Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Deuteronoma 3:1-29

LITABA ZE MWAHALI

  • Kutula Mulena Ogo wa Bashani (1-7)

  • Kuaba naha ye kwa upa wa Jordani (8-20)

  • Joshua ubulelelwa kuli asike asaba (21, 22)

  • Mushe ubulelelwa kuli haana kukena mwa naha (23-29)

3  “Kiha selukuta mi lwakambama ka nzila ya Bashani. Mi Ogo mulena wa Bashani, ataha ni batu bahae kaufela kuto lulwaniseza mwa Edrei.+  Jehova kihaa li ku na: ‘Usike wamusaba, kakuli nika kufa yena ni batu bahae kaufela, ni naha yahae mwa lizoho lahao, mi uka mueza sina mone uezelize Sihoni mulena wa Maamori, yanaapila mwa Heshiboni.’  Mi Jehova Mulimu waluna alufa ni Mulena Ogo wa Bashani ni batu bahae kaufela, mi lwazwelapili kubabulaya kuli mane nekusika ba nihaiba alimuñwi yanaabandukile kwa batu bahae.  Mi cwale seluhapa mileneñi yahae kaufela. Nekusina tolopo yabona yene lusika hapa, ili mileneñi ye 60 mwa sibaka kaufela sa Arigobo, fo kikuli, mubuso wa Ogo mwa Bashani.+  Yona mileneñi yeo kaufela neisilelelizwe ka mamota amatelele, ni likwalo, ni lipakiso za likwalo, kusabulelwi litolopo zeñata-ñata zenesika silelezwa ka mamota.  Kono nelusinyize mileneñi yeo kaufela,+ sina mone luezelize ku Mulena Sihoni wa Heshiboni, hane lusinyize muleneñi ni muleneñi, kukopanyeleza cwalo ni baana, basali, ni banana.+  Mi neluikungezi limunanu kaufela ni tutu ya mileneñi yeo.  “Ka nako yani, neluhapile naha ya malena bababeli ba Maamori+ bane bapila mwa sibaka sa Jordani, kuzwa kwa Musindi wa Arinoni* kuyo fita mane ni kwa Lilundu la Hermoni+  (Masidoni nebabiza lilundu leo kuli Sirioni, mi Maamori bona neba libiza kuli Seniri), 10  mileneñi kaufela ya naha yelumbile, yepatami, naha kaufela ya Giliadi, ni naha kaufela ya Bashani kuyo fita mane ni kwa Saleka ni Edrei,+ yona mileneñi ya mubuso wa Ogo mwa Bashani. 11  Kakuli Mulena Ogo wa Bashani neli yena wa mafelelezo kwa Marefaimi. Saala* sahae neli sa sipi,* mi sisa liteñi mwa Raba wa Maamoni. Mwa butelele sieza liñokolwa* ze 9 mi mwa bupala sieza liñokolwa zeene, ka kuya ka butelele bobuzibahala bwa ñokolwa. 12  Ka nako yani, neluhapile naha yeo: kuzwa kwa Aroere,+ ye kwatuko a Musindi wa Arinoni,* ni licika la naha ya malundu ya Giliadi, mi mileneñi yayona niifile kwa Marubeni ni Magadi.+ 13  Nifile hafu ya lusika lwa Manase naha yesiyezi ya Giliadi ni naha kaufela ya Bashani ya mubuso wa Ogo.+ Naha kaufela ya Arigobo, ye mwa Bashani, neizibahala kuli ki naha ya Marefaimi. 14  “Jairi+ mwanaa Manase wamushimani aanga naha kaufela ya Arigobo+ kuisa kwa mululwani wa Mageshuri ni Mamaakati+ mi abeya minzi yeo ya Bashani libizo la Havoto-jairi,*+ lelizwelela fa libizo lahae, mi isabizwa cwalo ni la kacenu le. 15  Mi Makiri ni mufile Giliadi.+ 16  Mi Marubeni ni Magadi+ nibafile naha yekalela kwa Giliadi kuisa kwa Musindi wa Arinoni* baipumela mululwani fahalaa musindi, ni kuyo fita kwa Jaboki, ona musindi oli mululwani wa Maamoni, 17  ni Araba ni Jordani ni munanga wayona, kuzwa kwa Kinereti kuya kwa Liwate leli kwa Araba, lona Liwate la Lizwai,* leli kwa njetumuko ya Pisiga kwa lineku la kwa upa.+ 18  “Kiha seni mifa taelo ye: ‘Jehova Mulimu wamina umifile naha ye kuli muiluwe. Baana kaufela babamaata mwahalaa mina bakaanga lilwaniso ni kusilela mwabuse, baitangete fapilaa banabahabo mina, bona Maisilaele.+ 19  Kwandaa basali bamina, bana bamina, ni limunanu zamina (naziba kuli munani limunanu zeñata hahulu) ki bona babaka zwelapili kuina mwa mileneñi yeni mifile, 20  kufitela Jehova apumulisa banabahabo mina, sina mwamipumuliselize, ni hase baluwile naha yaka bafa Jehova Mulimu wamina mwabuse bwa Jordani. Hamulaho wa fo, yomuñwi ni yomuñwi wa ku mina ukakutela kwa naha yahae yeni mufile.’+ 21  “Ka nako yani, nenilaezi Joshua+ kuli: ‘Uiponezi ka meeto ahao saezize Jehova Mulimu wahao kwa malena bababeli ba. Jehova ukaeza nto yeswana ni kwa mibuso kaufela yeuka yo fumana hauka silela mwabuse.+ 22  Musike mwabasaba, kakuli Jehova Mulimu wamina ki yena yamilwanela.’+ 23  “Ka nako yani, neniitilelezi ku Jehova, nali: 24  ‘Mawe, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, seukalile kubonisa mutangaa hao butuna bwahao ni lizoho lahao lelimaata,+ kakuli ki mañi mulimu mwa lihalimu kamba mwa lifasi mo yaeza likezo zemaata cwalo sina zahao?+ 25  Shangwe, nilumeleze kusilela mwabuse niyo bona naha yende ye mwabuse bwa Jordani, yona naha yende ya malundu ni ya Lebanoni.’+ 26  Kono Jehova ni ka nako yeo naasa nihalifezi kabakala mina,+ mi naasika niteeleza. Mi Jehova kihaa li ku na: ‘Kihona! Usike wakutela kubulela ni na za taba ye. 27  Kambamela fa ngo ya Pisiga,+ mi utalime kwa wiko ni kwa mutulo ni kwa mboela ni kwa upa mi uiponele naha ka meeto ahao, kakuli hauna kusila Jordani ye.+ 28  Ukete Joshua+ mi umususueze ni kumutiisa, kakuli ki yena yakaetelela sicaba se hasika silela mwabuse+ mi ki yena yaka batusa kuyola naha yeuka bona.’ 29  Zeo kaufela neliezahezi hane luli mwa musindi fapilaa Beti-peori.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Mulapo wa Arinoni.”
Kambeta fokulwalelwa mufu.
Kamba mwendi, “licwe lelinsu.”
Ñokolwa neieza lisentimita ze 44.5 (mainci a 17.5). Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “Mulapo wa Arinoni.”
Lelitalusa “Minzi ya Litende ya Jairi.”
Kamba “Mulapo wa Arinoni.”
Fo kikuli, Liwate Lelishwile.