Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 5:1-33

LITABA ZE MWAHALI

  • Tumelelano ya Jehova kwa Horebe (1-5)

  • Milao Yelishumi yakutelwa (6-22)

  • Sicaba sasaba hasili kwa Lilundu la Sinai (23-33)

5  Cwale Mushe abiza Maisilaele kaufela, mi ali ku bona: “Mina Maisilaele, hamuutwe milao ni likatulo zeni mizibisa kacenu, mi muswanela kuituta zona ni kulimamela ka tokomelo.  Jehova Mulimu waluna naaezize tumelelano ni luna kwa Horebe.+  Jehova naasika eza tumelelano yeo ni bo kuku waluna, kono naaiezize ni luna, luna kaufela babali teñi fa kacenu.  Jehova naabulezi ni mina pata ka pata fa lilundu mwa mulilo.+  Neniyemi mwahalaa Jehova ni mina ka nako yani,+ kuli nimibulelele linzwi la Jehova, kakuli nemusaba bakeñisa mulilo mi nemusika kambama lilundu.+ Naaize:  “‘Ki na Jehova Mulimu wahao, yakuzwisize mwa naha ya Egepita, mwa ndu ya butanga.+  Usike walapela milimu isili kwandaa ka.*+  “‘Usike waikezeza siswaniso sa kubeta+ kamba siswaniso sa nto ifi kamba ifi ye mwa mahalimu kwahalimu kamba fafasi mwa lifasi kamba mwa mezi kwatasaa lifasi.  Usike walikubamela kamba kulisebeleza,+ kakuli na Jehova Mulimu wahao, ni Mulimu yatokwa kulapelwa feela anosi;+ nifa bana koto kabakala bufosi bwa bashemi babona, kuisa kwa baikulu babona ni kwa bana ba baikulu babona, baba nitoile,+ 10  kono nibonisa lilato lelisa feli* ku baba nilata ni babamamela milao yaka, kuisa mane ni kwa lusika lwabona lwabu 1,000. 11  “‘Usike waitusisa maswe libizo la Jehova Mulimu wahao,+ kakuli Jehova hana kutuhelela mutu yaitusisa maswe libizo lahae asa mufi koto.+ 12  “‘Umamele lizazi la Sabata mi ulibuluke kuba lelikenile, sina mwakulaelezi Jehova Mulimu wahao.+ 13  Ukabeleka ni kueza misebezi yahao kaufela mwa mazazi a 6,+ 14  kono lizazi labu 7 ki lizazi la sabata yeezezwa Jehova Mulimu wahao.+ Usike waeza musebezi ufi kamba ufi ku lona,+ ibe wena kamba mwanaa hao wamushimani kamba mwanaa hao wamusizana kamba mutangaa hao wamuuna kamba mutangaa hao wamusali, pulu* yahao, mbongolo yahao kamba simunanu sahao sifi kamba sifi, kamba muzwahule yapila mwa mileneñi* yahao,+ ilikuli mutangaa hao wamushimani ni wamusizana bapumule sina wena.+ 15  Uhupule kuli neukile waba mutanga mwa naha ya Egepita mi Jehova Mulimu wahao naakuzwisize mwateñi ka lizoho lelimaata ni leliotolohile.+ Ki lona libaka Jehova Mulimu wahao hakulaezi kumamela lizazi la Sabata. 16  “‘Kuteka ndataho ni maho+ sina mwakulaelezi Jehova Mulimu wahao, kuli upile nako yetelele mi ukondise zahao* mwa naha yakufa Jehova Mulimu wahao.+ 17  “‘Usike wabulaya yomuñwi.+ 18  “‘Usike wabuka.+ 19  “‘Usike wauzwa.+ 20  “‘Usike wafa bupaki bwa buhata kutameleza yomuñwi.+ 21  “‘Usike walakaza musalaa mutu.+ Usike walakaza ndu ya yomuñwi kamba simu yahae kamba mutangaa hae wamuuna kamba mutangaa hae wamusali kamba komu yahae kamba mbongolo yahae kamba nto ifi kamba ifi yaluwile.’+ 22  “Jehova naabulelezi mina kaufela milao* yeo fa lilundu, kuzwelela mwa mulilo, mwa lilu, ni mwa lififi lelinsu,+ ili ka linzwi lelituna, mi naasika ekeza kwateñi sesiñwi; kihona añola milao yeo fa matapa amabeli a macwe mi anifa ona.+ 23  “Kono mumano utwa linzwi lelizwa mwa lififi, lilundu linze lituka mulilo,+ litoho kaufela za masika amina ni baana-bahulu baniatumela. 24  Kiha semuli: ‘Jehova Mulimu waluna ulubonisize kanya yahae ni butuna bwahae, mi luutwile linzwi lahae kuzwelela mwa mulilo.+ Kacenu luiponezi kuli mutu wakona kuzwelapili kupila, Mulimu niha bulezi ni yena.+ 25  Cwale lukashwelañi? Kakuli mulilo-tuna wo wakona kulucisa. Haiba luzwelapili kuutwa mulumo wa linzwi la Jehova Mulimu waluna, lukashwa luli. 26  Kakuli ki mañi kwa batu kaufela yakile autwa linzwi la Mulimu yapila halibulela mwa mulilo sina molu liutwezi luna, mi azwelapili kupila? 27  Wena usutelele kwateñi uyo utwa litaba kaufela zakabulela Jehova Mulimu waluna, mi ki wena yakato lubulelela litaba kaufela zaka kubulelela Jehova Mulimu waluna, mi lukateeleza ni kulieza.’+ 28  “Mi Jehova naautwile manzwi ene munibulelezi, mi Jehova ali ku na: ‘Niutwile manzwi esi kubulelezi sicaba se. Zebabulezi kaufela lilukile.+ 29  Kambe kamita nebaka ba ni pilu yelata kunisaba+ ni kumamela milao yaka kaufela;+ kambe fo lika nelika bazamaela hande kuya kuile, bona ni bana babona.+ 30  Zamaya uyo babulelela kuli: “Hamukutele kwa litende zamina.” 31  Kono wena usiyale kwanu ni na, nikubulelele milao kaufela, ni litaelo kaufela, ni likatulo kaufela zeuswanela kuyo baluta ili zebaswanela kumamela mwa naha yeni bafa kuyo luwa.’ 32  Cwale mina batu mubone teñi kuli mwaeza sina mwamilaelezi Jehova Mulimu wamina.+ Musike mwakeluhela kwa bulyo kamba kwa nzohoto.+ 33  Muswanela kuzamaya mwa nzila kaufela yamilaezi Jehova Mulimu wamina,+ kuli mupile mi mukondise zamina ni kuekeza kwa mazazi amina mwa naha yemuka yo luwa.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ili kunishwaula.” Linzwi ka linzwi, “fapilaa pata yaka.”
Kamba “sishemo sesituna.”
Linzwi ka linzwi, “poho.”
Linzwi ka linzwi, “minyako.”
Kamba “mi lika likuzamaele hande.”
Linzwi ka linzwi, “manzwi.”