Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 4:1-49

LITABA ZE MWAHALI

  • Sicaba sitalusezwa kuli siipeye kuutwa (1-14)

    • Musike mwalibala likezo za Mulimu (9)

  • Jehova utokwa kuli asebelezwe feela anosi (15-31)

  • Hakuna Mulimu usili kwandaa Jehova (32-40)

  • Mileneñi ya masabelo kwa upa wa Jordani (41-43)

  • Kufiwa kwa Mulao (44-49)

4  “Cwale mina Maisilaele, hamuutwe milao ni likatulo zeni miluta kumamela, kuli mupile+ mi mukene mwa naha yamifa Jehova Mulimu wa bo kuku wamina kuli muiluwe.  Musike mwaekeza sesiñwi kwa manzwi eni milaela, mi musike mwazwisa kwateñi sesiñwi,+ kuli mumamele milao yeni mifa, yona milao ya Jehova Mulimu wamina.  “Muiponezi ka meeto amina zanaaezize Jehova mwa taba ya Baale wa Peori; Jehova Mulimu wamina naayundisize baana kaufela mwahalaa mina bane balatelezi Baale wa Peori.+  Kono mina babakumalezi Jehova Mulimu wamina, ki mina ba, mwapila kaufelaa mina kacenu.  Hamubone, nimilutile milao ni likatulo,+ sina mwanilaelezi Jehova Mulimu waka, ilikuli mulimamele mwa naha yemuka yo luwa.  Mulukela kulilatelela ka tokomelo,+ kakuli kueza cwalo kukabonisa butali+ bwamina ni kutwisiso+ yamina kwa macaba akautwa milao yeo kaufela, mi akali: ‘Sicaba sesituna se, kaniti sinani butali ni kutwisiso.’+  Kakuli ki sifi sicaba sesituna sesinani milimu yeli bukaufi ni sona, sina Jehova Mulimu waluna mwainezi bukaufi ni luna, folu mubizeza kaufela?+  Mi ki sicaba mañi sesituna sesinani milao ni likatulo, zelukile, sina Mulao wo kaufela oni mifa kacenu?+  “Feela mutokomele kuli musike mwalibala lika zemuiponezi ka meeto amina kuli lisike zazwa mwa pilu yamina ka mazazi kaufela a bupilo bwamina. Hape mulukela kulizibisa bana bamina ni baikulu bamina.+ 10  Ka lizazi lene muyemi fapilaa Jehova Mulimu wamina kwa Horebe, Jehova naaize ku na: ‘Nikubukanyeze sicaba kuli bautwe manzwi aka,+ ilikuli baitute kunisaba+ ka mazazi kaufela a bupilo bwabona ni kuli balute bana babona.’+ 11  “Kiha semutaha fakaufi mi mwayema kwatasaa lilundu, mi lilundu nelituka mulilo kuyo fita ni kwa mahalimu;* nekunani lififi, ni lilu, ni bunsu bobutuna.+ 12  Mi Jehova akala kubulela ku mina mwa mulilo.+ Nemuutwile mulumo wa manzwi, kono nemusika bona sesiñwi+ mwa mulilo—nekuutwahala feela linzwi.+ 13  Mi amizibisa tumelelano yahae,+ yanaa milaezi kumamela, ona Milao Yelishumi.*+ Hasamulaho, añola milao yeo fa matapa amabeli a macwe.+ 14  Ka nako yani Jehova naanilaezi kumiluta milao ni likatulo, zemuswanela kumamela mwa naha yemuka kena ku yona kuyo luwa. 15  “Hakulicwalo, mutokomele—kakuli nemusika bona sesiñwi mwa mulilo ka lizazi lanaabulezi ku mina Jehova mwa mulilo kwa Horebe— 16  kuli musike mwaisinya ka kuikezeza siswaniso sa kubeta sa sibupeho sifi kamba sifi, ibe siswaniso samuuna kamba samusali,+ 17  siswaniso sa folofolo ifi kamba ifi mwa lifasi kamba sa nyunywani ifi kamba ifi yefufa mwa mbyumbyulu,+ 18  siswaniso sa nto ifi kamba ifi yehohoba fafasi kamba sa tapi ifi kamba ifi ye mwa mezi kwatasaa lifasi.+ 19  Mi hamuinulela meeto amina kwa lihalimu ni kubona lizazi ni kweli ni linaleli, yona mpi kaufela ya mahalimu, musike mwaipuma kulikubamela ni kulisebeleza.+ Jehova Mulimu wamina ulifile macaba kaufela a mwatasaa mahalimu kaufela. 20  Kono Jehova naamiingile ni kumizwisa mwa Egepita, mwa liyekuyeku mokushengunukisezwa sipi, kuli mube sicaba sahae tota,*+ sina momuinezi kacenu. 21  “Jehova naanihalifezi kabakala mina,+ mi naakonkile kuli hanina kusila Jordani kamba kukena mwa naha yende yamifa Jehova Mulimu wamina sina saanda.+ 22  Kakuli na nikashwela mwa naha ye; hanina kusila Jordani, kono mina mukasila Jordani+ ni kuyo luwa naha yende yani. 23  Mutokomele kuli musike mwalibala tumelelano yanaaezize ni mina Jehova Mulimu wamina,+ mi musike mwaikekeza siswaniso sa kubeta, sa sibupeho sa nto ifi kamba ifi yemuhanisizwe ki Jehova Mulimu wamina.+ 24  Kakuli Jehova Mulimu wamina ki mulilo ociseleza,+ ki Mulimu yatokwa kulapelwa feela anosi.+ 25  “Haiba muba ni bana ni baikulu mi semupilile nako yetelele mwa naha, mi mwaeza lika zemaswe ni kuikezeza siswaniso sa kubeta+ sa mufuta ufi kamba ufi, mi mwaeza zemaswe mwa meeto a Jehova Mulimu wamina, mwamufoseza,+ 26  ni biza lihalimu ni lifasi kuto ba lipaki zaka ku mina kacenu, kuli mukashwa kapili mwa naha yemusilela Jordani kuyo iluwa. Hamuna kupila nako yetelele ku yona, kono mukayundiselezwa.+ 27  Jehova uka mihasanyeza mwahalaa macaba,+ mi ki basikai ku mina babaka punyuha+ mwa macaba aka milelekela ku ona Jehova. 28  Hamuli ko, mukasebeleza milimu ya likota ni ya macwe, yeezizwe ki mazoho a batu,+ ili milimu yesaboni kamba kuutwa kamba kuca kamba kulupelela. 29  “Haiba mubata Jehova Mulimu wamina hona ko, mi mumubata ka pilu yamina kaufela ni ka moyo* wamina kaufela,+ muka mufumana luli.+ 30  Hamuka ziyeleha hahulu ni lika zeo kaufela halika miezahalela mwa linako za kwapili, fohe, mukakutela ku Jehova Mulimu wamina ni kuutwa linzwi lahae.+ 31  Kakuli Jehova Mulimu wamina ki Mulimu yanani makeke.+ Haana kumituhelela kamba kumiyundisa kamba kulibala tumelelano yanaaezize ka kukonka ku bo kuku wamina.+ 32  “Cwale mubuze litaba za mazazi a kwamulaho pili musika ba kale teñi, kuzwa lizazi leo Mulimu naabupile mutu fa lifasi; mubatisise kuzwa kwa lineku leliñwi la lihalimu kuisa ku leliñwi. Kana kukile kwaezahala nto yetuna cwalo kamba kukile kwautwiwa nto yeswana ni yona?+ 33  Kana kunani sicaba sesikile sautwa linzwi la Mulimu halibulela mwa mulilo, sina momu liutwezi mina, mi sazwelapili kupila?+ 34  Kamba kana Mulimu akile alika kuikungela sicaba mwa sicaba sesiñwi, ka likatulo,* ka liponiso, ka limakazo,+ ka ndwa,+ ka lizoho lelimaata,+ ka lizoho leliotolohile, ni ka likezo zesabisa,+ sina zanaa miezelize Jehova Mulimu wamina mwa Egepita munze muiponela ka meeto amina? 35  Mina mubonisizwe lika zeo ilikuli muzibe kuli Jehova ki Mulimu wa niti;+ hakuna usili kwandaa hae.+ 36  Umiutwisize linzwi lahae kuzwelela kwa lihalimu kuli amihakulule, mi mwa lifasi umibonisize mulilo wahae omutuna, mi nemuutwile manzwi ahae kuzwelela mwa mulilo.+ 37  “Bakeñisa kuli naalatile bo kuku wamina mi uketile bana* babapepilwe mwamulaho wabona,+ nemuzwisizwe mwa Egepita ka maata ahae amatuna, inzaa li ni mina. 38  Naalelekile fapilaa mina macaba amatuna ni amaata kumifita, kuli amitise mwa naha yaona ni kumifa yona sina saanda, sina mokuinezi kacenu le.+ 39  Cwale kacenu muzibe mi muhupule kuli Jehova ki yena Mulimu wa niti mwa mahalimu kwahalimu ni fafasi mwa lifasi.+ Hakuna usili.+ 40  Muswanela kumamela milao yahae ni litaelo zahae zeni mifa kacenu, ilikuli lika limizamaele hande, mina ni bana bamina babaka pepwa mwamulaho wamina, kuli mupile nako yetelele mwa naha yamifa Jehova Mulimu wamina.”+ 41  Ka yona nako yeo, Mushe aketa mileneñi yemilaalu kwa lineku la kwa upa wa Jordani.+ 42  Haiba mutu abulaya yomuñwi ka kusalela mi naasika mutoya sapili,+ mutu yo uswanela kusabela ku omuñwi wa mileneñi yeo kuli apile.+ 43  Mileneñi yeo ki Bezeri+ wa mwa lihalaupa la naha yelumbile yepatami mone kusabela ba lusika lwa Rubeni, Ramoti+ wa mwa Giliadi mone kusabela ba lusika lwa Gadi, ni Golani+ wa mwa Bashani mone kusabela ba lusika lwa Manase.+ 44  Cwale wo ki ona Mulao+ wanaafile Mushe kwa sicaba sa Isilaele. 45  Zeo ki zona likupuliso, ni milao, ni likatulo zanaafile Mushe kwa Maisilaele hase bazwile mwa Egepita,+ 46  mwa sibaka sa Jordani, mwa musindi obapani ni Beti-peori,+ mwa naha ya Mulena Sihoni wa Maamori yanaapila mwa Heshiboni,+ yanaatuzwi ki Mushe ni Maisilaele hase bazwile mwa Egepita.+ 47  Mi nebahapile naha yahae ni naha ya Mulena Ogo+ wa Bashani, bona malena bababeli ba Maamori bane bapila mwa sibaka sesi kwa upa wa Jordani, 48  kuzwa kwa Aroere,+ ye kwa mukenga wa Musindi wa Arinoni,* kuisa kwa Lilundu la Sioni, fo kikuli, Hermoni,+ 49  ni naha kaufela ya Araba kwa upa wa Jordani, kuyo fita mane kwa Liwate leli kwa Araba,* kwa njetumuko ya Pisiga.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kuyo fita kwa pilu ya mahalimu.”
Linzwi ka linzwi, “Manzwi Alishumi.” Hape abizwa Litaelo Zelishumi.
Kamba “saanda sahae.”
Kamba “litiko.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “Mulapo wa Arinoni.”
Fo kikuli, Liwate la Lizwai, kamba Liwate Lelishwile.