Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 32:1-52

LITABA ZE MWAHALI

  • Pina ya Mushe (1-47)

    • Jehova, ki yena Licwe (4)

    • Isilaele ulibala Licwe lahae (18)

    • “Ki na yakutiseza bumaswe” (35)

    • “Munyakalale, mina macaba, hamoho ni batu bahae” (43)

  • Mushe ukashwela fa Lilundu la Nebo (48-52)

32  “Muteeleze mina mahalimu, mi nikabulela,Mi lifasi liutwe manzwi azwa mwa mulomo waka.   Litaelo zaka likanela sina pula;Manzwi aka, akawa sina puka,Sina pula yenela hande fa bucwañiNi sina lufafazani lolukolobisa limela.   Kakuli nikazibahaza libizo la Jehova.+ Mubulele za butuna bwa Mulimu waluna!+   Ki yena Licwe, misebezi yahae ki yepetahalile,+Kakuli linzila zahae kaufela lilukile.+ Ki Mulimu yasepahala,+ yasaezi ka kusaluka;+ Ulukile mi unani niti.+   Ki bona babaezize ka kusaluka.+ Haki bana bahae, mulatu ki wabona.+ Ki lusika lolukopami ni lolubondokile!+   Kana ki mona momuswanela kuezeza Jehova cwana,+Mina sicaba sesisina ngana ni butali?+ Kana haki yena Ndataa mina yatahisize kuli mube teñi,+Yena yamibupile ni kumitiisa?   Uhupule mazazi a kwamulaho;Unahanisise lilimo za masika a babapilile kwamulaho. Ubuze ndataho, mi uka kubulelela;+Ubuze baana-bahulu bahao, mi baka kuzibisa.   Yapahami ka Kufitisisa hanaafile macaba saanda saona,+Hanaakauhanyize bana ba Adama,*+Naapumile milulwani ya macaba+Ka kuya ka palo ya bana ba Isilaele.+   Kakuli batu ba Jehova ki yona kabelo yahae;+Jakobo ki yena saanda sahae.+ 10  Naamufumani mwa naha yesina batu+Mwa lihalaupa lelisina sesiñwi,+ la lifolofolo zelila. Naamusilelelize ka kumupotoloha, naamutokomezi,+Mi naamubabalezi sina taku ya liito lahae.+ 11  Sina mbande yenyanganyisa siyaleto sayona kuli ilute bana bayona kufufa,Izengana fahalimwaa bana bayona,Ibapula mafufa ayona, yabaanga,Kubalwala fa mafufa ayona,+ 12  Jehova anosi naamuetelela* cwalo;+Nekusina mulimu usili yanaali ni yena.+ 13  Naamuzamaisize fa libaka zelumbile za lifasi,+Kuli mane aca lico zenemela mwa masimu.+ Amufepa ka linosi zezwa mwa licweNi ka oli yezwa mwa licwe lelitiile, 14  Ka mbata ya likomu ni ka mabisi a lingu,Hamoho ni lingu zende hahulu,*Ni lingu zabaana zezwa kwa Bashani, ni lipuli zabaana,Hamoho ni buloto bobunde hahulu;*+Mi neunwile waine yezwa fa mulo* wa miselo ya veine. 15  Jeshuruni* hasaanunile, akala kulahaka ka bukwenuheli. Ki kale ununa, seuli yomukima, ubululuhile.+ Kihaa fulalela Mulimu yamubupile,+Mi ashwaula Licwe la puluso yahae. 16  Neba muhalifisize kabakala milimu isili;+Neba mufoseza ka lika zenyenyisa.+ 17  Nebaezezanga madimona matabelo, isiñi Mulimu,+Nebaezezanga milimu yene basazibi,Milimu yeminca yene sazo taha,Milimu yene basazibi bo kuku wamina. 18  Neulibezi Licwe,+ yena ndataho,Mi neusika hupula Mulimu yakupepile.+ 19  Jehova habona cwalo, abahana+Kabakala kuli bana bahae babashimani ni babasizana neba mufoselize. 20  Kiha sali: ‘Nika bapatela pata yaka;+Nibone sesika ezahala ku bona. Kakuli ki lusika lwa mahata,+Ki bana babasa sepahali.+ 21  Banihalifisize* ka nto yesi mulimu;+Banifoselize ka milimu yabona ya maswaniso yesina tuso.+ Kabakaleo, nikatahisa kuli babe ni lifufa ka nto yesi sicaba;+Nika bafoseza ka sicaba sesisina kutwisiso.+ 22  Kakuli buhali bwaka butumbuzi mulilo+Okatuka kuyo fita kwatasaa Libita,*+Mi bukayongisa lifasi ni zemelile mwateñiMi bukacisa mitomo ya malundu. 23  Nika baekeleza kwa liziyezi zabona;Nika bakunupa masho aka kaufelaa ona. 24  Bakafokoliswa ki tala+Mi bakafenyiwa ki fibele yemaswe ni sinyeho yetuna.+ Nika balumela meeno a libatana kuyo balwanisa+Ni sifanu sa lihahabe za naha. 25  Kwande, bana babona bakabulaiwa ki mukwale;+Mwahali, kunani sabo yetuna+Kwa micaha ni kwa balyanjo,Kwa limbututu ni kwa baana-bahulu ba limbi.+ 26  Nenikabe nibulezi kuli: “Nika bahasanya;Nikatahisa kuli basike bahupulwa ki batu,” 27  Kambesi kusaba molika ngela lila taba ye,+Kakuli lila likasuhana zanahana ka mafosisa.+ Mi zali: “Lutuzi ka maata aluna;+ Haki Jehova yaezize ze kaufela.” 28  Kakuli ki sicaba sesisina ngana,*Mi hasina kutwisiso.+ 29  Kambe nebanani butali!+ Nebaka nahanisisa taba ye.+ Nebaka nahana zeneka baezahalela hasamulaho.+ 30  Mutu alimuñwi naakakona cwañi kumatisa batu ba 1,000,Mi bababeli nebaka lelekisa cwañi batu ba 10,000?+ Konji haiba kuli Licwe labona neli balekisize+Mi Jehova naabatuhelezi feela. 31  Kakuli licwe labona haliswani ni Licwe laluna,+Nihaiba zona lila zaluna liutwisisize taba yeo.+ 32  Kakuli likota zabona za veine lizwa kwa SodomaNi kwa njetumuko ya Gomora.+ Miselo yabona ya veine ki sifanu,Likoyowela zabona za veine zababa.+ 33  Waine yabona ki sifanu sa linoha,Sifanu sesimaswe sa limbumbe. 34  Kikuli likezo zabona hanisika libuluka,Ni kulikwahelela mwa sibulukelo saka?+ 35  Ki na yakutiseza bumaswe, mi ki na yayolisa misuha,+Ka nako yateñi yelika sitatala lihutu labona,+Kakuli lizazi la kozi yabona li fakaufi,Mi sesi balibelezi sikataha kapili.’ 36  Kakuli Jehova ukaatula batu bahae,+Mi ukashwela batanga bahae makeke*+Hakabona kuli bafelezwi ki maata,Ni kuli kusiyezi feela babatokwa tuso ni babafokola. 37  Mi cwale yena ukali: ‘Ikai milimu yabona,+Lona licwe lene basabezi ku lona, 38  Yona milimu yenecanga mafula a matabelo abona,*Yenenwanga waine ya linubu zabona za zenwiwa?+ Hainanuhe, imituse. Haibe masabelo amina. 39  Cwale hamubone, ki na feela,+Mi hakuna milimu yemiñwi kwandaa ka.+ Ki na yabulaya, mi ki na yapilisa.+ Ki na yaholofaza,+ mi ki na yafolisa,+Mi hakuna yakona kulamulela sesiñwi mwa lizoho laka.+ 40  Kakuli niyemiseza lizoho laka kwa lihalimu,Mi nikonka kuli: “Ka na yapila kuya kuile,”+ 41  Haiba niloza mukwale waka obenyaMi naitukiseza kuatula,+Nikakutiseza bumaswe lila zaka+Mi nikakutiseza misuha baba nitoile. 42  Nikakolwisa masho aka mali,Mi mukwale waka ukaca nama,Ki mali a bababulailwe ni babahapilwe,Ni litoho za baeteleli ba sila.’ 43  Munyakalale, mina macaba, hamoho ni batu bahae,+Kakuli ukakutiseza bumaswe bane basuluzi mali a batanga bahae,+Mi ukakutiseza misuha lila zahae+Mi ukaezeza naha ya batu bahae sebelezo ya kukwahela libi.”* 44  Ka mukwa wo, Mushe ataha mi ato kutela manzwi kaufela a pina ye,+ yena hamoho ni Hoshea*+ mwanaa Nuni, sicaba sinze siikutwela. 45  Mushe hasaafelize kubulelela Maisilaele kaufela manzwi ao kamukana, 46  ali ku bona: “Muise pilu kwa manzwi kaufela eni milemusize kacenu,+ kuli mulaele bana bamina kuli bamamele manzwi kaufela a Mulao wo.+ 47  Kakuli a, haki manzwi asina tuso emubulelezwi, kono ki a bupilo bwamina,+ mi ka ona mukapila nako yetelele mwa naha yemusilela Jordani kuyo iluwa.” 48  Isali ka lona lizazi leo, Jehova ali ku Mushe: 49  “Kambamela ku leliñwi la malundu a Abarimi,+ lona Lilundu la Nebo,+ leli mwa naha ya Moabi, kulibana ni Jeriko, mi ubone naha ya Kanana yenifa Maisilaele kuli bailuwe.+ 50  Mi ukashwela fa lilundu leutuha ukambama ku lona, mi ukabulukiwa sina mone babulukezwi ba sicaba sahao,* sina mwanaashwezi Aruni muhulwanaa hao fa Lilundu la Hori+ mi abulukiwa sina mone babulukezwi ba sicaba sahae, 51  kakuli sibeli samina nemusika sepahala ku na mwahalaa Maisilaele kwa mezi a Meriba,+ kwa Kadeshi, mwa lihalaupa la Zini, kabakala kuli nemusika bonahalisa kukena kwaka fapilaa sicaba sa Isilaele.+ 52  Ukabonela kwahule naha yenifa sicaba sa Isilaele, kono hauna kukena mwateñi.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “batu.”
Fo kikuli, Jakobo.
Linzwi ka linzwi, “mafula a lingu.”
Linzwi ka linzwi, “mafula a lipio za buloto.”
Linzwi ka linzwi, “mali.”
Lelitalusa “Yanani Niti,” lona lilumbatina la kububeka Isilaele.
Kamba “Batahisize kuli nibe ni lifufa.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba mwendi, “sesisa utwi kelezo.”
Kamba “ukainyaza kabakala batanga bahae.”
Kamba “yenecanga matabelo abona amande hahulu.”
Kamba “ukakenisa naha ya batu bahae.”
Leo ki libizo la Joshua la makalelo. Hoshea ki kupumela libizo la Hoshaya, lelitalusa “Yapilisizwe ki Jah; Jah upilisize.”
Wo ki mubulelelo wa kuloka otalusa lifu.