Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 12:1-51

12  Cwale Jehova abulelela Mushe ni Aruni habali mwa naha ya Egepita, ali:  “Kweli ye ikaba yapili kwa likweli zamina. Ikaba yona kweli yapili ku mina kwa likweli za silimo.+  Mubulelele kopano kaufela ya Isilaele kuli: ‘Fa lizazi labulishumi la kweli ye, yomuñwi ni yomuñwi wabona aketele ba ndu ya ndatahe ngu,+ mwa ndu ni ndu kube ni ngu.  Kono haiba ba ndu ya ndatahe ki babanyinyani mi habakoni kuca ngu kuifeza, ba ndu yeo ni babayahile bukaufi ni bona baswanela kuikabela ngu yeo mwa ndu yabona ka kuya ka palo ya batu. Hamuka eza lipalo, mubone kabelo yakaca mutu ni mutu.  Ngu yamina iswanela kuba yeiketile,+ ya mwaha ulimuñwi, mi ibe yamuuna. Muikete mwahalaa lingunyana kamba mwahalaa lipuli.  Muibabalele kuisa lizazi labu 14 la kweli ye,+ mi ba ndu ni ndu ya puteho ya Isilaele* bakabulaya lingu zabona ka swalala.*+  Baange kwa mali ayona ni kuahasa fa misumo yemibeli ya minyako ni fahalimwaa minyako ya mandu mobaka icela.+  “‘Baswanela kuca nama yeo busihu bo.+ Baibese fa mulilo ni kuica ni sinkwa sesisika ya mumela,+ ni miloho yebaba.+  Musike mwaca nama yayona yebutala kamba yebilisizwe, yeapeilwe ka mezi, kono muibese fa mulilo, toho yayona hamoho ni litaku* zayona ni za mwa mba zayona. 10  Musike mwabuluka nama yeñwi yayona kuli ifite kakusasana, kono nama yayona yekasiyala kufitela kakusasana, muicise ka mulilo.+ 11  Mi muswanela kuica cwana, munze muitamile makanda mwa liteka, mutinile likatulo kwa mahutu, mi munze musweli milamu mwa mazoho; mi muswanela kuica ka kuakufa. Ki Paseka ya Jehova. 12  Kakuli ka busihu bo, nikafita mwa naha ya Egepita ni kubulaya baeli kaufela ba mwa naha ya Egepita, kukala ka baeli ba batu kuisa kwa lifolofolo za maizibulo;+ mi nikaatula milimu kaufela ya Egepita.+ Ki na Jehova. 13  Mali akaba sisupo samina sesika bonisa mandu momuinzi; mi nikabona mali ni kumifitelela, mi koto haina kutaha ku mina kuli imitimeze hanika nata naha ya Egepita.+ 14  “‘Lizazi le, likaba la kupulo ku mina, mi muswanela kuezezanga Jehova mukiti fa lizazi le mwa masika amina kaufela. Mukaezanga mukiti fa lizazi le, kakuli ki mulao wa kuya kuile. 15  Mukaca sinkwa sesisika ya mumela ka mazazi a 7.+ Fa lizazi lapili, mukazwisa mumela mwa mandu amina, kakuli mutu kaufela yaca sesibeilwe mumela, kukala ka lizazi lapili kuisa ku labu 7, mutu yo ulukela kubulaiwa mwa Isilaele. 16  Ka lizazi lapili mube ni mukopano okenile, mi ka lizazi labu 7 mube ni mukopano okenile hape. Hakuna musebezi oswanelwa kueziwa mwa mazazi ao.+ Sico satokwa mutu ni mutu ki sona feela semuka lukisa. 17  “‘Muswanela kumamela Mukiti wa Linkwa Zesika ya Mumela,+ kakuli ka lona lizazi le, nikalukulula litopatuna* zamina mwa naha ya Egepita. Mi muswanela kumamela lizazi le mwa masika amina kaufela sina mulao wa kuya kuile. 18  Ka kweli yapili, ili fa lizazi labu 14 la kweli yeo, ka nako ya manzibwana, mukaca linkwa zesika ya mumela kuisa ka lizazi labu 21 la kweli yeo manzibwana.+ 19  Hakuna mumela oswanelwa kufumanwa mwa mandu amina ka mazazi a 7, kakuli mutu kaufela yakaca zeile mumela, ibe kuli ki muzwahule kamba ki yapepezwi mwa naha,+ mutu yo uswanela kubulaiwa, ili kuzwiswa mwa kopano ya Isilaele.+ 20  Musike mwaca lico zeile mumela. Mwa mandu amina kaufela muswanela kuca linkwa zesika ya mumela.’” 21  Mushe apakisa kubiza baana-bahulu kaufela ba Isilaele,+ mi ali ku bona: “Hamuye, yomuñwi ni yomuñwi, muyo ketela mabasi amina lingunyana kamba lipulinyana, mi mubulaye sitabelo sa Paseka. 22  Mucupwe sishañata sa hisopa mwa mali aa mwa mukeke mi muhase mali ao fahalimwaa munyako ni fa misumo yemibeli ya munyako; mi ku mina kusike kwaba ni yakazwa mwa ndu yahae kuisa nako ya kakusasana. 23  Mi Jehova hakataha kuto ota Maegepita mi abona mali fahalimwaa munyako ni fa misumo yemibeli ya munyako, Jehova ukafitelela munyako, mi haana kulumeleza koto ya lifu* kukena mwa mandu amina.+ 24  “Muswanela kueza mukiti wa kuhupula kezahalo yeo kuli ibe mulao ku mina ni bana bamina kuya kuile.+ 25  Mi hase mufitile mwa naha yaka mifa Jehova, sina mwanaasepiselize, muezange mukiti wa kuhupula kezahalo yeo.+ 26  Mi bana bamina habaka mibuza kuli: ‘Mukiti wo utalusañi ku mina?’+ 27  Mubulele muli: ‘Ki sitabelo sa Paseka yeezezwa Jehova, yanaafitelezi mandu a Maisilaele mwa Egepita nako yanaaotile Maegepita, ni kupilisa mandu aluna.’” Batu kiha bakubama ni kuwiseza lipata fafasi. 28  Cwale Maisilaele baya mi bayo eza sina mwanaalaelezi Jehova ku Mushe ni Aruni.+ Baeza honacwalo feela. 29  Mi fahalaa busihu, Jehova abulaya baeli kaufela mwa naha ya Egepita,+ kukala ka mweli wa Faro yanaainzi mwa lubona lwahae, kuisa ku mweli wa mutanga yanaali mwa tolongo, ni lifolofolo za maizibulo kaufela.+ 30  Faro azuha bona busihu bo, hamoho ni batanga bahae kaufela ni Maegepita babañwi kaufela, mi kwaba ni sililo sesituna mwahalaa Maegepita, kakuli nekusina ndu mone kusina yashwile.+ 31  Honafo Faro abiza Mushe ni Aruni+ busihu, mi ali: “Hamunanuhe, muzwe mwahalaa sicaba saka, mina hamoho ni Maisilaele babañwi kaufela. Hamuye muyo sebeleza Jehova, sina momubulelezi.+ 32  Muunge ni lingu zamina ni likomu zamina mi muye, sina momubulelezi.+ Kono hape munifuyole.” 33  Maegepita kiha bakala kuhapeleza sicaba kuzwa mwa naha kapili,+ mi nebali: “Kakuli kaufelaa luna seluswana feela sina babashwile!”+ 34  Ka mukwa ocwalo, batu bashimba fulaulo yabona yelubilwe, isika umelwa kale, ni lilubelo* zabona zeputa-putezwi mwa liapalo zabona, mi balilwala fa maheta. 35  Maisilaele baeza zanaa babulelezi Mushe mi bakupa Maegepita lika za silivera ni za gauda hamohocwalo ni liapalo.+ 36  Jehova atahisa kuli Maisilaele bashemubiwe ki Maegepita, mi Maegepita babafa zene bakupile, mi Maisilaele babukula Maegepita.+ 37  Maisilaele kiha bafunduka mwa Ramisese+ kuliba kwa Sukoti,+ ili baana babazamaya ka mahutu bababato eza 600,000, kusabalwi banana.+ 38  Mi hape sikopekope sa batu*+ saya ni bona, hamoho ni lingu ni likomu, ili palo yetuna ya limunanu. 39  Bakalisa kubesa fulaulo yelubilwe yene batile ni yona kuzwa mwa Egepita kuieza linkwa za laundi zesika ya mumela. Fulaulo yeo neisika ya mumela, kakuli nebalunduzwi mwa Egepita ka sipundumukela mi nebasika lukisa mifaho.+ 40  Nako yene bapilile Maisilaele, bane bayahile mwa Egepita,+ neli lilimo ze 430.+ 41  Lilimo ze 430 halifelile, ka lizazi lona leo, litopatuna* kaufela za Jehova zazwa mwa naha ya Egepita. 42  Ki busihu fobaka ezanga mukiti wa kuhupula nako yanaa bazwisize Jehova mwa naha ya Egepita. Fa busihu bo, Maisilaele kaufela bakaezezanga Jehova mukiti mwa masika abona kaufela.+ 43  Jehova kihaa li ku Mushe ni Aruni: “Ki wo mulao wa Paseka: Hakuna muzwahule yaka ica.+ 44  Kono haiba mutu unani mutanga wamuuna yanaalekilwe ka masheleñi, muswanela kumukenya mwa mupato.+ Hasamulaho, wakona kuica. 45  Mutu yatilo yaha mwa naha, ni mubeleki yabelekela masheleñi haana kuica. 46  Iswanela kucelwa mwa ndu iliñwi. Musike mwazwiseza nama yayona kwande a ndu, mi musike mwaloba leliñwi la masapo ayona.+ 47  Kopano kaufela ya Isilaele ikaeza mukiti wo. 48  Haiba kunani muzwahule yayahile ni mina mi abata kuca Paseka yeezezwa Jehova, uswanela kukenya baana kaufela ba ndu yahae mwa mupato. Kihona akasutelela kuto ca kwa mukiti, mi ukaangiwa sina yapepezwi mwa naha. Kono muuna yasika kena mwa mupato asike aca kwa mukiti wo.+ 49  Mulao ukaba ulimuñwi ku yapepezwi mwa naha ni ku muzwahule yayahile mwahalaa mina.”+ 50  Ka mukwa ocwalo, Maisilaele kaufela baeza sina feela mwanaalaelezi Jehova ku Mushe ni Aruni. Baeza honacwalo feela. 51  Ka lona lizazi leo, Jehova azwisa Maisilaele hamoho ni litopatuna* zabona mwa naha ya Egepita.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mi puteho kamukana ya kopano ya Isilaele.”
Linzwi ka linzwi, “mwahalaa manzibwana amabeli.”
Fo ki kutalusa mahutu, kukalela mwa mañwele kuisa kwatasi.
Linzwi ka linzwi, “limpi.”
Linzwi ka linzwi, “sinyeho.”
Kamba “mikeke ya kulubela.”
Fo kikuli, sikopekope sa batu babasi Maisilaele, kukopanyeleza cwalo ni Maegepita.
Linzwi ka linzwi, “limpi.”
Linzwi ka linzwi, “limpi.”