Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 29:1-29

29  A ki ona manzwi a tumelelano yeo Jehova naalaezi Mushe kuli aieze ni sicaba sa Isilaele mwa naha ya Moabi, kuekeza kwa tumelelano yanaaezize ni bona kwa Horebe.+  Cwale Mushe abiza Maisilaele kaufela mi ali ku bona: “Muiponezi lika kaufela zanaaezize Jehova mwa naha ya Egepita ku Faro, kwa batanga bahae kaufela ni kwa naha yahae kaufela,+  zona likatulo* zetuna zene muiponezi ka meeto amina, liponiso zetuna zani ni limakazo zetuna.+  Kono kuto fita ni la kacenu le, Jehova hasika mifa pilu yeutwisisa ni meeto aabona ni mazebe aautwa.+  ‘Hane nimizamaisa mwa lihalaupa ka lilimo ze 40,+ liapalo zene muapezi nelisika cancauka, mi makatulo ane mutinile naasika pazauha.+  Nemusika ca sinkwa, mi nemusika nwa waine kamba bucwala bufi kamba bufi, ilikuli muzibe kuli ki na Jehova Mulimu wamina.’  Hamulaho wa nako mwafita mwa sibaka se, mi Sihoni mulena wa Heshiboni+ ni Ogo mulena wa Bashani+ bataha kuto lulwanisa, kono lwabatula.+  Hamulaho wa fo, lwaanga naha yabona ni kuifa Marubeni, Magadi, ni hafu ya lusika lwa Manase.+  Hakulicwalo, mumamele manzwi a tumelelano ye, mi mualatelele, kuli zemueza kaufela likonde.+ 10  “Kacenu kaufelaa mina muyemi fapilaa Jehova Mulimu wamina—litoho za masika amina, baana-bahulu bamina, manduna bamina, baana kaufela ba Isilaele, 11  bana bamina, basali bamina,+ bazwahule+ babapila mwa mafulo amina, kukalela ku baba milwalelela likota kuisa ku baba mikela mezi. 12  Semutezi kikuli mukene mwa tumelelano ya Jehova Mulimu wamina ni mwa buitamo bwahae, bwaeza ni mina kacenu Jehova Mulimu wamina+ 13  ilikuli kacenu amieze sicaba sahae+ ni kuli abe Mulimu wamina,+ kulikana ni mwanaa misepiselize ni mwanaakonkezi ku bo kuku wamina bo Abrahama,+ Isaka,+ ni Jakobo.+ 14  “Cwale haki mina feela benieza ni bona tumelelano ye, ni buitamo bo, 15  kono nieza cwalo ni batu babayemi ni luna kacenu fapilaa Jehova Mulimu waluna ni babasiyo ni luna kacenu fa. 16  (Kakuli mwaizibela hande mone lupilezi mwa naha ya Egepita ni mone lufitezi mwahalaa macaba ashutana-shutana mwa musipili waluna.+ 17  Mi nemuiponelanga lika zabona zenyenyisa ni maswaniso abona a kulapela anyenyisa*+ aezizwe fa likota ni fa macwe, fa silivera ni fa gauda, zeneeli mwahalaa bona.) 18  Mutokomele kuli kacenu mwahalaa mina, kusike kwaba ni muuna kamba musali, lubasi kamba lusika, lolunani pilu yefulalela Jehova Mulimu waluna, kuyo sebeleza milimu ya macaba ao,+ ilikuli mwahalaa mina kusike kwaba ni mubisi obeya muselo obaba obulaya.+ 19  “Kono haiba mutu autwa manzwi a buitamo bo, mi aitundumuna mwa pilu yahae, ali: ‘Nikaba mwa kozo, niha nikatundamena kuzamaya ka litakazo za pilu yaka,’ ili kusinya lika kaufela* ze mwa nzila yahae, 20  Jehova haana kuswalela mutu yo.+ Kono buhali bwa Jehova bobutuna buka mutukela, mi likuto kaufela zeñozwi mwa buka ye, lika muwela,+ mi Jehova kaniti ukafelisa libizo la mutu yo mwatasaa mahalimu. 21  Cwale Jehova ukaketahanya mutu yo mwa masika kaufela a Isilaele kuli atahelwe ki ziyezi kulikana ni likuto kaufela za tumelelano yeñozwi mwa buka ya Mulao ye. 22  “Lusika lwa kwapili, lona lwa bana bamina, hamoho ni batu babazwa kwa linaha za kwahule, bakabona likoto za mwa naha, ona matuku atisizwe ki Jehova mwa naha— 23  sulufula ni lizwai ni kutuka kwa mulilo, kuli mane naha kamukana haina kucalwa kamba kumelisa sesiñwi, mi hakuna simela sesika mela ku yona, sina mone iwezi Sodoma ni Gomora,+ Adima ni Zeboimi,+ yona mileneñi yanaasinyize Jehova bakeñisa buhali bwahae ni mabifi ahae— 24  mi bana bamina ni bazwahule ni macaba kaufela bakali: ‘Ki kabakalañi Jehova hanaaezize cwana naha ye?+ Ki nto mañi yenezusize buhali bobutuna cwalo, bobutuka?’ 25  Mi cwale bakali: ‘Ki kabakala kuli nebasiile tumelelano ya Jehova,+ yena Mulimu wa bo kuku wabona, yanaaezize ni bona muta abazwisa mwa naha ya Egepita.+ 26  Kono nebaile kuyo sebeleza milimu isili ni kuikubamela, yona milimu yene basazibi, ili yeo naasika balumeleza kuilapela.*+ 27  Mi cwale buhali bwa Jehova bobutuka bwawela naha yeo, ka kuitiseza likuto kaufela zeñozwi mwa buka ye.+ 28  Ka mukwa ocwalo, Jehova abazwisa mwa naha yabona kabakala buhali bwahae+ ni mabifi ni bunyemi bobutuna, mi abalundulela kwa naha isili, kobainzi kacenu.’+ 29  “Zepatilwe ki za Jehova Mulimu waluna,+ kono zepatuluzwi ki zaluna ni bana baluna kuya kuile, kuli lumamele manzwi kaufela a Mulao wo.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “litiko.”
Linzwi la Siheberu leliitusisizwe fa, libato swana ni linzwi lelitalusa “musutelo,” mi liitusisizwe sina pulelo ya kunyefula.
Linzwi ka linzwi, “kusinya kokuselaezwi hamoho ni kokuomile.”
Linzwi ka linzwi, “yanaasika bafa.”