usike wahasanya* taba yesi yaniti.+ Usike waswalisana ni mutu yamaswe ka kuba paki yalunya.+  Usike walatelela nyangela kueza zemaswe, mi usike wakopamisa katulo yelukile ka kufa bupaki bobutahisa kuli utabelwe ki nyangela.*  Usike wabonisa sobozi mwa muzeko wa mubotana.+  “Haiba ufumana komu kamba mbongolo ya sila sahao inze ilatehile, ulukela kuikutisa ku yena.+  Haiba ubona kuli mbongolo ya mutu yakutoile iwisizwe ki mushimbo wayona, usike waituhelela feela ni kuikela. Umutuse kuimulula folofolo yeo.+  “Usike wakopamisa katulo mwa muzeko wa mubotana yali mwahalaa mina.+  “Usike wayema ni mutu yatameleza yomuñwi taba* ya buhata, mi usike wabulaya mutu yasina mulatu ni mutu yalukile, kakuli hanina kuunga yamaswe kuba yalukile.*+  “Usike waamuhela kweta, kakuli kweta ikwala meeto a bababona hande mi ikona kukopamisa manzwi a batu babalukile.+  “Usike wahatelela muzwahule. Mwaziba mokuinezi kuba muzwahule,* kakuli nemuli bazwahule mwa naha ya Egepita.+ 10  “Ukacala peu mwa naha yahao ni kukubukanya kutulo yayona ka lilimo ze 6.+ 11  Kono ka silimo sabu 7 usike wacala sesiñwi mwa naha mi uituhele ilobale, mi babotana mwahalaa sicaba sahenu bakaca sesika mela mwateñi, mi sebaka siya sikaciwa ki lifolofolo za mwa naheñi. Seo ki sona seuswanela kueza kwa simu yahao ya veine ni kwa likota zahao za olive. 12  “Ukaeza musebezi wahao ka mazazi a 6; kono ka lizazi labu 7, upumule kwa misebezi yahao, ilikuli komu yahao ni mbongolo yahao lipumule, ni kuli mwanaa mutangaa hao wamusizana ni muzwahule, bakatuluhe.+ 13  “Mutokomele kuli mwaeza lika kaufela zeni mibulelezi,+ mi musike mwabiza mabizo a milimu isili; mabizo ao haswaneli kuutwiwa inzaa zwa mwa milomo yamina.+ 14  “Muniezezange mukiti halaalu ka silimo.+ 15  Mukaezanga Mukiti wa Linkwa Zesika ya Mumela.+ Mukaca linkwa zesika ya mumela ka mazazi a 7, sina moni milaelezi, ili ka nako yetomilwe mwa kweli ya Abibi,*+ kakuli ki yona nako yene muzwile mwa Egepita. Kusike kwaba ni mutu yataha fapilaa ka mazoho-zoho.+ 16  Hape mulukela kuezanga Mukiti wa Kutulo* ya miselo yapili ya misebezi yamina, wa zemucala mwa simu;+ ni Mukiti wa Kukubukanya Zekutuzwi,* kwa mafelelezo a silimo, hamukubukanya zemusebelelize mwa masimu amina.+ 17  Halaalu ka silimo, baana kaufela ba sicaba sahenu bakataha fapilaa Mulena wa niti, Jehova.+ 18  “Musike mwafa mali a sitabelo saka hamoho ni nto ifi kamba ifi yeile mumela. Mi matabelo a mafula aafiwa fa mikiti yaka haswaneli kubulukiwa busihu kaufela kuisa kakusasana. 19  “Mukatisa kwa ndu ya Jehova Mulimu wamina zende ka kufitisisa kwa miselo yamina ya mitamuno yebeilwe ki mubu wamina.+ “Musike mwaapeha pulinyana mwa mabisi a maa yona.+ 20  “Niluma lingeloi kuli limizamaye kwapili+ mi limisileleze hamuli mwa nzila ni kumitisa mwa sibaka senilukisize.+ 21  Muliteeleze mi muutwe linzwi lalona. Musike mwaipangula ku lona, kakuli halina kumiswalela lifoso zamina;+ bakeñisa kuli libizo laka li ku lona. 22  Kono haiba mumamela ka tokomelo linzwi lalona ni kueza lika kaufela zenibulela, nikatoya lila zamina ni kulwanisa baba milwanisa. 23  Kakuli lingeloi laka lika mizamaya kwapili mi lika mitisa kwa Maamori, Mahiti, Maperizi, Makanana, Mahivi, ni kwa Majebusi, mi nika bayundisa.+ 24  Musike mwakubamela milimu yabona kamba kukukuezwa kuisebeleza, mi musike mwalikanyisa likezo zabona.+ Kono mina mulukela kusinya milimu yeo ni kutubaka misumo yabona ya macwe ya kulapela.+ 25  Mulukela kusebeleza Jehova Mulimu wamina,+ mi ukafuyola sinkwa samina ni mezi amina.+ Nikazwisa makulanu mwahalaa mina.+ 26  Basali ba mwa naha yamina habana kusinyehelwa ki milwalo yabona kamba kusapepa,+ mi nika mipilisa nako yetelele.* 27  “Nikatahisa kuli batu banisabe mane musika fita kale ku bona,+ mi nikafilikanya macaba kaufela emuka kopana ni ona, ni kutahisa kuli lila zamina kaufela lisabe ku mina lituzwi.*+ 28  Mi nikatahisa kuli batu babe mwa maswabi* musika fita kale,+ mi kabakala maswabi, Mahivi, Makanana, ni Mahiti, bakasaba fapilaa mina.+ 29  Hanina kubalundula fapilaa mina mwa silimo silisiñwi, ilikuli naha isike yasiyala matota mi lifolofolo za mwa naheñi liate ni kumiswenya.+ 30  Nika balundula fapilaa mina hanyinyani-hanyinyani, kufitela muata ni kuyola saanda sa naha.+ 31  “Nikapuma mululwani wamina kukalela kwa Liwate Lelifubelu kuisa kwa liwate la Mafilisita, ni kukalela mwa lihalaupa kuisa kwa Nuka;*+ kakuli nikafa babayahile mwa naha mwa mazoho amina, mi muka balundula fapilaa mina.+ 32  Musike mwaeza tumelelano ni bona kamba ni milimu yabona.+ 33  Basike bayaha mwa naha yamina, ilikuli basike batahisa kuli munifoseze. Haiba musebeleza milimu yabona, kaniti ikaba lilaba ku mina.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “walwala.”
Kamba “bupaki bobutabelwa ki nyangela.”
Linzwi ka linzwi, “linzwi.”
Kamba “hanina kulukulula yamaswe.”
Kamba “Mwaziba bupilo bwa muzwahule.”
Hape ubizwa Mukiti wa Lisunda, kamba Pentekota.
Hape ubizwa Mukiti wa Minganda (Litabernakele).
Kamba “nikatahisa kuli palo ya mazazi amina ikwane.”
Kamba “ni kutahisa kuli lila zamina kaufela limife mikokoto yazona.”
Kamba mwendi, “baikalelwe; bangangame.”
Fo kikuli, Nuka ya Eufrati.