Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Exoda 14:1-31

LITABA ZE MWAHALI

  • Maisilaele bafita kwa liwate (1-4)

  • Faro undongwama Maisilaele (5-14)

  • Maisilaele basila Liwate Lelifubelu (15-25)

  • Maegepita bashwela mwa liwate (26-28)

  • Maisilaele baba ni tumelo ku Jehova (29-31)

14  Cwale Jehova ali ku Mushe:  “Bulelela Maisilaele kuli bamenuhe mi batibelele fapilaa Pihahiroti, mwahalaa Migidoli ni liwate, ili kutalimana ni Baale-zefoni.+ Mutibelele bukaufi ni liwate, kutalimana ni Baale-zefoni.  Mi Faro ukabulela ka za Maisilaele kuli: ‘Bayambaela feela mwa naha kakuli baziyelehile. Lihalaupa libakwalezi.’  Nikatuhelela Faro kutatafala pilu,+ mi uka bamanama, mi nikakanyisa libizo laka, ka kutula Faro ni mpi yahae kaufela;+ mi Maegepita bakaziba kuli ki na Jehova.”+ Mi Maisilaele baeza cwalo.  Hasamulaho, mulena wa Egepita ayo bihelwa kuli sicaba sitobile. Kapili-pili, Faro ni batanga bahae bacinca muhupulo wabona ka za sicaba,+ mi bali: “Kiñi haluezize cwana, halulukuluzi Maisilaele kuli batuhele kuba batanga baluna?”  Ka mukwa ocwalo, alukisa likoloi zahae za ndwa, mi aya ni batu bahae.+  Aanga likoloi zeneketilwe ze 600 ni likoloi zeñwi kaufela za Egepita, mi likoloi zeo kaufela nelipahamwi ki lindwalume.  Ka mukwa ocwalo, Jehova atuhelela Faro mulena wa Egepita kutatafala pilu, mi Faro amanama Maisilaele, kono Maisilaele nebazwelapili mwa musipili wabona basasabi sesiñwi.*+  Maegepita babamanama,+ mi likoloi za Faro kaufela, ni bapahami bahae ba lipizi, ni mpi yahae, nese baswala Maisilaele ka nako yene batibelezi bukaufi ni liwate, kwa Pihahiroti, ili kutalimana ni Baale-zefoni. 10  Faro hasaasutelezi fakaufi, Maisilaele bainula meeto mi babona kuli Maegepita babandongwami. Maisilaele basaba hahulu mi bakala kuhuwa kukupa tuso ku Jehova.+ 11  Bali ku Mushe: “Kana kikuli mwa Egepita hakuna mabita hau lutisize mwa lihalaupa mo, kuli luto shwela mwateñi?+ Kiñi hau luezize cwana, kuluzwisa mwa Egepita? 12  Kana ye haki yona taba yene lukubulelezi haneluli mwa Egepita, hane luize: ‘Lutuhele, lusebeleze Maegepita’? Kakuli ki hande kuli lusebeleze Maegepita kufita kuto shwela mwa lihalaupa.”+ 13  Mushe kihaa li kwa sicaba: “Musike mwasaba.+ Muyeme mutiile mi mubone mwapiliseza Jehova, mwaka mipiliseza kacenu.+ Kakuli Maegepita bemubona ba kacenu, hamusa tola mubabona hape.+ 14  Jehova ki yena yaka milwanela,+ mi mina mukaikuzeza.” 15  Cwale Jehova ali ku Mushe: “Kiñi hauhuweleza ku na? Bulelela Maisilaele kuli bafunduke. 16  Haili wena, nanulela mulamu wahao mwahalimu mi uotololele lizoho lahao fahalimwaa liwate mi ulikauhanye, ilikuli Maisilaele bakone kufita mwahalaa liwate fa mubu oomile. 17  Kono na, nituhelela Maegepita kutatafala lipilu, ilikuli bakene mwa liwate kulatelela Maisilaele; ka mukwa ocwalo, nikakanyisa libizo laka, ka kutula Faro ni mpi yahae kaufela, ni likoloi zahae za ndwa, ni bapahami bahae ba lipizi.+ 18  Mi Maegepita bakaziba kuli ki na Jehova hanika kanyisa libizo laka, ka kutula Faro, ni likoloi zahae za ndwa, ni bapahami bahae ba lipizi.”+ 19  Mi lingeloi la Mulimu wa niti+ lene lizamaya Maisilaele kwapili lashimbuluka mi laya kwamulaho, mi lilu leliyemi nonga lene lili kwapili lakuta kwamulaho wabona ni kuyo yema kwateñi.+ 20  Ka mukwa ocwalo, lilu layema mwahalaa mafulo a Maegepita ni mafulo a Maisilaele.+ Kwa neku leliñwi, nelitahisa lififi. Kono kwa neku leliñwi, nelitahisa liseli ka nako ya busihu.+ Mi likwata zepeli zeo nelisa koni kusutelelana busihu kaufela. 21  Cwale Mushe aotololela lizoho lahae fahalimwaa liwate;+ mi Jehova asutiseza mezi a liwate mwamulaho ka kufukisa moya omaata ozwa kwa upa busihu kaufela, ili kutahisa kuli lilaho la liwate lifetuhe mubu oomile,+ mi mezi akauhana.+ 22  Cwale Maisilaele bafita mwahalaa liwate fa mubu oomile,+ mezi inzaa yemi sina limota kwa bulyo ni kwa nzohoto.+ 23  Maegepita babandongwama, mi lipizi za Faro kaufela, ni likoloi zahae za ndwa, ni bapahami bahae ba lipizi, bakala kubalatelela mwahalaa liwate.+ 24  Ka mutonelo wa kakusasana,* Jehova inzaa li mwa mulilo oyemi nonga ni mwa lilu,+ atalima mafulo a Maegepita, mi afilikanya mafulo abona. 25  Ashokaula mawili a likoloi zabona kuli mane neba lizamaisa ka taata, mi Maegepita nebali: “Halusabeñi kwa Maisilaele, kakuli Jehova wabalwanela mi ulwanisa Maegepita.”+ 26  Cwale Jehova ali ku Mushe: “Otololela lizoho lahao fahalimwaa liwate kuli mezi akutele fahalimwaa Maegepita, ni likoloi zabona za ndwa, ni bapahami babona ba lipizi.” 27  Honafo, Mushe aotololela lizoho lahae fahalimwaa liwate, mi hane kutuha kusa, liwate lakutela mone liinezi sapili. Maegepita hane banze babaleha, Jehova abawiseza mwahalaa liwate.+ 28  Mezi akuta mi akwahela likoloi za ndwa ni bapahami ba lipizi ni mpi ya Faro kaufela yenee balatelezi mwa liwate.+ Nekusina nihaiba alimuñwi ku bona yanaabandukile.+ 29  Kono Maisilaele bazamaya fa mubu oomile fa lilaho la liwate,+ mi mezi naayemi sina limota kwa bulyo ni kwa nzohoto.+ 30  Ka mukwa ocwalo, Jehova apilisa Maisilaele kwa Maegepita ka lizazi leo,+ mi Maisilaele baiponela Maegepita inze bashwile fa likamba la liwate. 31  Hape Maisilaele baiponela maata* amatuna anaa itusisize Jehova kwa kulwanisa Maegepita, mi sicaba sakalisa kusaba Jehova ni kuba ni tumelo ku Jehova ni ku Mushe mutangaa hae.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “bayemiselize lizoho labona mwahalimu.”
Fo kikuli, ibato ba ka 2 ya busihu kuisa ka 6 ya kakusasana.
Linzwi ka linzwi, “lizoho.”