Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 28:1-68

LITABA ZE MWAHALI

  • Limbuyoti zetahiswa ki kuutwa Mulimu (1-14)

  • Likuto zetahiswa ki kusautwa Mulimu (15-68)

28  “Mi haiba uutwa linzwi la Jehova Mulimu wahao ka kumamela ka tokomelo milao yahae kaufela yeni kulaela kacenu, Jehova Mulimu wahao uka kupahamisa kufita macaba amañwi kaufela a lifasi.+  Limbuyoti ze kaufela uka liamuhela,+ kakuli uzwezipili kuutwa linzwi la Jehova Mulimu wahao:  “Ukafuyaulwa mwa muleneñi, mi ukafuyaulwa mwa masimu.+  “Bana bahao* bakafuyaulwa,+ ni lico zebeiwa ki naha yahao ni bana ba limunanu zahao, linkomwana zahao, ni lingunyana zahao.+  “Sizuma sahao sikafuyaulwa,+ ni mukeke wahao wa kulubela fulaulo.+  “Ukafuyaulwa mwa lika kaufela zeueza.  “Jehova ukatahisa kuli lila zahao zekutaseza ulitule.+ Likataha neku lililiñwi kuto kulwanisa, kono zona likasaba fapilaa hao mwa maneku a 7.+  Jehova ukalaela kuli mabulukelo ahao a bufumu afuyaulwe,+ ni misebezi yahao kaufela, mi uka kufuyaula luli mwa naha yakufa Jehova Mulimu wahao.  Jehova uka kueza sicaba sahae sesikenile,+ kulikana ni mwanaakonkezi ku wena,+ kakuli uzwezipili kumamela milao ya Jehova Mulimu wahao ni kuzamaya mwa linzila zahae. 10  Macaba kaufela a lifasi akabona kuli ubizisizwe ka libizo la Jehova,+ mi aka kusaba.+ 11  “Jehova uka kufa bana babañata ni limunanu zeñata ni mubu onunile,+ mwa naha yanaakonkile Jehova ku bo kuku wahao kuli uka kufa yona.+ 12  Jehova uka kukwalulela sibulukelo sahae sesinde, ona mahalimu, kuli afe naha yahao pula ka nako yayona+ ni kufuyaula zeueza kaufela. Wena ukakolotisa macaba amañata, kono hauna kukolota sesiñwi.+ 13  Haiba uzwelapili kuutwa milao ya Jehova Mulimu wahao yeni kulaela kacenu kuli uimamele ni kuilatelela, Jehova uka kubeya kwapili isiñi kwamulaho; mi wena ukaba fahalimu+ isiñi kwatasi. 14  Manzwi kaufela eni kulaela kacenu, usike waasiya ni kuya ku la bulyo kamba ku la nzohoto,+ kulatelela milimu isili ka kuisebeleza.+ 15  “Kono haiba usautwi linzwi la Jehova Mulimu wahao ka kumamela milao yahae kaufela ni litaelo zahae zeni kufa kacenu, likuto ze kaufela lika kutahela:+ 16  “Ukakutiwa mwa muleneñi, mi ukakutiwa mwa masimu.+ 17  “Sizuma sahao sikakutiwa,+ ni mukeke wahao wa kulubela fulaulo.+ 18  “Bana bahao* bakakutiwa,+ ni lico zebeiwa ki naha yahao ni linkomwana zahao ni lingunyana zahao.+ 19  “Ukakutiwa mwa lika kaufela zeueza. 20  “Jehova ukakuta musebezi kaufela ouka lika kueza, uka ulyanganisa ni kuupalelwisa kukonda, kufitela akuyundisa ni kukutimeza kapili, kabakala mikwa yahao yemaswe ni kabakala kumufulalela.+ 21  Jehova ukatahisa kuli butuku bukukumalele kufitela akuyundisa mwa naha ye uyo luwa.+ 22  Jehova uka kunata ka butuku bwa maswafu, ka fibele yemaswe,+ ka butuku bwa kululuha fa mubili, ka kucisa hahulu mubili, ka mukwale,+ ka moya oletukisa limela, ni ka muuta;+ mi likozi zeo lika kutahela kufitela uyunda. 23  Mbyumbyulu ye fahalimwaa litoho zamina ikaba ya kopa, mi lifasi leli kwatasaa mahutu amina likaba la sipi.+ 24  Jehova ukafetula pula ya mwa naha yahao kuba lishabati ni liluli lelika kuwela kuzwa kwa lihalimu kufitela uyunda. 25  Jehova ukatahisa kuli utulwe ki lila zahao.+ Wena ukaya neku lililiñwi kuyo lilwanisa, kono ukayo saba fapilaa zona mwa maneku a 7; mi mibuso kaufela ya lifasi ikasaba haika bona ziyezi yekutahezi.+ 26  Mi litupu zamina likaba sico sa linyunywani kaufela za mwa mbyumbyulu ni lifolofolo za mwa lifasi, kusina mutu yalisabisa.+ 27  “Jehova uka kufa koto ya litombo za mwa Egepita, ya kumela mihata, ya butuku bwa litalo, ni butuku bwa kututuluka fa mubili, ili matuku asike afola. 28  Jehova uka kupulumukisa, uka kubisa sibofu,+ mi uka kulyanganisa.* 29  Ukabubutela fahalaa musihali, sina mosibubutelanga sibofu, mi hauna kukondisa+ mwa lika kaufela zeueza; mi nako kaufela ukaputelelwanga ni kuuzwezwa, mi hakuna yaka kutusa.+ 30  Ukabeeleza musali, kono muuna yomuñwi uka muswala likalala. Ukayaha ndu, kono hauna kupila mwateñi.+ Ukacala simu ya veine, kono hauna kuca miselo yayona.+ 31  Poho yahao ikabulaiwa inze uiponela, kono hauna kuca kwa nama yayona. Mbongolo yahao ikauzwiwa inze uiponela, kono haina kukutela ku wena. Ngu yahao ikafiwa lila zahao, kono hakuna yaka kulamulela. 32  Bana bahao babashimani ni babasizana bakafiwa kwa sicaba sisili+ inze utalimezi, mi ukalakazanga kuli bakute, kono hauna kuba ni maata akueza sesiñwi. 33  Lika zeukutuzi ni lico zahao kaufela likaciwa ki batu beusa zibi,+ mi batu baka kuputelelanga ni kukuhatelela. 34  Ukapulumukiswa ki lika zeuka bona ka meeto ahao. 35  “Jehova uka kufa koto ya litombo ze butuku zesafoli, zekamela fa mañwele ni kwa mahutu, kukalela kwatasaa mahutu ahao kuyo fita ni fa toho. 36  Jehova uka kulelekisa, wena ni mulena yeuiketezi, amilelekele kwa sicaba seusa zibi wena ni bo kuku wahao,+ mi kwateñi mukayo sebeleza milimu isili, ili milimu yeezizwe fa likota ni fa macwe.+ 37  Batu kaufela babapila kwaka kulelekela Jehova habaka bona zekutahezi, bakasaba mi baka kunyefula,* ni kukusheununa.+ 38  “Ukacala peu yeñata mwa simu, kono zeuka kutula likaba zenyinyani,+ kakuli likaciwa ki nziye. 39  Ukalima ni kucala masimu a likota za veine, kono hauna kunwa waine yazona kamba kukutula mwateñi sesiñwi,+ kakuli likaciwa ki mabuku. 40  Ukaba ni likota za olive mwa naha yahao kaufela, kono hauna kutola oli, kakuli liolive zahao likabulumuka. 41  Ukapepa bana babashimani ni babasizana, kono hauna kuina ni bona kamita, kakuli bakaiswa mwa buhapiwa.+ 42  Likokwani zeñata-ñata* likatala kwa likota zahao ni kwa lico zebeiwa ki naha yahao. 43  Muzwahule yapila mwa naha yahao ukazwelapili kukondisa zahae, kono wena ukazwelapili kukutela mwatasi. 44  Muzwahule uka kukolotisa, kono wena hauna kumukolotisa sesiñwi.+ Yena ukaba kwapili, kono wena ukaba kwamulaho.+ 45  “Likuto zeo kaufela+ lika kutahela kufitela uyunda,+ kakuli neusika utwa linzwi la Jehova Mulimu wahao ka kusamamela milao ni litaelo zanaa kulaezi.+ 46  Mi likazwelapili kuba ku wena ni bana bahao sina poniso ni sisupo sa kamita,+ 47  kakuli hane uatezwi ki lika kaufela, neusika sebeleza Jehova Mulimu wahao ka pilu yetabile ni yewabezwi.+ 48  Jehova uka kulumela lila zahao kuli likulwanise, mi wena uka lisebeleza+ inze ulapile,+ ushwile linyolwa, usika tina hande, usina sesiñwi. Uka kubeya coko ya sipi mwa mulala kufitela akuyundisa. 49  “Jehova ukatahisa kuli ulwaniswe ki sicaba sesi kwahule,+ sesi kwa mafelelezo a lifasi; sika kulwanisa ka bubebe sina moipamulelanga mbande,+ ili sicaba sesibulela puo yeusike wautwa,+ 50  sicaba sesisabisa, sesisike sakuteka babahulu ni kuutwela banana makeke.+ 51  Bakaca bana ba limunanu zahao ni lico zebeiwa ki naha yahenu, kufitela uyunda. Habana kukusiyela bubeke, waine yenca kamba oli, manamani kamba lingu, kufitela bakuyundisa.+ 52  Baka kuambeka, bakukwalele mwa mileneñi* yahao kaufela mwa naha yahao kamukana, kufitela mamota ahao amatelele, atiile, eusepile, awela fafasi. Kaniti, baka kuambeka mwa mileneñi yahao kaufela mwa naha yahao kamukana, yona yakufile Jehova Mulimu wahao.+ 53  Mi ka nako yeo, ukaca bana bahao* beuipepezi, yona nama ya bana bahao babashimani ni babasizana+ bakufile Jehova Mulimu wahao, kabakala lila zahao zeka kuambeka ni kukunyandisa. 54  “Mane nihaiba muuna yapila hande hahulu, wa lukendende hahulu mwahalaa mina, haana kushwela mwanahabo yena makeke kamba musalaa hae yalata hahulu kamba bana bahae babasiyezi, 55  mi haana kubafa kwa nama ya bana bahae yakaca, kakuli hakuna sesiñwi sakaba ni sona kabakala lila zahao zeka kuambeka ni kukunyandisa mwa mileneñi yahao.+ 56  Mi musali yapila hande, wa makeke mwahalaa mina, yasakoni nihaiba feela kunahana za kuhata fafasi bakeñisa kupila hande,+ haana kushwela makeke muunaa hae yalata hahulu kamba mwanaa hae wamushimani kamba wamusizana, 57  kamba nihaiba kushwela makeke bana basazo pepa ni yona ndu ya mwana, kakuli uka bacela kwa mukunda kabakala lila zahao zeka kuambeka ni kukunyandisa mwa mileneñi yahao. 58  “Haiba usamameli manzwi kaufela a Mulao wo, añozwi mwa buka ye,+ ni kusasaba libizo le, lelikanya ni lelisabisa,+ la Jehova+ Mulimu wahao, 59  Jehova uka kunata likoto zebutuku hahulu, wena ni bana bahao, ili likoto zetuna zesafeli,+ ni matuku amaswe asafoli. 60  Uka kukutiseza matuku kaufela a kwa Egepita, ene usabanga, mi aka kukumalela. 61  Hape Jehova uka kutiseza ni matuku kaufela kamba likoto kaufela, zesika ñolwa mwa buka ya Mulao wo, kufitela uyunda. 62  Nihaike kuli semuli babañata hahulu sina linaleli za lihalimu,+ kukasiyala babanyinyani hahulu ku mina,+ kakuli nemusika utwa linzwi la Jehova Mulimu wamina. 63  “Mi sina Jehova mwanaatabelezi kumitusa kukondisa zamina ni kumiatisa, Jehova ukatabela kumitimeza ni kumiyundisa cwalo; mi mukazwisiwa mwa naha yemutuha muluwa. 64  “Jehova uka kuhasanyeza mwahalaa macaba kaufela, kuzwa kwa neku leliñwi la lifasi kuya ku leliñwi,+ mi kwateñi ukasebeleza milimu yeezizwe fa likota ni fa macwe, yeusika ziba wena ni bo kuku wahao.+ 65  Hauna kuba ni kozo mwahalaa macaba ao,+ mi lihutu lahao halina kuba ni sibaka folika pumulela. Hauli kwateñi, Jehova uka kufa pilu yenani sabo+ ni meeto asaboni hande, ni kutahisa kuli ufelelwe ki sepo.+ 66  Bupilo bwahao bukaba mwa kozi yetuna, mi ukaba ni sabo yetuna busihu ni musihali; mi hauna kuziba nji ukapiliswa. 67  Kakusasana ukali: ‘Kambe ki manzibwana!’ mi manzibwana ukali: ‘Kambe ki kakusasana!’ bakeñisa sabo yetuna yeuka ba ni yona mwa pilu yahao ni kabakala zeuka bona ka meeto ahao. 68  Mi kaniti Jehova uka kukutiseza kwa Egepita ka sisepe, ka nzila yene nikubulelezi kuli: ‘Hausa tola uibona hape,’ mi kwateñi mukaitekisa kwa lila zamina kuli mube batanga bazona babaana ni babasali, kono hakuna yaka mileka.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Muselo wa mba yahao.”
Linzwi ka linzwi, “Muselo wa mba yahao.”
Kamba “ukalyanganisa pilu yahao.”
Linzwi ka linzwi, “ukaba lishitanguti.”
Kamba “Likokwani zelilata.”
Linzwi ka linzwi, “minyako.”
Linzwi ka linzwi, “muselo wa mba yahao.”