Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Estere 9:1-32

9  Ka lizazi labu 13 la kweli yabu 12, yona kweli ya Adara,*+ hane kuswanela kuezwa ka kuya ka taelo ni mulao wa mulena,+ lona lizazi lene bahupula lila za Majuda kuli lika bafenya, litaba zafetuha, mi Majuda batula batu bane babatoile.+  Majuda bakopana hamoho mwa mileneñi yabona, mwa liprovinsi* kaufela ze mwa mubuso wa Mulena Asuerusi+ kuli balwanise batu bane babata kubaeza maswe, mi nekusina nihaiba mutu alimuñwi yanaakona kuyema fapilaa bona, kakuli macaba kaufela naabasaba.+  Mi manduna kaufela ba liprovinsi,* ni lindumeleti,+ ni babusisi, ni bane baeza misebezi ya mulena, bayema hamoho ni Majuda, kakuli nebasaba Morodekai.  Morodekai naase abile ni maata amatuna+ mwa ndu ya mulena, mi libubo lahae nelizwelapili kuyamba mwa liprovinsi* kaufela, kakuli maata a Morodekai naanzaa ekezeha.  Majuda babulaya lila zabona kaufela ka mukwale, bababulaya ni kubayundisa; baeza lila zabona mone balatela kaufela.+  Mwa muleneñi osilelelizwe* wa Shushani,*+ Majuda babulaya ni kuyundisa baana ba 500.  Hape babulaya Parishandata, Dalufoni, Asipata,  Porata, Adalia, Aridata,  Parimashita, Arisai, Aridai, ni Vaizata, 10  bona bana baalishumi ba Hamani mwanaa Hamedata, sila sa Majuda.+ Kono bamano babulaya, nebasika hapa sesiñwi ku bona.+ 11  Ka lizazi leo, mulena abihelwa palo ya batu bane babulailwe mwa muleneñi osilelelizwe* wa Shushani.* 12  Mulena ali ku Muoli Estere: “Mwa muleneñi osilelelizwe* wa Shushani,* Majuda babulaile ni kuyundisa baana ba 500 ni bana ba Hamani baalishumi. Kono cwale babulaile babakai mwa liprovinsi* zeñwi kaufela ze mwa mubuso wa mulena?+ Kupo yahao ki ifi cwale? Uka ifiwa. Mi kiñi sesiñwi seubata? Seubata sikaezwa.” 13  Estere aalaba, ali: “Haiba mulena atabela,+ Majuda babali mwa Shushani* balumelezwe kuli kamuso hape baeze kulikana ni taelo ya kacenu;+ mi bana ba Hamani baalishumi bapahekiwe fa likota.”+ 14  Mi mulena alaela kuli kuezwe cwalo. Kwafiwa taelo mwa Shushani,* mi bana ba Hamani baalishumi bapahekiwa fa likota. 15  Majuda ba mwa Shushani* bakopana hamoho hape ka lizazi labu 14 la kweli ya Adara,+ mi babulaya baana ba 300 mwa Shushani,* kono nebasika hapa sesiñwi ku bona. 16  Majuda babañwi kaufela bane bali mwa liprovinsi* ze mwa mubuso wa mulena ni bona bakopana hamoho mi balwanela bupilo bwabona.*+ Bafeza lila zabona,+ ili kubulaya ba 75,000 ku bane babatoile; kono nebasika hapa sesiñwi ku bona. 17  Zeo neliezahezi ka lizazi labu 13 la kweli ya Adara, mi ka lizazi labu 14 bapumula, mi lizazi leo balieza la mukiti ni la tabo. 18  Majuda ba mwa Shushani* bakopana hamoho ka lizazi labu 13+ ni labu 14,+ mi bapumula ka lizazi labu 15, mi lizazi leo balieza la mukiti ni la tabo. 19  Kabakaleo, Majuda bane bapila mwa litolopo za mwa matakanyani baeza lizazi labu 14 la kweli ya Adara kuli libe lizazi la tabo ni la mukiti, lizazi la kuitabisa,+ ni lizazi la kulumelana lico.+ 20  Morodekai+ añola litaba zeo mi alumela mañolo kwa Majuda kaufela bane bafumaneha mwa liprovinsi* kaufela ze mwa mubuso wa Mulena Asuerusi, ku babali fakaufi, ni ku babali kwahule. 21  Abalaela kuli silimo ni silimo bamamelange lizazi labu 14 la kweli ya Adara ni lizazi labu 15, 22  kakuli fa mazazi ao, Majuda nebapumuzi kwa lila zabona mi mwa kweli yeo maswabi abona naafetuhile tabo mi sililo sabona+ nesifetuhile mukiti. Nebaka mamela mazazi ao sina mazazi a mukiti ni a tabo ni a kulumelana lico ni kufa babotana limpo. 23  Mi Majuda balumela kuli bakaezanga mukiti wo one bakalisize, ni kuli bakaeza zanaa bañolezi Morodekai. 24  Kakuli Hamani+ mwanaa Hamedata wa lusika lwa Agagi,+ yena sila sa Majuda kaufela, naalelile kuyundisa Majuda,+ mi naaposize Puri,+ yona Loto, kuli abakaleliswe ni kubayundisa. 25  Kono Estere ataha fapilaa mulena, mi mulena alaela ka liñolo,+ ali: “Haike mulelo wahae omaswe wa kulwanisa Majuda+ ukutele fahalimwaa toho yahae”; mi bamupaheka fa kota,+ yena hamoho ni bana bahae. 26  Ki lona libaka hane babizize mazazi ao kuli ki mazazi a Purimi, lona libizo lelizwa fa libizo la Puri.*+ Cwale kabakala litaba kaufela zeneñozwi mwa liñolo leo ni lika zene baboni ka za taba ye, ni zenee batahezi, 27  Majuda baitama kuli bona ni bana babona, ni batu kaufela bane bakaswalisana ni bona,+ nebasike batuhela kumamela mazazi amabeli ao ni kueza zeñozwi zeama mazazi ao silimo ni silimo, ka nako yetomilwe. 28  Mazazi ao naaswanela kuhupulwa ni kumamelwa mwa masika kaufela, mwa lubasi ni lubasi, mwa provinsi* ni provinsi, ni mwa muleneñi ni muleneñi; mi Majuda nebasa swaneli kutuhela kumamela mazazi ao a Purimi, mi ni bana babona nebasa swaneli kutuhela kumamela mazazi ao. 29  Muoli Estere mwanaa Abihaili, ni Morodekai wa Mujuda, bañola ka kuitusisa maata abona kutiisa liñolo labubeli mone kuñozwi taba ya Purimi. 30  Cwale mañolo ao alumelwa kwa Majuda kaufela bane bafumaneha mwa liprovinsi* ze 127,+ ze mwa mubuso wa Asuerusi,+ bañola mwateñi manzwi a kozo ni a niti, 31  kutiisa taba ya kuli bakamamela mazazi a Purimi ka linako zetomilwe, sina mwanaa balaelezi Morodekai wa Mujuda ni Muoli Estere,+ ni ka mone baitamezi kuli bona ni bana babona bakaeza cwalo,+ ni kuli bakaitima lico+ ni kulapela.+ 32  Mi taelo ya Estere yatiisa litaba zeo za kumamela mazazi a Purimi,+ mi yañolwa mwa buka.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “likiliti.”
Kamba “likiliti.”
Kamba “likiliti.”
Kamba “ndu ya mulena; mapilelo.”
Kamba “Susa.”
Kamba “ndu ya mulena; mapilelo.”
Kamba “Susa.”
Kamba “ndu ya mulena; mapilelo.”
Kamba “Susa.”
Kamba “likiliti.”
Kamba “Susa.”
Kamba “Susa.”
Kamba “Susa.”
Kamba “Susa.”
Kamba “likiliti.”
Kamba “bayema kulwanela moyo wabona.”
Kamba “Susa.”
Kamba “likiliti.”
“Puri,” italusa “Loto.” Linzwi leo mwa buñata ki “Purimi” mi hamulaho nelitilo ba ni taluso ya mukiti wa Majuda one ueziwa mwa kweli yabu 12 ka kuya ka kalenda yekenile. Mubone Litaba Zeekelizwe B15.
Kamba “sikiliti.”
Kamba “likiliti.”