Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Exoda 10:1-29

LITABA ZE MWAHALI

  • Koto Yabu 8: nziye (1-20)

  • Koto Yabu 9: lififi (21-29)

10  Jehova kihaa li ku Mushe: “Zamaya ku Faro, kakuli nituhelezi pilu yahae ni lipilu za batanga bahae kutatafala,+ ilikuli nibonise liponiso zaka ze, fapilaa hae,+  ni kuli ushaele kwa bana bahao ni baikulu bahao moninatezi Egepita ka likoto ni liponiso zeniezize mwahalaa bona;+ mi kaniti mukaziba kuli ki na Jehova.”  Cwale Mushe ni Aruni baya ku Faro mi bayo li ku yena: “Jehova Mulimu wa Maheberu sabulezi ki se: ‘Ukaanga nako yekuma kai inze uhana kuipeya kwatasaa ka?+ Lukulula batu baka kuli bayo nisebeleza.  Kakuli haiba uzwelapili kuhana kulukulula batu baka, nikatahisa nziye mwa naha yahao kamuso.  Mi ikakwahela lifasi, mi mutu haana kukona kubona mubu. Ikaca zenebandukile kwa simbwewewe ili zene musiyezwi, mi ikaca likota zamina kaufela zemela mwa masimu.+  Ikatala mwa mandu ahao, mwa mandu a batanga bamina kaufela, ni mwa mandu kaufela a Egepita ka mukwa obasika bona kale bo ndataa mina ni bo kuku wamina ka nako kaufela yebapilile mwa naha ye, kufitela kacenu.’”+ Asino bulela cwalo, afetuha mi azwa fapilaa Faro.  Cwale batanga ba Faro bali ku yena: “Mutu yo ukazwelapili kulukataza* ka nako yekuma kai? Lukulula batu ba, kuli bayo sebeleza Jehova Mulimu wabona. Kana hausika lemuha kuli Egepita seisinyehile?”  Mushe ni Aruni kiha bakutisezwa ku Faro, mi ali ku bona: “Hamuye, muyo sebeleza Jehova Mulimu wamina. Kono cwale ki bo mañi babaka ya?”  Mushe ali: “Lukaya ni banana ni basupali baluna, ni bana baluna babashimani ni babasizana, ni lingu zaluna, ni likomu zaluna,+ kakuli luyo ezeza Jehova mukiti.”+ 10  Faro ali ku bona: “Haiba nika milukulula hamoho ni bana bamina kuli muye, uzibe Jehova uinzi ni mina luli!+ Nilemuha kuli mulela kueza nto yemaswe. 11  Batili! Ki baana ba sicaba samina feela babaka ya kuyo sebeleza Jehova, kakuli ki sona semukupile.” Kiha balelekwa fapilaa Faro. 12  Cwale Jehova ali ku Mushe: “Otololela lizoho lahao fahalimwaa naha ya Egepita kuli kutahe nziye, itahe mwa naha ya Egepita mi ice zemela kaufela ze mwa naha, kaufela zesiilwe ki simbwewewe.” 13  Honafo Mushe ananulela mulamu wahae fahalimwaa naha ya Egepita, mi Jehova afukisa moya ozwa kwa upa mwa naha, lizazi leo kaufela ni busihu kaufela. Kakusasana, moya wo wa kwa upa watisa nziye. 14  Mi nziye yataha mwa naha kaufela ya Egepita mi yaina mwa naha kaufela.+ Yatahisa butata bobutuna hahulu;+ nekusika ba kale ni nziye yeñata cwalo, mi nekusike kwaba cwalo hape kwapili. 15  Yakwahela mubu kaufela wa naha, mi naha yaunsufala kabakala yona; yaca zemela kaufela mwa naha ni miselo kaufela ya likota, zenesiilwe ki simbwewewe; nekusina nto yetala yenesiyezi kwa likota kamba kwa limela za mwa naheñi mwa naha kaufela ya Egepita. 16  Kapili-pili Faro abiza Mushe ni Aruni, mi ali: “Nifoselize Jehova Mulimu wamina, mane cwalo ni mina. 17  Cwale nakupa, muniswalele sibi saka, ka nako ye feela, mi mukupe Jehova Mulimu wamina kuli azwise koto yebulaya ye, ku na.” 18  Ka mukwa ocwalo, azwa* fapilaa Faro mi akupa ku Jehova.+ 19  Jehova kihaa cinca mufukelo wa moya mi wafetuha moya omaata ozwa kwa wiko, mi wabitula nziye ni kuilatela mwa Liwate Lelifubelu. Nekusina nihaiba nziye iliñwi yenesiyezi mwa naha kaufela ya Egepita. 20  Kono Jehova atuhelela pilu ya Faro kutatafala,+ mi Faro naasika lukulula Maisilaele kuli baye. 21  Jehova kihaa li ku Mushe: “Otololela lizoho lahao kwa mahalimu kuli kube lififi mwa naha ya Egepita, ili lififi lelituna hahulu, lelikima.” 22  Honafo Mushe aotololela lizoho lahae kwa mahalimu, mi kwaba ni lififi lelituna mwa naha kaufela ya Egepita ka mazazi amalaalu.+ 23  Nebapalelwa kubonana, mi ka mazazi amalaalu, hakuna yanaakona kuzwa mwa sibaka sanaali ku sona; kono Maisilaele kaufela nebanani liseli mwa mandu abona.+ 24  Cwale Faro abiza Mushe, mi ali ku yena: “Hamuye, muyo sebeleza Jehova.+ Kono lingu zamina ni likomu zamina zona likasiyala. Bana bamina bakona kuya ni mina.” 25  Kono Mushe ali: “Wena kasibili uka lufa* ni matabelo ni linubu za kucisa, mi luka lifa ku Jehova Mulimu waluna.+ 26  Limunanu zaluna ni zona likaya ni luna. Hakuna folofolo* yekalumelezwa kusiyaliswa, kakuli lukaitusisa zeñwi zazona kwa kulapela Jehova Mulimu waluna, mi haluzibi zeluka fa sina matabelo halulapela Jehova konji hase lufitile kwateñi.” 27  Jehova kihaa tuhelela pilu ya Faro kutatafala, mi Faro naasika lumela kubalukulula kuli baye.+ 28  Ka mukwa ocwalo, Faro ali ku yena: “Zwa fapilaa ka! Usike walika kubona pata yaka hape, kakuli zazi leuka bona pata yaka, ukashwa.” 29  Mushe kihaa li: “Hanina kulika kubona pata yahao hape, sina moubulelezi.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kuba lilaba ku luna.”
Kubonahala kuli kutaluswa Mushe.
Kamba “uka lulumeleza kuba.”
Linzwi ka linzwi, “taku.”