Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 1:1-46

LITABA ZE MWAHALI

  • Kufunduka kuzwa kwa Lilundu la Horebe (1-8)

  • Kuketiwa bazamaisi ni baatuli (9-18)

  • Taba ya kusautwa habali mwa Kadeshi-baranea (19-46)

    • Maisilale bahana kukena mwa naha (26-33)

    • Kupalelwa kutula Kanana (41-46)

1  A ki ona manzwi ao Mushe naabulelezi Isilaele kaufela mwa lihalaupa lelili bukaufi ni Jordani, lona lihalaupa leli fapilaa Sufi, mwahalaa Parani, Tofele, Labani, Hazeroti, ni Dizahabi.  Musipili wa kuzwa Horebe kuya Kadeshi-baranea+ uunga mazazi a 11 ka kuitusisa nzila ya Lilundu la Seiri.  Mwa silimo sabu 40,+ mwa kweli yabu 11, ka lizazi lapili la kweli yeo, Mushe abulelela Maisilaele* litaba kaufela zanaa mulaezi Jehova kuli ababulelele zona.  Fo, kiha satuzi Sihoni+ mulena wa Maamori yanaapila mwa Heshiboni, ni Ogo+ mulena wa Bashani yanaapila mwa Ashitaroti, kwa Edrei.+  Mushe hanaali mwa sibaka sa Jordani mwa naha ya Moabi, akala kutalusa Mulao+ wo, ali:  “Jehova Mulimu waluna naalubulelezi inze luli mwa Horebe, ali: ‘Semuungile nako yetelele hahulu mwa naha ya malundu ye.+  Hamufunduke muye kwa naha ya malundu ya Maamori+ ni kwa macaba kaufela abapani ni bona apila kwa Araba,+ kwa naha ya malundu, kwa Shefela,* kwa Negebe, ni kwa libaka ze kwa munanga wa liwate.+ Muye kwa naha ya Makanana. Muyo fita mane ni kwa Lebanoni*+ ni kwa nuka yetuna, yona nuka ya Eufrati.+  Hamubone, nibeile naha fapilaa mina. Hamukene mwateñi muyo luwa naha yeo Jehova naakonkile ku bo ndataa mina, bo Abrahama, Isaka,+ ni Jakobo,+ kuli naaka ifa ku bona ni kwa bana* babona bane bakapepwa mwamulaho wabona.’+  “Mi neni mibulelezi ka yona nako yani kuli: ‘Hanikoni kumietelela ninosi.+ 10  Jehova Mulimu wamina umiatisize, mi kacenu le, semuli babañata sina linaleli za mahalimu.+ 11  Haike Jehova Mulimu wa bo kuku wamina amiatise+ hahulu-hulu kufita cwale, mi haike amifuyaule kulikana ni mwa misepiselize.+ 12  Nikakona cwañi kulwala ninosi mushimbo wa kumizamaisa mi nikakona cwañi kutalima ninosi litaba zamina ni lipilaelo zamina?+ 13  Mwa masika amina mukete baana bababutali, babanani kutwisiso, babayeziseli, kuli nibaeze bazamaisi bamina.’+ 14  Mwanialaba kuli: ‘Taba yeu lubulelezi kueza ki yende.’ 15  Kiha seniinga litoho za masika amina, ili baana bababutali, babayeziseli, mi nabaketa kuba bazamaisi bamina, bazamaisi ba litopa za masole ba 1,000, bazamaisi ba litopa za masole ba 100, bazamaisi ba litopa za masole ba 50, bazamaisi ba litopa za masole baalishumi, ni mandunanyana ba masika amina.+ 16  “Ka nako yani, nenilaezi baatuli bamina kuli: ‘Hamutalima litaba mwahalaa banabahabo mina, muatule ka kuluka+ mwahalaa mutu ni mwanahabo yena kamba muzwahule.+ 17  Musike mwaatula ka ketululo.+ Muswanela kutalima taba ya yomunyinyani ka momutalimela taba ya yomutuna.+ Musike mwasaba batu,+ kakuli katulo ki ya Mulimu;+ mi haiba taba yeñwi itaata hahulu ku mina, muswanela kuitisa ku na, mi nika italima.’+ 18  Ka nako yani, neni milaezi lika kaufela zemuswanela kueza. 19  “Mi lwafunduka mwa Horebe ni kupazula mwa lihalaupa+ lani kaufela, lelituna, lelisabisa, lene muboni hane luya kwa naha ya malundu ya Maamori,+ sina mwanaa lulaelezi Jehova Mulimu waluna, mi kwa mafelelezo lwafita mwa Kadeshi-baranea.+ 20  Mi seni mibulelela kuli: ‘Ki kale mufita mwa naha ya malundu ya Maamori, yona naha yalufa Jehova Mulimu waluna. 21  Bona, Jehova Mulimu wahao ukufile naha ye. Kambama, uikungele yona, sina mwakubulelezi Jehova Mulimu wa bo kuku wahao.+ Usike wasaba kamba kumbemuka.’ 22  “Kono kaufelaa mina semu niatumela, mwali: ‘Halulumeñi baana, baitangete, bayo lutatubela naha ni kuto luzibisa nzila yeluswanela kufita ni mufuta wa mileneñi yeluka fumana.’+ 23  Nenitabezi akalezo yeo, mi naketa baana ba 12 mwahalaa mina, alimuñwi mwa lusika ni lusika.+ 24  Bafunduka, mi bakambama naha ya malundu,+ bayo fita mwa Musindi* wa Eshikoli mi batwela naha. 25  Nebaangile kwa miselo ya mwa naha mi balutiseza yona, mi bato lubihela kuli: ‘Naha yalufa Jehova Mulimu waluna ki yende.’+ 26  Kono nemuhanile kukambama, mi mwatula taelo ya Jehova Mulimu wamina.+ 27  Nemuzwezipili kutongoka mwa litende zamina munze muli: ‘Jehova naalutoile, ki lona libaka hanaa luzwisize mwa naha ya Egepita, kuli ato lufa kwa Maamori kuli baluyundise. 28  Ki sibaka sesicwañi seluya ku sona? Banabahabo luna neba luzwafisize*+ ka kubulela kuli: “Batu ba mwateñi bamaata mi ki babatelele kulufita, mi mileneñi yabona ki yemituna mi isilelelizwe ki mamota amatelele kuyo fita ni kwa mahalimu,+ mi luizo bona kwateñi bana ba Maanaki.”’+ 29  “Kiha seni mibulelela kuli: ‘Musike mwambemuka kamba kusabiswa ki bona.+ 30  Jehova Mulimu wamina uka mizamaya kwapili mi uka milwanela,+ sina mwanaaezelize mwa Egepita munze muiponela ka meeto amina.+ 31  Mi nemuiponezi mwanaa milwalezi Jehova Mulimu wamina kai ni kai kone muya mwa lihalaupa, sina ndate mwa shimbelanga mwanaa hae, kufitela mufita mwa sibaka se.’ 32  Kono kusina taba ni zeo kaufela, nemusika bonisa tumelo ku Jehova Mulimu wamina,+ 33  yanaa mizamaya kwapili kuyo twela sibaka mone mukayo tibelela. Naaiponahaza ka mulilo busihu ni ka lilu musihali kuli amibonise nzila momuswanela kuzamaya.+ 34  “Zeo hane lili cwalo, Jehova naanzaa utwa zene mubulela, mi ahalifa, akonka,+ ali: 35  ‘Kwa lusika lolumaswe lo, hakuna nihaiba mutu alimuñwi yakabona naha yende yene nikonkile kufa bo ndataa mina,+ 36  konji Kalebu mwanaa Jefune. Yena uka ibona, mi nikafa yena ni bana bahae naha yanaazamaile ku yona, kakuli ulatelezi Jehova ka pilu yahae kaufela.*+ 37  (Ni na mane Jehova anihalifela kabakala mina, ali: “Ni wena hauna kukena mwateñi.+ 38  Joshua mwanaa Nuni, yena yayemanga fapilaa hao,+ ki yena yakakena mwa naha.+ Umutiise,*+ kakuli ki yena yakaetelela Maisilaele kuli bayole naha.”) 39  Mi bana bamina bene muize bakahapiwa,+ kubeya cwalo ni bana bamina babasika ziba kale sesinde kamba sesimaswe, bona bakakena mwateñi, mi nika bafa yona kuli bailuwe.+ 40  Haili mina, mukute mi muye mwa lihalaupa ka nzila ya Liwate Lelifubelu.’+ 41  “Hamuutwa cwalo, semu nibulelela kuli: ‘Luezize sibi ka kufoseza Jehova. Lukakambama cwale luyo lwana, sina mwanaa lulaelezi Jehova Mulimu waluna!’ Mi yomuñwi ni yomuñwi wamina aanga lilwaniso zahae za ndwa, mi nemunahana kuli kukambama lilundu nekuka ba nto yebunolo.+ 42  Kono Jehova anibulelela kuli: ‘Ubabulelele, uli: “Musike mwakambama kuyo lwana, kakuli hanina kuba ni mina.+ Haiba mukambama, mukayo tulwa ki lila zamina.”’ 43  Kiha seni mibulelela cwalo, kono nemusika teeleza. Semutula taelo ya Jehova ni kulika kukambama lilundu. 44  Mi cwale Maamori bane bapila fa lilundu leo bakamuha ni kuto mikatanyeza mi bamilelekisa sina moliezezanga limuka, mi bamihasanyeza mwa Seiri kuyo fita mane ni kwa Horoma. 45  Kiha semukuta mi mwakala kulila fapilaa Jehova, kono Jehova naasika miteeleza kamba kuisa mamelelo ku mina. 46  Ki lona libaka hane muzwezipili kuina mwa Kadeshi ka nako yani kaufela.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “bana ba Isilaele.”
Kamba “sibaka sesipatami.”
Kubonahala kuli sesitaluswa fo, ki malundu a Lebanoni.
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “Mulapo.”
Linzwi ka linzwi, “nebatahisize kuli lipilu zaluna lizwafe.”
Linzwi ka linzwi, “ka kutala.”
Kamba mwendi, “Mulimu umutiisize.”