Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Estere 1:1-22

1  Cwale mwa mazazi a Asuerusi,* yena Asuerusi yanaabusa liprovinsi*+ ze 127, kuzwa kwa India kuyo fita kwa Etopia,*  mwa mazazi ao, Mulena Asuerusi hanaali mwa lubona lwahae mwa muleneñi osilelelizwe* wa Shushani,*+  mwa silimo sabulaalu sa puso yahae, aezeza manduna bahae kaufela ni batanga bahae mukiti. Mpi ya Peresia+ ni ya Media,+ ni baana babakutekeha, ni manduna ba liprovinsi* nebali fapilaa hae,  mi ababonisa bufumu bwa mubuso wahae okutekeha ni bunde ni butuna bwa kanya yahae ka mazazi amañata, aeza 180.  Mi hamulaho wa mazazi ao, mulena aeza mukiti ka mazazi a 7, auezeza batu kaufela bane bali mwa muleneñi osilelelizwe* wa Shushani,* kukalela ku yomutuna ka kufitisisa kuisa ku yomunyinyani kufeleleza, auezeza mwa lapa la simu ye kwa ndu ya mulena.  Nekunani lisila la line, ni bwanda bobukenile, ni lisila la mubala wa ndilu lelitamilwe ka mihala ya lisila lelinde, ni boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela bobu mwa maseka a silivera, ni misumo ya macwe a marabulu, ni lipula za gauda ni za silivera ze fa bulilo bwa pofiri,* ni macwe a marabulu, ni pelela, ni macwe amansu a marabulu.  Waine neifelwa mwa likomoki za gauda;* komoki ni komoki neishutana ni zeñwi, mi mulena afa waine yeñata ka mwanaakonela kaufela.  Batu nebanwa kulikana ni mulao wa kuli hakuna yaswanela kuhapelezwa mwakunwela,* kakuli mulena ni makwambuyu ba ndu yahae nebalukisize kuli mañi ni mañi anwe mwalatela.  Muoli Vashiti+ ni yena aezeza basali mukiti kwa ndu ya bulena ya Mulena Asuerusi. 10  Ka lizazi labu 7, pilu ya mulena hane itabisizwe ki waine, ataluseza Mehumani, Bizita, Haribona,+ Bigita, Abagita, Zetari, ni Karikasi, bona manduna ba 7 ba kwa lapa la mulena bane bali likombwa zenesebeleza Mulena Asuerusi, 11  kuli batise Muoli Vashiti fapilaa mulena, inzaa apezi lisila la silena kwa toho, kuli abonise bunde bwahae kwa batu ni manduna, kakuli naabuheha luli. 12  Kono Muoli Vashiti azwelapili kuhana kutaha ku mulena, yanaalaezi manduna ba kwa lapa lahae kuyo mubiza. Mulena ahalifa hahulu, mi buhali bwahae bwatuka. 13  Mulena kihaa bulelela baana bababutali bane banani zibo ya linako* (kakuli litaba za mulena nelizibiswanga cwalo kwa licaziba kaufela za mulao ni mizeko, 14  mi bane bali bukaufi hahulu ni mulena neli bo Karishena, Shetari, Adimata, Tareshishi, Meresi, Marisena, ni Memukani, bona manduna ba + ba Peresia ni Media, bane bakona kuya fapilaa mulena ni bane banani litulo zepahami hahulu mwa mubuso). 15  Mulena abuza, ali: “Ka kuya ka mulao, Muoli Vashiti uswanelwa kuezwa cwañi kabakala kuli haasika utwa taelo ya Mulena Asuerusi yataluselizwe ki manduna ba kwa lapa la mulena?” 16  Memukani kihaa alaba inzaa li fapilaa mulena ni manduna, ali: “Muoli Vashiti haasika foseza feela mulena,+ kono ufoselize manduna kaufela ni batu kaufela baba mwa liprovinsi* kaufela za Mulena Asuerusi. 17  Kakuli basali kaufela babanyezwi bakaziba saezize muoli, mi bakashwaula baana babona, bali: ‘Mulena Asuerusi naalumile batu kuyo biza Muoli Vashiti kuli atahe fapilaa hae, kono muoli ahana.’ 18  Ka lona lizazi le, bafumahali ba mwa Peresia ni Media babazibile saaezize muoli bakabulelela manduna kaufela ba mulena, mi taba yeo ikatahisa lishwau ni bunyemi bobutuna. 19  Haiba mulena atabela, afe taelo, mi taelo yeo iñolwe mwa milao ya Peresia ni Media, yesakoni kucinciwa,+ kuli Vashiti asike ataha fapilaa Mulena Asuerusi nikamuta; mi mulena afe situlo sahae sa buoli ku musali yamufita. 20  Mi mulao wa mulena hauka utwiwa kai ni kai mwa mubuso wahae omutuna, basali kaufela babanyezwi bakakuteka baana babona, kukalela ku yomutuna ka kufitisisa kuisa ku yomunyinyani kufeleleza.” 21  Akalezo yeo yatabisa mulena ni manduna, mi mulena aeza sanaabulezi Memukani. 22  Ka mukwa ocwalo, alumela mañolo kwa liprovinsi kaufela za mwa mubuso wahae,*+ provinsi* ni provinsi yalumelwa liñolo mwa muñolo* wayona, mi sicaba ni sicaba salumelwa mwa puo yasona, kuli muuna ni muuna yanyezi abe nduna mwa ndu yahae mi abulele puo ya sicaba sahabo yena.

Litaluso ze kwatasi

Ukona kuba Zekisesi Wapili, mwanaa Dariusi Yomutuna (Dariusi Histaspisi).
Kamba “likiliti.”
Kamba “Kushi.”
Kamba “ndu ya mulena; mapilelo.”
Kamba “Susa.”
Kamba “likiliti.”
Kamba “ndu ya mulena; mapilelo.”
Kamba “Susa.”
Pofiri ki mufuta wa licwe lelitiile hahulu, mi hañata ki la mubala wabufubelu bobutibile, ili lelinani bundolindoli bobusweu mi ki la butokwa hahulu.
Kamba “lipiza; likomoki zesina maswalelo.”
Kamba “yahaniswa kunwa mwalatela.”
Kamba “miezezo ya lika.”
Kamba “likiliti.”
Linzwi ka linzwi, “kwa likiliti kaufela za mulena.”
Kamba “sikiliti.”
Kamba “muñolelo.”