Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 16:1-36

16  Hase bafundukile mwa Elimi, kopano kaufela ya Maisilaele yato punya mwa lihalaupa la Sini,+ leli mwahalaa Elimi ni Sinai, fa lizazi labu 15, mwa kweli yabubeli kuzwa nako yebafunduka mwa naha ya Egepita.  Cwale kopano kaufela ya Maisilaele yakala kutongoka Mushe ni Aruni mwa lihalaupa.+  Maisilaele nebali ku bona: “Nekuka ba hande kambe nelushwile ka lizoho la Jehova mwa naha ya Egepita, hane luitulezi kwatuko ni lipoto za nama,+ hane lukula sinkwa. Cwale mulutisize mwa lihalaupa le kuto bulaisa kopano ye kaufela ka tala.”+  Jehova kihaa li ku Mushe: “Bona, nimineliseza sinkwa kuzwa kwa mahalimu,+ mi mutu ni mutu uswanela kuzwelanga kwande kuyo ikungela kabelo yahae zazi ni zazi,+ kuli nibalike, nibone haiba bakazamaya ka mulao waka kamba kutokwa.+  Kono fa lizazi labu 6,+ banope za mazazi amabeli mi habalukisa zebanopile, balukise za mazazi amabeli.”+  Ka mukwa ocwalo, Mushe ni Aruni babulelela Maisilaele kaufela, bali: “Manzibwana mukaziba luli kuli ki Jehova yamizwisize mwa naha ya Egepita.+  Kakusasana, mukabona kanya ya Jehova, kakuli uutwile momutongokezi Jehova. Kakuli luna lu bo mañi kuli mulutongoke?”  Mushe hape ali: “Jehova haka mifa nama ya kuca manzibwana ni sinkwa sa kuca kakusasana kuli mukule, mukaiponela kuli Jehova uutwile litongoko zemu mutongoka ka zona. Kono luna lu bo mañi? Hamutongoki luna, kono mutongoka Jehova.”+  Mushe kihaa li ku Aruni: “Bulelela kopano kaufela ya Maisilaele kuli: ‘Musutelele fapilaa Jehova, kakuli uutwile litongoko zamina.’”+ 10  Aruni asafeza feela kubulela kwa kopano kaufela ya Maisilaele, Maisilaele bafetuha ni kutalimela kwa lihalaupa, mi kanya ya Jehova yabonahala mwa lilu.+ 11  Jehova hape ali ku Mushe: 12  “Niutwile litongoko za Maisilaele.+ Ubabulelele, uli: ‘Ka swalala* mukaca nama, mi kakusasana mukakula sinkwa,+ mi mukaziba luli kuli ki na Jehova Mulimu wamina.’”+ 13  Cwale manzibwana, makwali ataha mi akwahela mafulo,+ mi kakusasana mafulo kaufela akwahelwa ki puka. 14  Puka hase iomile, kwabonahala nto yeswana sina mase amasisani fafasi mwa lihalaupa,+ yesisani inge mezi akangezi fafasi. 15  Maisilaele hababona nto yeo, bakala kubuzana, bali: “Se kiñi?” kakuli nebasa zibi kuli ki nto mañi. Mushe ali ku bona: “Ki sinkwa samifile Jehova kuli ibe sico samina.+ 16  Jehova ulaezi cwana, uize: ‘Mutu ni mutu anope sakona kuca. Muungele mutu ni mutu tikanyo ya omere*+ kulikana ni palo ya batu babafumaneha mwa tende ya yomuñwi ni yomuñwi wamina.’” 17  Maisilaele bakala kueza cwalo; banopa sico seo, babañwi baanga ka buñata mi babañwi baanga ka bunyinyani. 18  Haba sipima ka omere, kwafumaneha kuli yanaangile ka buñata naasika fiteleza tikanyo mi yanaangile ka bunyinyani naasika taelwa.+ Mutu ni mutu anopa sanaakona kuca. 19  Mushe kihaa li ku bona: “Kusike kwaba ni mutu yakasiya sesiñwi kuisa kakusasana.”+ 20  Kono nebasika utwa Mushe. Babañwi hane basiile sico sesiñwi kuisa kakusasana, sazwa mabuku mi sanka, mi Mushe abanyemela. 21  Nebanopanga sico seo zazi ni zazi kakusasana, yomuñwi ni yomuñwi kulikana ni sanaakona kuca. Kono lizazi hane licisa, nesishengunuka. 22  Ka lizazi labu 6, banopa sinkwa sa mazazi amabeli,+ mutu ni mutu aanga tikanyo ya liomere zepeli. Ka mukwa ocwalo, manduna kaufela ba kopano bataha kuto biha taba yeo ku Mushe. 23  Mushe kihaa li ku bona: “Ki sona sabulezi Jehova. Kamuso ikaba lizazi la kupumula kwa misebezi kaufela,* ki sabata yekenile yeezezwa Jehova.+ Mubese sinkwa semutokwa kubesa, mi mubilise semutokwa kubilisa;+ mi mubuluke sesisiyala, musibuluke kufitela kakusasana.” 24  Kiha basibuluka kuisa kakusasana, sina mwanaalaelezi Mushe, mi nesisika nka kamba kuba ni mabuku. 25  Mushe ali: “Musice kacenu, kakuli kacenu ki sabata yeezezwa Jehova. Kacenu hamuna kusifumana fafasi. 26  Muka sinopa ka mazazi a 6, kono ka lizazi labu 7, lona la Sabata,+ hasina kubateñi.” 27  Niteñi, ka lizazi labu 7, babañwi baya kuli bayo nopa sinkwa, kono nebasika fumana sesiñwi. 28  Cwale Jehova ali ku Mushe: “Mukaanga nako yekuma kai inze muhana kumamela litaelo zaka ni milao yaka?+ 29  Mulemuhe kuli Jehova umifile Sabata.+ Ki lona libaka hamifa sinkwa sa mazazi amabeli fa lizazi labu 6. Mutu ni mutu aine mwa sibaka sahae; kusike kwaba ni yazwa mwa sibaka sahae fa lizazi labu 7.” 30  Ka mukwa ocwalo, batu bamamela Sabata* fa lizazi labu 7.+ 31  Ba ndu ya Isilaele babeya sinkwa seo libizo la “maana.”* Neli sesisweu inge peu ya korianda,* mi kwa munati nesiswana sina mañende abupapati a linosi.+ 32  Mushe kihaa li: “Jehova ulaezi cwana, uize: ‘Mutaze tikanyezo ya omere ka sinkwa ili yemuka buluka mwa masika amina kaufela,+ kuli babone sinkwa sene nimifile mwa lihalaupa kuli muce, hane nimizwisa mwa naha ya Egepita.’” 33  Cwale Mushe ali ku Aruni: “Uunge piza mi ubeye mwateñi tikanyo ya omere ya maana mi uibeye fapilaa Jehova kuli ibulukwe mwa masika amina kaufela.”+ 34  Aruni abeya piza yeo fapilaa Bupaki*+ kuli ikone kubulukwa, sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 35  Maisilaele nebacile maana ka lilimo ze 40,+ kufitela bakena mwa naha mone kupila batu.+ Baca maana kufitela bataha kwa museto wa naha ya Kanana.+ 36  Cwale omere ki tikanyezo yeya halishumi mwa efa.*

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Mwahalaa manzibwana amabeli.”
Ibato ba malita aeza 2.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “la kumamela sabata.”
Kamba “bapumula.”
Linzwi le mwendi lisimuluha fa pulelo ya Siheberu yeli, “Se kiñi?”
Korianda ki simela sesinani lipeu zeseta.
Linzwi la “Bupaki” fa, likona kutalusa likwati lene liitusiswa sina sibulukelo sa mapampili a butokwa.
Efa ki tikanyezo mone kukwana malita a 22. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.