Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 18:1-27

18  Cwale Jetero muprisita wa Midiani, mukwenyanaa Mushe,+ autwa litaba kaufela zeo Mulimu naaezelize Mushe ni sicaba sahae sa Isilaele, ni mo Jehova naazwiselize Isilaele mwa Egepita.+  Jetero, mukwenyanaa Mushe, naangile Zipora musalaa Mushe, Mushe hanaa mukutisize ku yena,  ni bana bahae babashimani bababeli.+ Yomuñwi wa bana bao naabeilwe libizo la Gerishomi,*+ kakuli Mushe naaize: “Nitilo pila sina muzwahule mwa naha ya basili,”  mi yomuñwi naabeilwe libizo la Eliezere,* kakuli Mushe naaize: “Mulimu wa bo ndate ki yena yanitusa, yanipilisize kwa mukwale wa Faro.”+  Cwale Jetero, mukwenyanaa Mushe, hamoho ni bana ba Mushe ni musalaa hae, bataha ku Mushe mwa lihalaupa, mwanaatibelezi kwa lilundu la Mulimu wa niti.+  Jetero kihaa luma liñusa ku Mushe, ali: “Na, Jetero mukwenyanaa hao,+ nitaha ku wena, nitaha ni musalaa hao ni bana bahae babashimani bababeli.”  Honafo Mushe aya kuyo katanyeza mukwenyanaa hae, mi Mushe akubama ni kumutubeta. Yomuñwi ni yomuñwi wabona abuza yomuñwi mwanaazuhela, mi hasamulaho bakena mwa tende.  Mushe akandekela mukwenyanaa hae lika kaufela zanaaezize Jehova ku Faro ni Egepita kabakala Isilaele,+ ni liziyezi kaufela zenee bawezi hane bali mwa nzila,+ ni mwanaa bapiliselize Jehova.  Jetero anyakalala hautwa lika zende kaufela zanaaezize Jehova kwa Maisilaele ka kubalukulula mwa Egepita.* 10  Jetero kihaa li: “Kulumbekwe Jehova, yena yamilukuluzi mwa Egepita ni kumilukulula ku Faro, yalamulezi sicaba kwa puso ya Egepita. 11  Cwale naziba kuli Jehova ki yomutuna kwa milimu yemiñwi kaufela,+ kabakala zaezize ku bane baeza sicaba sahae ka buikuhumuso.” 12  Jetero mukwenyanaa Mushe, kihaa tiseza Mulimu nubu ya kucisa, ni matabelo, mi Aruni ni baana-bahulu kaufela ba Isilaele bataha kuto ca sico ni mukwenyanaa Mushe fapilaa Mulimu wa niti. 13  Lizazi lelitatama, Mushe aina kuli aatulele batu sina mwanaaezezanga, mi batu nebanze bayemi fapilaa Mushe kuzwa kakusasana kuisa manzibwana. 14  Mukwenyanaa Mushe habona misebezi kaufela yanaaezeza sicaba, ali: “Kiñi hausebeleza sicaba ka nzila ye? Ki kabakalañi hauinzi fa unosi, batu kaufela banze bayemi fapilaa hao kukala kakusasana kuisa manzibwana?” 15  Mushe abulelela mukwenyanaa hae, ali: “Kakuli batu bazwelapili kutaha ku na kuto buza ketelelo ya Mulimu. 16  Hakuzuha taba, itiswa ku na, mi na nitokwa kuatula mutu ni wahabo, mi nibazibisa likatulo za Mulimu wa niti ni milao yahae.”+ 17  Mukwenyanaa Mushe ali ku yena: “Hauezi hande. 18  Ukakatala, wena ni sicaba se, seuli ni sona, kakuli musebezi wo ubukiti hahulu mi haukoni kuueza unosi. 19  Cwale haku niteeleze. Nika kueleza, mi Mulimu ukaba ni wena.+ Wena uyemele sicaba ku Mulimu wa niti,+ mi utise litaba ku Mulimu wa niti.+ 20  Ubalemuse litaelo ni milao mi ubabonise nzila yebaswanela kuzamaya ku yona+ ni musebezi obaswanela kueza. 21  Kono ukete baana mwahalaa sicaba babakona hande musebezi,+ baana babasaba Mulimu, babasepahala ili babatoile kuipumanela lika ka kusasepahala,+ mi ubakete kuba bazamaisi ba litopa za batu ba 1,000, bazamaisi ba litopa za batu ba 100, bazamaisi ba litopa za batu ba 50, ni bazamaisi ba litopa za batu baalishumi.+ 22  Bakaatula batu hakuzuha litaba,* mi taba yetaata kaufela baka itisa ku wena,+ kono taba kaufela yenyinyani baka iatula. Uikimulule ka kubalumeleza kukutusa kueza musebezi obukiti wo.+ 23  Haiba ueza cwalo, mi Mulimu akulaela kueza cwalo, ukakona kupeta musebezi wo, usa imelwi, mi mutu ni mutu ukaya kwa ndu inze atabile.” 24  Honafo Mushe autwa kelezo ya mukwenyanaa hae mi aeza zanaa mubulelezi kaufela. 25  Mushe aketa baana babakona hande misebezi mwa Isilaele kaufela mi abaketa kuba litoho za sicaba, baba bazamaisi ba litopa za batu ba 1,000, bazamaisi ba litopa za batu ba 100, bazamaisi ba litopa za batu ba 50, ni bazamaisi ba litopa za batu baalishumi. 26  Mi nebaatula batu hakuzuha litaba. Taba yetaata neba iisanga ku Mushe,+ kono taba yenyinyani kaufela neba iatulanga. 27  Hasamulaho, Mushe asindeketa mukwenyanaa hae,+ mi mukwenyanaa hae aya kwa naha ya habo yena.

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Muzwahule Yapila Kwateñi.”
Lelitalusa “Mulimu Waka ki Mutusi.”
Linzwi ka linzwi, “mwa lizoho la Egepita.”
Linzwi ka linzwi, “ka nako ni nako.”