Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 19:1-25

19  Mwa kweli yabulaalu kuzwa fobazwela Maisilaele mwa naha ya Egepita, ka lona lizazi leo, bataha mwa lihalaupa la Sinai.  Bazwa mwa Refidimi+ ni kutaha mwa lihalaupa la Sinai mi batibelela mwa lihalaupa leo. Maisilaele batibelela mwa sibaka seo fapilaa lilundu.+  Mushe kihaa kambamela ku Mulimu wa niti, mi Jehova abulela ku yena kuzwelela fa lilundu,+ ali: “Ki a manzwi euka bulelela ba ndu ya Jakobo, bona Maisilaele, uli:  ‘Muiponezi zeniezize kwa Maegepita,+ kuli nimishimbe fa mafufa a mbande ni kumitisa ku na.+  Cwale haiba mukamamela linzwi laka ka tokomelo ni kubuluka tumelelano yaka, mukaba sicaba saka tota* mwahalaa macaba kaufela,+ kakuli lifasi kaufela ki laka.+  Mukaba mubuso wa baprisita ni sicaba sesikenile ku na.’+ Ao ki ona manzwi eukayo bulelela Maisilaele.”  Cwale Mushe aya mi ayo biza baana-bahulu ba sicaba mi ababulelela manzwi ao kaufela anaa mulaezi Jehova.+  Hasamulaho, sicaba kaufela saalaba hamoho, sali: “Luitukiselize kueza kaufela zabulezi Jehova.”+ Kapili-pili, Mushe ayo bulelela Jehova mosialabezi sicaba.  Mi Jehova ali ku Mushe: “Bona! Nitaha ku wena mwa lilu lelinsu, kuli sicaba siutwe haniambola ni wena ni kuli ni wena bakulumele kamita.” Mushe kihaa bihela Jehova manzwi a sicaba. 10  Cwale Jehova ali ku Mushe: “Uye kwa sicaba mi ubakenise kacenu ni kamuso, mi baswanela kutapisa liapalo zabona. 11  Mi baswanela kuitukiseza lizazi labulaalu, kakuli ka lizazi labulaalu Jehova ukashetumukela fa Lilundu la Sinai fapilaa sicaba kaufela. 12  Ulukela kubeyela batu milulwani kupotoloha lilundu mi ubabulelele, uli: ‘Mutokomele kuli kusike kwaba ni yasutelela kwa lilundu kamba yaswala kwa makalelo alona. Mutu kaufela yakaswala kwa lilundu ukabulaiwa luli. 13  Kusike kwaba ni lizoho leli muswala, kono ukapobaulwa ka macwe kamba kukunupiwa ka masho. Haana kupila, ibe kuli ki mutu kamba ki folofolo.’+ Kono habaka utwa mulumo wa lunaka lwa ngu+ bakona kusutelela kwa lilundu.” 14  Cwale Mushe ashetumuka fa lilundu kuya kwa sicaba, mi akala kukenisa sicaba, mi batapisa liapalo zabona.+ 15  Kihaa li kwa sicaba: “Muitukiseze lizazi labulaalu. Musike mwalobala ni basali.”* 16  Ka lizazi labulaalu kakusasana, kwaba ni mishika ni mamonyi, mi nekunani lilu lelikima+ fahalimwaa lilundu mi kwautwahala mulumo omutuna hahulu wa lunaka, mi batu kaufela mwa mafulo bakala kungangama.+ 17  Cwale Mushe azwisa sicaba mwa mafulo kuli siyo katanyeza Mulimu wa niti, mi sayo yema kwatasaa lilundu. 18  Lilundu la Sinai latushana musi kaufelaa lona, bakeñisa kuli Jehova naashetumukezi ku lona ali mwa mulilo;+ mi musi walona neuya mwahalimu sina musi ozwa mwa ondo, mi lilundu kaufela nelizikinyeha maswe.+ 19  Mulumo wa lunaka hane unze uekezeha, Mushe abulela, mi linzwi la Mulimu wa niti lamualaba. 20  Ka mukwa ocwalo, Jehova ashetumukela fa Lilundu la Sinai, fahalimwaa lona. Mi Jehova abizeza Mushe fahalimwaa lilundu, mi Mushe akambama.+ 21  Cwale Jehova abulelela Mushe, ali: “Shetumuka mi uyo lemusa batu kuli basike balika kusutelela fakaufi kuli babone Jehova, haiba baeza cwalo kukashwa babañata ku bona. 22  Mi baprisita babaatumelanga Jehova kamita baikenise, kuli Jehova asike abaota.”+ 23  Mushe kihaa li ku Jehova: “Batu habakoni kusutelela kwa Lilundu la Sinai kakuli ululemusize kale hane uize ku na kuli: ‘Ubeye milulwani kupotoloha lilundu, mi ulikenise.’”+ 24  Kono Jehova ali ku yena: “Zamaya, ushetumuke, mi ukambame hape uli ni Aruni, kono usike watuhelela baprisita ni batu kusutelela fakaufi kuli batahe ku Jehova, ilikuli asike abaota.”+ 25  Mushe kihaa shetumukela kwa sicaba mi abataluseza litaba zeo.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “liluwo la butokwa.”
Linzwi ka linzwi, “Musike mwaatumela musali.”